БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ - PDF

Description
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ Вступ 1. Рафальський О. Поняття національна меншина в етнополітичному дослідженні // Наукові записки. Збірник. Випуск 8. К.: ІПіЕНД, С Там само. С Відомості

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ Вступ 1. Рафальський О. Поняття національна меншина в етнополітичному дослідженні // Наукові записки. Збірник. Випуск 8. К.: ІПіЕНД, С Там само. С Відомості Верховної Ради України Ст Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага, С. 6-7; Солдатенко В.Ф. Проблема класово-і національно-політичних сил у концепції української революції // Укр. іст. журн С Кондрацький Л. Лиха доля українських німців // Радянське Прибужжя вересня. 6. Росляков С. О немецких колониях на Юге Украины // Радянське Прибужжя травня. 7. Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. С Розділ 1. Історіографія проблеми 1. Эйдеман Р.П., Какурин Н.Е. Гражданская война на Украине. X.: Пролетарий, Супруненко М.І. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. К.: Політвидав УРСР, 1957; Лихолат А.В. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні ( ). К.: Політвидав УРСР, Історія Української РСР: У 2 т. Т. 2. К.: Наукова думка, 1967; Історія селянства Української РСР: У 2 т. Т. 2. К.: Наукова думка, 1967; Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна. Ужгород: Ужгородський ун-т, 1963; Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919). Х.: Харк. ун-т, 1967. 4. Балковий П.М. Війна без флангів. Партизансько-повстанська боротьба українського народу проти білогвардійців та інтервентів у рр. К.: Наукова думка, 1966; Супруненко Н.И. Очерки гражданской войны и иностранной интервенции на Украине. М.: Наука, Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. К.: УРЕ АН УРСР, 1974; Миколаївська область. К.: УРЕ АН УРСР, 19-71; Одеська область. К.: УРЕ АН УРСР, 1969; Херсонська область. К.: УРЕ АН УРСР, Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. Т. 5. К.: Наукова думка, 1977; Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник. К.: Гол. ред. УРЕ, Кин Д. Крестьянство и гражданская война // На аграрном фронте /12; Максименко Я. До історії боротьби з денікінщиною і петлюрівщиною // Літопис революції ; Мальт М. Деникинщина и крестьянство // Пролетарская революция Коган С., Межберг Н. Повстання куркулів у німецьких колоніях на Одещині (1919) // Літопис революції Державний архів Одеської області (далі ДАОО). Ф.П.2. Оп.1. Спр.155. Арк Круть В.Т. До історії боротьби проти григор ївщини на Україні // Літопис революції ; Левко (Четолин). Коммунисты среди партизан // Летопись революции ; Лівензон Ф.Я. Проти Махна на денікінському фронті // Літопис революції ; Рубач М. К истории гражданской войны на Украине (Переход Григорьева к Советской власти) // Летопись революции ; Убийство Григорьева // Летопись революции ; Гриценко М. З історії боротьби з інтервентами озброєних сил революції на Херсонщині ( ). Херсон: Істпарт,1933; Жовтень на Миколаївщині: Нарис з історії класової боротьби рр. Миколаїв: Істпарт, 1927; Кубанин М. Махновщина. Л.: Прибой, Раковский М.Е. Крах григорьевщины (1919 г.) // История СССР Цвілюк С.А. Одеса революційна. Хроніка подій (1918 лютий 1920). Одеса: Маяк, 1972; Раковский М.Е. Закономерности и особенности гражданской войны на Юге Украины // Годы борьбы и побед. К.: Наукова думка, 1983; Калмакан И.К. Борьба против вооруженной кулацкой контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР (На материалах Юга Украины): Автореф. канд. дис. Кишинев, Лютий-Лютенко І. Вогонь з Холодного Яру. Детройт, С Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. Краків: Українське видавництво, С ДА СБУ. Спр.473. Арк Ишин А.В. К вопросу об особенностях политического развития Крыма в первой половине 1920-х годов // Историческое наследие Крыма С ДАОО. Ф.3. Оп.1. Спр.394. Арк Антіпов Ю. Останні повстанські загони на Одещині ( рр.) // Південний Захід. Одесика: Історико-краєзнавчий науковий альманах. Випуск 4. Одеса: Optimum, С Рыбакова А.В. Бандитизм на юге Италии в вв. Как социальный феномен. Проблема исследования // Вестник Московского университета. Серия С Ишин А.В. К вопросу об особенностях политического развития Крыма в первой половине 1920-х годов // Историческое наследие Крыма С ДА СБУ. Спр.465. Арк 10. Удовиченко О. Україна у війні за державність. К., С Денисюк Ж. 3-я Залізна дивізія армії УНР // Військовоісторичний альманах Число 1 (4). С Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. Харків, С Там само. 14. Єременко Т.І. Політичні та дипломатичні відносини Радянської України з Польською Республікою ( рр.). С ЦДАГО України. Ф.1. Оп.20. Спр.408. Арк ЦДАГО України. Ф.1. Оп.20. Спр Арк Гуль Р.Б. Красные маршалы: Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский. М., С Етнічні меншини в антикомуністичних акціях рр. 1. Коган С., Межберг Н. Повстання куркулів у німецьких колоніях на Одещині (1919 р.) // Літопис революції С Там само. С Там само. С Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочнение Советской власти в левобережных районах Молдавии в 1919 первой половине 1921 гг. Кишинев, С Козельський Б.В. Шляхом зрадництва і авантюр. Петлюрівське повстанство. X.: Державне видавництво України, С ДАОО. Ф.3. Оп.1. Спр.33. Арк Там само. 8. Коган С., Межберг Н. Повстання куркулів у німецьких колоніях на Одещині (1919 р.). С Там само. С Иванова З.М. Ревкомы в борьбе за упрочнение Советской власти в левобережных районах Молдавии в 1919 первой половине 1921 гг. С ДАОО. Ф. 3. Оп.1. Спр.29. Арк Там само. Арк Отчет Одесской Губернской Чрезвычайной комиссии к IV Губернскому Съезду Советов. Одесса: Издание Одесской Губчека, С ДАОО. Ф. 3. Оп.1. Спр.265. Арк Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. К., С Кучер О.О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у рр. Х.: Харківський ун-т, Улянич В. Жили-були батьки-отамани, або Чому треба вивчати повстанський рух в Україні // Голос України березня; Ластовський В. Червоні, зелені і жовто-блакитні // Старожитності ; Ткаченко В. Отаманщина // Віче , Верстюк В.Ф. Внутренний фронт: стратегия и тактика борьбы // Украина в гг. К.: Наукова думка, 1991; Верстюк В.Ф. Махновщина. Селянський повстанський рух на Україні ( ). К.: Наукова думка, 1991; Верстюк В.Ф. Перший союз Н.Махна з Радянського владою // Минуле України: відновлені сторінки. К.: Наукова думка, 1991; Волковинський В.М. Батько Махно. К.: Знання, 1992; Волковинський В.М. Нестор Махно: звивисті стежки політичного авантюриста // Укр. іст. журн , 9-11; ; Кульчицький С.В. Комуністична доктрина і спроби її реалізації в Радянській Україні у рр. К.: НАН України, 1992; Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя ( ). К.: Основи, 1996; Реєнт О.П. Більшовизм і українська революція рр. К.: НАН України, Захарченко П. Селянський рух в Україні в контексті антигетьманського повстання (осінь 1918 р.) К., 1997; Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік К., 1997; Ганжа О.І. Українське село в період становлення тоталітарного режиму ( рр.). К.: Інститут історії НАН України, Коваль Р.М. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. К.: Правда Ярославичів, 1998; Коваль Р.М. Повернення отаманів Гайдамацького краю. К.: Діокор, Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. К.: Наукова думка, 2002; Миколаївщина: літопис історичних подій. Херсон: Олді-плюс, Котляр Ю.В. Повстанський рух селян Півдня України. Висунська і Баштанська республіки ( рр.). Миколаїв: ПП Спрінт-прінт, 1999; Котляр Ю.В. Повстанство. Селянський рух на Півдні України ( ). Миколаїв; Одеса: ТОВ ВіД, 20-03; Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в ті роки ХХ століття. К.: Тетра, 2000; Горбуров Є.Г., Котляр Ю.В., Шитюк М.М. Повстансько-партизанський рух на Півдні України в рр. Херсон: Олді-плюс, 2003; Шкварець В.П. Повстансько-партизанський рух селянства Півдня Укра- 3 їни у березні 1919 січні 1920 року: нові дослідження // Південна Україна: проблеми історичних досліджень: Зб. наук. праць. Ч. ІІ. Миколаїв, 1998; Боган С.М. Повстанський рух в Одеській губернії у рр. // Записки історичного факультету. Вип. 8. Одеса, Євтух В. Якою має бути етнополітика української держави // Віче ; Панчук М.І. Етнополітична модель розвитку держави // Відродження Курас І.Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених // Політика і час ; Савельєв В.Л., Нагорна Л.Н. Сучасні етнічні процеси в контексті конфліктології // Укр. іст. журн Ґонтар О.В. Деякі питання міжнаціональних відносин в 20-ті роки // Укр. іст. журн ; Кудряченко А.І. Доля німців України // Трибуна ; Сергійчук В. Німці в Україні // Берегиня ; 3; 4; Чирко Б.В. Національні меншини на Україні в х рр. // Укр. іст. журн ; Дмитрієчко М., Чирко Б., Табачник Д. Німці в Україні: історія і сучасність // Віче Гусєва С.О., Цобенко М.М. З досвіду розв язання національного питання на півдні України ( рр.) // Укр. іст. журн ; Дементьєв М.Є., Тимошенко М.В. До питання про національну політику в Україні і Криму в 20-ті роки // Укр. іст. збірник. Вип. 37. Харків: ХДУ, Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин: Зб. наук. праць // Київ Краків: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002; Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на Півдні України і актуальні проблеми державного управління: Матер. регіон. науково-практ. конф. Ч. І, ІІ. Одеса: ОДУ, 199-6; Внесок поляків у соціально-економічний та культурний розвиток Південної України: Міжн. наук. конф. // Південний архів. Вип. V. Херсон: Айлант, Міжнародні відносини на півдні України: історія та сучасність: Всеукр. наук. конф. Запоріжжя, 1993; Етнокультурні процеси на Півдні України в ХІХ-ХХ ст.: ІІІ регіон. наук. конф. Запоріжжя: ЗДТУ, 2000; Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Всеукр. наук. конф. Запоріжжя: ЗНТУ, Скотнікова Л.С. Аграрні відносини в українському селі у роках ХХ століття: Дис. к.і.н. К., 2000; Черкаський А.В. Національно-культурне будівництво на Півдні України у 20-ті роки.: Миколаївський обласний державний архів: Путівник. Наукова думка, с. 41. Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України: економічне та соціально-політичне становище на початку 20-х рр. ХХ ст. С ДАМО. Ф.Р.161. Оп.1. Спр Арк Херсонський обласний державний архів: Путівник. К.: Наукова думка, с. 44. ДАХО. Ф.Р.2. Оп.1. Спр Арк Національні меншини в Україні, ті роки: Історикокартографічний атлас / Упоряд.: М.І.Панчук та ін. К.: Четверта хвиля: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, с. 46. ЦДАВО України. Ф.Р.413. Оп.1. Спр.472. Арк Козирєва М.Е. З історії німецьких національно-адміністративних утворень на Півдні України. Карл-Лібкнехтський (Ландауський) національний район // Краяни. Миколаїв, Вип. 2. С История советской Конституции (в документах) гг. М.: Госюриздат, с. 49. ЦДАГО України. Ф.1. Оп.6. Спр.530. Арк Німці в Україні в і рр. ХХ ст.: Збірник документів державних архівів України. К.: Ін-т історії України, с Польський фактор в антибільшовицьких виступах рр. 1. Гарліцкі А. Дивна війна 1920 р. // Всесвіт С Там само. С ЦДАВО України. Ф.4. Оп.1. Спр.826. Арк.235, Єременко Т.І. Політичні та дипломатичні відносини Радянської України з Польською Республікою ( рр.) // Укр. іст. журн С Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси / Відп. ред. В.А.Смолій. К.: Наукова думка, С ЦДАВО України. Ф.67. Оп.1. Спр.9. Арк ЦДАВО України. Ф.4. Оп.1. Спр.826. Арк Котляр Ю. Роль польського фактору в українському повстанському русі і Південний регіон С Шатайло О.Л. Генерал Юрко Тютюнник. Львів, С 24. Чирко Б.В. Національні меншини на Україні в х роках // УІЖ С Миколаївський обласний державний архів: Путівник. К.: Наукова думка, с. 26. ДАМО. Ф.Р.161. Оп.1. Спр Арк Козирєва М.Е. Адміністративно-територіальні перетворення та
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks