รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) - PDF

Description
1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 16 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนว ดถ วทอง ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 เป ดทาการสอน น กเร ยนต งแต ช นอน บาลป ท 1 ถ ง ช นประถมศ กษาป ท 6 เป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม น กเร ยนในป การศ กษา 2554 จานวน 60 คน ม ข าราชการคร จานวน 3 คน และคร อ ตราจ าง จานวน 4 คน ซ งจ างด วยงบประมาณ จากองค กรปกครองส วนท องถ น ได แก องค การบร หารส วนจ งหว ดปท มธาน และองค การบร หารส วนตาบลบ าน ปท ม ผลการประเม นภายนอกรอบสอง โรงเร ยนไม ได ร บการร บรองมาตรฐาน ด วยม ป จจ ยหลายประการท งใน ด านการบร หารจ ดการศ กษา การจ ดการเร ยนการสอ น ประกอบก บสภาพของโรงเร ยนท อย ในสภาวะน าท วม ท กป เน องจากอย ต ดแม น าเจ าพระยาฝ งตะว นออก ช มชนม ประชากรจานวนน อยเป นป จจ ยหน งท ทาให จานวน น กเร ยนว ยเร ยนแต ละป การศ กษาม จานวนน อยตามสภาพช มชน ในการบร หารจ ดการศ กษาในโรงเร ยนขนาดเล ก น บว าเป นงา นท ท าทายความสามารถของผ เก ยวข อง ท กฝ าย ในการท จะพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนให บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษา กระบวนการหน งท นอกเหน อจากความร วมม อของท กฝ ายในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแล ว ค อ กระบวนการบร หารจ ด การศ กษา ซ งต องม ร ปแบบท ช ดเจนสามารถปฏ บ ต ได ซ งผ รายงานได ออกแบบร ปแบบการบร หารโดยรวบรวม หล กการและทฤษฎ การบร หาร ตลอดจนองค ความร ต างๆ มากาหนดเป นร ปแบบการบร หารแบบ 4 D ซ งทาให โรงเร ยนว ดถ วทอง ได ร บการพ ฒนาม งส ค ณภาพการศ กษา ด งปรากฏผลภายในเล มรายงานน แล ว ผ รายงาน ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท กท าน ท ให การส งเสร ม สน บสน นในการดาเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ได แก พระคร ว บ ลก ลยาณค ณ เจ าอาวาสว ด ถ วทอง คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนว ดถ วทองท กท าน ผ ปกครองน กเร ยน องค กรปกครอง ส วนท องถ นระด บต าง ๆ และคณะคร โรงเร ยนว ดถ วทองท กท าน ไว ณ โอกาสน นายปร ญญา แช มชมดาว ผ อานวยการโรงเร ยนว ดถ วทอง ผ รายงาน 3 คานา สารบ ญ เร อง หน า ข อม ลท วไป ช อผลงาน 1 ว ตถ ประสงค 1 ว ธ การ/ข นตอน/กระบวนการท ด ของโรงเร ยน 1 ผลการดาเน นงาน 4 ประโยชน ท ได ร บ 6 แนวทางการบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก โครงสร างการบร หาร 7 กรอบแนวค ด 7 การบร หารจ ดการงานว ชาการ 8 การบร หารจ ดการงานบ คคล 8 การบร หารจ ดการงบประมาณ 8 การบร หารจ ดการงานบร หารท วไป 8 ภาคผนวก ภาพประกอบการประเม นน กเร ยนเพ อขอร บรางว ลพระราชทาน 10 ภาพก จกรรมเข าค ายพ กแรมล กเส อ เนตรนาร ป การศ กษา ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต NT ช น ป.3 12 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน O-Net ช น ป.6 13 ผลการประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค 14 ผลการประเม นการอ าน ว เคราะห และเข ยน 14 ผลการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 15 ผลการประเม นสมรรถนะสาค ญของผ เร ยน 15 ภาพประกอบการจ ดทาและพ ฒนาเว บไซต โรงเร ยนว ดถ วทอง 16 4 ข อม ลท วไป ป การศ กษา 2555 ม จานวนน กเร ยนท งหมด รวม 56 คน (ข อม ล 10 ม ถ นายน 2555) จ ดการศ กษาในระด บ ปฐมว ย ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา 1. ช อผลงาน การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนว ดถ วทอง 2. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนว ดถ วทอง 3. ว ธ การ/ข นตอน/กระบวนการท ด ของโรงเร ยน (แสดงแผนภาพประกอบ) แผนภาพท 1 ร ปแบบการบร หารแบบ 4D ร ปแบบการบร หารแบบ 4D เป นร ปแบบท ผ รายงานส งเคราะห ข นมาจากหล กการและทฤษฎ การ บร หาร การปฏ ร ปการศ กษา โดยนามาเช อมโยงให ม ความสอดคล องเป นวงจรเช งระบบ ซ งประกอบด วย การ กระจายอานาจ (D 1 ) การพ ฒนา (D 2 ) การปฏ บ ต (D 3 ) และการกาก บต ดตาม (D 4 ) โดยท ในแต ข นตอนย งม องค ประกอบย อยท ทาให ข นตอนน นม ความหมายและสามารถดาเน นการได โดยใช หล กการทางการบร หาร ต างๆ เช น หล กธรรมาภ บาล หล กการสร างท มงาน การบร หารจ ดการความร (KM.) วงจรค ณภาพของเดมม ง (P D C A) หล กของการวางแผน การน เทศแบบก ลยาณม ตร เทคน คการรายงาน เป นต น ซ งรายละเอ ยดของ ข นตอนในการใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4D ม ด งต อไปน 1. การกระจายอานาจ (Decentralization : D 1 ) เป นการมอบอานาจให ผ ใต บ งค บบ ญชาปฏ บ ต หน าท ตามภาระงาน เป นการกระจายอานาจตามลาด บความร บผ ดชอบไปส บ คลากรเป าห มาย โดย อาศ ยหล กธรรมาภ บาล (Good governance) ได แก หล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม หล กความโปร งใส หล กการม ส วนร วม หล กความร บผ ดชอบหล กความค มค า และหล กการของการใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Base Management : SBM) ซ งผลผล ตท ได ร บค อ ได ท มงาน (Team) ท ม หล กในการร กษาความคงทนของ ท ม ค อ T : Trust ค อ ความไว วางใจซ งก นและก นในการปฏ บ ต งาน E : Empathy ค อ ความเข าอกเข าใจซ ง ก นและก น A : Agreement ค อ ม ข อตกลงร วมก น M : Mutual Benefit ค อ ผลประโยชน ร บร วมก นหร อม ความร บผ ดชอบร วมก น 2. การพ ฒนา (Development : D 2 ) เป นการพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มข ดความสามารถในการ ดาเน นก จกรรมตามแผนท กาหนดไว ให แก คณะกรรมการแต ละช ดด วยว ธ การท หลากหลาย เช น การส มมนา การศ กษาด งาน โดยอาศ ยหล กการและกระบวนการการจ ดการความร (Knowledge Management : KM.) 7 ข นตอน ได แก 1. การบ งช ความร ค อ การว เคราะห ความร ท ม อย ในต วบ คลากรของโรงเร ยน ว า ต องการร อะไร ไม ร อะไร ร อะไรบ างแล ว แล วนามาจาแนกออกเป นกล มส งเสร ม และกล มพ ฒนา 2. การสร างและแสวงหาความร ค อ การท แสวงความร จากแหล งต างๆ ท ง ท เป นทร พยากรบ คคล และเอกสารความร ท บ คลากรของโรงเร ยนต องการร อยากเร ยนร 3. การประมวลและกล นกรองความร ค อ การนาความร ท แสวงหามาน นกล นกรองเล อกสรร ความร ท ท นสม ยไม เก าเก นไป และสามารถนามาเร ยนร ได จร งม แหล งอ างอ งท เช อถ อได 4. การจ ดหมวดหม ความร ค อ การนาความร ท ประมวลกล นกรองแล วมาจ ดเป นหมวดหม เพ อ สะดวกต อการค นคว าของบ คลกร 5. การเข าถ งความร ค อ การประชาส มพ นธ ถ งแหล งเร ยนร ท จ ดเก บเข าหมวดหม แล ว หร อบอก แหล งท จะศ กษาค นคว าให สามารถเข าศ กษาได ง ายและร วดเร ว เช น การใช อ นเตอร เน ต ระบบ ICT หร อศ นย ว ทยาการ และห องสม ด เป นต น 6. การแลกเปล ยนเร ยนร ค อ การจ ดเวท ให บ คลากรได ม โอกาสพ ดค ยถ งเร องท ได เร ยนร ซ งเป น การแลกเปล ยนความร และเร ยนร ไปด วยก น เพ อเป นข อม ลในการดาเน นงาน 7. การเร ยนร ค อ การลงม อปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรมท ตนเองและคณะร บผ ดชอบบน พ นฐานของความร ท ได ร บ การพ ฒนาบ คลากรน ให เป นไปตามความต องการของบ คลากร และท สาค ญต องม การ พ ฒนาส อ เทคโนโลย ด าน ICT ให ม สมรรถนะท สามารถเป นเคร องม อสาหร บบ คลากรในการส บค นข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บภาระงานท ปฏ บ ต ซ งฝ ายบร หารต องจ ดให ม และน บว าเป นส งจาเป นอย างย งในการส งเสร ม สน บสน นให ม การพ ฒนาบ คลากรจนม ความร ความสามารถในการท จะนาไปพ ฒนาภาระงานของตน ตลอดจน ท มงานได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลผล ตท ได ค อ ท มงานท ม ค ณภาพส ง (High Quality Team) 3. การปฏ บ ต (Do : D 3 ) เป นการท ท มงานในแต ละท มลงม อปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย โดยจะต องอาศ ยหล กการปฏ บ ต เช งค ณภาพตามวงจรค ณภาพของเดมม ง (Deming Circle : PDCA) กระบวนการท สาค ญค อกระบวนการวางแผน (P : Plan) ซ งกาหนดไว 7 ข นตอน ค อ 3.1 ข อม ลมากมาย หมายถ ง การหาข อม ลท เก ยวข องในการดาเน นงานตามโครงการหร อ ก จกรรม เช น ข อม ลด านส อว สด อ ปกรณ ข อม ลด านบ คลากรท เก ยวข อง ข อม ลว นเวลาท เคยปฏ บ ต ข อม ลด าน งบประมาณ ข อม ลด านทร พยากรบ คคล ข อม ลด านโอกาสและอ ปสรรคในการดาเน นงาน เป นต น 5 3.2 ทานายอนาคต หมายถ ง การนาข อม ลท ได จากกระบวนท 3.1 ว เคราะห และคาดการณ ถ ง ความสาเร จท จะเก ดข นควรอย ในระด บใด ม โอกาสมากระด บใด หร อม ความเส ยงระด บใด ทานองเด ยวก บการ กาหนดว ส ยท ศน 3.3 กาหนดเป นเป าหมาย หมายถ ง การกาหนดเป นเป าหมายของการดาเน นงา นตามโครงการ หร อก จกรรม โดยอาศ ยข อม ลหล ก ท ได จาก กระบวนการท 3.2 ซ งต องพ จารณาร วมก บว ตถ ประสงค ของ โครงการหร อก จกรรม โดยท เป าหมายน นต องไม ส งหร อใหญ เก นไป ควรเป นเป าหมายท ม โอกาสประสบ ความสาเร จได ส ง และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของก จกรรม 3.4 ขยายเป นว ธ การ หมายถ ง นาเป าหมายของการดาเน นการจากกระบวนการท 3.3 มา กาหนดเป นว ธ การในการดาเน นการเพ อให ครอบคล มและบรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 นางบประมาณมาพ จารณา หมายถ ง การนาว ธ การต างๆ ท ได จากกระบวนการท 3.4 ซ ง จะต องม การใช ว สด อ ปกรณ หร อว ทยากร หร อทร พยากรด าน ICT รวมถ งค าอาหาร ค ารถ และอ นๆ ท จะ นามาซ งค าใช จ าย เพ อกาหนดงบประมาณท จะใช และต องคาน งถ งความค มค าและประหย ด 3.6 กาหนดเวลาในการปฏ บ ต หมายถ ง การกาหนดช วงระยะเวลาในการดาเน นงานท คา ดว าจะ ม อ ปสรรคน อยท ส ด และจะเก ดผลสาเร จบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลในระด บส ง 3.7 จ ดทาเป นเอกสาร หมายถ ง การนาส งต างๆ ท ได จากกระบวนการท 3.1 ถ ง 3.6 มาจ ดทา เป นเอกสารท เร ยกว า แผนการดาเน นงาน แผนปฏ บ ต การตามโครงการ... ซ งท มงานท กคน ผ เก ยวข องท กฝ าย ต องร บทราบและย ดถ อเป นตาราในการปฏ บ ต ตามโครงการหร อก จกรรม 3.8 ปฏ บ ต การอย างม ส วนร วม หมายถ ง การนาเอกสารท จ ดทาในกระบวนการท 3.7 มาศ กษา อ กคร ง แล วลงม อปฏ บ ต การอย างม ส วนร วมท กฝ ายท เก ยวข อง 4. การกาก บต ดตาม (Direction : D 4 ) เป นการประเม นเพ อการปร บปร งและพ ฒนาให ภาระงานท ท มงานดาเน นการอย ม ประส ทธ ภ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks