แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน - PDF

Description
แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 21 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 1 หล กการ/ความเป นมา เน องจากได ม การปร บเปล ยนต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษาภายใน ท กป การศ กษา จ งทาให ความเข าใจในต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานของบ คลากรย งไม ช ดเจน ด งน นเพ อ แก ไขป ญหาด งกล าว ทางสาน กว ทยบร การฯ จ งได จ ดท าโครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อให ความร ความเข าใจแก บ คลากร และเป นการส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการประก นค ณภาพการศ กษา ท งน ส าน กว ทยบร การฯ ย งได ค าน งถ งการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายในด วย โดยได ดาเน นการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อสร างความร ความเข าใจในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ภายใน เร มต นจากการให ความร และแนวทาง การด าเน นงาน ท ด แก บ คลากร หล งจากน นบ คลากร สามารถอธ บายถ งหล กฐานของเกณฑ มาตรฐาน ท ร บผ ดชอบแต ละส วน ว เคราะห การด าเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) และบ งช ข อควรปร บปร ง เพ อนาไปส การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพฯ ต อไป เป าหมายของการดาเน นงาน การจ ดโครงการประช มเช งปฏ บ ต การ ม เป าหมายเพ อให บ คลากรม ความร ความเข าใจ ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และส งเสร มให บ คลากรท กคนม ส วนร วม ม การแลกเปล ยน เร ยนร ร วมก นในเร องการประก นค ณภาพ น าไปส การพ ฒนาระบบและกลไกการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในของสาน กว ทยบร การฯ ให ได ตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา โดยม ผลการด าเน นงานท พ ฒนาจากป ก อนหน าท กต วบ งช และสร างความพ งพอใจให ก บผ ใช บร การ ด วยบร การท ม ประส ทธ ภาพ กระบวนการ/ข นตอนการดาเน นงาน ส าน กว ทยบร การฯ ได ด าเน นการประก นค ณภาพตามนโยบายการประก นค ณภาพ การศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ภายใต กรอบมาตรฐานค ณภาพระด บอ ดมศ กษา (สมศ., สกอ., กพร.) โดยย ดหล กการปฏ บ ต งานตามกระบวนการ PDCA เป นแนวทางในการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพ เพ อต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป (ตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) โดยม ข นตอนการดาเน นงาน ด งน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 2 การให ความร การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน P การดาเน นการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน D การรายงานผล C การประเม นผล การแก ไขปร บปร ง A แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 3 จากข นตอนการด าเน นงานข างต น ส าน กว ทยบร การฯ ได ด าเน นการเพ อพ ฒนาระบบ การประก นค ณภาพการศ กษา โดยจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ว ตถ ประสงค ของโครงการเพ อ (1) ปร บปร งระบบและ กลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยม เป าหมายให ผลการด าเน นงานตามต วบ งช พ ฒนาข น จากป ก อนหน าท กต วบ งช (2) เพ อก าหนดแนวทางการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท เป นว ธ ปฏ บ ต ท ด และให หน วยงานอ นไปใช ประโยชน และ (3) เพ อให บรรล เป าหมายตามเกณฑ มาตรฐานการประก น ค ณภาพการศ กษาภายใน ข อท 4 และ 5 รายละเอ ยดการประช มเช งปฏ บ ต การด งกล าว สร ปเป น ข นตอนได ด งน ร วมก นอธ บายหล กฐานเอกสารอ างอ ง ของเกณฑ มาตรฐานท ได ร บมอบหมาย ร วมก นว เคราะห การดาเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) ร วมก นบ งช ข อควรปร บปร ง จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 4 แนวทางท ก อให เก ดแนวปฏ บ ต ท ด จากการด าเน นงานตามข นตอนข างต น บ คลากรสามารถอธ บายถ งหล กฐานของเกณฑ มาตรฐานท ร บผ ดชอบแต ละส วน ว เคราะห การด าเน นงาน (จ ดแข ง, จ ดอ อน) และบ งช ข อควรปร บปร ง ในแต ละต วบ งช ได ด งน นเพ อพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของส าน กว ทยบร การฯ ให ม ประส ทธ ภาพมากข น ส าน กว ทยบร การฯ ได เล อกข นตอนการด าเน นงานด งกล าวให เป นแนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน โดยพ จารณาท ละข อตามต วบ งช และเกณฑ มาตรฐานท ได ร บมอบหมายให ดาเน นการ ในป การศ กษา 2554 จานวน 6 ต วบ งช ม รายละเอ ยดด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 1 - รายงานการประช ม - วาระการประช ม - มต ท ประช ม ทบทวนแผนย ทธศาสตร 2+5 ว เคราะห ความสอดคล อง โดยเน นให บ คลากรท กคนม ส วนร วม ข อ 2 - อ เมล - ปฏ ท น google ส งรายงานการประช ม ทบทวนแผนย ทธศาสตร ให บ คลากรทางอ เมล /แจ ง กาหนดการประช มทาง ปฏ ท น google ข อ 3 - รายงานการประช ม ระบ ข นตอนการแปลงแผน ย ทธศาสตร เป นแผน ปฏ บ ต การประจาป ครบ 4 พ นธก จ ข อ 4 - ประกาศมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงราย เร อง ต วช ว ดและค าเป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการฯ ข อ 5 - โครงการ - ก จกรรม ถ ายทอดต วช ว ดส ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ ก จกรรม ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ดาเน นงานตามโครงการ/ ก จกรรม ตามแผนปฏ บ ต ราชการและงบประมาณ รายจ ายประจาป พ.ศ. 2555 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 5 เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 6 - รายงานการประช ม กาหนดวาระเพ อพ จารณาใน วาระการประช ม ข อ 7 - รายงานการประช ม รายงานผลการดาเน นงาน ต อท ประช มคณะกรรมการ ประจาสาน กฯ ในวาระเพ อ พ จารณา ข อ 8 - รายงานการประช ม นาข อเสนอแนะมาปร บปร ง พ ฒนาการจ ดทา แผนปฏ บ ต การในป ถ ดไป แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 6 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.5 : ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 1 - จานวนเคร องคอมพ วเตอร / notebook และ mobile device ต างๆ ของน กศ กษา ท ม การลงทะเบ ยนการใช wifi ก บมหาว ทยาล ย - ค า FTES ของน กศ กษา แต ละระด บการศ กษา - น บจานวนเคร อง คอมพ วเตอร /notebook และ mobile device ต างๆ ของน กศ กษาท ม การลงทะเบ ยนการใช wifi ก บมหาว ทยาล ย - ค ดจานวน FTES ของ น กศ กษาแต ละระด บ การศ กษา - คานวณผลล พธ (ไม ส งกว า 8 FTES ต อเคร อง) ข อ 2 โครงการจ ดอบรมการส บค น ข อม ลฯ จ ดอบรมการส บค นข อม ล/ การใช งานแก น กศ กษา ข อ 3 - ภาพถ ายห องปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร, ห อง สารสนเทศต างๆ และจ ด เช อมต ออ นเทอร เน ต * ข อ 4 - ฐานข อม ลทะเบ ยน น กศ กษาของสาน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน * ข อ 5 - ภาพถ ายระบบ สาธารณ ปโภค - ภาพถ ายกล องวงจรป ด - ภาพถ ายระบบไฟฟ า ประปา การกาจ ดของเส ย และขยะ - ภาพถ ายอ ปกรณ ป องก น อ คค ภ ย ท กระด บและท กป การศ กษา - จ ดหาทร พยากรสารสนเทศ และ ว สด อ ปกรณ ต างๆ ให เพ ยงพอ เพ อสน บสน น บร การด านกายภาพท เหมาะสม ม การเช อมโยงข อม ลทะเบ ยน น กศ กษาท กระด บก บสาน ก ส งเสร มว ชาการฯ - จ ดหาว สด อ ปกรณ ต างๆ ท สน บสน นระบบ สาธารณ ปโภค, การร กษา ความปลอดภ ย, ไฟฟ า, ประปา ฯลฯ แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 7 ต วบ งช ท 2.5 (ต อ) เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 6 - แบบสารวจความพ งพอใจ - รายงานผลการประเม น - สารวจความพ งพอใจของ ผ ใช บร การท กภาคเร ยน - ประเม นความพ งพอใจ อย างต อเน อง ข อ 7 - ข อเสนอแนะของ ผ ใช บร การ - นาข อเสนอแนะท ได จาก การประเม น ความพ งพอใจมาพ จารณา ปร บปร งการให บร การ แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 8 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.2 : การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 1 - รายงานการประช ม - จ ดประช มเพ อกาหนด ประเด นความร ข อ 2 - รายงานการประช ม - กาหนดประเด นความร เป าหมายการจ ดการความร และกล มเป าหมาย ข อ 3 - โครงการ/ก จกรรม - จ ดก จกรรมแบ งป น, แลกเปล ยนความร ข อ 4 - ค ม อการด แลและร กษา ทร พยากรสารสนเทศ - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ในประเด นความร ท ก าหนด ข อ 5 - ข นตอนการให บร การ ย ม-ค น - ค ม อการด แลและร กษา ทร พยากรสารสนเทศ ในข อ 1 - ประเม นและต ดตามผล การการจ ดการความร แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 9 ต วบ งช ท 7.3 : ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 1 - แผนงบประมาณประจาป - แต งต งคณะกรรมการ ดาเน นงาน - จ ดทาแผนให สอดคล องก บ แผนกลย ทธ ของ มหาว ทยาล ย - นาเสนอแผนระบบ สารสนเทศ ประกอบด วย ว ตถ ประสงค ความสอดคล อง ความส มพ นธ ทร พยากร งบประมาณ ความค มค า การจ ดลาด บความสาค ญ - ม การพ ฒนาแผนระบบ สารสนเทศอย างสม าเสมอ และต อเน อง แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 10 ต วบ งช ท 7.4 : ระบบบร หารความเส ยง เกณฑ มาตรฐาน หล กฐานอ างอ ง ม ไม ม ช อเอกสาร/หล กฐาน ข อควรปฏ บ ต ข อ 1 - คาส งแต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยง - แต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและต วแทน ท ร บผ ดชอบพ นธก จหล กของ สาน กฯ ร วมเป น คณะกรรมการ ข อ 2 - รายงานการประช ม - จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการ ความเส ยงในการบร การย ม ค น ทร พยากรสารสนเทศ ข อ 3 - รายงานการประช ม - ประเม นโอกาสและ ผลกระทบของความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ 2 ข อ 4 - แผนบร หารความเส ยง - จ ดทาแผนบร หาร ความเส ยงท ม ระด บ ความเส ยงส งและด าเน นการ ตามแผน ข อ 5 - รายงานการประช ม - จ ดประช มเพ อต ดตาม/ ประเม นผลการบร หาร ความเส ยง (วาระเพ อ พ จารณา) และรายงานผลต อ ท ประช มคณะกรรมการ ประจาสาน กฯ ข อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks