Башкирское народное творчество. Т.1 (на баш.яз).1995 - Стр. 112-134; 174-275.doc

Description
Башкирское народное творчество. Т.1 (на баш.яз).1995 - Стр. 112-134; 174-275.doc

Please download to get full document.

View again

of 165
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Theology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 165

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 ТӘБИҒӘТ ДАУАЛАРЫ 90. ҮЛӘН ШИФАҺЫ А Ҡоторған үлән була. Шуны мал ашаһа, ҡотора. л үлән!" тымыҡ#$н!ә ҡара%&ар' ү&" тымыҡ #$н!ә лә һ"л#"н"( ултыра )#ән.Ҡотороу&ы* башы шунан +ыға. Б Аҡ үлән!" + ауыртыуынан +#ән!әр. -+ +ән+#"ләһә, +ән+#ә#башлы ҡара үлән +"рәләр. Ҡу&ғалаҡты* тамырын %ыуы(, ҡыры(,#)(т"р"( +"рәләр. армана /ул тары һымаҡ, ә+" була0 + һә*, %ылант$шә. В һ$%ә# һы&лаһа, ан!ы& үлән"н"* тамырын алы(, бәрә*2" м"нәнб"р2ә б"ш"р"(, һы&лаған "р2ә һалырға #әрә#. 3Ан!ы& бар "р&ә атүлмә45 6 т) б)т 7алыҡ. Ан!ы&&ы "р&ән алған!а бушла% ғынаалма%һы*, 7ә%"р )т"(, "р2ә )#мә# һынығы, то& һалы( ҡал!ырырға#әрә#. Г Ашҡа&ан, +ә# ауыртҡан!а, $+ ан!ы& тамырын %ыуаһы* һәм ҡыры(, тура( $+ л)тр һыу&а б"р +әғәт ҡа%натаһы*. Шул ҡа%наған һыуға )#" аш ҡалағы шә#әр һалаһы* !а б"р а&на т$нәтәһ"*. Шунан #$н !ә +ә% #"ү"# ә+әһ"*, ашар ал!ынан !а, һу*ынан !а 8ра%. 9"ш"н"* б$тә ғәмәл"н та&арта. -+, бауыр, б$%$р, баш ауыртыуынан !а б)# һә%бәт, ш"шт" лә ҡыуа ан!ы& һыуы. Ә б"ш#ән  :  ан!ы&&ы алы(, а8ҡ быуынына бә%лә( 8тһа*, һы&лау б$тә. Ан!ы&&ыа;2у+т а%ын!а ун б)штәр"н!ә"2"рм"ләр"н!ә %ы8лар. Ғ А4ҡырһаҡты /аҡһырғаҡ та т)&әр0 4" һыуға маны(, һы&лағанурынға ба4алар. л үлән!" бу%ға тартылыу !әү"р"н!ә 2"но алырға. Д һуҡыр #"+"рт#ән 6 ашҡа&ан ауырыуынан <а%&алы.& =4ы 8(раҡлы #"+"рт#ән!" 3о>ма7тан +ығыу+ы үлән5 т)&әр. ?алға,ҡошҡа һә%бәт үлән. ны ҡа%наты(, баш ауыртыуынанә+әләр. Е @аҡ #"+"рт#ән т)р" ауырыуынан !ауа /7ә&"р2" #A"ма т)2ән!әр")н!"0. Үлән!" б"ш"р"( ыуалар &а тән2ә 8балар. Е Bү#ән"* 8(рағы м"нән +ә+#әһ" б$%$р м"нән бауырға #)л"шә..лар&ы ҡа%наты( ә+әләр.  Ж  Ҡы&амыҡтан һу* + #)тһә, һ$тт$ %ылыты(, ҡа%ын 8(рағы һалы(ә+әләр. л !а #)л"шмәһә, әлморон ҡа%наты( ә+әләр.CАш үтмәһә, аҡ һ$тл$#ә%, #ү# һ$тл$#ә%, әлморон, ан!ы& үлән!әр"нб"р2ә %ы%ы(, бал ҡушы( ә+әләр. И 9"ш" на+ар ҡан!ан ауырыһа, башы ауыртһа, бәбәләш үлән"нҡа%наты( ә+әләр. Й Ҡы&амыҡтан а%ыу үт"н +"р2ән!әр. к  Bүт#"р2ән!ә ҡы&ыл "м"ш һыуы +"рәләр. Шунан б)л+ән, !"2әнә#  үлән" һә%бәт була. лар&ы ҡа%наты( ә+әләр. Ҡ D"ш һы&лаған!а !үрмән үлән"н /"4л" үлән0, һыу&а %ылыты(, ауы&&атоторға #әрә#. Л Ш"ш +ыҡһа, б"+ә% 8(рағы 8балар. М А8ҡ һы&лаһа, әр"#мән 8(рағын, %ылы һыу&а +ылаты(, һул 8ғым"нән 8бырға #әрә#. Ә !"2әнә# орлоғон һы&лауыҡ +ыҡҡан!а аша%&ар.E"р"н+" #$н 6 б"р&", )#"н+" #$н 6 $+т$, $+$н+$ #$н 6 Fб)шт" аша%&ар.Gрлоҡ таҡ һанын!а булырға т"%"ш. Н А8ҡ һы&лауынан аҡһырғаҡ б)# һә%бәт. ны* 8(рағын ҡа% а2аты(8балар, һыуын ә+әләр. ң А8ҡҡул һы&лаған!а ҡа%ын ҡа%ырын ҡа%наты(, шул һыуға )н"(8талар. О Eаш ауыртҡан!а !"2әнә# 8(рағын +ылаты(, башҡа %ә%"( һалалар. Ө 9ү& ауырыуынан /%ылан ҡарағы т)б"&0 "р "лә2" 8(рағы һә%бәт. ныһыуға "б"т"(, 8(раҡты* #)р" 8ғы м"нән 8балар. П 9ү& т"%2ән балаға #ү&л" ҡата үлән"н һ$рт$( +"рәләр. Р Dән һы&лау&ан аҡбаш үлән"н ҡа%наты( ә+әләр. с  H Ирәмән /)рәүән0 үлән" 6 б)# #ү( т$рл$ ауырыу&ан !ауа' б)2"рә# тәашҡа&ан!ан, т"ш һы&лау&ан. 3Ирәмән бар&а, )р үлмә45, 6 т)&әр. Ҫ ?әтрүш#ән" баш ауыртҡан!а, һалҡын т"%2ән!ә б"ш"р"( ә+әләр. Т Eәлә#ә% балалар ауырыһа, ыл(ыл!а( ултыры(, ;аҡ ҡы+ыу м"нән)нт"#һә, ҡарағат +ыбығы ҡа%наты( +"рәләр. У Ҡатын!ар&ы* )м+ә2" ш"шһә, мәтрүш#ә б"ш"р"( 8балар. Ү Iл 8(рағы ҡырҡылған, #)4"л2ән "р2ә #)л"шә. Шуға ла уны 8ра8(рағы т)( %$р$тәләр. 91. JK@?АDИL?Ы ААЛА А8ҡ, ҡул быуын!арын !ауалау $+$н ма% а%ын!а, үлән!"* әл" 2"нә+ыҡҡан +ағын!а, "т" т$рл$ үлән %ы%ы(, быҡтыры(, шуға ултырырға#әрә#. Үлән!әр "т" т$рл$нән !ә #әм булмаһын.Ҡырмы4ҡа )ләү"нә ултырыу &а б)# #)л"шә. Eыны* $+$н ҡырмы4ҡа)ләү"н тоҡҡа тултыры( алы( ҡа%таһы* !а, уны б"рә% һауытҡа /#әт#"2ә,8лғашҡа, ;аннаға0 һалы(, $4т$нә ҡа%наған һыу ҡо8һы*. Ҡырмы4ҡа)ләү"н"* ма%ы $4#ә +ыға. һыу һыуына т$ш#ә+, )#" +әғәт#ә 8ҡынултыраһы*. Bыуынаһы* !а б"р а& ба4ы рыны( 8таһы*, т)рлә( #)тәһ"*,ана шуны* <а%&аһы була. 92. ?АB ҮЛӘНK ?а% а%ын!а "т" т$рл$ үлән ауы& )т"р2ә #әрә#. Eалтырған!а% $+та(ҡыр аш б"ш"р"( +"р2ә.  93. DKЛӘ99Ә MЫNЫ А Ҡоролоҡ башланһа, ҡырға +ығы(, 8мғыр т"лә2ән!әр. ШуныOт"лә##ә +ығыу т)&әр. Ауыл!ы* )* $л#ән әб"%", $% б"р"н+ә %$р$(,ашанты %ы8. Pалыҡ #үмә2"һ" уртаҡҡа аҡ #әAә һаты( ала. Bылғабу%ын!а шуны +алалар' Q =мғыр булы( ҡа%тR =мғыр булы( ҡа%тR =мғыр булы( ҡа%тR Q т)(, +алыу ҡанын т)рә8ҡҡа һ)бәләр. Ит"н б"ш"р"( аша%&ар, т"лә#т"лә%&әр' Q =мғыр 8у, 8у,И2"н ү4һ"н тау, тау...Eалаларға ә+" )т"( һы&ғыры( торорға, т"лә#т" ҡабатларға ҡушалар.А&аҡ һыу һ)б"шәләр, һәр #"м #$+$ "т#ән"н һыуға һалырға тырыша. БТЕЛӘКТӘР, ҺЫНАМЫШ, ЫРЫМ ҺӘМ ЮРАУҘАР
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks