Bazele Contabilitatii.doc

Description
BAZELE CONTABILITATII CAP.I- CONTABILITATEA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 1.1. Sistemul informaţional economic Organizarea şi conducerea oricărei activităţi economice implică cunoaşterea cât mai completă a datelor, reglementărilor şi contextului în care se desfăşoară activitatea, adica deţinerea a cât mai multor informaţii referitoare la acea activitate. Informaţia reprezintă o ştire, o comunicare despre o persoană, un obiect de activit

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 48

Extension: RTF | Download: 0

Share
Transcript
   BAZELE   CONTABILITATII  CAP.I- CONTABILITATEA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 1.1.Sistemul inf!m #in l e$nmi$ Organizarea şi conducerea oricărei activităţi economice implică cunoaşterea câtmai completă a datelor, reglementărilor şi contextului în care se desfăşoară activitatea,adica deţinerea a cât mai multor informaţii referitoare la acea activitate.Informaţia reprezintă o ştire, o comunicare despre o persoană, un obiect deactivitate, un fenomen, etc.Informaţia se concretizează în imagini, simboluri, propoziţii, cifre, formule, etc.Informaţiile reprezintă elemente noi în comparaţie cu alte cunoştinţe anterioare,mărind gradul de cunoaştere al celui care le primeşte. Sistemul informa ţional econo   mic   reprezint ă ansamblul metodelor şi mijloacelor utilizate într-o unitate pentru culegerea, prelucrarea, analiza şi valorificareainformaţiei economice, necesare conducerii pentru luarea deciziilor. Datele despre procesele economice se consemnează în documente scrise saupe alţi suporţi şi sunt transmise şi prelucrate în cadrul unităţii,spre a putea fi utilizate deconducerea de la diverse niveluri.rincipala sursă de informaţii a sistemului informaţional economic o reprezintăevidenţa economică. E%i&en# e$nmi$'  este un sistem de înregistrare, urmărire şi control, conformunor principii prestabilite, a mi!loacelor economice şi a surelor de provenienţă aacestora, a procesului economic şi a rezultatelor obţinute. videnţa economică trebuiesă asigure înregistrarea tuturor elementelor din patrimoniul unităţii, modificarea acestor elemente ca urmare a proceselor economice, determinarea veniturilor, c#eltuielilor şi arezultatelor activităţii, urmărirea respectării legalităţii. videnţa economică are trei forme$% evidenţa operativă% evidenţa statistică% evidenţa contabilă.a& viden ţa operativă are ca obiect înregistrarea operaţiilor economice înmomentul şi la locul producerii lor. x. $ înregistrarea consumurilor de apă, energie electrică, termică, etc. cua!utorul contoarelor' prezenţa la lucru a salariaţilor cu a!utorul condicilor deprezenţă, fişelor de ponta!, consumul de materiale cu a!utorul bonurilor de consumetc. (ceste informaţii se transmit conducerii în mod operativ . le pot sta si la baza înregistrării în evidenţa contabilă sau statistică.b& viden ţa statistică utilizează mi!loace specifice pentru înregistrarea,prelucrarea informaţiei economice sub formă de tabele, reprezentări grafice,indici, etc.Obiectul statisticii este mai amplu, cuprinzând fenomenele demografice,  culturale, naturale,sociale, etc.c& viden ţa contabilă are ca sarcină înregistrarea cronologică şi sistematică aproceselor ce afectează patrimoniul unei unităţi,cum sunt$ existenţa şi mişcareami!loacelor economice materiale, a disponibilităţilor financiare, a veniturilor şic#eltuielilor, a obligaţiilor faţă de furnizori, anga!aţi, stat, actionari,etc. )nregistrarea informaţiei în evidenţa contabilă se face pe bază de documentescrise, si numai în etalon monetar. De aceea contabilitatea sete considerata prinexcelenta o evidenta valorica. 1.(. Fun$ #iile $nt )ilit'#ii videnţa contabilă are * funcţii $a& func ţia de înregistrare + constă în înscrierea în documente a informaţieireferitoare la patrimoniul unităţii şi la modificările elementelor patrimoniale.oate intrările şi ieşirile de valori materiale si băneşti trebuie înregistrate la dataproducerii lor, fără nici o excepţie.b& func ţia de informare + prin prelucrarea, după principii şi reguli propriicontabilităţii, a informaţiilor înregistrate, se obţin date despre existenţa şi mişcareaelementelor patrimoniale, despre valoarea producţiei obţinute şi c#eltuielile efectuate,despre profitul sau pierderea realizată de unitatea economică. -uncţia de informareeste perfectibilă permanent. Dezideratul de atins este furnizarea de informaţii cât maioperative, de calitate, la un preţ scăzut.c& func ţia de control + informaţiile furnizate de contabilitate trebuie să ofere oimagine clară, fidelă a oricărui element patrimonial şi a mişcărilor acestuia, asigurândposibilitatea unui control permanent a modului de gestionare a patrimoniului, atat dinpartea conducerii unitatii, cat si a actionarilor,a organelor de control fiscal, albancilor,etc. Documentele contabile sunt documente oficiale, care pot servi ca proba in !ustitie. d& func ţia de previziune + informaţiile de sinteză din contabilitate stau la bazaelaborării bugetului de venituri şi c#eltuieli, a programului de dezvoltare, la motivareadeciziilor privind activitatea viitoare a unei unităţi. CAP.II- OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE CONTABILIT*ŢII (.1. O)ie$tul $nt )ilit '#ii rima definiţie dată contabilităţii, implicit obiectului său, aparţine lui uca aciolocare în lucrarea sa publicată la /eneţia în 0*1* intitulată 23umma de arit#meticageometria proporţioni et proportionalita4 consideră că obiectul contabilităţii este 2totceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume, precum şi toate afacerile mari şimărunte în ordinea în care au avut loc4.  De%a lungul istoriei obiectul contabilităţii a fost definit în funcţie de trei concepţii$a&% concepţia administrativăb&% concepţia !uridicăc&% concepţia economicăa& otrivit concepţiei administrative , contabilitatea are ca obiect reflectarea şicontrolul, în expresie valorică, a faptelor administrative, in vederea sori!inirii conduceriipentru a obtine cu minimum de eforturi, maximum de efecte economice. 3ensul acordatnoţiunii de administratie este cel de conducere a activităţii şi de gestionare apatrimoniului agenţilor economici.b  ) Concepţia juridică  consideră că obiectul contabilităţii îl formează patrimoniulunui subiect de drept, privit prin prisma relatiilor !uridice, adica drepturile şi obligaţiilepecuniare ale unei persoane fizice sau !uridice, în corelaţie cu bunurile sau valorilecorespunzătoare.c& Concepţia economică  defineste ca obiect al contabilităţii circuitul capitaluluiprivit sub aspectul destinaţiei lui 5capitalul fix şi circulant& şi al modului de dobândire5capital propriu sau imprumutat&.Directiva a I/%a a 6omisiei europene şi normele I.(.3.6. 56omitetul Internaţionalpentru 3tandarde de 6ontabilitate& afirmă$ 2contabilitatea unor întreprinderi trebuie săpermită furnizarea documentelor de sinteză periodice, sincere, care să prezinte oimagine fidelă asupra patrimoniului, situaţiei financiare şi asupra rezultatelor respectivei întreprinderi, pentru ca această informaţie să fie utilă ansamblului utilizatorilor acesteiaatunci când ei iau decizii economice.43fera de acţiune a contabilităţii o constituie regiile autonome, societatilecomerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi alte unităţi cupersonalitate !uridică, precum şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi comerciale. (.(. P!in$i+iile $nt )ilit '#ii  ractica în domeniul contabilităţii şi cercetarile ştiinţifice au condus la elaborareaunui set de principii contabile fundamentale, ca bază teoretică pentru realizareaobiectului contabilităţii. P!in$i+iile  contabilităţii sunt$a& principiul prudenţei'b& principiul permanenţei metodelor'c& principiul independenţei exerciţiilor'd& principiul continuităţii activităţii'e& principiul intangibilităţii bilanţului de desc#idere'f& principiul necompensării.a& rincipiul pruden ţei + consta in aprecierea rezonabilă a faptelor, astfel încât săse evite riscul de transfer asupra viitorului, a incertitudinilor prezente susceptibile săgreveze patrimoniul şi rezultatele întreprinderii. (plicarea acestui principiu determina înregistrarea în contabilitate a oricăror pierderi probabile şi necontabilizarea profiturilor sperate c#iar dacă acestea sunt foarte probabile. (plicarea practică a acestui principiu este în avanta!ul investitorilor şi alcreditorilor unei întreprinderi.3upraestimarea rezultatelor unei întreprinderi ar da o imagine falsă asupra  activităţii acesteia, atrăgând investitori care riscă să%şi piardă fondurile. De asemenea,ar conduce la acordarea de dividende mai mari decât cele reale, mărind pierderile dinperioada următoare.b& rincipiul permanen ţei metodelor + constă în aplicarea consecventa a regulilor şi metodelor de evaluare, înregistrare în contabilitate şi de prezentare a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. (plicarea acestui principiu presupune alegerea din mai multe metode permise delege a uneia singure şi aplicarea ei in mod consecvent. 3c#imbarea unei metodeutilizate cu o alta este permisă doar în cazuri temeinic argumentate.  x.$ amortizarea mi!loacelor fixe se poate face după metoda lineară, degresivăsau accelerata. (legerea metodei este la latitudinea unităţii. Odată aleasă insa, ea nupoate fi sc#imbată, decat în cazuri excepţionale şi bine !ustificate.c& rincipiul independen ţei exerciţiilor + aplicarea principiului este legată dedelimitarea activităţii unei întreprinderi în perioade numite exerciţii. )n mod normal,exerciţiul financiar are o durată de 0 an şi coincide cu anul calendaristic 50 ian. + 70dec.&.-ac excepţie de la regulă, exerciţiile unităţilor patrimoniale nou infiintate, al caror exercitiu financiar începe de la data înmatriculării la registrul comerţului si al celor carese desfiinţează prin lic#idare, faliment, etc. + al caror exerciţiu se înc#eie la data radieriidin registrul comerţului. senţa principiului independenţei exerciţiului financiar constă în faptul căveniturile şi c#eltuielile se înregistrează in exercitiul in care au fost generate şi nu cuocazia încasării sau plăţii lor. xemplu $ O 3.6. livrează mărfuri în valoare de 8.999 lei în data de 08.0:.:99;, iar  încasarea o face la 0:.90.:99<' înregistrarea la venituri. a celor 8.999 lei se face în dec.:99;.Data înregistrării este data la care se transferă dreptul de proprietate asupra mărfurilor înscrise în factură.6#eltuielile se înregistrează în luna în care au avut loc consumurile şi nu în luna în care se ac#ităvaloarea acestora 5ianuarie :99;&. xemplu $ O 3.6. consumă energie electrică în dec.:99; în valoare de :99 lei.-actura întocmită de furnizor după citirea contorului are data de 98.90.:99< iar ac#itarea se face în08.90.:99<. )nregistrarea celor :99 lei in c#eltuielile 3.6. se face în luna dec.:99;. d& rincipiul continuit ăţii activităţii + se presupune că unitatea patrimonială îşi vacontinua în mod normal funcţionarea într%un viitor, fără a intra în stare de lic#idare saude reducere sensibila a activităţii. (plicarea acestui principiu are efecte asupra modului de evaluare a elementelor patrimoniale.In cazul continuitatii activitatii, elemntele patrimoniale se evalueaza lavaloarea de utilitate. In cazul nocontinuitatii activitatii ele se evalueaza la valoarea delic#idare.entru aprecierea starii de noncontinuitate se folosesc diverse criterii, cum sunt$%pierderea clientelei$%lipsa stocurilor necesare continuarii activitatii$%lipsa capacitatii de autofinantare$%conflicte sociale grave 5greve repetate&, etc.e& rincipiul intangibilit ăţii bilanţului de desc#idere6onform acestui principiu bilanţul de desc#idere al unui exerciţiu financiar trebuiesă corespundă bilanţului de înc#idere al exerciţiului precedent. rin aceasta se interzice
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks