BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - PDF

Description
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ OPE (Certificate Of Proficiency in English) Sınavı Bilkent e özgü olan bir sınavdır. Sadece Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce seviyesini ölçmek amacı

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 31 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ OPE (Certificate Of Proficiency in English) Sınavı Bilkent e özgü olan bir sınavdır. Sadece Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce seviyesini ölçmek amacı tașır.bilkent Üniversitesi öğrencilerine yılda 3 defa OCAK HAZİRAN EYLÜL aylarında uygulanır. Sınavlara Bilkent Üniversitesini yeni kazanmıș, Bilkent hazırlıkta halen okumakta olan veya Bilkent hazırlık okulundan ilișiği kesilmiș öğrenciler katılabilir. Hazırlık okulundan ilișiği kesilmiș öğrencilere COPE sınavına en fazla üç defa katılma hakkı verilmiștir. COPE sınavı 5 ayrı bölümden olușmaktadır. Geçme notu minimum C olup 2 yıllık bölüm öğrencileri için 50, 4 yıllık bölüm öğrencileri için 60 puanlık ortalama istenmektedir. İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla Bașlangıç (Elementary), Orta Öncesi (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate), Orta Üstü (Upper Intermediate) ve Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeylerden olușur. Hiç İngilizce bilmeyen bir öğrenci için İngilizce Hazırlık Programı nın normal süresi bir yıldır. Programı bașarıyla tamamlayıp COPE sınavını geçen öğrenciler, bölüm derslerine kayıt yaptırarak eğitimlerine devam eder. Hazırlık Programı na ara seviyelerden bașlayıp COPE sınavını bir dönemde geçen öğrencilerin, ikinci dönemde bölümlerine bașlamaları da mümkündür. COPE 2. așama bașarı notu en az %60 tır. Bu sınavda bașarılı bulunan ya da Bilkent Üniversitesi tarafından kabul edilen harici sınavların birinden istenilen düzeyde puan alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı ndan muaf olur ve doğrudan bölümlerindeki eğitimlerine bașlar. Yukarıda da belirtildiği gibi COPE sınavında bașarılı sayılmak için kabul edilen bașarı notu en az %60 tır. COPE Sınavlarıyla İlgili Duyuru (Mayıs 2012) * COPE ikinci așama sınavı halen 82 si çoktan seçmeli olmak üzere toplam 150 sorudan olușmaktadır. Bu sorular 5 ayrı bölüm (okuma, dinleme, yazma, dilbilgisi, konușma) olarak düzenlenmiștir.bu güne değin ikinci așama sınavında bașarılı sayılmak için hem toplam puanda bașarılı olmak, hem de 5 bölümde ayrı ayrı bölüm barajını geçmek gerekmekteydi. 2012 Haziran sınavından itibaren bașarılı olmak için sadece toplam puanda barajı geçmek yeterli olacak, ayrı ayrı bölüm barajı uygulanmayacaktır.toplam 150 soru sabit kalmak üzere, çoktan seçmeli soruların sayısı 2012 Eylül sınavından bașlayarak 65 e, 2013 Eylül sınavından bașlayarak 45 e düșürülecektir. Çoktan seçmeli sorularda halen 4 olan șık sayısı 2012 Eylül sınavından bașlayarak 5 e çıkartılacaktır. Gene bu sınavdan bașlayarak çoktan seçmeli sorularda 4 yanlıș 1 doğruyu götürecek ve baraj notu bununla orantılı olarak düșürülecektir. Benzer biçimde, tamamı çoktan seçmeli sorulardan olușan COPE birinci așama sınavında da 2012 Eylül sınavından bașlayarak șık sayısı 5 e yükseltilecek, 4 yanlıș bir doğruyu götürecek, baraj puanları bununla orantılı olarak düșürülecektir. Gene 2012 Eylül sınavından bașlayarak birinci așamada halen 170 olan soru sayısı, 200 e yükseltilecektir.bu yıldan itibaren, İngilizce Hazırlık Programı ndaki ikinci yılının bahar yarıyılını dıșarıdan hazırlanan öğrenci statüsünde geçiren öğrenciler, Haziran ayında verilen COPE sınavına girebileceklerdir. (Bu öğrenciler Ocak ayında olduğu gibi önce birinci așama sınavına alınacaklardır.) Sınav sonuçlarına bağlı olarak, sınavda bașarılı olamayan öğrencilerden bir bölümü, eğer isterlerse yaz okulunda fakülte öncesi (PFC) düzeyi veya COPE hazırlık programını takip edebileceklerdir. İngilizce Hazırlık Programı nda iki yılını dolduran tüm öğrenciler Eylül ayında verilen COPE sınavına girebilecektir.2012 yılından bașlayarak, İngilizce Hazırlık Programı nda iki yılını doldurduğu için Eylül ayında COPE sınavına girecek öğrenciler sadece ikinci așama sınavına alınacak, birinci așamaya girmeleri gerekmeyecektir. Yukarıda belirtilen değișiklikler, COPE sınavında șans faktörünü azaltarak İngilizce bilgi ve becerisini daha da öne çıkarmak amacıyla yapılmaktadır. Bilkent Üniversitesi COPE adını verdiği bir sınavla öğrencilerini Hazırlık Atlama Sınavına tabi tutmaktadır. COPE sınavında gramer, okuma, dinleme ve yazma becerileri test edilmektedir. Sınav 2 așamadan olușuyor. 1.AȘAMA: Kur belirleme sınavı. 170 soru var. Grammar ve Vocabulary den olușuyor. Çoktan seçmeli bir sınav. 4 șık var. Basitten bașlayıp zora doğru gidiyor. Tıpkı Tömer deki seviye tespit sınavı gibi. Geçme notu %60 ( 102). Not: 1. așamayı geçemeyen 2. așamaya giremiyor. 2.AȘAMA : 4 bölüm var. a) READING: 35 soru var. 3 kısa 2 de orta uzunlukta toplam 20 sorudan olușan 5 metin var. Bir de 15 soruluk uzun bir metin var. Geçme notu %60 (21) Reference tipi sorular var. Where s this text taken from? (Newspaper, Magazine, Article ) tipi sorular var. Tone soruları var. Yazarın tarzı soruluyor (Indifferent, Coherent, Pessimistic, Optimistic, Sarcastic, Ridiculous, Cynical ) Main Idea soruları var. Soru tipleri Toefl a biraz benziyor. Bu bölümün süresi 75 dk. b) WRITING: 2 konu veriliyor ve biri hakkında yazılıyor. Discussive Essay veya Free writing Akademik Writing olacak. Așağı yukarı 350 kelimelik bir Essay olacak. 20 üzerinden 12 almak gerekiyor. Süre 60 dk. c) LISTENING: 2 adet 15 er soruluk Text var. Bir kere okunuyor. Öğrenciler dinlerken not alıyor. Sorular sonradan dağıtılıyor. Çoktan seçmeli sorular. Metinler genelde bilimsel oluyor. 30 dk. dinleme tutuyor. 25 dk. da cevaplama tutuyor. Toplam 55 dk. Sürüyor. 30 üzerinden 18 almak gerekiyor (%60). d) USE OF ENGLISH (Grammar) : 35 soru var. Word Formation (8 soru) Cloze test (10 soru) Vocabulary (10 soru, yakın anlam) çoktan seçmeli Fill in the blanks (7 soru, tamamen gramer) - çoktan seçmeli 21 alan geçiyor. Süre 40 dk. COPE EXAM PRACTICE 12 LISTENING 1 INSOMNIA 1. The speaker starts the lecture by. A) talking about the importance of getting a good night sleep B) defining what insomnia means C) expressing how insomnia becomes efficient D) giving the approximate number of people who suffer from insomnia 2. What is the persentage of people who have insomnia in the world? A) 15 % B) 40 % C) 50% D) 60% 3. Insomnia has a strong relationship with. A) concentration B) age C) tiredness D) sex 4. According to the lecture which one of the following is NOT correct? A) Insomnia affects people more as they get older. B) Women generally tend to have more sleep disorder problems. C) People with insomnia often complain about the loss of physical abilities. D) Around 17% of the adult population have some serious sleeping problems. 5. Which one is NOT defined as an effect of insomnia? A) Loss of capacity C) Loss of concentration B) Loss of memory D) Loss of attention 6. The speaker says it is WRONG to define the feeling as tiredness because. A) it is rather related with mental issues B) it does not depend on any physical effort C) it should rather be described as discomfort D) the right word to describe this feeling is being sleepy 7. It CANNOT be inferred from the lecture that. A) insomnia mostly damages people s ability to function in the workplace B) on account of insomnia it becomes inevitable to get rid of anxiety C) people might have problems with their memory D) a person experiencing sleep problems becomes less productive 8. Which of the following is NOT affected by insomnia? A) workplace C) personal relationships B) intellectual life D) family life 9. There is not a set amount of sleep that everyone needs to get because. A) it is different for different age groups and people B) it changes according to the life styles of people C) it depends on the hardness of their occupations D) the older people become,the more sleep they need 10. Adequate sleep for a person depends on. A) the genetic structure of him C) his working hours B) the hours he is able to stay awake D) how tiring his job is 11.An average adequate sleep should be. A) 6 hours C) between 6 and 9 hours B) more than 6 hours D) approximately 8 hours 12.Which one is NOT mentioned as a reason for sleeping problems? A) poor sleeping environment C) particular problem in their life B) severe mental disorders D) stress caused by a medical problem 13. One of the ways to overcome insomnia CANNOT be. A) developing eating habits B) going to bed at a set time every night C) paying attention to the lightening of the room D) having short sleeps during the day 14. Before deciding on the right therapy, people should first realize that. A) it s important to recogize the problem B) changes must be applied to some of their habits C) they need to consult a doctor D) they might need to use pills 15. The lecturer seems to suggest. A) taking action as soon as possible B) overcoming this problem with only therapies C) using pills D) letting the time sweep it away COPE EXAM PRACTICE 12 LISTENING 2 PRIMATES 16. The main focus of the lecture is to. A) explain how a primate can be trained to communicate B) discuss whether primates share any characteristics with humans C) find out the ways how a language can be taught to primates D) express the two different points of view upon the linguistic capacity of primates 17. Chomsky is NOT among the scientists who. A) define primates as creatures that do not have ability to talk B) are against that only humans communicate through a language C) suggest primates can be trained to do certain things D) support the idea that primates can learn a language 18. According to the talk, certain scientists argue that only humans can have a language because. A) primates do not have an efficient linguistic competence as human beings do B) man is the only creature who has the ability to communicate C) communication through language started after human beings evolved from primates D) theories could not manage to prove that other species can communicate 19. That children learn a language very easily leads us to think. A) they are naturally more successful in communication than any other creature B) humans have an innate capacity to learn a language C) they are linguistically more intelligent than adults D) learning a language is not so hard as many believe 20. Primates can be trained to do certain things just to. A) get an award C) get affection B) learn a language D) get appreciation 21. The reason why researchers chose primates for their study CANNOT be that_. A) human beings evolved from primates B) there are many things primates and humans have in common C) they are the most capable ones to communicate among the species D) they have some behavioral characteristics with humans 22. The first study mentioned makes use of. A) gestures C) American Sign Language B) the blind alphabet D) a computer keyboard 23. After he had learned an important number of words, he could. A) produce new sentences B) respond to 70% of new commands accurately C) easily connect sentences D) correct words and sentences which he had never heard of 24. When he reached the age of 6, the baby chimp had learned. A) 100 words B) 200 words C) 300 words D) 400 words 25. Which is NOT among the important things the female chimpanzee learned to do? A) She was able to respond to all of the commands given to her. B) She was able to combine the signs she learned to make a sentence. C) She was able to use her signs to communicate with her trainers. D) She was able to use a new sign which she used in a new situation. 26.The aim of the new project held in 1979 was to. A) make the female chimpanzee discipline her offspring B) observe the communication problems baby chimpanzee had with his mother C) see if a baby chimpanzee would learn a human language from its mother D) make the male chimpanzee respond to the commands 27.How did the baby chimpanzee learn more than fifty signs? A) By observing his mother C) He knows these signs naturally B) With the help of his trainers D) Other chimps taught him 28. A study carried out on a family of five chimps is important in that. A) it shows the chimps capacity to learn words B) the way they use sign language resembles to the way children do C) it is a good example of training chimps to talk D) it invalidates the theory that primates can use a language 29. It will be WRONG to say according to the lecture that chimpanzees can. A) understand and produce new sentences B) translate words to sign language C) teach sign language to their children D) learn more easily how to use a sign language than children 30. What is the speaker s attitude about the importance of the studies? A) hopeful B) cynical C) critical D) ignorant COPE EXAM PRACTICE 12 READING Part One Questions 1-8 First Passage Until two years ago, Clearing, Illinois was a tranquil suburb of Chicago. But residents grew alarmed when they noticed armed teenagers on the streets, giving gang signals and shouting at passing cars. Then came a series of burglaries and graffiti messages on storefronts. By the time local authorities realized they had a gang problem, it was too late. Last December, two 13-year-old girls were shot outside their school as they sat in a car with two members of a local gang, the Ridgeway Lords. Nearly all 50 states have recently passed laws that allow youths aged to be tried in court as adults. In about 25 states, they have passed laws to punish parents for their children s behaviour. And in 146 of the nation s largest cities, they have imposed curfews, that is not letting people go outside at night, to reduce juvenile violence. When you look at the spectacular rise of violent crime among young people recently, it s easy to understand the concern. Over the past decade, there has been a decline in adult murders in the US, while murder rates have surged for youths between For young offenders who aren t sent to prison, the punishments vary: some are ordered to perform community service, others are placed in job training programs, still others are sent to youth prisons. But the Republicans in Congress want to reverse a basic principle of juvenile justice: the separation of young criminals from hardened adult criminals in prison. The reasons are partly financial to reduce the cost of having separate prisons for young people and partly psychological to end what a Republican consider as society s overly protective attitude towards young criminals. 1. Which one CANNOT be the reason for people s fright in lllionis? A) People s lives were threatened by armed teenagers. B) Teenagers harmed the properties around them. C) Local authorities were too late to take action. D) Teenagers harrased the residences and the people. 2. What is the reason for administrations passing laws for the trial of the teenagers? A) They wanted to make parents aware of the situation. B) They realized a change in the murder defendant profile. C) They wanted to prevent the crime between the age D) They could not put the curfews into action effectively. 3. Which one is NOT an example of the types of punishment given to young criminals? A) Collecting the garbage in the streets. B) Attending to a plumber training course. C) Being a prisoner for some time. D) Separation from the hardened criminals. Second Passage Waldo Wilcox knew there was trouble the moment he saw the injured deer carcass, not far from one of the meadows where his cattle grazed. His dogs, Dink and Shortie, sensed it too mountain lion. He grabbed his pistol and a rope from his truck, and said, Let s get him. Then he headed up the mountainside, his dogs racing far ahead. Wilcox moved in long strides up the rocky grade. Still, it took some time before he topped the summit. The big cat was not 50 yards in front of him, its teeth bared, cornered by the dogs on a massive sandstone ledge. Wilcox gripped his gun. He hoped to take the mountain lion alive and sell it to a zoo; he d done that before and made a tidy profit. But when he moved within 10 feet, the cat moved suddenly. Wilcox pointed his gun to it, his pistol cracked, and there was a sudden silence as the animal fell powerlessly to the ground. It wasn t until the red dust had settled and Wilcox s pulse had slowed that he gazed around. What he saw stunned him. High on the bluff lay an archeological treasure trove -- large shards of pottery, stone shelters that once housed whole families, and domed structures that had held wild grains harvested centuries before Europeans set foot in North America. Wilcox made his discovery on the bluff almost 20 years ago -- but it was not the first time he had found relics on his land. Since 1951, when his father bought the high-valley Range Creek animal farm, a year had seldom passed in which Wilcox did not come upon some spot of archeological interest: lots of arrowheads, rock-wall drawings, other ancient dwellings and granaries. Occasionally he came across burial lands. 4. For what reason Wilcox went to catch the lion? A) It would make him earn some money. B) It was a danger for the deer. C) He followed his dogs to the mountain. D) He wanted to see what was there on the summit. 5. Why was Wilcox astonished when the red dust settled? A) He saw the lion on the floor. B) He found archeological goods. C) He found the first European settlers. D) He saw ancient houses of large families. 6. What can be said about the place where Wilcox lives? A) Mountain lions are seen frequently. B) It is surrounded by mountains. C) It is rich in archeological aspects. D) Archeological goods are found every year. Third Passage Asthma is a disease of the human respiratory system in which the main air passages of the lungs and bronchial tubes become inflamed. The muscles of the bronchial walls tighten and extra mucus is produced causing your airways to narrow. The result could range from minor wheezing to severe difficulty in breathing. In some cases, your breathing may be so labored that an asthma attack becomes life-threatening. Because asthma causes resistance or obstruction, to exhaled air, it is called an obstructive lung disease. The medical term for such lung conditions is chronic obstructive pulmonary disease, or COPD. COPD is actually a group of diseases that include not only asthma, but also chronic bronchitis and emphysema. Unlike other chronic obstructive lung diseases, asthma is irreversible, but it can be controlled. Some people outgrow asthma as they get older and no longer have attacks. Other people are able to avoid the things that trigger an asthma attack. For many people, however, asthma is a chronic disease that always requires care and treatment to prevent or minimize breathing problems. About 50% of children who develop asthma between 2 and 10 years of age will naturally outgrow the attacks. But asthma may recur when they reach their 30s or 40s. Asthma is a serious disease, and requires treatment. It can reduce your child s ability to exercise and may harm his or her self-image. Since there are safe and effective ways to treat asthma, there is no reason to allow a child to suffer its symptoms. 7. The reason why asthma is called obstructive lung disease is that it. A) hinders the exhalation B) includes a group of diseases C) threatens the patient s life D) produces extra mucus 8. It is obvious from the text that. A) old people do not have asthma B) age has a vital role in the occurrence of asthma C) about 50% of children aged between 2 and 10 develop asthma D) asthma does not occur again when treated once Part Two Questions 9-20 First passage 1 You may know that around the world more people drink coffee than tea. And that, after oil, it is the second biggest traded commodity. You may also know that the drink comes from beans which are first roasted and then ground. But what else do
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks