Božica Završni Zadnji 1

Description
uizztr

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 42

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    SVEUČILIŠTE U MOSTARU  EKONOMSKI FAKULTET MEĐUNARODNI ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA   ZAVRŠNI RAD   MENTOR:prof.dr.sc.Željko Marić STUDENTICA: Božica Propadalo   KOLEGIJ:Međunarodna ekonomija BR.INDEKSA:17767/13 Mostar, 2017.    Sadržaj   1.POJMOVNO ODREĐIVANJE PROIZVODA  ...................................................................... 2 1.1. KLASIFIKACIJA PROIZVODA ................................................................................ 4 1.1.1. PROIZVODI KRAJNJE POTROŠNJE  .................................................................... 6 1.1.2.PROIZVODI POSLOVNE POTROŠNJE  ................................................................. 7 2.ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA  ....................................................................................... 11 3. FAZE MEĐUNARODNOG ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA  .............................. 12 3.1. FAZA UVOĐENJA  ...................................................................................................... 14  Niska  početna  cijena ......................................................................................................... 16 Visoka  početna  cijena ....................................................................................................... 16 3.2.FAZA RASTA PROIZVODA ........................................................................................ 18 3.3 FAZA ZRELOSTI PROIZVODA .................................................................................. 19 3.4 FAZA OPADANJA I ODUMIRANJA PROIZVODA .................................................. 22 4. MEĐUNARODNI ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA NA PRIMJERU PASTE ZA ZUBE ZIRODENT .............................................................................................................................. 25 4.1FAZA UVOĐENJA PASTE ZA ZUBE ZIRODENT  .................................................... 27 4.2. FAZA RASTA PASTE ZA ZUBE ZIRODENT ........................................................... 28 4.3. FAZA ZRELOSTI PASTE ZA ZUBE ZIRODENT ..................................................... 29 4.4. FAZA OPADANJA PASTE ZA ZUBE ZIRODENT ................................................... 30 5. TRANSFER TEHNOLOGIJE ............................................................................................. 33 5.1.TIPOVI TRANSFERA TEHNOLOGIJE ....................................................................... 34 ZAKLJUČAK   .......................................................................................................................... 37    1 UVOD   Životni ciklus proizvoda   nam govori kako se proizvod ponaša, tj. kako on prolazi kroz nekoliko faza životnog ciklusa, koje ću detaljno objasniti u nastavku ovoga rada. Pod životnim ciklusom proizvoda se podrazumijeva vrijeme od uvođenja jednoga proizvoda na tržište pa do njegovoga povlačenja sa tržišta. Životni ciklus polazi sa samom idejom za razvoj  proizvoda. Taj životni ciklus proizvoda prolazi kroz nekoliko razvojnih faza, da bih se završio s a povlačenjem proizvodnje danog    proizvoda. Svi proizvodi koji se nalaze na tržištu ima  ju kraći ili duži životni vijek. Poznavanje životnog ciklusa proizvoda je danas od vitalnog značenja, jer se čitave strategije razvoja proizvoda prave upravo od zavisnosti od toga u kojoj se fazi nalazi postojeći. Životni ciklus proizvoda može trajati različito vremensko razdoblje, može trajati: nekoliko sati, nekoliko dana, nekoliko mjeseci, nekoliko godina ili nekoliko desetljeća. Svaki proizvod na tržištu ima svoj životni ciklus. Životni ciklus proizvoda je jedan od temeljnih elemenata marketing  –   mixa. Životni ciklus proizvoda predstavlja strateško  promišljanje svih aktivnosti vezanih za proizvod. Uz ispunjenje temeljnog marketinškog  preduvjeta, zadovoljenje potrebe potrošača, predstavlja i rezultat financijskih očekivanja koja se trebaju operacionalizi rati pozitivnim financijskim učincima. Koncepcija životnog ciklusa  proizvoda omogućuje analizu širenja proizvoda na tržištu i utvrđivanja strategije za svaku  pojedinu fazu životnog ciklusa  proizvoda. Koncepcija životnog ciklusa proizvoda se zasniva na tri elementa: -  proizvodi prolaze kroz četiri faze životnog ciklusa različitim brzinama  - dobit po jedinici proizvoda izrazito raste u fazi rasta, a počinje opadati u fazi dozrijevanja iako obujam prodaje i dalje raste - utjecaj pojedinih elemenata potrebnih z a uspješan plasman proizvoda mijenja se od faze do faze. Životni ciklus proizvoda se sastoji od četiri faze:   - Faza uvođenja proizvoda    –   to je vrijeme sporog rasta prodaje proizvoda. Posebno treba naglasiti da u ovoj prvoj fazi nema profita zbog velikih tro škova uvođenja proizvoda na tržište.   -Faza rasta    –    to je vrijeme osvajanja tržišta i znatnog povećanja profita  -Faza zrelosti    –    to je vrijeme laganog opadanja prodaje. Proizvod je već prihvatila većina  potencijalnih potrošača. Profit se stabilizira ili opada. To se dešava iz više razloga što se  povećavaju mark  eting aktivnosti neophodne za obranu od konkurencije.  -Faza opadanja- to je posljednja faza u razvoju životnog ciklusa proizvoda. U fazi opadanja dolazi do pada prodaje i smanjenja profita. Do pada prodaje dolazi iz niza razloga. Neki od tih razloga su: tehnološki napredak, promjene u ukusima potrošača, povećana domaća i inozemna konkurencija.  2 1. POJMOVNO ODREĐIVANJE PROIZVODA   Proizvod  polazi od Engl. riječi Product, Article, to  je materijalni rezultat proizvodnje, tj. sve ono što možemo ponuditi kupcu (pot r  ošaču) kako bih zadovoljili njegove potrebe i pružili mu odgovarajuću uslugu koju on želi.U praksi se primjerice često s matra da proizvod predstavlja i sključivo finalizaciju ljudskog rada izraženu kroz materijalizirani rezultat. Ukoliko govorimo o proizvodu važno je spomenuti i uslug e. Pod pojmom usluge podrazumijeva se rad koji  podmiruje određenu potrebu. Moguće ih je definirati i kao bilo koje djelo ili čin koje u  procesu raz mjene jedna strana može ponuditi drugoj, koja je potpuno neopipljiva i ne rezultira  posjedovanjem nečega. Njezina proizvodnja može biti vezana za fizički proizvod ali i ne mora. U praksi se često proizvod i usluga poistovjećuju jer su obadvoje društveno neophodni i  potaknuti istim motivom  –   potrebom. Na koncu proizvodi i usluge koji se realiziraju putem tržišta označavaju se kao roba.   Sa marketinške točke gledišta proizvod je moguće definirati kao sve ono što se nudi na  prodaju sa ciljem zadovoljavanja p otreba i želja potrošača u procesu razmjene, na način koji  je prihvatljiv za kupca, ali i za proizvođača (prodavača). Iz te perspektive promatrano, dakle,  pojam proizvoda uključuje sve opipljive predmete koje se može nazvati robom kao i neopipljive kao što   su ideje, usluge zaduženja. Moguća je i bilo koja kombinacija navedenih  pojmova. 1   Pod proizvodom se također može definirati ono što je korisno, pa i ono što ponekad i nije korisno, što netko prima prilikom razmjene. Proizvod je sveukupnost opipljivih i ne opipljivih svojstava, uključujući funkcionalne, socijalne i psihološke koristi i zadovoljstva. 2  Proizvod može biti ideja, usluga, roba ili bilo koja kombinacija tih triju pojmova. Ta definicija  podrazumijeva i usluge koje idu uz proizvod kao što su instali ranje proizvoda, jamstvo, informacije o proizvodu i osiguranje popravaka iodržavanja. Roba je opipljiva fizička  jedinica poput kutije KelloggsFrostiesa ili Bicove kemijske olovke. 3   1   Slavo Kukić, KaterinaBandur, Arnela Bevanda, Martin Bevanda, Vanja Bevanda, Sanja Bijakšić Martinović, Marija Čutura, Sandra Jelčić, Sandra Soče Kraljević Marketing 2007. G. (str. 300) 2 D. Scott, Martin R. Warshaw i James R. Taylor, Introduction to Marketing Managment, 5. izd. (Homewood, Irwin, 1985), (str 215.) 3 SallyDibb, LyndonSimkin, William M. Pride, O.C.Ferrell Marketing Europsko izdanje (str 214. )
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks