Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról.

Description
Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról.

Please download to get full document.

View again

of 513
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 3 | Pages: 513

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  BESZÉDB Ő L VILÁG Elemzések, adatok amerikai magyarokról  BESZÉDB Ő L VILÁG Elemzések, adatok amerikai magyarokról Szerkesztette: P APP  Z. A TTILA Budapest, 2008   A kötet alapjául szolgáló kutatás címe: Az Amerikai Egyesült Államokban él ő  magyar, magyar származású népesség szociológiai, demográ fi ai vizsgálata  A kutatás vezet  ő  i: Czoch Gábor Papp Z. Attila  A kötet szerz ő  i: Czoch Gábor Márton János Németh SzilviaPakot LeventePapp Z. Attila Szerkesztette: Papp Z. Attila  Borítóterv: Boros Melinda  Nyomdai el  ő  készítés: Kalonda Bt.© Boros Melinda, Czoch Gábor, Márton János,  Németh Szilvia, Pakot Levente, Papp Z. Attila –2008 ISBN 978-963-06-5596-5ISSN 0866-1251  5   Tartalomjegyzék  Bevezet ő   (Czoch Gábor – Papp Z. Attila)  9Introduction (Gábor Czoch – Attila Papp Z. )  18 Beszédb ő l világ. Amerikai magyar szervezetek és m ű ködtet ő ik – közelr ő l (Papp Z. Attila) 1. Módszertani bevezet ő  272. A szervezeti világhoz kötött tematizációk 342.1. Országos szervezetekkel kapcsolatos vélemények 352.1.1. Csúcsszervezetek lobbilogikája 372.1.2. Csúcsszervezetek láthatósága 442.1.3. Országos szervezetek termékeny kon fl iktusai 492.2. Helyi szervezeti világok kihívásai 522.2.1. Szervezetek közötti kon fl iktusok és a helyi együttm ű ködés esélyei 532.2.2. Az utánpótlás és a létez ő  szervezeti keretek fenntarthatóságának kérdése 672.2.3. Internet szerepe a közösségépítésben 713. Az egyházi szervezetek (helyi gyülekezetek, templomok) szerepe 723.1. Református egyházak 723.2. A katolikus egyházzal kapcsolatos tematizációk 863.3. Baptista egyházak szerepe az amerikai magyarok körében 933.4. Egyházi viszonyok és kihívások 983.4.1. Negatív jöv ő kép 993.4.2. Lelkipásztori, lelkészi utánpótlás 1003.4.3. A gyülekezet fenntartásának kérdése 1013.4.4. Kon fl iktusok jelenléte 1033.4.5. A vallásos hit versus magyarságápolás dilemmája 1054. Cserkészet 1074.1. Kis cserkésztörténelem 1074.2. Kezdetek – genezis történetek 1094.3. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség mint szervezet 1104.4. Cserkészcsapatok néhány jellegzetessége 1134.5. Cserkészet mint magyar szocializációs keret 1194.6. Cserkészet mint oktatási, képzési helyszín 1224.7. Cserkészet mint az ifjúsági kultúra terepe 1264.8. Cserkészet mint családi „örökség” 129
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks