Bernet Ajuda de Cerca

Description
Música. Partituras

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    1 Fons Joan Bernet Sala Partitures i documentació de Joan Bernet Sala Secció de Música Biblioteca de Catalunya 2014 SUMARI Identificació Context Contingut i estructura C ondicions d’accés i ús  Documentació relacionada Notes Control de la descripció Inventari  IDENTIFICACIÓ Codi de referència:  BC. Fons Joan Bernet Sala  Nivell de descripció:  Fons  Títol:  Partitures i documentació de   Joan Bernet Sala  Dates de creació i agregació:  1926-1982 Volum i suport de la unitat de descripció:  0,5 m (4 capses, 215 unitats documentals aprox.) CONTEXT Noms dels productors:  Joan Bernet Sala  Notícia biogràfica: Joan Bernet Sala (Barcelona, 10 de desembre de 1902  –  15 de juliol de 1990). Compositor i violinista, amb preferència per les obres corals. Realitzà els seus estudis a l’Escola Mun icipal de Música de Barcelona, estudià composició amb Enric Morera i violí amb Viscasillas. Gràcies al premi Maria Barrientos de composició de 1919, pogué completar la seva formació a París. De retorn, exercí de professor a l’Escola de Música  de Barcelona. És autor d’algunes obres de música de cambra com Petita suite  per a instruments de corda, que fou estrenada a Barcelona al tornar de París, i de Tres danses gitanes  per orquestra, fragments d’un ballet inacabat composats el 1931 i estrenats a Palma de Mallorca. Algunes peces posteriors a destacar són  Sonata en Re  i  Sonata en Mi   per a violí i piano, el poma simfònic Els estels , i una  Suite  per a arpa sola. Va ser un dels 46 compositors de sardanes afiliats a la Lliga Sardanista de Catalunya (1934), i també redactor de la revista Variaciones . Algunes de les seves sardanes són El Castell de Torroella ,  Marinera , Romàntica , Rossellonesa , La  ginesta , i Raymat  . Altres obres conegudes són Les minves del gener   per a coral, Cançons d’amor  , i L’enamorada .    2 Història arxivística: El fons fou custodiat pel compositor i, posteriorment a la seva mort, per la seva família . El 1983 s’inicià l’expedient de donació al Centre de Documentació Musical de la Ge neralitat de Catalunya, i el 1990 se signà l’acord definiti vament. Dades sobre l’ingrés : El fons s’incorporà a la Biblioteca de Catalunya el 2005, quan el Centre de Documentació Musical s’integrà a la BC.   CONTINGUT I ESTRUCTURA Abast i contingut: El fons Joan Bernet Sala comprèn bona part de la seva producció musical. Està format majoritàriament per partitures hològrafes del compositor. També inclou alguns exemplars de música impresa, programes de concerts, alguns números de revistes i altra documentació diversa. El fons, traspassat del CDMGC, incloïa un inventari propi numerat de l’1 al 134 amb una numeració del tipus “ Bern. núm. 1 ”, que s’ha fet constar com a anotació manuscrita de cada document a l’hora de descriure’l. D’aquests 134 ítems, en mancaven 42.  Al catàleg de la biblioteca hi trobem 48 documents descrits individualment: 20 llibres relacionats amb la música, 27 partitures impreses i 1 títol de revista. En la present ajuda de cerca s’hi descriuen 30 partitures manuscrites, 152 programes de concerts a la ciutat de Barcelona i a la resta de Catalunya, 27 números de revistes, i 6 ítems de documentació diversa. Sistema d’organització : La música manuscrita s’ha organitzat temàticament  i, dins de cada àmbit, alfabèticament per títol. Els programes de concert s’h an organitzat geogràficament; les revistes cronològicament, i la documentació diversa per títol. Recomanem fer les següents consultes al catàleg de la BC: Per cerca d’autor: Fons Joan Bernet Sala Per cerca de títol: Partitures i documentació de Joan Bernet Sala   Per paraula clau: Bernet   Informació sobre avaluació, tria i eliminació: El fons és històric i de conservació permanent i, per tant, no està sotmès a avaluació, tria ni eliminació. CONDICIONS D’ACCÉS I D’ ÚS Condicions d’accés :  Accés lliure. Els documents es consulten a la Sala de Reserva de la BC. Condicions de reproducció: S’aplicaran les condicions que determina la B iblioteca de Catalunya per a la reproducció de documents, amb els preus públics establerts. Llengües i escriptures dels documents: Majoritàriament en català; alguns en castellà Característiques físiques i requeriments tècnics: La consulta del fons no està condicionada a cap requeriment tècnic concret. Instruments de descripció: Llistat sumari del Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya elaborat a partir de la incorp oració d’aquest fons entre 1983 i 1990.   Citació preferent: La citació bibliogràfica recomanada (segons si es tracta de citar el fons en general, o bé un document en concret) seria: - BC. Fons Joan Bernet Sala - BC. [topogràfic del document] DOCUMENTACIÓ RELACIONADA Existència i localització dels srcinals: No es té coneixement d’altres partitures manuscrites srcinals en altres centres o en disposició de particulars.    3 Unitats de descripció relacionades: No es té coneixement de l’existència de documentació relacionada més enllà de la informació sobre el compositor en les fonts de referència musicals. NOTES Topogràfics: M-JBer-1  a M-JBer-57   CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ Autoria i data: Pol Cruells Raurich. Secció de Música, abril de 2014. Fonts: - Pérez Treviño, Oriol. Bernet Sala, Joan . En: Gran enciclopèdia de la música. Vol. 1 a-byrn . Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1999- - Medina, Ángel A.. Bernet Sala, Joan . En: Casares Rodicio, Emilio (dir. y coord.). Diccionario de la música española e hispanoamericana. Vol. 2 Baa-Cancio . [Madrid] : Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2002 - Bernet Sala, Joan . En: De la A a la Z: diccionari d’autors de sardanes i de música per a cobla . / Carles Riera i Vinyes... et al. 2a ed. corr. i augm. [Barcelona] : SOM, Revista de Cultura Popular de Catalunya, 2002 Regles o convencions: -  Aquest instrument de recerca s’ha elaborat seguint les directrius marcades per la pròpia BC per a la descripció de fons personals - Describing archives: a content standard   ( DACS ). Chicago: Society of American  Archivists, 2004. (revisió del manual de Hensen, l’  APPM  ). - Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció General d’Arxius; Associació d’Arxivers de Catalunya, 2006. INVENTARI 1. Música 1.1. Orquestra 1.2. Música de cambra 1.3. Instruments sols 1.4. Sardanes 1.5. Cor  1.6. Cor i conjunt de vent 1.7. Veu i piano 1.8. Música d’altres autors  2. Documentació 2.1. Programes de concert a la ciutat de Barcelona 2.2. Programes de concert a la resta de Catalunya 2.3. Publicacions periòdiques 2.4. Documentació diversa     4 1. MÚSICA 1.1 Orquestra Bernet Sala, Joan [Els estels] topogràfic Els estels : poema simfònic per a gran orquestra  / musicat sobre una narració d’Alfons Daudet per Joan Bernet Sala [París?, 1930?] 1 partitura ms. (148 p.) ; 36 cm Per a flautí, flautes, oboès, corns anglèsos, clarinets, clarinets baixos, fagots, contrafagots, trompes, trompetes, trombons, timbales, triangle, bombo i plats, celesta, arpes, violins, violes, violoncels i contrabaixos Hològrafa, a tinta amb anotacions mss. a llapis i tinta.  –  Signatura autògrafa de Joan Bernet.  –  A la portada : “Bern. núm. 48”, “23, 22 - II” .  –  Segell de Joan Bernet.  –  Al darrer full: “còpia feta a París, 27 de maig de 1930”  M-JBer-1/1 Els estels  / del llibre Lletres del meu molí    d’Alfons Daudet  ; traducció de Lluís Bertran i Carles soldevila [París?, 1930?] 1 llibret (8 f.) ; 28 cm Llibret mecanoscrit, amb portada manuscrita.  –  A la portada: “Bern. núm. 47”  M-JBer-1/2 Bernet Sala, Joan [Rossellonesa] topogràfic Rossellonesa : sardana orquestada  / J. Bernet Sala [Barcelona], 1982 1 partitura ms. ([16] p.) ; 36 cm Hològrafa, a bolígraf.  –  Signatura autògrafa de Joan Bernet.  –   A la portada : “Bern. núm. 74”  .  –  Segell de Joan Bernet.  –  Al darrer full: “J. Bernet Sala, 28/IV/82”  M-JBer-2 Bernet Sala, Joan [Música per a orquestra. Seleccions] topogràfic [ Música per a orquestra ] / [Joan Bernet Sala] [Barcelona, 1940?-1957?] 1 partitura ms. (77 p.) ; 32 cm Hològrafa, a tinta amb anotacions mss. a tinta i llapis.  –  Llibreta amb espiral.  –  A l a contracoberta: “Tres danzas gitanas: per a orquestra de 54 professors”, “Romántica (sardana): per a orquestra de 60 professors”, “Marinera (sardana): per a orquestra de 60 professors”, “per a 38 professors es suprimeixen, IIon oboe, IIon fagot, IIa i IVa M-JBer-3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks