Baza Pitanja Kultura Življenja 2018.1. FINAL

Description
WORD

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  KULTURA ŽIVLJENJA  V RAZRED I OBLAST : PORODICA R.br. oblasti OBLAST NIVO R.br. PITANJE ODGOVOR BODOVI I PORODICA I 1.   Užu porodicu čine :  a)   Drugovi iz škole   b)   Roditelji i djeca c)   Roditelji d)   Rodbina  b) roditelji i djeca 1 I. PORODICA I 2.   Bonton je skup pravila lijepog  ponašanja. a)   DA  b)    NE a) DA 1 I PORODICA I 3.   Postupci prevencije nasilja su: a)   Svađa   b)   Razgovor c)   Tolerancija d)   Ucjena  b) razgovor c) tolerancija 2 x 0,5 I PORODICA I 4.    Nasilje je kada neko koristi svoju snagu ili položaj. a)   DA  b)    NE a) DA 1 I PORODICA I 5.   Pranje posuđa, kuhanje i peglanje je a)   Isključivo muški posao   b)   Isključivo ženski posao  c)   Posao koji može obavljati  bilo ko c) Posao koji može obavljati  bilo ko 1 I PORODICA I 6. Osnovna čovjekova potreba je:  a)   Odlazak u kino  b)   Ishrana c)   Čitanje knjige  d)   Odijevanje  b) Ishrana d) Odijevanje 2 x 0,5 I PORODICA II 7. Porodica je najveća demokratska zajednica u društvu. a)   DA  b)    NE  b) NE 1 I PORODICA II 8. Zaokruži tačan odgovor ! a)   Bonton je skup pravila lijepog  ponašanja   b)   Bonton je kućni red  c)   Bonton je nauka o lijepom d)   Bonton je zaštita čovjekove okoline a) Bonton je skup pravila lijepog  ponašanja  1  I PORODICA II 9.  Nasilje možemo spriječiti :  a)   Razgovorom  b)   Tučom  c)   Tužakanjem  d)   Uzajamnom pomoći a) Razgovorom d) Uzajamnom  pomoći  2 x 0,5 I PORODICA II 10. Poveži pojmove ( na liniju napiši odgovarajuće slovo ) !   a) Fizičko nasilje b) verbalno nasilje 1. ogovaranje ___2. čupanje kose____   2. a 1. b 2 x 0,5 I PORODICA II 11. Porodica je biološka zajednica ljudi : a) DA  b) NE a) DA 1 I PORODICA II 12. Kulturom dijaloga želimo postići:   a) Držati se svog mišljenja    b) Uvažavanje mišljenja drugog   c) Ne uvažavati mišljenje  drugog d) Svađati se  b) Uvažavanje mišljenja drugog  1 I PORODICA II 13. Iz predmeta kulture življenja učimo o:  a)   Očuvanju zdravlju   b)   Društvenim mrežama c)   Pravilnoj ishrani d)   Tehnikama crtanja a) Očuvanju zdravlju c) Pravilnoj ishrani 2 x 0,5 I PORODICA II 14. Proizvodne potrebe su potrebe za radom i postizanjem rezultata rada. a)   DA  b)    NE a) DA 1 I PORODICA III 15. a)   Porodica je najveća demokratska zajednica u društvu   b)   Porodica je najmanja demokratska zajednica u društvu  c)   Porodica je biološka zajednica ljudi d)   Porodica je društvena zajednica u društvu  b) Porodica je najmanja demokratska zajednica u društvu  c) Porodica je  biološka zajednica ljudi 2 x 0,5 I PORODICA III 16.  Nasilje u porodici može biti:  a)    Nasilje među roditeljima   b)    Nasilje među komšijama  c)    Nasilje djece prema roditeljima d)    Nasilje djece u školi a)Nasilje među roditeljima c)Nasilje djece  prema roditeljima 2 x 0,5  I PORODICA III 17. Kulturne potrebe savremene porodice su: a)   Ljubav i igra  b)   Slušanje muzike  c)   Rad na poslu d)   Odlazak u pozorište  b) Slušanje muzike d) Odlazak u  pozorište  2 x 0,5 I PORODICA III 18. Kultura dijaloga je neophodna u svakodnevnoj komunikaciji sa drugima. a) DA  b) NE a)   DA 1 I PORODICA III 19. U osnovne životne potrebe savremene  porodice ubrajamo: a) Potrebe za odijevanjem  b) Potrebe za obrazovanjem c) Proizvodne za radom d) Potrebe za slušanjem muzike a) Potrebe za odijevanjem 1 I PORODICA III 20. Poveži pojmove ( na liniji napiši odgovarajući broj )!  a) Štipanje i čupanje_____    b) Ogovaranje i ismijavanje____ 1. VERBALNO NASILJE 2. FIZIČKO NASILJE a) 2  b) 1 2 x 0,5    KULTURA ŽIVLJENJA  V RAZRED II OBLAST : STANOVANJE R.br. oblasti OBLAST NIVO R. br. PITANJE ODGOVOR BODOVI II STANOVANJE I 1. Poveži funkcije savremenog stanovanja sa prostorijama u stanu (na liniju napiši odgovarajuće slovo) :  a) Objedovanje  b) Održavanje lične higijene   1. kupatilo  _____ 2. trpezarija_____ a)2  b)1   2x0,5 II   STANOVANJE   I   2. Zemunica je kuća : a) na vodi  b) u zemlji c) na drvetu d) u pećini  b) u zemlji 1 II   STANOVANJE   I   3. Istjecanje plina može biti uzrok nesreće u stanu ili kući. a) DA  b) NE a) DA 1 II   STANOVANJE   I   4. Zajedničke prostorije stambene zgrade čine:  a) liftovi  b) kuhinje c) stubišta  d) balkoni a) liftovi c) stubišta  2x0,5 II   STANOVANJE   I   5. Prvo čovjekovo sklonište  je : a) Pećina  b) Kuća c) Zemunica d) Stambena zgrada a) Pećina 1 II   STANOVANJE   I   6. Koji od navedenih predmeta spada u krupni otpad: a) Limenka soka  b) Mašina za pranje posuđa   c) Frižider    d) Igračke  b) Mašina za pranje  posuđa c) Frižider   2x0,5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks