BIOETICA 1

Description
bioetica

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 41

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  BIOETICA  DEFINITIE  Etica = ramură a filosofiei care se ocupă cu studiul sistematic al moralei, adică al principiilor de comportament - bun/rău, corect/incorect etc.  Bioetica = morala vieţii (de la bios , viaţă şi ethos , etică)  Bioetica (în sens larg) = Câmp de studiu ştiinţific sistematic, pluralistic şi interdisciplinar care abordează teoretic şi practic problemele morale generate de medicină şi ştiinţele vieţii în raport cu omul şi relaţiile omului cu biosfera.  Bioetica (etica biomedicală) = Studiul valorilor etice şi morale din perspectiva progreselor medicinii şi analiza controverselor etice ce apar în practica medicala modernă.    „o nouă disciplină care combină cunoaşterea biologică cu cea a sistemului de valori umane” (V.R. Potter 1971),  Potter s-a referit la bioetică sau la etica vieţii şi supravieţuirii incluzând:  ecologia,  cercetarea pe animale,  problematica populaţiei - o etică socială , cu izvorul în dezvoltarea evolutivă a umanităţii. DEFINITIA BIOETICII  Competenţele bioeticii sunt recunoscute în următoarele patru domenii:  aspectele etice ale profesiunilor sanitare;  aspectele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om;  problemele sociale legate de politica sanitară (naţionale şi internaţionale), de medicina locurilor de muncă şi de alte politici de planificare familială şi control demografic;  probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii (plante, micro - organisme şi animale) şi, în general, tot ce ţine de
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks