БЛОК ДИСЦИПЛІН З ТЕОРІЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 1. Кількісна міра інформації. Ентропія як міра невизначеності. Властивості ентропії дискретних - PDF

Description
БЛОК ДИСЦИПЛІН З ТЕОРІЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 1. Кількісна міра інформації. Ентропія як міра невизначеності. Властивості ентропії дискретних повідомлень. Умовна ентропія. Ентропія складних повідомлень. 2.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 14 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
БЛОК ДИСЦИПЛІН З ТЕОРІЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 1. Кількісна міра інформації. Ентропія як міра невизначеності. Властивості ентропії дискретних повідомлень. Умовна ентропія. Ентропія складних повідомлень. 2. Продуктивність джерела повідомлень. Швидкість передачі інформації. Моделі дискретних каналів. Пропускна спроможність дискретного каналу з завадами. Залежність пропускної спроможності двійкового каналу від імовірності помилки. 3. Моделі неперервних каналів. Формула Шеннона для неперервного каналу та її аналіз. 4. Узгодження фізичних характеристик сигналу та каналу. Ємність каналу, об'єм сигналу. Необхідна та достатня умови узгодження сигналу та каналу. Процеси перетворення параметрів сигналу без зміни об'єму. 5. Основні теореми кодування. Кодування повідомлень. Первинні коди. Код Морзе. 6. Кодування як засіб криптографічного захисту інформації. 7. Оптимальне (ефективне) кодування. Код Шеннона-Фано. Код Хаффмена. 8. Коди, що виявляють помилки. Код з перевіркою на парність. Код із повторенням. Інверсний код. Коди, що виправляють помилки. Блочний код. Код Хеммінга. 9. Чотири форми сигналів. Переваги цифрової форми представлення сигналів. Теорема Котельнікова. Теоретичні та практичні аспекти використання теореми Котельнікова. 10. Типи імпульсних видів модуляції. Амплітудно-імпульсна (AIM). Широтно-імпульсна (ШІМ). Фазо-імпульсна (ФІМ). Частотні спектри AIM, ШІМ і ФІМ. Функціональні схеми систем передачі на базі ШІМ та ФІМ. Вибір частоти дискретизації. 11. Імпульсно-кодова модуляція (ІКМ). Рівномірне квантування. Відношення сигнал/шум для рівномірного квантування різних типів первинних сигналів зв'язку. Нерівномірне квантування. Компандери. Оптимальні характеристики компресії. Диференціальна ІКМ, дельта-модуляція. 12.Завадостійкість різних видів модуляції. Завадостійкість систем з підносійними. Математичні моделі двоступеневих систем модуляцій. 13. Основи розділення сигналів. Принципи побудови багатоканальних систем передачі (БСП). Пропускна спроможність БСП. Індивідуальний та груповий принципи побудови БСП. 14.Системи передачі з частотним розділенням каналів. (ЧРК). Вибір виду модуляції та методи їх реалізації. Критерії оцінки видів модуляції. Груповий сигнал в БСП з ЧРК. Спотворення в групових трактах БСП з ЧРК. 15. Принцип часового розділення каналів (ЧРК). Загальні принципи побудови БСП з ЧвРК. Система ЧвРК-ІКМ. 16.Принцип кодового розділення каналів (КРК). Загальні принципи побудови БСП з КРК. Зразки практичних завдань. 1.Сигнал, дискретизований у відповідності з теоремою Котєльнікова, має два ненульових відліки: в точці t 1 = 0, U = 0, U = 100 мв, а точці t 2 = 1 мс, U=10мВ. Обчислити значення вхідного аналогового сигналу в точці t = 500 мкс. 2. Закодувати двійковим кодом Шеннона-Фано повідомлення з 16-ти символів з такими ймовірностями: р(z 1 )= р(z 2 )= р(z з )= р(z )=0,125; p(z )=p(z )= p(z 7)=p(z 8)=0,0625; p(z 9)= p(z 10)= p(z 11)=p(z 12)=p(z 13)=p(z 14)= p(z 15)=p(z 16)=0, Довести, що побудований код є оптимальним. 3. Дискретне джерело видає 8 сигналів з такими ймовірностями: p(z)=0,3; p(z 2 )=0,2; p(z 3 )=p(z 4 )=p(z 5 )=p(z 6 )=0,l; p(z 7 )=p(z 8 )=0,05. Побудувати граф кода Хафмена. Визначити середню довжину кодової комбінації та довести, що побудований код є оптимальним. 4. Синтезувати код Хеммінга двійкового числа 0101 та продемонструвати процес виправлення помилки, якщо спотворено розряд 7 5. Канал зв'язку зі смугою пропускання 50 кгц використовується 20 с. В каналі діє шум зі спектральною густиною потужності 10-5 мвт/гц. Яка гранична потужність сигналу, який може бути переданий даним каналом, якщо фізична ємність каналу Текст із 500 букв передається телефонним каналом за 70 с. Той же текст за той же час передається цифровим каналом п'ятизначним двійковим кодом. Прийнявши динамічний діапазон телефонного та цифрового сигналів однаковими, показати який сигнал і в скільки разів економічніший. БЛОК ДИСЦИПЛІН З ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 1. Логічні та арифметичні пристрої. Запам'ятовувальні пристрої. 2. Мікросхеми статичної та динамічної пам яті. Цифрові перемножувачі. 3. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП). Основні параметри АЦП. 4. АЦП послідовного типу. Паралельні та паралельно-послідовні АЦП. Сучасні ВІС АЦП. 5. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). Основні параметри та принципи побудови ЦАП. Сучасні ВІС ЦАП. 6. Спеціалізовані цифрові процесори сигналів (ЦПС). Основні типи архітектури ЦПС. Сучасні ВІС ЦПС. 7. Дискретне перетворення Фур є (ДПФ). Основні властивості ДПФ. Особливості апаратної та програмної реалізації ДПФ. Швидкі методи обчислення ДПФ. 8. Швидке перетворення Фур є (ШПФ). Алгоритм ШПФ з прорідженням учасі. Алгоритм ШПФ з прорідженням за частотою. Особливості програмно-апаратної реалізації алгоритмів ШПФ. 9. Перетворення Уолша-Адамара. Дискретне перетворення Уолша. Швидке перетворення Уолша. 10. Взаємні спектральні перетворення. 11. Цифрова фільтрація сигналів. Нерекурсивні та рекурсивні цифрові фільтри. 12.Дискретна згортка. 13. Цифрові системи спектрального аналізу. Методи цифрового спектрального аналізу. Віконні функції для цифрового аналізу спектрів. 14. Метод періодограм. Особливості побудови цифрових спектроаналізаторів. Похибки цифрових аналізаторів спектра. Зразки практичних завдань. 1. Синтезувати структурну схему аналого-цифрового перетворювача: - паралельного типу; - паралельно-послідовного типу; - послідовного типу. Розрахувати частоту дискретизації для заданих значень часових параметрів складових АЦП. 2. Періодичний дискретний сигнал задано 4 відліками (1, 2, 3, 4). Знайти постійну складову даного сигналу та коефіцієнти ДПФ. 3. Неперервний сигнал має спектр, обмежений частотою 100 кгц. В системі з ЦОС записується реалізація цього сигналу за проміжок 1 мс. 10-розрядний АЦП відцифровує сигнал з періодом, який в 5 разів коротший, чим вимагає теорема Котєльнікова. Визначити об'єм ОЗП, необхідний для запису цифрової реалізації сигналу. 4. Зобразити граф-схему 4-точкового ШПФ з прорідженням у часі. Розрахувати число операцій, необхідних для реалізації цього алгоритму. 5. Зобразити граф-схему 4-точкового ШПФ з прорідженням за частотою. Розрахувати число операцій, необхідних для реалізації цього алгоритму. БЛОК ДИСЦИПЛІН З ТЕЛЕБАЧЕННЯ 1. Детерміновані телевізійні розгортки. Прогресивна та черезрядкова розгортка. 2. Спектр частоти відеосигналу. 3. Нелінійні спотворення відеосигналу, їх вплив на якість зображення, корегування спотворень. 4. Частотні спотворення відеосигналу, їх вплив на якість зображення, корегування спотворень. 5. Фазові спотворення, що виникають в телевізійному відеотракті, їх вплив на якість зображення. 6. Апертурні спотворення, їх корегування. 7. Відтворення постійної складової відеосигналу. 8. Відеосигнал і його характеристики. 9. Мовна телевізійна система, її загальна характеристика. 10. Приймальна частина мовної телевізійної системи, структурна схема, характеристика окремих її вузлів. 11. Передача телевізійного сигналу по радіоканалу. 12. АЧХ телевізійного передавача. 13. Відтворюючі телевізійні пристрої. 14. Вибір сигналів для передачі кольорових зображень 15. Методи скорочення спектру частот при передачі кольорових зображень. 16. Сумісна кольорова телевізійна система, загальна характеристика. 17. Система PAL, SEKAM, NTSC загальна характеристика. 18. Принципи подавления піднесучої в системі SEKAM. 19. Фазові спотворення системи NTSC і методи їх усунення. 20. Принципи побудови цифрового телебачення. 21. Дискретизація телевізійного сигналу. 22. Квантування телевізійного сигналу. 23. Кабельні мережі телебачення, їх будова. 24. Розподільчі мережі супутникового телебачення., 25. Телевізійні системи високої чіткості. Зразки практичних завдань 1. Розрахувати вихідний каскад рядкової розгортки на транзисторах по такій структурній схемі, навести електричну принципову схему. Дано: а) тип кінескопу і відхильної системи, їх електричні параметри; б) тип кінескопу і системи, їх геометричні розміри. 2. Визначити верхню граничну частоту відеосигналу і тривалість одного елементу розкладу зображення для вітчизняного телевізійного стандарту при черезрядковій розгортці. 3. Провести попередній розрахунок структурної схеми мережі кабельного телебачення побудованій: а) по деревоподібній схемі; б) по гніздовій схемі. 4. Розрахувати завадостійкий амплітудний селектор синхроімпульсів і кола виділення синхроімпульсів: Дано: а) повний розмах сигналу на вході, активний опір навантаження, ємність навантаження; б) повний розмах сигналу на вході, коефіцієнт подавления рядкових синхроімпульсів. 5. Побудувати телевізійний растр для детермінованої розгортки по заданих параметрах. Пояснити відмінність розрізнювальної здатності по кадру для монохромного і кольорового телебачення. СИСТЕМИ РУХОМОГО ЗВ'ЯЗКУ 1. Принцип побудови радіотелефонних систем. Структурні схеми стаціонарного блоку і переносної мікро-телефонної трубки радіотелефону. 2. Загальна структура стільникової мережі. Центр комутації мобільного зв язку, базова станція, рухома станція. 3. Загальні характеристики і ефірний інтерфейс стандарту GSM. 4. Основні етапи організації сеансу зв язку в стандарті GSM. Поняття передачи обслуговування та роумінгу. 5. Побудова радіочастотного і низькочастотного модулів і модуля керування стільникового телефону. Характеристики стільникових телефонів. 6. Поняття багатостанційного доступу з часовим розділенням каналів. Множинний доступ з частотним і кодовим розділенням. 7. Структура TDMA кадрів і формування сигналів у стандарті GSM. 8. Принципи частотного рознесення каналів в умовах багатопроміневого розповсюдження радіохвиль. Рознесений прийом, стрибки по частоті, еквалайзінг. 9. Частотний план стандарту GSM. Структура логічних каналів зв'язку. Структура фізичного каналу зв'язку. 10. Захист каналів керування і каналу трафіка від помилок. Блочне і згорточне кодування в стандарті GSM. 11. Частотна модуляція в стандарті GSM. 12. Мовний кодек для стандарту GSM. Структура і принцип дії кодека. 13. Механізми аутентифікації. 14. Вимоги до системи шифрування. Таємність передачи данних. 15. Модуль істинності абонента (SIM - карта), його склад. Установка режиму шифрування. 16. Проектування мереж стільникового зв'язку, методика визначення абонентської ємності мережі. 17. Стандарт CDMA Порівняння цифрових стандартів рухомого зв'язку CDMAiGSM. 18. Класифікація мереж транкінгового зв язку. Принципи побудови транкінгових мереж. 19. Принципи організації пейджингового зв'язку. Організація пейджингового терміналу. Передавачі і приймачі пейджингового зв'язку. Протоколи POCSAG, ERMES і FLEX 20. Класифікація і структури систем супутникового рухомого зв'язку. Зразки практичних завдань 1. Визначити радіус комірки мережі стільникового зв'язку, якщо носійна частота 900 МГц, потужність генератора мобільного апарата 1 Вт і чутливість приймача 20 мквт. 2. Визначити абонентську ємність мережі стандарту GSM при порядку кластера 7 і ймовірності відмови виклику 0, Визначити відкритий і закритий ключі шифрування в алгоритмі RSA для простих чисел 7 і 13. Застосувати ключі для шифрування і дешифрування послідовності Знайти послідовність на виході канального кодера стандарту GSM, якщо на його вхід надходить послідовність Побудувати часову діаграму амплітуди і фази вихідного сигналу мо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks