Broschyr - öppna dörren

Description
1. Gör rätt direkt,skapa fler och bättre affärer ÖPPNA DÖRREN 2. TILL KINAUTANATT SNUBBLA PÅTRÖSKELN Svenskar och kineser agerar kulturellt helt olika. Våra…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 15 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Gör rätt direkt,skapa fler och bättre affärer ÖPPNA DÖRREN
 • 2. TILL KINAUTANATT SNUBBLA PÅTRÖSKELN Svenskar och kineser agerar kulturellt helt olika. Våra utbildningar och seminarier bidrar till ökad kunskap om dessa skillnader och leder till förbättrad kommunikation. Detta gör att du undviker enklare misstag och gör bättre och snabbare affärer. – Vi ger dig möjlighet att göra rätt direkt! To communicate effectively cross-culturally the first thing you need to realise is that someone somewhere in the world probably sees you as really quite strange.That may be difficult for some Swedes to swallow. How could anybody in their right mind consider normal, efficient, level-headed Swedes as strange?” Colin Moon, September 2007 ”
 • 3. Mångkulturell projektledning När människor från olika kulturer är involverad i ett projekt, kan språk och ineffektiva kommunikationsstilar bromsa utvecklingen.Vi hjälper till att hantera sådana projekt och säkerställa bästa resultat och effektivitet Mångkulturell ”teambuilding” Kulturella skillnader bidrar ofta till att minska effektiviteten i en mångkulturell projektgrupp. Genom våra interkulturella ”teambuilding” seminarier, hjälper vi dig att bygga upp ömse- sidig förståelse och tillit mellan gruppmedlemmarna, vilket ökar effektiviteten och förmågan att kommunicera. Kultur-och språkutbildning Öka medvetenheten om skillnader i affärskultur och undvik risker och missförstånd i dina kinesiska affärsrelationer.Våra kurser är alltid anpassade för att passa olika målgrupper, från chefer till medarbetare på alla nivåer. Flytt till Kina Ska du och din familj bo och arbeta i Kina för en kortare eller längre period? Vill du förbereda dig och din familj för era nya utmaningar? Vi hjälper dig med språk, kultur-och familjefrågor. Expat i Sverige För internationella medarbetare och medföljande familjer som kommer för att bo och arbeta i Sverige under en längre tid, eller för en kortare period.Vi ser till att du och din organisation får ut det mesta av din tid här. Vi erbjuder: Vi och våra kinesiska kollegor fick oss en intressant och givande dag.Vi har undvikit de största fallgroparna och fick också en hel del skratt samtidigt. Denna utbildning har varit värdefull och viktig för oss så att vi har kunnat övervinna kulturella skillnader och förstå varandra bättre.” Om utbildningen Mångkulturell ”teambuildning” Eva Nilsson Hultin,Training Manager AkzoNobel Functional Chemicals AB ”
 • 4. Anna-Karin Byström, DC Consulting AB Anna-Karin delar med sig av sin praktiska erfarenhet från närmare två decennier i näringslivet, samt av åren utomlands i bland annat Kanada, Kina och Singapore.Anna-Karin har en BSc inom miljö- och naturresursplanering och en BSc medie- och kommunikationsvetenskap samt en Fil. Lic i organisations- kommunikation, med speciell fokus på förändring och kultur. Wenjun Ren, R&L China Consult Wenjuns bakgrund är en resa från en liten by i Yunnan-provinsen över universitetsstudier i Peking, till vidare universitetsstudier i Sverige, samt närmare fem år som egenföretagare här i Sverige. Med denna bakgrund kan Wenjun bidra med en annan vinkel att se på dagens Kina. Wenjun har en BSc i Management Informa- tion System samt en MSc i Uthålligt ledarskap. Kontakta någon av oss! Anna-Karin Byström +46 (0)70-263 00 04 anna-karin.bystrom@dcconsulting.se www.dcconsulting.se Wenjun Ren +46 (0)73 826 81 56 wenjun.ren@rlcc.se www.rlcc.se TILL KINAUTANATT SNUBBLA PÅTRÖSKELN ÖPPNA DÖRREN Seminarie- och utbildningsledare www.grafiskform.nu Tillsammans har vi en unik kunskap som vi vill dela med dig! A thousand miles begins with one step. laozi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks