การศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศ - PDF

Description
สมาคมสถาปน กสยาม ในพระบรมราช ปถ มภ การศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศ จ ดทำโดย ชวนนท โฆษก จจาเล ศ ว รภ ทร ไตรท พเทว นทร ก บทค ดย อ การศ กษาน เป นการศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศ เพ

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 40 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สมาคมสถาปน กสยาม ในพระบรมราช ปถ มภ การศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศ จ ดทำโดย ชวนนท โฆษก จจาเล ศ ว รภ ทร ไตรท พเทว นทร ก บทค ดย อ การศ กษาน เป นการศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศ เพ อใช เป นข อม ลอ างอ ง ในการจ ดท ามาตรฐาน BIM ของประเทศไทย โดยข นตอนเร มต นจากการรวมรวมข อม ล มาตรฐาน BIM ของประเทศต างๆ และได เล อกมาตรฐานของประเทศท ม การปร บปร งมาตรฐาน BIM อย เสมอมาศ กษา ซ ง ม ท งหมด 3 ประเทศ ค อ สหร ฐอเมร กา สหราชอาณาจ กรอ งกฤษ และส งคโปร และย งถ อว าท ง 3 ประเทศ เป นต วแทนของทว ปอเมร กา ย โรป และเอเช ย จากการศ กษามาตรฐาน BIM ท งสามประเทศพบว ามาตรฐาน BIM ในประเทศต างๆ ม ความ แตกต างก นไป ท งในเร องของโครงสร างการวางเน อหา และความล กของเน อหา อย างไรก ตามม ประเด น ส าค ญ 3 เร องท มาตรฐาน BIM ของท งสามประเทศพ ดถ ง ค อ การการวางแผนการปฏ บ ต งานด วย BIM (BIM Execution Plan) การท างานร วมก นด วย BIM (Collaboration) และ ระเบ ยบว ธ ในการสร าง แบบจาลอง (Modelling Methodology) ซ งระเบ ยบว ธ ในการสร างแบบจาลอง จะแยกเป นห วข อย อยลง ไป ค อ ระด บข นในการพ ฒนาแบบจาลอง (Level of Development) การจ ดหมวดหม ขององค ประกอบ ของแบบจ าลอง (BIM Elements) และการผล ตเอกสาร (Documentation) นอกจากน จะม ห วข ออ นๆ มากบ าง น อยบ าง ตามโครงสร างและรายละเอ ยดของมาตรฐานท แตกต างก นไปในแต ละประเทศ เช น การให ค าน ยามค าศ พท ต างๆ มาตรฐานการน าเสนอแบบ 2 ม ต และ การค ดค าบร การว ชาช พในการใช BIM เป นต น โดยสร ปในการจ ดท ามาตรฐาน BIM ควรวางโครงสร างของเน อหาในเข าใจง าย เร ยบเร ยงเป น ล าด บข นตอน โดยเน อหาหล กท จะต องค าน งถ ง ค อ การการวางแผนการปฏ บ ต งานด วย BIM (BIM Execution Plan) การท างานร วมก นด วย BIM (Collaboration) และ ระเบ ยบว ธ ในการสร างแบบจ าลอง (Modelling Methodology) ข สำรบ ญ หน า บทค ดย อ... ก สารบ ญ... ข สารบ ญตาราง... ฉ สารบ ญภาพ... ช บทท 1 บทนา... 1 บทท 2 น ยามศ พท เฉพาะ Assembly Authorized Uses Building Information Model Building Information Modeling (BIM) Component Confidential Digital Data Container Model Digital Data Level of Development (LOD) Model Element Model Element Author Model User Published Shared Views / Output files Work In Progress (WIP)... 6 ค บทท 3 มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ AEC (UK) BIM Protocol Version Introduction (บทนา) Best Practice (การปฏ บ ต ว ชาช พท ด ) Project BIM Execution Plan (แผนการปฏ บ ต งานด วย BIM) Collaborative BIM Working (การทางานร วมก นด วย BIM) Interoperability (ความสามารถในการท างานร วมก น) Data Segregation (การแบ งแยกข อม ล) Modelling Methodology (ระเบ ยบว ธ ในการสร างแบบจาลอง) Folder Structure and Naming Conventions (โครงสร างแฟ มเก บข อม ล และการต งช อ) Presentation Styles (ร ปแบบการนาเสนอ) Resources (ทร พยากร) Appendices (ภาคผนวก) บทท 4 มาตรฐาน BIM ของส งคโปร Singapore BIM Guide Version Introduction (บทนา) BIM Execution Plan (แผนการปฏ บ ต งานด วย BIM) BIM Deliverables (ผลผล ตของ BIM) BIM Modelling and Collaboration Procedures (การสร างแบบจาลอง BIM และกระบวนการทางานร วมก น) BIM Professionals (ว ชาช พ BIM) Appendix (ภาคผนวก) บทท 5 มาตรฐาน BIM ของสหร ฐอเมร กา หน า ง 5.1 AIA Document E Building Information Modeling Protocol Exhibit General Provisions (ข อกาหนดท วไป) Protocol (ระเบ ยบการ) Level of Development (ระด บข นในการพ ฒนา) Model Elements (องค ประกอบของแบบจาลอง) AIA Document E Building Information Modeling and Digital Data Exhibit General Provisions (ข อกาหนดท วไป) Transmission and Ownership of Digital Data (การส งต อและความเป นเจ าของ ข อม ลด จ ตอล) Digital Data Protocol (ระเบ ยบการ ข อม ลด จ ตอล) Building Information Modeling Protocols (ระเบ ยบการ BIM) Level of Development Specification Version Overview (ภาพรวม) Background (ประว ต ความเป นมา) Level of Development (ระด บข นในการพ ฒนา) LOD Definitions (คาน ยามของ LOD) Updates of This Document (การปร บปร งเอกสาร) ตาราง Level of Development National Building Information Modeling Standard (NBIMS) National Building Information Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1) National Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2) บทท 6 เปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ ส งคโปร และสหร ฐอเมร กา ขอบเขต (Scope) หน า จ หน า 6.2 การวางแผนการปฏ บ ต งาน BIM (BIM Execution Plan) การกาหนดบทบาทและหน าท ของบ คลากร ระด บข นในการพ ฒนา (Level of Development) การกาหนดพ ก ดของแบบจาลอง การกาหนดหน วยของแบบจาลอง การแบ งองค ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) การทางานร วมก น (Collaboration) การผล ตเอกสาร การจ ดเก บไฟล และการร กษาความปลอดภ ยของข อม ล มาตรฐานการต งช อ การค ดค าบร การ บทท 7 สร ปผลการศ กษา และจ ดเด น จ ดด อยของมาตรฐาน BIM แต ละประเทศ สร ปผลการศ กษา จ ดเด น จ ดด อยของมาตรฐาน BIM แต ละประเทศ มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ มาตรฐาน BIM ของส งคโปร มาตรฐาน BIM ของสหร ฐอเมร กา บทท 8 ข อเสนอแนะ รายการอ างอ ง... 83 ฉ สำรบ ญตำรำง หน า ตารางท 1.1 สร ปช วงเวลาในการเก ดมาตรฐาน BIM ในแต ละประเทศ... 3 ตารางท 4.1 เปร ยบเท ยบการการทางานด วย BIM ก บการเข ยนแบบ 2 ม ต ด งเด ม ท ระด บข น ต างๆ ของโครงการ ตารางท 4.2 ค าบร การเพ มเต มท ระด บข นต างๆ ของโครงการ ตารางท 4.3 อธ บายบทบาท และหน าท ของว ชาช พ BIM ตารางท 6.1 สร ปเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของประเทศอ งกฤษ ส งคโปร และสหร ฐอเมร กา... 73 ช สำรบ ญภำพ หน า ภาพท 3.1 แผนภาพอธ บายข นตอนการทางานร วมก นด วย BIM ตามแนวทาง Common Data Environment (CDE) ภาพท 3.2 ต วอย าง Grade ของแบบจาลอง ภาพท 3.3 ต วอย าง Central Resource Library ภาพท 3.4 รห สต างๆ ในการต งช อไฟล ภาพท 3.5 โครงสร างของแฟ มข อม ลในการจ ดเก บไฟล ภาพท 4.1 ต วอย างแบบแบบจ าลองฐานรากและเสาเข ม ในแต ละช วงของโครงการ ภาพท 4.2 ต วอย างตาราง Responsibility Matrix ภาพท 4.3 ต วอย างตาราง BIM Elements ในหมวดงานสถาป ตยกรรม ภาพท 4.4 ต วอย างตาราง BIM Objective & Responsibility Matrix ภาพท 4.5 ต วอย างตาราง Overview ภาพท 4.6 ต วอย างตาราง Quality Assurance ภาพท 4.7 ต วอย างตาราง Architectural BIM Modelling Guidelines ภาพท 4.8 ต วอย างตาราง Structural BIM Modelling Guidelines ภาพท 4.9 ต วอย างตาราง MEP BIM Modelling Guidelines ภาพท 5.1 ต วอย าง Model Element Table ภาพท 5.2 ต วอย างตาราง Level of Development... 56 1 บทท 1 บทนำ Building Information Modeling หร อ BIM น นเป นท งแนวค ดและเทคโนโลย ทางคอมพ วเตอร ท เข ามาม ส วนช วยในท กข นตอนของกระบวนการออกแบบและการก อสร างอาคาร ต งแต การร เร ม โครงการไปจนถ งการบร หารอาคารหล งสร างเสร จ ป จจ บ น BIM เร มเข ามาม บทบาทแทนท CAD มากข นเร อย ท าให ในหลายๆ ประเทศได ม องค กร ท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมการออกแบบและก อสร างจ ดทามาตรฐาน BIM ข น เพ อก าหนดแนวทางในการ ปฏ บ ต งานด วย BIM ให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ และเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพในการท างานด วย BIM โดยท ข อม ลสามารถแลกเปล ยน และนามาใช ซ าได ตลอดช วงอาย ของโครงการโดยท ไม ม การส ญเส ยข อม ลไป มาตรฐาน BIM ม อย มากมายท วโลก โดยประเทศแรกท จ ดทาข นค อ สหร ฐอเมร กา โดยหน วยงาน National Institute of Building Sciences จ ดท า United States National Building Information Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1) เม อธ นวาคม ป 2007 โดยกล าวในเช งกว าง เก ยวก บ แนวความค ดของ BIM มากกว าการปฏ บ ต ในเช งว ชาช พ หล งจากน นในป 2008 หน วยงานสถาบ นสถาปน กอเมร ก น (American Institute of Architects, AIA) ได จ ดท าเอกสาร AIA Document E Building Information Modeling Protocol Exhibit ข น โดยเป นเอกสารท กล าวถ งแนวทางในการปฏ บ ต งานด วย BIM ในป 2009 AEC (UK) จากสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ ได ออกเอกสาร AEC (UK) BIM Standard Version 1 เพ อเป นมาตรฐานในการปฏ บ ต งานด วย BIM โดยม เอกสารประกอบเพ มเต ม สาหร บโปรแกรม BIM แต ละโปรแกรม ค อ AEC (UK) BIM Standard for Revit v1.0 ในป 2010 และ AEC (UK) BIM Standard for Bentley Building Products v1.0 ในป 2011 นอกจากน ประเทศออสเตรเล ย ก ได ม การออกเอกสาร National Guidelines for Digital Modelling เพ อเป นมาตรฐานของ BIM ในป 2009 เช นเด ยวก น ในป 2010 กล มว จ ยของ Computer Integrated Construction (CIC) แห งมหาว ทยาล ย Pennsylvania State ได ออกเอกสาร BIM Project Execution Planning Guide Version 1 และ 2 (และ Version 2.1 ในป 2011) เพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานด วย BIM ภายในสหร ฐอเมร กา 2 ในป 2012 National Institute of Building Sciences จากสหร ฐอเมร กา ได ออกเอกสาร United States National Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2) และ AEC (UK) จากสหราชอาณาจ กรอ งกฤษ ได ออกเอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2 ซ งม การปร บปร งเพ มเต ม รวมถ งได ออกเอกสารประกอบเพ มเต ม ค อ AEC (UK) BIM Protocol BIM Execution Plan v2.0, AEC (UK) BIM Protocol Model Matrix v2.0, AEC (UK) BIM Protocol For Autodesk Revit v2.0, AEC (UK) BIM Protocol For Bentley ABD v2.0, และ AEC (UK) BIM Protocol For GRAPHISOFT ArchiCAD v1.0 (2013) และในป เด ยวก นน น ประเทศส งคโปร โดย Building and Construction Authority (BCA) และ BIM Steering Committee ได ออกเอกสาร Singapore BIM Guide ข น ในป 2013 สถาบ นสถาปน กอเมร ก น (AIA) ออกเอกสาร AIA Document E Building Information Modeling and Digital Data Exhibit และ BIMForum ได ออกเอกสาร Level of Development Specification Version 2013 โดยขยายรายละเอ ยดเก ยวก บเร อง Level of Development ของสถาบ นสถาปน กอเมร ก น (AIA) นอกจากน ประเทศส งคโปร โดย Building and Construction Authority (BCA) และ BIM Steering Committee ได ออกเอกสาร Singapore BIM Guide Version 2 นอกจากน ย งม มาตรฐานของประเทศอ นๆ อ กมากมาย เช น ฮ องกง ฟ นแลนด นอร เวย สว เดน เป นต น ซ งในการศ กษาเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ของต างประเทศในคร งน ได เล อกประเทศท ม การ ปร บปร งมาตรฐาน BIM อย เสมอ ซ งม ท งหมด 3 ประเทศ ค อ สหร ฐอเมร กา สหราชอาณาจ กรอ งกฤษ และส งคโปร และย งถ อว าท ง 3 ประเทศ เป นต วแทนของทว ปอเมร กา ย โรป และเอเช ย อ กด วย โดยในการศ กษาน จะแบ งเป น 2 ส วนหล กๆ ค อ 1 ส วนสร ปมาตรฐานของแต ละประเทศ และ 2 ส วนเปร ยบเท ยบมาตรฐาน BIM ระหว างประเทศ 3 ตารางท 1.1 สร ปช วงเวลาในการเก ดมาตรฐาน BIM ในแต ละประเทศ ป USA UK Singapore Australia 2007 United States National Building Information Modeling Standard Version AIA Document E Building Information Modeling Protocol Exhibit AEC (UK) BIM Standard Version 1 - National Guidelines for 2010 BIM Project Execution Planning Guide Version 1 & BIM Project Execution Planning Guide Version United States National Building Information Modeling Standard Version AIA Document E Building Information Modeling and Digital Data Exhibit Level of Development Specification Version 2013 AEC (UK) BIM Standard for Revit v1.0 AEC (UK) BIM Standard for Bentley Building Products v1.0 AEC (UK) BIM Protocol Version 2 AEC (UK) BIM Protocol BIM Execution Plan v2.0 AEC (UK) BIM Protocol Model Matrix v2.0 AEC (UK) BIM Protocol For Autodesk Revit v2.0 AEC (UK) BIM Protocol For Bentley ABD v2.0 AEC (UK) BIM Protocol For GRAPHISOFT ArchiCAD v1.0 Singapore BIM Guide Singapore BIM Guide Version 2 Digital Modelling 4 บทท 2 น ยำมศ พท เฉพำะ 2.1 Assembly กล มของ Component หร อ Modelled elements ท มาจ ดเร ยงก นเพ อก าหนดส วนประกอบ ของอาคาร เช น Groups หร อ Sub-models โดยท Assembly สามารถบรรจ ข อม ลและต าแหน งอ างอ ง ได (AEC (UK) BIM Protocol Version 2) 2.2 Authorized Uses การใช ข อม ลด จ ตอลท ได ร บอน ญาต ในระเบ ยบการของข อม ลด จ ตอล หร อ BIM (AIA Document E Building Information Modeling and Digital Data Exhibit) 2.3 Building Information Model ต วแทนทางด จ ตอลของล กษณะทางกายภาพและล กษณะทางประโยชน ใช สอยของโครงการ ค า ว า Model หร อ Model Element หมายถ ง แบบจ าลองเด ยวๆ หร อแบบจ าลองหลายๆ ช นท ประกอบ ก น (AIA Document E Building Information Modeling Protocol Exhibit และ AIA Document E Building Information Modeling and Digital Data Exhibit) 2.4 Building Information Modeling (BIM)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks