สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก - PDF

Description
สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 23 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห หนวกตาก ส งก ดส าน กบร หารงาน การศ กษาพ เศษ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาพ เศษให แก น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการได ย น ในเขตภาคเหน อตอนล างให ได ร บการศ กษาข นพ นฐานอย างเต ม ตามศ กยภาพและสภาพความพ การของตนเอง โดยโรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ได ท าพ ธ เป ดโรงเร ยน อย างเป นทางการ เม อว นท 25 ธ นวาคม 2513 โดย ฯพณฯ จอมพลถนอม ก ตต ขจร ซ งด ารงต าแหน ง นายกร ฐมนตร ในสม ยน น ได ให เก ยรต เป นประธานในการเป ดโรงเร ยน ซ งน บว าเป นโรงเร ยน ท เป ดสอน น กเร ยนท พ การทางห แห งท 4 ของประเทศไทย ซ งร บน กเร ยนท ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ดทางภาคเหน อ โดยม นายว เช ยร อน นต มหพงศ เป นคร ใหญ คนแรก ต อมาในป พ.ศ กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศให เปล ยนช อจากโรงเร ยนสอนคนห หนวก ตากเป นโรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ซ งต งอย เลขท 60 / 18 หม ท 2 ต าบลป ามะม วง อ าเภอเม อง จ งหว ดตาก รห สไปรษณ ย ป จจ บ นโรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ได เป ดทาการสอนน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการได ย น ต งแต ระด บปฐมว ย ถ งระด บม ธยมศ กษาป ท 6 ม น กเร ยนท งส น 159 คน โดยม นายอมร อ นทนนท เป น ผ อ านวยการโรงเร ยนและม พ นท ท งหมด 47 ไร ซ งประกอบไปด วย อาคารเร ยน อาคารประกอบ บ านพ กคร และสนามก ฬา ท ต ง / ขนาด โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตากต งอย ร มฝ งแม น าป งทางด านท ศตะว นตก ห างจากศาลากลาง จ งหว ดตาก ประมาณ 5 ก โลเมตร เป นโรงเร ยนท ต งอย ในแหล งช มชน โดยม อาณาเขตต ดต อ ด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บ บ านพ กเจ าหน าท แขวงการทางตากท 1 ท ศใต ต ดต อก บ โรงเร ยนช มชนบ านป ามะม วง ท ศตะว นออก ต ดต อก บ ถนนเจด ย ย ทธห ตถ (ถนนร มน าป ง) ท ศตะว นตก ต ดต อก บ ว ดอ มพว นและช มชนบ านป ามะม วง ส ประจาโรงเร ยน แสด ดา อ กษรย อ สศ.ตก. ตราส ญญาล กษณ ประจาโรงเร ยน ร ปม อ ซ งเป นส ญล กษณ ของการใช ภาษาม อ ในการ ส อสารและเท ยนเปล งประกายแสง แห งป ญญาและ ความร ของน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางการได ย น ปร ชญาของโรงเร ยน แบบอย างท ด ม ค ากว าคาสอน คาขว ญประจาโรงเร ยน ร เวลา ร หน าท ม ว น ย address : Website : โทรศ พท : โทรสาร : ว ส ยท ศน โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ม ระบบบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม ม งพ ฒนาเด ก ให เป นคนด ม ความส ข ม ท กษะด านก ฬาและว ชาช พตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ส งเสร มการเร ยนร ด วยส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษาเต มตามศ กยภาพ พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม 2. ส งเสร มและพ ฒนาเด กให เป นคนด ม ความส ข 3. ส งเสร มท กษะด านก ฬา 4. ส งเสร มและพ ฒนาท กษะว ชาช พ 5. จ ดให ม การเร ยนการสอนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ส งเสร มการเร ยนร ด วยส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษาเต มตามศ กยภาพ เป าประสงค 1. โรงเร ยนม ระบบการบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม 2. โรงเร ยนจ ดก จกรรมท ส งเสร มท พ ฒนาเด กให เป นคนด ม ความส ข 3. โรงเร ยนส งเสร มท กษะด านก ฬา 4. โรงเร ยนส งเสร มและพ ฒนาท กษะว ชาช พ 5. โรงเร ยนจ ดให ม การเร ยนการสอนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. โรงเร ยนส งเสร มการเร ยนร ด วยส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา เต มตามศ กยภาพ ปร ชญา แบบอย างท ด ม ค ากว าคาสอน คาขว ญประจาโรงเร ยน ร เวลา ร หน าท ม ว น ย อ ตล กษณ ก ฬาเป นเล ศ เช ดช ค ณธรรม เอกล กษณ ก ฬาสร างส ขภาพ เสร มน ส ย อ ตล กษณ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ก ฬาเป นเล ศ เช ดช ค ณธรรม ก ฬาเป นเล ศ หมายถ ง การเล นเพ อความแข งแรงของร างกายหร อเพ อความ สน กสนาน เพล ดเพล น ก ฬาเป นการเล นท ม กใช แข งข นก นจ งต องม กฎ และกต กาในการเล น ท ใช ฝ กร างกาย ให แข งแรงฝ กให ร จ กการยอมร บ กฎ ร บกต กาในการเล น ฝ กให ม ว น ย ฝ กให ร จ กแพ ร จ กชนะ และฝ กให ม น าใจเป นน กก ฬา เช ดช ค ณธรรม หมายถ ง การร จ กว าส งใดถ ก ส งใดท ควรกระทา และส งใด ค อความด งาม ท ควรนามาเป นแนวทางในการดาเน นช ว ต การยอมร บกฎกต กาในส งคม เพ อการอย ร วมก น และการแสดงออกถ งความด พร อมด วยการปฏ บ ต ให เป นท ประจ กษ แก คนท วไป โดยนาพ นฐานจากการ เล นก ฬาไปเช อมโยงส การปฏ บ ต ตนและนาไปใช ในการดาเน นช ว ตประจาว น เอกล กษณ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ก ฬาสร างส ขภาพ เสร มน ส ย ก ฬา หมายถ ง การเล นเพ อความแข งแรงของร างกายหร อเพ อความสน กสนาน เพล ดเพล น ก ฬาเป นการเล นท ม กใช แข งข นก นจ งต องม กฎ และกต กาในการเล น ท ใช ฝ กร างกายให แข งแรง ฝ กให ร จ กยอมร บกฎ กต กาในการเล น ฝ กให ม ว น ย ฝ กให ร จ กแพ ร จ กชนะ และฝ กให ม น าใจเป นน กก ฬา ส ขภาพ ค อภาวะท ม ความพร อมสมบ รณ ท งทางร างกายและจ ตใจ ค อ ร างกายท สมบ รณ แข งแรง คล องแคล ว ม กาล ง ไม เป นโรค ไม ม อ บ ต เหต อ นตราย ม ส งแวดล อมท ส งเสร มส ขภาพทาง จ ตใจ ค อ ม ส ขภาพจ ตท ด จ ตใจท ม ความส ข ร นเร ง ม สต ม สมาธ ม ความส ข สบายใจ เสร มน ส ย หมายถ ง ความประพฤต ท เคยช น ปฏ บ ต เป นประจาเม อม การเล นก ฬา ร จ ก กฎกต กา มารยาทก จะเสร มสร างล กษณะน ส ยท ด ให แก ต วน กเร ยน ร จ กว าส งใดถ ก ส งใดผ ด ส งใดค อ ความด งามท ควรนามาเป นแนวทางในการดาเน นช ว ต 2. ข อม ลผ บร หาร 1) ผ อานวยการโรงเร ยน ช อ นายอมร อ นทนนท ว ฒ ทางการศ กษาส งส ด ปร ญญาโท สาขา การศ กษาพ เศษ ดารงตาแหน งท โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก ต งแต ป พ.ศ ๒๕๔๔ จนถ งป จจ บ น เป น เวลา ๑๑ ป 2) รองผ อานวยการโรงเร ยน จานวน 2 คน 2.1) ช อ-สก ล นางอโณท ย จาม น ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ร บผ ดชอบกล ม (ตามโครงสร างการบร หารงานของสถานศ กษา) แผนงานและงบประมาณ 2.2) ช อ-สก ล นางสาวน ภา เก ดแพร.ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท ร บผ ดชอบกล ม(ตามโครงสร างการบร หารงานของสถานศ กษา) ว ชาการ Best Practice ภาพแสดงท ต งโรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก 3. ข อม ลน กเร ยน (ณ ว นท 10 ม ถ นายน ป การศ กษา 2555 ) 1) จานวนน กเร ยนท งส น 157 คน แยกเป น เพศชาย 82 คน หญ ง 75 คน 2) จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน ระด บช นเร ยน จานวนห อง เพศ เฉล ย รวม ชาย หญ ง ต อห อง อน บาล อน บาล รวม ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวม ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ๖ รวม รวมท งหมด 3) จานวนน กเร ยนจาแนกตามเขตพ นท บร การ จ งหว ด จานวนน กเร ยน (คน) ร อยละของน กเร ยน ลาปาง นครสวรรค ตาก ส โขท ย กาแพงเพชร อ ตรด ตถ เช ยงใหม อย ธยา เช ยงราย ขอนแก น ลาพ น พ ษณ โลก กร งเทพฯ แพร เพชรบ รณ รวม ) จานวนน กเร ยนท ม สมรรถภาพทางกายด 154 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย 141 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนม ภาวะท พโภชนาการ 16 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนต องการความช วยเหล อเป นพ เศษ 2 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนท ลาออกกลางค น (ป จจ บ น) 2 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนท เร ยนซ าช น 1 คน ค ดเป นร อยละ 0.64 10) จานวนน กเร ยนพ เศษเร ยนร วม จาแนกประเภทความพ การ จานวน/ร อยละของน กเร ยน ท ประเภท ชาย หญ ง รวม ร อยละ 1. น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเห น น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการได ย น น กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา น กเร ยนท ม ความบกพร องทางร างกาย หร อการเคล อนไหวหร อ ส ขภาพ น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการพ ดและภาษา น กเร ยนท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ น กเร ยนท ม ความบกพร องทางพฤต กรรมหร ออารมณ น กเร ยนออท สต ก น กเร ยนพ การซ อน ) อ ตราส วนคร : น กเร ยน = 1 : 5.31 12) ข อม ลการร บน กเร ยน ย อนหล ง ๓ ป การศ กษา ป การ ศ กษา ช น จานวนน กเร ยนท มา จานวน จานวนน กเร ยนท ร บ สม คร น กเร ยน ในเขต นอกเขต รวม ตามแผน ในเขต นอกเขต รวม 13) จานวนน กเร ยนท จบหล กส ตรในป การศ กษาท ผ านมาและย อนหล ง ๒ ป การศ กษา ข อม ลสร ปจากตาราง ป การ ศ กษา 2555 อ ป ม ม อ ป ม ม อ ป ม ม ระด บช น อน บาล ประถม ม.ต น ม.ปลาย จานวน ร อย ละ จานวน ร อยละ จานวน ร อย ละ จานวน ร อย ละ รวม จานวน ร อยละ หมายเหต : น กเร ยนออกกลางค น ป การศ กษา 2553 จานวน 9 คน ป การศ กษา 2554 จานวน 12 คน 14) การต ดตามข อม ลน กเร ยนท จบการศ กษา 2 ป ย อนหล ง ป การ ศ กษาต อ (คน) จานวน ศ กษา ระด บ สถานศ กษาอ น ประกอบ น กเร ยน โรงเร ยน ช น สาย สาย อาช พ (คน) ท จบ (คน) เด ม สายอ นๆ สาม ญ อาช พ อ ) ข อม ลคร และบ คลากร 1) ข อม ลผ บร หาร ป ม ม อ ป ม ม Best Practice ท ช อ - สก ล 1. นายอมร อ นทนนท 2. นางอโณท ย จาม น 3. นางสาวน ภา เก ด แพร อาย (ป ) อาย ราชการ (ป ) ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา ว ชาเอก ผ อานวยการ กศ.ม. การศ กษา พ เศษ รอง ผ อานวยการ รอง ผ อานวยการ กศ.ม. กศ.ม บร หาร การศ กษา บร หาร การศ กษา 2) ข อม ลข าราชการคร ท ช อ สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา ว ชาเอก อาย (ป ) 1 นายอมร อ นทนนท ผ อานวยการโรงเร ยน กศ.ม. การศ กษาพ เศษ 59 2 นางอโณท ย จาม น รองผ อานวยการ กศ.ม. การบร หารการศ กษา 55 3 นางสาวน ภา เก ดแพร รองผ อานวยการ กศ.ม. การบร หารการศ กษา 52 4 นางสาวศ ร นภา ช างทอง คร กศ.ม. การศ กษาพ เศษ 51 5 นายส เทพ น อยท ง คร ค.บ. ว ทยาศาสตร 42 6 นายบาร ง ส ป นนะเวช คร ค.บ. การประถมศ กษา 57 7 นางสาวว นทนา สงวนวงค คร ค.บ. ว ทยาศาสตร 48 8 นายประว ทย เข ยวขา คร กศ.บ พลศ กษา 52 9 นางร ตนา เข ยวขา คร กศ.บ ภาษาไทย นางสาวเพทาย โภคา คร ค.บ. ว ทยาศาสตร นางสาวท ศน ย ท นมาศ คร ศษ.บ. การประถมศ กษา นายผจญ จ ตตะ คร ค.บ. ส ขศ กษา นางม ลล กา ดอกไม โชต คร กศ.ม. ภาษาไทย นางจ นทรา บ ญสา คร ค.บ. ส งคมศ กษา นา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks