Biznis saveti.doc

Description
MARKETING Bez promocije desiće se nešto strašno – ništa! Files Tejlor Barnum, osnivač cirkusa Marketing je važan koliko za banku, toliko i za crkvu, humanitarnu organizaciju, proizvođača mineralne vode ili političku partiju. Podjednakoje bitan za biznis, ali i za ideologiju ili politiku. Bez dobrog i osmišljenog marketinga teško će se danas obezbediti prostor na bilo kom tržištu, pobeda na izborima ili neki drugi poslovni rezultat. Ulaganje u marketing ima smisla ako iza proizvoda stoji kvali

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  MARKETINGBez promocije desiće se nešto strašno – ništa!Files Tejlor Barnm osni a# cir$saMar$e%n& je a'an $oli$o za (an$ toli$o i za cr$  )manitarn or&anizacij proiz o*a#a mineralne ode ili poli%#$ par%j+ ,odjedna$oje (itan za (iznis ali i za ideolo&ij ili poli%$+Bez do(ro& i osmišljeno& mar$e%n&a teš$o će se danas o(ez(edi% prostor na (ilo $om tr'išt po(edana iz(orima ili ne$i dr&i poslo ni rezltat+-la&anje  mar$e%n& ima smisla a$o iza proiz oda stoji $ alitet do(ra or&anizacija i ja$a distri(cija+.lo(odan /#i#e ić dire$tor $ompanije Grand Ka0aT/ – dominantan medij za o&laša anje  .r(iji+1tampa – pr'a mo&ćnost detaljisanja+Internet – dire$tna $omni$acija sa ciljnom &rpom+Radio – slša se $ao (ac$&rond $oristan medij za o&laša anje,repor$e s sana jedne  a'ene li#nos% sna'nija je od ećine prodajni) mar$e%nš$i) i o&lasni) a$% nos%+BREN2Brend je mre'a asocijacija  &la ama i srcima ljdi+3aposlene pret ori%  am(asadore (renda+TE1KA /REMENA- teš$im remenima se tre(a (a i% poslo ima s )ranom jer ljdi ipa$ moraj da jed+4i Aja$o$a menad'er $ompanija Ford i Krajsler5BRA35/AN6E/rlo ret$i s talento ani ljdi $oji samoo(razo anjem mo& nadomes%% iši stepen $ ali7$acije+. e%sla An%ć dire$tor .A. 3adar .FR6TIM.KI RA2Ni$o ne radi ta$o do(ro $ao %m istomišljeni$a+Maj$l Ajzner ameri#$i (iznismen lasni$ $ompanije 2izni  Tims$i rad je sposo(nost da se radi zajedno  pra c zajedni#$e izije+ .poso(nost da se smereindi idalna pos%&nća prema or&anizacionim cilje ima+ To je &ori o $oje omo&ća a o(i#nimljdima da pos%&n neo(i#ne rezltate+Endrj Karne&iTims$i rad je radi% zajedno – #a$ i od ojeno+Endrj Karne&i/eli$i $ora$  ašem raz oj je trenta$ $ada do*ete do spoznaje da am dr&i ljdi mo& pomoći daradite (olje ne&o što (iste to mo&li sami+Endrj Karne&i,RI/ATNI 8I/5T ,5.45/N5G 95/EKA9o e$ ne sme zanemari% s oj porodic z(o& posla+/olt 2izniRadi 'i i oli #i – mesto samo radi radi radi+++Anita Rodi$ osni a# lanca proda nica Bodi 1op5sno ni razlo& zašto s ne$e o*e nespešne je nji)o a nesposo(nost da ode sami se(e+Tret Ke% osni a# lanca 9i$:7lRA3NI .A/ETIKad &od je mo&će do&o orite se+ 2o&o or štedi reme i no ac+2onald Tramp osni a# $ompanije Tramp2o$ se (rinete za detalje sa# ajte eli$ sli$  &la i+2onald Tramp osni a# $ompanije Tramp- poslo nim raz&o orima (di $rata$ (rz i dire$tan+2onald Tramp osni a# $ompanije Tramp. et je pn sne alica nema do oljno oni) $oji $reć napred i zapo#inj $on$retne $ora$e da ost ares oj izij+/insent Klement .ton osni a# osi&ra ajće& dršt aNišta na s et ne mo'e da zameni istrajnost+ Ne mo'e talenat – #esta s poja a nespešni pojedincisa tajentom+ Ni &enijalnost – neplaćeni &enije je &oto o poslo ica+ Ni o(razo anje – s et je pno(razo ani) olpina+ .amo pornost i rešenost imaj moć+Rej Kroc osni a# Me$ 2onaldsa/RE2N5.T. a$a st ar redi onoli$o $oli$o je $pac spreman da pla% da (i t st ar i do(io+ ,(lilio .iro  K-,A; Naj iše olim ja&ode sa šla&om ali sam ot$rio da iz meni neo(jašnji i) razlo&a ri(e iše ole &liste+3(o& to&a $ad idem na pecanje ne razmišljam o tome šta ja olim+ /odim ra#na o tome šta ri(e ole! 2ejl Karne&iNaj eći deo nezado oljni) $paca se ne (ni+ Nosi no ac $on$renciji+ 5ni $oji se 'ale daj % receptza rad t oje 7rme+ Nije % potre(no s$po istra'i anje tr'išta+,rimed(a $pca nije loša est ne&o tr'išna in0ormacija $oja % poma'e da (deš $on$rentan+Kpac ne $pje ne&o (ira+ Ili se razli$ješ ili nisi iza(ran+ Ne prodaješ+Kpac $pje z(o& potre(e ili 'elje+ 5d o a d a razlo&a – dr&i je ja#i+ ,ripada iracionalnoj s0eri+ Nemojte tre%ra% $pce $ao idiote ali nemojte za(ora i% da oni to jes+Frederi$ Be&(edeKpci s $ao ((aš a(e< posle iz esno& remena o(i#ajeni inse$%cid nije do oljan moraš da i)zaprašiš sna'nijom ro(om+ 2ej id 4(ars,R52A6ANišta se ne do&a*a s e do$ se nešto ne proda! Ri#ard /ajt. a$i dan mi prodajemo= s oje ideje 'i ote plano e reme entzijazam+ Kpci s ljdi $oje srećemo+9arls . o(/ećina proda aca nastoji da >$onja natera  re$ da pije? mesto da %#e na to da o'edni+ Ga(rijel .i&el,osao ide toli$o loše da iše ne $pj #a$ ni oni $oji ne plaćaj+ @Nepozna% ator >,a'nja= Mšterije s potroši e+? @Natpis iz proda nice
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks