Boris Pasternak

Description
Pasternak

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 7

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Od lirskog pesnika do epskog pisca: Boris Pasternak (1890-1960) Boris Pasternak je rođen u Moskvi u uglednoj jevrejskoj porodici. Njegov otac Leonid je bio profesor u moskovskoj školi crtanja i ilustrator Tolstojevih dela. Njegova majka !osa aufman je bila po#nata koncertna pijanistkinja. Njegovi roditelji su  bili prijatelji sa po$natim ruskim intelektualcima piscima i umetnicima uklju%uju&i !ahmanjinova 'krijabina (leksandra Bloka kao i pesnika !ajnera Marije !ilkea koji &e $na%ajno uticati na Pasternaka.)ako je dobro crtao njegova prva ljubav je bila botanika a druga mu#ika. 'tudirao je komponovanje šest godina. *pisao je Moskovski on$ervatorij ali je odustao +,+- jer nije verovao u svoje tehni%ke veštine. *pisao je pravni fakultet i kasnije studirao filo$ofiju na Marburgškom univer$itetu u Nema%koj. Na kraju je odustao od svoje akademske karijere vra&aju&i se u !usiju +,+. da se bavi poe$ijom. * tome nije imao uspeha slede&ih deset godina.  Nesposoban da slu/i vojsku pošto je pao sa konja i ostao sa jednom nogom kra&om oddruge Pasternak je proveo Prvi svetski rat rade&i kao radnik u jednoj hemijskoj fabrici u Moskvi. Njegov poetski debi je bio 0Bli$anci u olujnim oblacima0 1+,+2. )ako pod uticajem urbanih simboli%nih i futuristi%kih elemenata Pasternakova rana  poe$ija se odlikovala njenom rimom ritmom i upotrebom metafora.  Napisao je dve knjige +,+3. 0Moja sestra /ivot0 i 0Teme i varijacije0. Boljševi%ka revolucija i Prvi svetski rat su odlo/ile njihovo pojavljivanje $a 4 godina tokom kojihhe prevodio dela 5ajnriha fon lajsta i Bena 6/onsona i poeme Nema%kih ekspresionista. ada je kona%no objavljena +,77 0Moja sestra /ivot0 je obe$bedila njegovo mesto među vode&im piscima njegovog vremena. Njena /iva imaginacija i idiomatski je$ik su se suprostavljali disciplinovanoj formi. )ste godine Pasternak je o/enio 8vgeniju Liriju studentkinju univer$iteta umetnosti. Pasternak je objavio 0Teme i varijacije0 +,7 kada je dobio i prvo dete sina.)ako je isprva po$dravljao Boljševi%ku revoluciju brutalnost nove vlade ga je br$o  prestrašila preokret koji je on $abele/io u $birci 09a$dušni putevi0 1+,7:2 koja je  poka$ala rastu&e odbacivanje politike kao primarnog ljudskog i umetni%kog problema.'ovjetska vlada je insistirala da umetnost treba motivisati politi%ku promenu dok je Pasternak insistirao da je umetnost usmerena na otkrivanje ve%nih istina pre nego istorijskih ili socioloških problema. ;bog ovakvog stanovišta postao je tihi heroj ruskih intelektualaca. Tokom 7-<ih njegova poe$ija se okrenula od narativne ka epskoj formi bave&i se ruskom revolucijom i$ +,-4. godine= 0!evolucija ..0 1+,7:2 0Poru%nik >mit0 1+,732 i 0?odina0 1+,732.  Nakon smrti Lenjina i dolaska 'taljina na vlast doktrina socijal<reali$ma princip da umetnost treba da glorifikuje ideale komuni$ma je bila uvedena. Ne$avisne umetni%ke grupe su bile raspuštene +,7 i novi 'ave$ sovjetskih pisaca je preu$eo kontrolu nad knji/evnim /ivotom u $emlji uvode&i principe socijal<reali$ma.Pasternakovo prvo pro$no delo 0'pektorski0 1+,+2 je prika$ivalo scene i$ /ivota mladog pesnika koji je delio autorovu sopstvenu istorijsku pasivnost i fatali$am pred licem !evolucije. ) dok su mnogi umetnici i pisci postali sumorni i padali u iskušenje da po%ine samoubistvo Pasternak je verovao da pesnici moraju nastaviti da rade kada +  umetnost pa %ak ni duhovnost nisu više sigurni. @vo svoje viđenje je i$ra$io kro$ metaforu 0drugo rođenje0 naslov njegove $birke pesama i$ +,7. godine. Pasternak je bio kritikovan $a samo<usmerenost viđenje i$re%eno u popularnoj dosetki= 0sve se menja pod $ve$dama samo Pasternak ostaje Pasternak0. )ako nije bio indiferentan  prema teroru koji se odigravao oko njega bio je otporan na njegov uticaj u svojim delima nadaju&i se da stvori nešto što ga preva$ila$i. Ljubavne pesme u 6rugom rođenju su takođe o$na%ile promenu u Pasternakovom li%nom /ivotu= $aljubio se u ;inajdu Nejgo$ /enu jednog nema%kog kompo$itora. Na kraju &e napustiti svoju prvu /enu 8vgeniju i o/eniti se ;inajdom. 6ok su ove pesme i$ra/avale novopronađeni optimi$am i pomirenje liri%kih i socijalnih elemenata njegova umetni%ka renesansa je bila kratkog veka. 6rugo rođenje i njegova autobiografija 0Be$bedno ponašanje0 1+,+2 su bile Pasternakova poslednja srcinalnadela pre nego sto je dr/ava $abranila objavljivljanje njegovih dela smatraju&i njegovodelo protivnim ciljevima komuni$ma. Pasternak se okrenuo prevodilaštvu kao  be$bednijem uto%ištu bave&i se klasi%nim delima ?etea !ilkea >ekspira i Pola 9aleria. * isto vreme uspešan u ovom poslu i dobro $arađuju&i kupio je sebi ku&u u okolini Moskve u kojoj &e provesti najve&i deo svoga /ivota. Tokom 6rugog svetskog rata dok su 5itlerove trupe marširale kro$ !usiju Pasternak  je objavio dve nove $birke pesama= 0@ ranom0 1+,:72 i 0;emaljsko širenje0 1+,:42. 'lede&e godine $aljubio se u @lgu )vinskaju koja je otada bila njegova de facto /ena iako je i dalje dom delio sa ;inajdom. @lga je bila inspiracija njegovih kasnijih ljubavnih pesama i bila je prototip Lare i$ 6oktora Aivaga. Pasternak je jedan od retkih pesnika koji su postali popularni $a svoga /ivota. (ko bi $aboravio stih i$ pesme tokom %itanja na kakvoj priredbi neko i$ publike bi ga  podsetio. Tokom rata pisma koja je dobijao sa fronta su ga podse&ala na uticaj svojih dela. Nije /eleo da i$gubi ovaj kontakt sa masama pa je po%eo veliku novelu koja je veli%ala slobodu ne$avisnost i povratak hriš&anske religije koja je postala 6oktor Aivago. ;asnivaju&i pri%u na sopstvenom ratnom i revolucionarnom iskustvu Pasternak je u uriju Aivagu našao i$ra$ svojim sopstvenim filo$ofskim i umetni%kim verovanjima. Predstavio je Aivagovu nemogu&nost da uti%e na svoju sudbinu ne kao njegovu grešku ve& kao $nak da je on predodređen da postane umetni%ki svedok tragediji svoga vremena. (utor je blisko identifikovao Aivagovu predodređenost sa onom u 5ristovim stradanjima. )deološki pritisak koji je vlada sprovodila nakon rata je naterao Pasternaka da na rukopisima radi u tajnosti. @dbijen u !usiji 6oktor Aivago je prokrijum%aren na ;apad +,43. i prvo objavljen na italijanskom i engleskom +,4C. godine. 8pska novelao fi$i%aru i pesniku uri Aivagu tokom politi%kih previranja u !usiji 7-<ih godina je  prihva&ena kao uspešna kombinacija lirskih opisnih i epskih dramaturških stilova. njiga je prevedena na +C je$ika a te iste +,4C. godine Pasternaku je dodeljena  Nobelova nagrada $a knji/evnost= 0$a njegova $na%ajna dostignu&a kako u savremenojlirskoj poe$iji tako i u polju velike ruske epske tradicije0. !uske vlasti ne$adovoljne nepovoljnim opisom ruske stvarnosti pod komuni$mom naterale su Pasternaka da odbije primanje ove nagrade i i$bacile su ga i$ save$a pisaca. )ako nije bio uhapšen sva njegova dela su $abranjena i on je osiromašio. 'voju poslednju kompletnu knjigu= 0 ada se vreme ra$bistri0 napisao je +,4,. *mro je +,D-. godine. Na sahrani je  prisustvovalo hiljade građana $a koje je on bio simbol otpora teroru. 7  'elected EorksPoetr#TFin in the Glouds 1+,+:2@ver the Barriers 1+,+D2Themes and 9ariations 1+,+32M# 'ister Life 1+,772@n 8arl# Trains 1+,::2Ehen the Eeather Glears 1+,4,2Prose'afe Gonduct 1+,+2'econd Birth 1+,72Ghildhood 1+,:+28ssa# in (utobiograph# 1+,4D26octor ;hivago 1+,432TranslationsBoris PasternakHs Translations of 'hakespeare 1+,3C2   Na najopštijem nivou ose&aj jedinstva i kohe$ije koji ve$uje knjigu mo/e biti  posledica barem delom slede&im faktorima= <dominantnoj prisutnosti ljubavnog motiva= grubo govore&i dve tre&ine pesamaopisuju ra$li%ita raspolo/enja ili situacije ljubavne afere ili afera. <'veprisutnom se$onskom pri$oru= letu<i na kraju ponavljanim alu$ijama na revolucionarnu +,+3 godinu.edinstvo knjige ne treba tra/iti u njenoj hronološkoj ili biografskoj vernosti određenom delu pesnikovog /ivotaI ona je pre re$ultat manifestnog rasporeda samih  pesama i strukture poglavlja koje je %ine. Bli/i pogled na ove aspekte otkriva seriju odnosa i međurelacija koje osiguravaju njenu umetni%ku celinu. @va Pasternakova knjiga se stoga mo/e smatrati jednom od najintencionalnih najnamernijih $birki stihova. *$imanje u ob$ir po$adinske narativne i tematske strukture $birke omogu&ava vredankontekstualni okvir $a bolje ra$umevanje svake pojedina%ne pesme u $birci. Percepcija ove strukture je s druge strane mogu&a samo kro$ ra$umevanje individualnih pesama. Moja 'estra J Aivot sadr/i 4- pesama organi$ovanih u +- poglavlja koji imaju svoja  posebna imena. njiga se ugrubo mo/e podeliti na dva dela. Prvi deo %ine uglavnom  pesme o umetnosti i umetniku. *vodne pesme svaka na svoj na%in aludiraju na romanti%nu eg$oti%nu poe$iju i pro$u pisaca kao što su Ljermontov Bajron Po i ipling koji su i bili pesnikova inspiracija. Prva polovina knjige je predstavljena u slede&oj shemi=:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks