Book_The Powerful Secrets to Success: Science Project @PCCP

Description
ติดต่อและสอบถามได้ที่: https://www.facebook.com/designstylewit เอกสารประกอบการบรรยาย ^^

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ (อ้น) ปริญญาตรี ปี 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รุ่น 15 ! นักเรียนในโครงการ JSTP#14 ม.ปลาย สาขางานวิจัยที่สนใจ: Food chemistry (protein) & Fishery product นายพิชญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา (B1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (กําลังขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) ! นักเรียนในโครงการ JSTP#16 ม.ต้น สาขางานวิจัยที่สนใจ: Microbiology & Biochemistry The Powerful Secrets to Success: Science Project Part I: Sparks by JSTP (8.30 - 9.30 am) Part II: Adventures in Science Project (8.15 - 9.00 pm) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี วันที่ 28 เมษายน 2557 วิทยากร Science & Technology Technology Science ยอดหทัย เทพธรานนท์ โครงงาน & การวิจัย โครงงาน: เพื่อฝึกฝนกระบวนการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นหลัก โดยมีการวางแผนที่จะศึกษาภายใน ขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่ของนักเรียนมีอยู่และสามารถหาได้ (บทความวิชาการดอทคอม) การวิจัย: ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางปฏิบัติ (อนันต์ชัย อัศวเมฆิน) 1 ดาวน์โหลดสไลด์บรรยายได้ที่ http://bit.ly/1mlyLdK
 • 2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อะไร? ? ??โจทย์วิจัย Scientific method ผลงานที่ สมบูรณ์ การวิจัย & กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ความแตกต่าง 1. กิจกรรมนั้นมีความสมบูรณ์ของกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือไม่? 2. งานมีความลึกซึ้งพอหรือไม่? 3. เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือไม่? 4. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้หรือไม่? ชวนคิด: งานต่อไปนี้จัดเป็นงานวิจัย (โครงงาน) หรือ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การทำน้ำยาล้างจาน การหาค่าประจุของอิเล็กตรอน โดยวิธีหยดน้ำมัน (มิลลิแกน) สมุนไพรไทยป้องกันแมลงก้นโด่ง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ True successes is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การค้นพบ การประดิษฐ์ ความรู้ ประโยชน์ นวัตกรรมสู่สังคม อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ยอดหทัย เทพธรานนท์ “ลองคิดในทางกลับกัน โลกปัจจุบันจะเป็นเช่นใด ถ้าอัจฉริยะบุคคลอย่าง กาลิเลโอ นิวตัน เมนเดล ไอนสไตน์ หรือ วัตสันและคริก ไม่สนใจที่จะเรียนรู้และทำวิจัย” 2
 • 3. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? หลักคิด ? ??โจทย์วิจัย “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจํากัด แต่จินตนาการโอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ ว่าไปแล้วมันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัย วิทยาศาสตร์ทีเดียว” Albert Einstein Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorism (1931) 3
 • 4. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Scientific method เคล็ดลับในการ ตั้งคำถาม ฝึกตั้งคำถาม ? ? ? “มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่นั่งทำงานที่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุค พร้อมกับจิบโกโก้เย็น อย่างเอร็ดอร่อย ทันใดนั้นเองได้เจออุปกรณ์ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เป็นเหล็ก ชิ้นหนึ่ง จึงนำมาวางพิงแก้วโกโก้เย็นเอาไว้ แต่เมื่อผ่านไป 30 นาที พบว่ามีรอย ของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นั้นเกิดขึ้นในโกโก้เย็น” bit.ly/1ipmMLp แนะนำให้อ่าน 4
 • 5. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP) โครงการ JSTP เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่ มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าย เสริมประสบการณ์ การฝึกทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ และนักวิจัยใน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ลักษณะกิจกรรมและการสนับสนุนจากโครงการ ! เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง ด้านวิทยาศาสตร์ บรรยายพิเศษ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมสันทนาการ สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ และรับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครง งาน มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่าง ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับพิจารณาคัดเลือกในการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก จากโครงการเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพ สูง โดยไม่ผูกพันการรับทุน สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นต้น กระบวนการคัดเลือก และบ่มเพาะเยาวชน ดำเนินการในเยาวชน 2 กลุ่ม ! กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่เด็กและเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน/ปี ระยะ เวลา 1 ปี กลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกจากกลุ่มแรกปีละประมาณ 15 คน เข้ารับการสนับสนุนจาก โครงการในระยะยาว ได้รับทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศไทย และทุนวิจัยในระหว่างศึกษา โดยมีกิจกรรมเพิ่มพูน ประสบการณ์ต่างๆ ผู้มีสิทธิ์สมัคร: รับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เปิดรับสมัคร: เดือนตุลาคม –ธันวาคม ของทุกปี คัดเลือกจากใบสมัคร: เดือนมกราคม ของปีถัดไป สอบสัมภาษณ์: เดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป ประกาศผลการคัดเลือก: เดือนมีนาคม ของปีถัดไป เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์: เดือนเมษายน ของปีถัดไป ถึงเดือนมีนาคม ของสองปีถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1431, 1433, 1434, 1436, 1437 โทรสาร 0 2564 7140 Email: jstp@nstda.or.th www.facebook.com/jstp.nstda
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks