เร มต นการใช งานด วยช ด แอพพล เคช น BarTender - PDF

Description
The World s Leading Label & RFID Software เร มต นการใช งานด วยช ด แอพพล เคช น BarTender ภาพรวม การต ดต ง และการใช งานเบ องต น (ภาษาไทย) ซอฟต แวร ด านฉลากและ RFID ช นนาของโลก เร มต นการใช งานด วยช ด แอพพล

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 15 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
The World s Leading Label & RFID Software เร มต นการใช งานด วยช ด แอพพล เคช น BarTender ภาพรวม การต ดต ง และการใช งานเบ องต น (ภาษาไทย) ซอฟต แวร ด านฉลากและ RFID ช นนาของโลก เร มต นการใช งานด วยช ด แอพพล เคช น BarTender ภาพรวม การต ดต ง และการใช งานเบ องต น (ภาษาไทย) ทบทวน ภาษาไทย ii เร มต นการใช งาน BarTender Copyright Seagull Scientific, Inc All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. No part of the publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Seagull Scientific, Inc. HASP is a registered trademark of Aladdin Knowledge Systems, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, the Windows Vista Start button, and the Windows logos are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corp. in the USA and/or other countries. SQL Server is a trademark, of Microsoft Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. SAP is a trademark of SAP Aktiengesellschaft. The Ready for IBM Websphere software mark and the trademarks contained therein are trademarks of IBM Corp. IBM is not the licensor of this Business Partner's product and does not make any warranties regarding this Business Partner's product. BarTender is a registered trademark of Seagull Scientific, Inc. All other registered names and trademarks referred to in this manual are the property of their respective companies. สารบ ญ iii สารบ ญ บทท 1: คานาส BarTender Application Suite... 1 ข อม ลท วไป... 1 BarTender... 1 ไดรเวอร โดย Seagull... 1 การรวมระบบ... 2 Commander... 2 BarTender.NET SDKs... 3 การด แลระบบ... 4 BarTender Security Center... 4 Printer Maestro... 5 Librarian... 6 History Explorer... 6 Seagull License Server... 7 System Database Setup... 8 ย ท ล ต การพ มพ... 8 Web Print Server... 8 Reprint Console... 9 Print Station... 9 Batch Maker บทท 2: การต ดต งและการเป ดใช กระบวนการต ดต ง การต ดต งค ย ร กษาความปลอดภ ย (ร น Hardware Keyed Licenses เท าน น) การต ดต ง Seagull License Server (ร น Automation Editions เท าน น) การต ดต ง BarTender และแอพพล เคช นเสร ม การต ดต ง BarTender System Database การสร างและจ ดการฐานข อม ลระบบ การบ นท กข อม ลและการจ ดเก บแฟ มไว ในฐานข อม ลระบบ... 14 iv เร มต นการใช งาน BarTender การต ดต ง อ พเกรดและลบไดรเวอร เคร องพ มพ ข อม ลท วไป คาแนะนาในการต ดต งไดรเวอร การอ พเกรดไดรเวอร เคร องพ มพ การลบไดรเวอร เคร องพ มพ การต ดต ง BarTender Web Print Server การเป ดใช บทท 3: การใช งาน BarTender ข อม ลท วไป การสร างร ปแบบฉลากใหม การกาหนดเคร องพ มพ ท ถ กต อง การระบ ขนาดของฉลาก การสร างว ตถ ข อความ การสร างรห สแถบหร อว ตถ RFID การเล อกและยกเล กการเล อกว ตถ การย ายว ตถ ฉลาก การย ดและปร บเปล ยนขนาดว ตถ การค ดลอก การต ด และการวางว ตถ ของฉลาก การลบว ตถ ออกจากพ นท ด ฉลาก การระบ แหล งข อม ลของว ตถ ข อความ หร อรห สแถบ การต งค าการเช อมต อฐานข อม ลสาหร บการพ มพ การเปล ยนส ญล กษณ ของรห สแถบ การเปล ยนแบบอ กษร การปร บแต งล กษณะอ นๆ สาหร บว ตถ ของฉลาก การนาร ปภาพมาใช การพ มพ ฉลาก การเร มต นด วยร ปแบบ BarTender ท ม อย แล วล วงหน า กล องเคร องม อของ BarTender การขอความช วยเหล อใน BarTender... 29 สารบ ญ v บทท 4: Commander Integration Utility Commander ค ออะไร? ข นตอนการทางานโดยท วไปของ Commander การเร ยกใช Commander การสร างหร อด ดแปลงรายการงานใน Commander การลบ ย าย และจ ดลาด บงานใน Commander การเป ดใช รายการงานใน Commander ข อม ลเพ มเต ม ภาคผนวก A: การส อสารแบบอน กรม ข อม ลท วไป ข อม ลเก ยวก บการต งค าและสายเคเบ ล การต งค าพอร ตอน กรม การต งค าต วแปรอน กรมอ นๆสาหร บเคร องพ มพ การต งค าต วแปรอน กรมอ นๆใน Windows การใช สายเคเบ ลอน กรมท เหมาะสม ภาคผนวก B: การต งค าเพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน เคล ดล บการใช งานอย างม ประส ทธ ภาพ ความสามารถของเคร องพ มพ ท ไม สามารถใช ได ก บท กโปรแกรม ภาคผนวก C: การแก ไขป ญหาเก ยวก บไดรเวอร เคร องพ มพ การแก ไขป ญหาการพ มพ แบบท ละข น ภาคผนวก D: การสน บสน นด านเทคน ค ท าน ต อง ลงทะเบ ยนซอฟต แวร จ งจะได ร บการสน บสน น ท าน จะต อง ต ดต อเม ออย ใกล เคร องคอมพ วเตอร เก ยวก บการสน บสน นด านเทคน คส าหร บ Visual Basic Script ข อม ลการต ดต อฝ ายสน บสน นด านเทคน ค ด ชน... 49 บทท 1: คานาส BarTender Application Suite ข อม ลท วไป นอกเหน อจากแอพพล เคช นการออกแบบและพ มพ ซ งเป นแอพพล เคช นหล กแล ว ช ดแอพพล เคช น BarTender ย งรวมแอพพล เคช นเสร มเพ มเต ม และส วนประกอบอ นๆ อ กช ดหน ง เพ อให ประส ทธ ภาพและความย ดหย นในระด บท ไม ม อย ในช ดซอฟต แวร ฉลากอ นข นอย ก บ BarTender ในร นท ท านซ อ บางแอพพล เคช นอาจใช งานได ในระหว าง 30 ว นแรกหล งจากท ท านต ดต งแล ว เท าน น ยกเว นระบ เป นอย างอ นส วนประกอบท ต ดต งสามารถใช งานจากโฟลเดอร BarTender ของเมน Start ของโปรแกรม Windows BarTender ข อม ลเพ มเต ม BarTender ค อแอพพล เคช นหล กท นามาใช ออกแบบและพ มพ ฉลากและรห สแถบ ร น Automation สองร นของ BarTender ย งสน บสน นการเข ารห สป าย RFID ว ธ ใช ออนไลน : กด F1 จากภายในแอพพล เคช น บทท ช อ การใช BarTender ในเอกสารน ครอบคล มเร องการใช งานเบ องต น ไดรเวอร โดย Seagull Seagull Scientific พ ฒนาไดรเวอร เคร องพ มพ Windows ท แท จร งอ นด บ แรกๆ สาหร บเคร องพ มพ แบบใช ความร อน และขณะน เราได ผล ตไดรเวอร ท ได ช อว า ด ท ส ดและม ค ณภาพส งท ส ดในโลก รองร บเคร องพ มพ ฉลากร นต างๆ มากกว า 2,000 ร น 1 2 เร มต นการใช งาน BarTender BarTender จะทางานก บไดรเวอร เคร องพ มพ จากผ ผล ตเคร องพ มพ เก อบท กๆ รายในโลก รวมถ งผ ผล ตเคร องพ มพ เลเซอร อ งค เจ ตและดอทแมทร กซ อย างไรก ด เม อพ มพ บน เคร องพ มพ ฉลาก BarTender จะแสดงประส ทธ ภาพท น าจะเร วท ส ดได เม อใช Drivers by Seagull ของบร ษ ทเอง ข อม ลเพ มเต ม ด ท ห วข อ การต ดต ง การอ พเกรด การลบไดรเวอร เคร องพ มพ ของเอกสารน รายงานอย างเป นทางการ: AdvantageOfDriversBySeagull.pdf การรวมระบบ BarTender ร นต างๆ ท งหมดยกเว นร น Basic สามารถอ านข อม ลจากภายนอก แต ม เพ ยงร น Automation สองร นเท าน นท สามารถควบค มได จากภายในซอฟต แวร อ น ด รายละเอ ยดว ธ การ อ นๆ ได จากสร ปท ปรากฏในส วนน ข อม ลเพ มเต ม รายงานอย างเป นทางการ: IntegrationOverview.pdf Commander (ได ร บการสน บสน นร วมก บ BarTender ร น Automation สองร นหล งจาก 30 ว นแล ว เท าน น) บทท 1:คานาส ช ดแอพพล เคช น BarTender 3 Commander ค อย ท ล ต ส อกลางท ช วยให ท านควบค ม BarTender จากภายใน ซอฟต แวร อ นในสถานการณ ท ไม ม ความสะดวกหร อไม สามารถทาได โดยใช BarTender SDK เม อแอพพล เคช นซอฟต แวร ต องการสร างฉลากแอพพล เคช นจะทากา รทร กเ กอร เช น วางแฟ มไว ในตาแหน งท ท านเล อกบนเคร อข ายหร อส งข อม ลผ านการเช อมต อ ซ อกเก ต TCP/IP Commander จะตรวจจ บ การทร กเกอร เหล าน ก อน ปล ก BarTender เพ อให ผสานข อม ลของท านลงบนงานออกแบบฉลาก และพ มพ ฉลากของท าน โดยอ ตโนม ต ข อม ลเพ มเต ม ว ธ ใช ออนไลน : กด F1 จากภายในแอพพล เคช น รายงานอย างเป นทางการ: IntegrationOverview.pdf Commander.pdf CommanderExamples.pdf BarTender.NET SDKs ก อนหน าท จะใช BarTender.NET SDK ได น น ว ธ การเด ยวเพ อควบค ม BarTender เช งโปรแกรมจากภายในซอฟต แวร อ นค อผ านอ นเทอร เฟซ ActiveX Automation ของ BarTender ว ธ น ย งคงเป นว ธ การควบค ม BarTender ได อย างม ประส ทธ ภาพและย ดหย น แต ขณะน โปรแกรมเมอร ของ.NET ม ต วเล อกท เร วกว าและง ายกว า ช ดการพ ฒนาซอฟต แวร (SDK).NET ของ BarTender ได รวมรห สต นทางท เข ยนไว ล วงหน า และเอกสารประกอบ ท ม เน อหาครอบคล ม ท ช วยให การทางานเข ยนรห สเพ อใช ควบค ม BarTender ง ายข นมาก เม อใช C# หร อ VB.NET ในขณะน ท านจะสามารถรวมฟ งก ช นการทางานของ 4 เร มต นการใช งาน BarTender BarTender เข าก บแอพพล เคช นของท านได อย างราบร น โดยไม ต องเข ยนงานท วๆ ไปท ต อง ทาเป นประจาเพ อการพ มพ ฉลากโดยอ ตโนม ต ต งแต เร มต น.NET SDK ของ BarTender ประกอบด วย: ต วอย างของรห สต นทางและแฟ มโครงการ รวมถ งเว บแอพพล เคช นต วอย าง เอกสารประกอบท ม เน อหาครอบคล ม การรวมระบบเข าก บ Visual Studio ข อม ลเพ มเต ม รายงานอย างเป นทางการ: BarTender's.NET_SDKs.pdf การด แลระบบ ม ย ท ล ต มากมายท รวมไว เพ อช วยท านจ ดการและร กษาสภาพแวดล อมในการพ มพ ฉลากของ ท านไว ให ปลอดภ ย BarTender Security Center (ได ร บการสน บสน นร วมก บ BarTender ร น Automation สองร นหล งจาก 30 ว นแล ว เท าน น ค ณล กษณะบางอย างจะม เฉพาะในร น Enterprise Automation) BarTender Security Center ช วยให ผ ด แลระบบสามารถกาหนดรายละเอ ยด ส ทธ ท ควบค มว าผ ใช หร อกล มผ ใช ใดท สามารถดาเน นการส วนใดได บ างในแต แอพ พล เคช นของช ดแอพพล เคช น BarTender เช น ท านสามารถระบ ได บางผ ใช บางรายจะ สามารถปร บแต งการออกแบบร ปแบบฉลากและงานพ มพ โดยผ ใช รายอ นได ร บอน ญาตเฉพาะ พ มพ งานอย างเด ยว Security Center ย งรองร บ Digital Signatures ซ งช วยให ท าน สามารถย นย นต วตนของผ ใช โดยให คนเหล าน ระบ รห สผ านเม อต องการดาเน นการใด ๆ บทท 1:คานาส ช ดแอพพล เคช น BarTender 5 ข อม ลเพ มเต ม ว ธ ใช ออนไลน : กด F1 จากภายในแอพพล เคช น รายงานอย างเป นทางการ: LabelSystemSecurity.pdf Printer Maestro (ค ณล กษณะ Printer Maestro ท แสดงด านล างน ท งหมดจะไม สามารถใช ในท กร นหล งผ าน ระยะการใช งานแรกจานวน 30 ว นแล ว) แอพพล เคช นซอฟต แวร Printer Maestro รวบรวมฟ งก ช นจ ดการงานพ มพ ท หลากหลายไว ใน Windows ม มมองช ดเด ยวเพ อให ง ายต อการจ ดการเคร องพ มพ และงานพ มพ นอกจากน Printer Maestro ย งม ค ณล กษณะใหม ๆ ท น าสนใจสาหร บ จ ดการว สด สาหร บเคร องพ มพ ค ณล กษณะของ Printer Maestro ได แก : ระบบจ ดการเคร องพ มพ และงานพ มพ แสดงและจ ดการสถานะเคร องพ มพ และงานพ มพ ท งหมดในเคร อข ายผ านม มมองช ด เด ยวท สะดวกสบายและสามารถปร บแต งได (ถ าไม ม Printer Maestro ระบบ Windows จะแสดงป อปอ พสาหร บเคร องพ มพ แต ละต วแยกก น) แจ งเต อนหากเก ดข อผ ดพลาดของเคร องพ มพ หร องานพ มพ ทางอ เมล หร อการส ง ข อความ ช วยให ง ายในการกาหนดค าเคร องพ มพ ระบบจ ดการว สด เคร องพ มพ (ร น Enterprise Automation เท าน น) ตรวจสอบการใช ว สด ต าง ๆ ในเคร องพ มพ และส งการแจ งเต อนว า ว สด ใกล หมดแล ว ตรวจสอบสต อกว สด การพ มพ ท เก บไว เช น ฉลาก ผ าหม ก ห วพ มพ ฯลฯ และแจ ง เต อนว า สต อกเหล อน อย ให ทราบ 6 เร มต นการใช งาน BarTender ข อม ลเพ มเต ม ว ธ ใช ออนไลน : กด F1 จากภายในแอพพล เคช น รายงานอย างเป นทางการ: Librarian PrinterMaestro.pdf (ใช ได เฉพาะก บร น Enterprise Automation หล งจากการใช 30 ว นแรกแล วเท าน น) BarTender Librarian ช วยให ผ ใช น กออกแบบและผ ด แลระบบกล มใหญ จ ดการ ก บการจ ดเก บและการตรวจทานร ปแบบฉลากและแฟ มอ นๆ ร วมก นได อย าง ปลอดภ ย Librarian จ ดเก บแฟ มไว ในฐานข อม ลระบบ BarTender แทนการจ ดเก บแบบ หลวมๆ ไว บนฮาร ดไดรฟ ของท าน หล งจากน น ท านสามารถกาหนดสถานะแบบกาหนดเอง ให ก บแฟ ม (เช น เสนอ อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks