Bí Quyết Trở Thành Hàng Hot Trên Thị Trường Tuyển Dụng

Description
Bí Quyết Trở Thành Hàng Hot Trên Thị Trường Tuyển Dụng

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Islam

Publish on:

Views: 18 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    Bí Quy  ế  t Tr ở  Thành “Hàng Hot “Trên Th ị  Tr ườ ng Tuy  ể n D ụ ng Các   b ạ n   tìm   vi ệ c   t  ố t   r  ấ  t   khó   kh ă n   trong   n ă m   2012   nh ư ng   các   công   ty   khi   tuy  ể n   d ụ ng   c ũ ng   khó   kh ă n   không   kém   các   b ạ n   khi   tìm   nh ữ ng  ứ ng   viên   “   Hot”   trên   th ị tr ườ ng.   Các   bí    quy  ế  t   sau  đ ây   s ẽ ti  ế  p   l ử a   cho   th ươ ng   hi ệ u   c ủ a   b ạ n   luôn   luôn   “Hot”   trên   th ị tr ườ ng   tuy  ể n   d ụ ng.   01 ‐   Duy trì m ứ c hoàn thành công vi ệ c b  ề n v ữ ng và phát tri  ể n:   Các   b ạ n   không   c  ầ n   ph ả i   c  ố g  ắ ng   ngay   tr ở thành   siêu   sao   hoàn   thành   công   vi ệ c.   Các   b ạ n   t ậ p   trung   và   ph  ấ  n  đấ  u  đạ t   m ứ c   hoàn   thành   công   vi ệ c   t  ố t   và   duy   trì   b  ề n   v ữ ng   theo   th ờ i   gian.  Đườ ng   dài   m ớ i   bi  ế  t   ng ự a   hay   r  ấ  t  đ úng   trong   tr ườ ng   h ợ p   này.   Các   b ạ n   nên   c  ố g  ắ ng   n  ằ m   trong   20   %   nhân   viên   t  ố t   nh  ấ  t   c ủ a   công   ty   hi ệ n   t ạ i.   02 ‐   Luôn luôn đ ánh giá v  ề  b ả n thân, ngành ngh  ề  và công ty đ ang làm vi ệ c:   các   b ạ n   c  ầ n   xác  đị nh   l ộ trình   ngh  ề nghi ệ p   dài   h ạ n   c ủ a   mình   bao   g  ồ m   03   y  ế  u   t  ố (ngành    –   industry,   ngh  ề  –   function   và   v ị trí     –   position).   Sau   khi   xác  đị nh   rõ   l ộ trình   ngh  ề nghi ệ p,   các   b ạ n   c  ầ n   thi  ế  t   ph ả i  đ ánh   giá   hai   y  ế  u   t  ố quan   tr ọ ng:   s ự phù   h ợ p   c ủ a   cá   nhân   v ớ i   công   ty   mình  đ ang   làm   và   công   ty   mình  đ ang   làm   cùng   v ớ i   thay  đổ i   c ủ a   ngành   ngh  ề .   Th ự c   hi ệ n  đ ánh   giá   SWOT   cho   b ả n   thân   trong   ngành,   ngh  ề và   v ị trí    n  ắ m   gi ữ nh  ằ m   phát   hi ệ n   các  đ i  ể m   y  ế  u   và   không   hoàn   h ả o   c ũ ng   nh ư các  đ i  ể m   m ạ nh   và   hoàn   h ả o.   03 ‐   Đầ u t ư  thêm cho ch  ấ  t xám:  Đừ ng   l ă n   t ă n   vi ệ c   công   ty   không   b ỏ ti  ề n  đ ào   t ạ o   cho   các   b ạ n.   Các   b ạ n   hãy   t ự đầ u   t ư cho   các   khóa   h ọ c   thích   h ợ p   v ớ i   s ự phát   tri  ể n   ngh  ề nghi ệ p   c ủ a   mình   m ộ t   cách   khôn   ngoan.   T ự đầ u   t ư cho   phép   các   b ạ n   l ự a   ch ọ n   các   ch ươ ng   trình   h ọ c   phù   h ợ p   nh  ấ  t   v ớ i   ho ạ ch  đị nh   ngh  ề nghi ệ p   trong   m ụ c   02.   T ỷ l ệ đầ u   t ư cho   t ự đ ào   t ạ o   nên   vào   kho ả ng   10 ‐ 15   %   t  ổ ng   thu   nh ậ p   m ộ t   n ă m   c ủ a   các   b ạ n   trong   tr ườ ng   h ợ p   các   b ạ n   ch ư a  đạ t   t ớ i   các   v ị trí    nh ư tr ưở ng   phòng   ho ặ c   qu ả n   lý   quan   tr ọ ng.   Các   b ạ n   c ũ ng   chú   ý   vi ệ c   hoàn   thành   ch ứ ng   ch ỉ ngh  ề nh ư CPA,   APICS,   PM.   Các   ch ứ ng   ch ỉ ngh  ề này   là   bi  ể u   t ượ ng   cho   s ự chuyên   sâu   v  ề k ỹ n ă ng   và   ki  ế  n   th ứ c   c ủ a   các   b ạ n.   04 ‐   Đầ u t ư  cho ngo ạ i ng ữ :   N  ế  u   nh ư các   b ạ n   không   nói  đượ c   ti  ế  ng   Anh,   các   b ạ n   hãy   m ạ nh   d ạ n  đọ c   thông   và   vi  ế  t   th ạ o.   Ngo ạ i   ng ữ c  ầ n   th ờ i   gian   và   n  ế  u   chúng   ta   không   h ọ c  đề u  đặ n   thì   ch  ắ c   ch  ắ n   ch  ẳ ng   bao   gi ờ các   b ạ n   l ạ i   có   th  ể s ử d ụ ng  đượ c   ngo ạ i   ng ữ .   Các   b ạ n   nên   ti  ế  p   c ậ n   theo   h ướ ng   t  ố t   h ơ n   thay   vì   hoàn   h ả o.   N  ế  u   không   nói  đượ c   ti  ế  ng   Anh,  đọ c   thông   vi  ế  t   th ạ o   c ũ ng   giúp   c ả i   thi ệ n   c ơ h ộ i   ngh  ề nghi ệ p   r  ấ  t   nhi  ề u.   05 ‐   Hãy t ạ o nh ữ ng STAR cho ngh  ề  nghi ệ p:   trong   tuy  ể n   d ụ ng,   các   chuyên   viên   luôn   luôn   s ử d ụ ng   k ỹ thu ậ t   STAR ‐ tình   hu  ố ng ‐ nhi ệ m   v ụ  –   hành  độ ng   và   k  ế  t   qu ả .   Các   b ạ n   trong   làm   vi ệ c   hãy   c  ố g  ắ ng   th ự c   hi ệ n   các   STAR   có   ý   ngh  ĩ  a      ví    d ụ tham   gia   vào   nhóm   nâng   cao   hi ệ u   qu ả qui   trình   tác   nghi ệ p,   th ự c   hi ệ n   d ự án   nghiên   c ứ u   th ị tr ườ ng   t ạ i   qu ậ n   5,   ch ươ ng   trình   gi ả m   th ờ i   gian   setup   máy   t ạ i   nhà   máy  Đồ ng   Nai.   Các   ví    d ụ trên   là   nh ữ ng   STAR  đ i  ể n   hình   trong   h  ồ s ơ c ủ a   các   b ạ n.   Càng   nhi  ề u   STAR   bao   nhiêu   và   m ứ c  độ STAR   t ă ng   d  ầ n   theo   th ờ i   gian   là   cách   ch  ắ c   ch  ắ n   t ạ o  độ “   Hot”   c ủ a   các   b ạ n   trên   th ị tr ườ ng   tuy  ể n   d ụ ng   06 ‐   Xung phong tham gia vào nh ữ ng d ự  án và ph  ầ n vi ệ c khó kh ă n :   No   pain   no   gain    –   không  đ au   thì   không   ti  ế  n   b ộ ,   các   b ạ n   c  ầ n   ph ả i   tham   gia   vào   các   d ự án   và   ph  ầ n   vi ệ c   khó   kh ă n   c ủ a   công   ty.   Có   r  ấ  t   nhi  ề u   k ỹ n ă ng,   ki  ế  n   th ứ c,   tr ả i   nghi ệ m   ch ỉ có   th  ể h ọ c  đượ c   trong   nh ữ ng   d ự án   và   công   vi ệ c   khó   kh ă n.   Khi   tham   gia   các   ph  ầ n   vi ệ c   khó   kh ă n,   các   b ạ n   không   nh ữ ng   h ọ c  đượ c   t ừ các  đồ ng   nghi ệ p   mà   còn   t ừ các  đố i   tác,   khách   hàng   và  đơ n   v ị t ư v  ấ  n.   07 ‐   Nâng cao m ứ c độ  qu ả n lý ho ặ c trách nhi ệ m:   các   b ạ n   c  ầ n   chú   ý   phát   tri  ể n   t  ầ m   m ứ c   qu ả n   lý   ho ặ c   trách   nhi ệ m   c ủ a   mình   trong   công   vi ệ c.   Y  ế  u   t  ố này   có   th  ể bao   g  ồ m   các   v ị trí    qu ả n   lý   ho ặ c   trách   nhi ệ m   t ă ng   cao   nh ư doanh   s  ố ,   khách   hàng   quan   tr ọ ng,   ph ạ m   vi   ho ạ t  độ ng   v/v   08 ‐   S ở  h ữ u nh ữ ng thành t  ố    độ c đ áo:   các   b ạ n   luôn   luôn   chú   ý   các   n ă ng   l ự c,   k ỹ n ă ng,   ki  ế  n   th ứ c   và   kinh   nghi ệ m   c ủ a   mình  để t ạ o   nh ữ ng   gì  độ c  đ áo   trong   con   m  ắ t   chuyên   viên   tuy  ể n   d ụ ng.   Ví    d ụ b ạ n   có   th  ể t ự tin   trao  đổ i   v ớ i   chuyên   viên   tuy  ể n   d ụ ng   v  ề toàn   b ộ qui   trình   qu ả n   lý   ch  ấ  t   l ượ ng   b ạ n  đ ã   có   s  ẵ n  để tri  ể n   khai   trong   công   ty.   Các   thành   t  ố độ c  đ áo   có   th  ể là   k ỹ n ă ng   th ươ ng   th ả o   c ủ a   các   b ạ n   trong   m ọ i   hoàn   c ả nh  đề u  đ em   l ạ i   nh ữ ng   thu ậ n   l ợ i   cho   công   ty.   09 ‐   Là m ộ t cá nhân đắ c nhân tâm:   tài   n ă ng   là   quan   tr ọ ng   nh ư ng   công   ty   là   m ộ t   t ậ p   th  ể .   Các   b ạ n   luôn   luôn   c  ố g  ắ ng   tr ở thành  đắ c   nhân   tâm   s ẽ là   m ộ t   y  ế  u   t  ố quan   tr ọ ng   trong   con   m  ắ t   nhà   tuy  ể n   d ụ ng   10 ‐   Câu l ạ c b ộ  nh ữ ng ng ườ i gi ỏ i:   Các   cá   nhân   chung   m ộ t  đ i  ể m   th ườ ng   giao   ti  ế  p   và   g  ắ n   k  ế  t   v ớ i   nhau.   Các   b ạ n   c  ầ n   xác  đị nh   rõ   t ậ p   th  ể cá   nhân   xu  ấ  t   s  ắ c   trong   ngành   và   ngh  ề mình  đ ang   ho ạ t  độ ng.   K  ế  t   n  ố i   v ớ i   t ậ p   th  ể cá   nhân   xu  ấ  t   s  ắ c   trong   cùng   ngành   ngh  ề t ạ o   c ơ h ộ i   cho   các   b ạ n   nâng   cao   th ươ ng   hi ệ u,   k ỹ n ă ng   và   ki  ế  n   th ứ c   b ả n   thân.   Ngoài   ra   các   quan   h ệ trong   t ậ p   th  ể xu  ấ  t   s  ắ c   s ẽ t ạ o   nhi  ề u   c ơ h ộ i   ngh  ề nghi ệ p.   10   y  ế  u   t  ố trên   có   th  ể giúp   các   b ạ n   nhìn   l ạ i   và   ho ạ ch  đị nh  độ “Hot”   trên   th ị tr ườ ng   tuy  ể n   d ụ ng.   Các   b ạ n   s ử d ụ ng   các   y  ế  u   t  ố này   và   l ậ p   k  ế ho ạ ch   th ự c   hi ệ n   hàng   n ă m.   Chúc   các   b ạ n   thành   công.   V ũ Tu  ấ  n   Anh   Giám  Đố c  Đ i  ề u   Hành   Vi ệ n   Qu ả n   Lý   Vi ệ t   Nam   Sáng   l ậ p   Society   of    Human   Resources   Management   in   Vietnam      Bài   vi  ế  t   v  ề qu ả n   tr ị nhân   s ự nh ư tuy  ể n   d ụ ng,  đ ào   t ạ o,  đ ánh   giá   v/v   trên   blog   http://kienthucnhansu.wordpress.com   và   www.softskill.edu.vn   và   nh  ằ m   chu  ẩ n   b ị cho   web   site   www.shrm.org.vn   r  ấ  t   mong   nh ậ n  đượ c   các   ý   ki  ế  n  đ óng   góp   t ừ   các   b ạ n  độ c   gi ả Ch ươ ng   trình   t ặ ng   30   bài   gi ả ng   cho   nhân   viên   tr ẻ ,   tr ưở ng   phòng,   phó   phòng,   giám  đố c   chi   nhánh,   tr ưở ng   phòng   và   chuyên   viên   nhân   s ự t ạ i   1 ‐ http://www.softskill.edu.vn   2 ‐ http://kienthucnhansu.wordpress.com   3 ‐ www.daih ọ c.edu.vn  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks