біоіндикація повітря за листками берези .Docx

Description
1. БІОІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЕКОСИСТЕМИ МІСТА ВІННИЦЯ ЗА ЛИСТОВИМИ ПЛАСТИНКАМИ…

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. БІОІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЕКОСИСТЕМИ МІСТА ВІННИЦЯ ЗА ЛИСТОВИМИ ПЛАСТИНКАМИ БЕРЕЗИ Проект виконала: Богоцька Єлизавета Вячеславівна, учениця 11-А класу Керівник проекту: Грустілін Олекандр Олегович, вчитель хімії, біології та екології
 • 2. • «Міське повітря робить людину вільною, але не здоровою» Мета дослідження: дослідити стан атмосферного повітря в межах міста Вінниці, вплив його забруднення на здоров’я населення. БЕРЕЗА ПОВИСЛА (БОРОДАВЧАТА) ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПОВІТРЯ • Всі органи рослин реагують на забруднення середовища і абіотичні чинники. • Причиною виникнення асиметрії листкової пластинки у берези (несиметричності), звичайно є фактори навколишнього середовища. • Звичайний, широко поширений вид у нашій кліматичній зоні.
 • 3. Вплив на здоров'я людини забруднення повітря
 • 4. Шкідливі речовини Наслідки дії на організм людини Окис свинцю Шкодить адсорбуванню кисню кров’ю.Послаблює розумові здібності,сповільнює рефлекси,викликає сонливість,може бути причиною втрати свідомості Свинець Впливає на кровоносну,нервову та сечо-статеву систему,викликає,зниження розумових здібностей у дітей,відкладається у кістках Окисли азоту Можуть підвищувати сприятливість організму до вірусних захворювань,подразнювати легені,викликати бронхіт і пневмонію Озон Подразнює слизову оболонку органів дихання,викликає кашель,порушує роботу легенів,знижує опір до простудних захворювань; може загострювати хронічні захворювання серця, а також викликати астму, бронхіт Токсичні викиди(важкі метали) Сприяють виникненню новоутворень,порушенню статевої системи і розвитку дефектів у немовлят Вплив вихлопних газiв автомобiлiв на здоров’я людини (за Х.Ф. Френчем, 1992 рiк)
 • 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОРАЙОНУ ВИШЕНЬКА ЯК ОБ’ЄКТУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Вибрані місця проведення збору досліджуваного матеріалу Завод «Маяк» (вул. Хмельницьке шосе, 145) Завод «Кристал» (вул. 600-річчя, 21) Картографічна фабрика (600-річчя, 19) Оптико-механічний завод (600-річчя, 25) Завод «Форт» (600-річчя, 27) Завод «Термінал» (вул. 600-річчя, 17) Завод газових аналізатоторів (вул. 600-річчя, 17) Фабрика «Поділля» (вул. 30- річчя Перемоги, 16)
 • 6. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ БЕРЕЗИ В ЧИСТІЙ ТА ЗАБРУДНЕНІЙ ЗОНАХ гиря гиря гиря Длинна Ш и р и н а S=A B K* * (3) K = S S Л к в ( 1 ) S = P P Л к в ( 2 ) * S к в Л Рис. 1 Визначення маси квадрата і листа. 2. Очислення перевідного коефіцієнту за формулами 1 і 2. Листя беруться з нижньої частини крони, на рівні піднятої руки, з максимальної кількості доступних гілок (намагаючись задіяти гілки різних напрямків, умовно - на північ, південь, захід, схід) 1. Визначення маси квадрата і листа 3. Вимірювання довжини і ширини листа.
 • 7. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК АСИМЕТРІЇ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ БЕРЕЗИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА Для досліджень застосовувалася методика оцінки стабільності розвитку за морфологічними ознаками, розроблена Захаровим В. М., Барановим А. С., Борисовим В. І., Валецький А. В., Кряжева Н. Г., Чистякової Е. К. Хід роботи: 1. У першій дії для кожного виміряного листа обчислюють відношення величин асиметрії для кожної ознаки, для цього різниця між промірами зліва (L) і праворуч (R) ділять на суму цих же промірів (LR) / (L + R). 2. У другій дії обчислюють показник асиметрії для кожного листа, для цього підсумовують значення відношення величин асиметрії за кожною ознакою і ділять на число ознак. 3. У третій дії обчислюють показник стабільності розвитку, для цього обчислюють середнє арифметичне всіх величин асиметрії для кожного аркуша. 4. Отримані результати оцінювалися за п'ятибальною шкалою, за даною методикою.
 • 8. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ І частина дослідження «Розмір листкової пластинки» Вариационная кривая вида Бореза бородавчатая -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1.-2 3.-4 5.-6 7.-8 9.-10 11.-12 13.-14. 15.-16 17 -18 19 -20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-38 Площадь (см2 ) Встречаемость(шт) Парковая зона Промышленная зона Висновок: Відповідно зростання площі листя в забруднених районах відстає від зростання площі листя в більш чистих зонах. В середньому відставання в рості коливається на 7,5 сантиметрів для березових листків. Відставання в рості пов'язано з забрудненням середовища в районі промислових об'єктів.
 • 9. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІІ частина дослідження «Асиметрія» Район дослідження (санітарна зона колишніх великих підприємств) Віддаленість від центра міста Величина показника асиметрії «Термінал» 0 км 0,072 «Маяк» 0 км 0,081 «Поділля» 0 км 0,056 «Аналог» 15 км 0,065 Таблиця. Величина показника асиметрії в досліджуваних районах. Висновок: У всіх зроблених нами вибірках показник стабільності розвитку був більше 0,054. Оцінивши отримані дані за шкалою оцінки відхилення розвитку організму від умовної норми, ми побачили, що наші показники відповідають п'ятому балу шкали, а це означає, що на території міста рослини знаходяться в сильно пригніченому стані. Пояснити отриманий результат в умовах нашого міста нескладно. По - перше, у Вінниці проживає більше 300 тис. чоловік (за останнім переписом населення). По - друге на території міста, зокрема нашого мікрорайону, розташовано кілька великих промислових підприємств, крім того, через територію проходить величезний наплив транспорту і т. д. Все це не може не робити негативного впливу на розвиток організмів, і на нашу думку викликає порушення стабільності розвитку листя берези.
 • 10. Висновки: • Сучасний стан навколишнього природного середовища у Вінниці можна охарактеризувати як відносно стабільний. • Людська діяльність неминуче призводить до змін атмосфери. З метою обмеження шкідливих викидів у атмосферне повітря необхідно здійснювати постійний моніторинг його стану. Транспорт та промислове виробництво - одні з основних джерел забруднення атмосферного повітря в нашому місті. • Для досліджень застосовувалася методика оцінки стабільності розвитку за морфологічними ознаками та розмірами листкової пластинки. Було обрано такий об'єкт дослідження: Береза бородавчаста (Betula pendula). • За результатами досліджень виявлено, що в екосистемі міста в санітарних зонах промислових виробництв, оточених щільною сіткою автомобільних доріг, стан атмосферного повітря перебуває в задовільному стані.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks