Barok Na Slovensku

Description
barok na slovensku

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Barok na Slovensku 1.Charakterizujte spoločensko - kultúrne pomery na Slovensku2.Opíšte situáiu v o!lasti svetskej a irkevnej hu !y#.$ymenujte hlavn%h pre stavite&ov !arokovej hu !y a ih 'a(iskov) iela.*.+orovnajte !arok na Slovensku s !arokov v ,eháh 1.Charakterizujte spoločensko - kultúrne pomery na Slovensku  +očiatky prenikania !arokov)ho slohu na Slovensko siahajú o posle nej tretiny 1. stor. eujali sa tu však reprezentatívne /ormy !aroka0 opera a oratrium. olo to aj v 3sle kuhospo ársko-spoločenskej situáie0 tureká na vlá a4 nájaz 5urkov v 1. stor. o vnútrozemiaSlovenska4 vrholiae kon/esionálne spory 6protire/ormáia4 rekatolizáia74 o !oj uhorskej š&ahtyvoči ha!s!ursk)mu voru 6povstanie 8te/ana oskaya4 9uraja a :rantiška ;ákozyho4 <essel)nihosprisahanie.7 a je nej strane !olo Slovensko za'a(en) se liakymi a !aníkymi povstaniami4 protiha!s!ursk%m hnutím4 no na ruhej strane v tomto o! o!í zaznamenávame rozkvet slovenskejliteratúry4 v%tvarn)ho umenia a taktie( vzostup pre(íva aj umeleká hu !a0 v tomto o! o!í naSlovensku niet mesta4 hrámu4 školy4 k e !y nep3so!il speváky z!or4 hu o!níi4 kantori4 or=anisti.+omery sa však upokojili a( po porá(ke 5urkov pri $ie ni a povstaní :. ;ákozyho >>. Sla!)ekonomik) postavenie š&ahty a meštiatva neumo(?ovalo u r(iava' vlastn) orhestre ale!o iva lá4 hu o!níkov a skla ate&ov. ;ekatolizáia sa spája najm@ s p3so!ením ari!iskupa +.+ázmánya a s nástupom isára Aeopol a >. na trn. Biesta4 ktor) museli evanjelii opusti'4nahrá zajú najm@ rehole0 /rantiškáni - známi svojím vz'ahom k hu !e a spevu4 piaristi4 jezuiti4 premonštráti - tí komponovali a( nesk3r skla !y v uhu eurpskeho klasiizmu. arokov% sloh naSlovensku netrval lho a konom 1. storočia ustúpil klasiizmu. $ hrámovej hu !e sa u r(al a( o začiatku 1D. storočia. 2.Opíšte situ!iu v o lasti svetskej a !irkevnej hu# y   Svetsk inštrumentlna hu# a  E tanečná hu !a4 vyhá za z omáih z rojova z &u ov)ho hu o!n)ho myslenia4 ale je poznačená aj eurpskymi inštrumentálno - tanečn%mitypmi. 5ypovo patria tieto tane me zi tzv.  frišké  E r%hle4 rezk) tane v párnom takte. O!javujú saaj po názvami poukazujúimi na príle(itos'4 pri ktorej sa tanovali 6sviečkov%4 ukla an%4klo!účkov%7. Fruh% 3le(it% tane4 ktor% sa u nás často o!javuje4 je hajdúcky tanec - p3vo nevojensko- š&ahtik%. Gahovan) pamiatky0 Vietorisova tabulatúra - z!orník svetsk%h a uhovn%h piesní a tanov z r.1HHI- 1HI. Skla !y sú tu roz elen) o 12. o ielov. Fuhovn) skla !y sú usporia an) po &airkevn)ho roka.$yspelejšie štá ium zápisu reprezentuje  Pestrý zborník - rukopis4 ktor% o!sahuje uhovn) piesne 4suity4 tane a Jalšie skla !y pre klávesov) nástroje.  Zbierka piesní a tancov Anny zi!ay #eczerovej - z!ierka pies?ovo - tanečn%h skla ie! pre husle4 prav epo o!ne ako ve úi melo ik% part4 čerpá repertoár preva(ne zo spišsko-v%ho oslovensk)ho re=inu. Kalšími sú ve $hrovské zbierky  z r. 1#I a 1*2.  osite&mi svetskej hu !y !oli aj mestskí tru!ači4 ktorí okrem svojih povinností trú!i' priel%h ho ináh4 po(iari4 ne!ezpečenstve4 prího e hostí o mesta a po .4 hrávali aj na mestsk%hzá!aváh a !áloh4 pre ktor) tru!ačsk% majster komponoval tanečn) skla !y. Gaujímav% zjav -vojensk% tru!ač sliezskeho p3vo u4 ktor% sa vyučil hu !e v Sa!inove E Faniel Leor= Speer 6čít.šp)r74 napísal estopis 6o!&ú!en% !arokov% literárny útvar7 $horský i!plicissi!us 4 ku ktor)muzlo(il hu o!nú prílohu  %udobný turecký &ulen pie'el 6čít. ojlenšpí=el7 ( Cirkevn hu# a  E aj v nej sa prejavoval &u ov% vlpyv4 aj keJ M&u N !ol tvorom uhovnej piesne len vo ve&mi o!me zenej miere a v najširšom zmysle4 !ol sk3r jej vJačn%m prijímate&om.itka na ielej hore znamenala 'a(kú ranu pre česk% o !oj a tie( pre protestantizmus. +reto !olo priro zen)4 (e z roje z ,ieh museli na Slovensku nahra i' vlastn). 5ak vznikol kanionál )itharaanctoru! 6čít. itara sanktorum7 - vyšla v Aevoči u kníhtlačiara $avrina reera. 9ejzostavovate&om je k?az a !ásnik 9uraj 5ranovsk%. Cithara - &u ovo 5ranosius - je prv%m na 1  Slovensku vytlačen%m notovan%m spevníkom. $e&k% úspeh tohto spevníka po nietil katolíkov navy anie vlastn)ho spevníka )antus )atholici  6čít. kantus katolii7 - autorom je jezuita ene iktSzPlPsi 6čít. slši7. Qlavn%mi oso!nos'ami irkevnej hu !y !oli kantori4 rektori a or=anisti.Stre iskami pestovania hu !y !oli kláštory4 hlavne piaristi4 jezuiti a /rantiškáni. Be zi hu o!no-kultúrne najaktívnejšie patrili /rantiškánske kláštory v ratislave4 5rnave4 itre4 +ruskom4Rremnii4 iline4 ekove4 Qlohovi a v +rešove. S ih p3so!ením a rozvojom školstva a vz elaniasa spája aj pestovanie tzv. školsk%h hier ako !arokov%h hu o!no- ramatik%h útvarov. $.%ymenujte hlavn&!h pre#stavite'ov arokovej hu# y a i!h (a)iskov* #iela Skla atelia0 +n ,im ra!k& -  or=anista evanjelikej irkvi v Spišskom +o hra í4 uplat?oval poly/onikútehniku. Gahovalo sa nieko&ko esiatok jeho skla ie!0 #-hlas%  *a'nificat se+ti toni 4 - hlas)moteto  &+tollens voce!( a!hariš areutius  E or=anista v ar ejove4 k e p3so!il vyše *I rokov. $@čšina skla ie! sazahovala nekompletne. Samuel /ar!k0elner - or=anista v Aevoči. Gahovan) sú or=anov) skla !y4 ako aj spraovanianemek%h horálov. Samuel Capri!!ornus  E M iretor musiaeN 6 irektor musi)7 v !ratislavskom evanjelikomkostole4 ktor% potom p3so!il ako knie(aí kapelník v Stutt=arte. +atril k v%znamn%m protestantsk%m skla ate&om 1. stor.4 ktor)ho skla !y sa šírili v po o!e nototlačí a rukopisn%ho pisov po elej Turpe  ierka Opus musicum .Bene#ikt Slavkovsk&  E najv%znamnejší spome zi piaristov. Gahovalo sa  *iserere ,adra'esi!alis  pre * hlasy4 2 huslí a or=an v št%le neskor)ho !aroka a o!ov)ho konertantn)ho št%lu. 3rantišek 4aver Bu#insk&  E  *iserere 4 vojo  -itaniae lauretanae 4  *otetto de ( .ranciscoeraphico/ alve 0e'ina 5.  6páter7  5antaleon 6oškovsk& - pre or=an a čem!alo )y!balu! jubilationis  a  *usaeu! Pantaleonianu! 5. 7au#entius 8ettel a!h - 9eho o kaz pozostáva z 11 rozsiahlyh z!orníkov a vyše 1II vlastn%hskla iem.  *isale 0o!anu! *ariano eraphicu!/ Antiphonale 0o!anu! *ariano eraphicu!( 5. 7eor9ius runek  . ajzaujímavejšie a najennejšie sú jeho ve vianočn) omše zo z!orníka  %ar!onia Pastoralis - často sa   tu spájajú prvky umelej !arokovej a ranoklasiistikej hu !ys &u ov%mi prvkami. 5.5aulín Bajan :   pou(íval po o!n) postupy akoGrunek4 pre potre!y provinie napiísal najmenej 1*hu o!n%h z!orníkov aj s vlastn%mi skla !ami. +ori=inálne je 1ffertoriu pro ole!nitate &pithaniae a Jalšie pastorely. ;. 5orovnajte arok na Slovensku s arokov v <e!h!h  O! o!ie !aroka v ,eháh sa začalo nesk3r ako v ostatnej Turpe4 po o!ne4 ako to !olo naSlovensku. +ríčinou !ola zlá hospo árska a kultúrna situáia. $ ruhej polovii 1. storočia sasituáia mení a začína sa rozvíja' omáa &u ová tvorivos' a prostre nítvom talianskyhhu o!níkov prenikajú o ,ieh vplyvy talianskej !arokovej tvor!y. Opera sa ostáva o ,ieh u(v #I. rokoh 1. storočia. ;ozho ujúi o!rat však nastal uve ením korunovačnej opery )onstanzae .orteza . $ 1. storočí sa opera rozšírila nielen v ,eháh4 ale aj na Borave a Sliezsku. $ ,eháhsa ulaja opera a oratrium ako reprezentatívne /ormy !arokov)ho o! o!ia4 zatia& čo na Slovenskusa nehrávali a hlavn%mi miestami pre prezentáiu !arokov%h skla ie! !oli pre ovšetk%m hrámya kate rály. $ ,eháh vznikli nov) opern) spoločnosti4 ktor) pestovali hu !u v š&ahtik%hsí lah - na česk%h a moravsk%h zámkoh. 2  Slovensko<esko arok nastupuje v #. tretine 1.storarok nastupuje v ruhej polovii 1.stor. Oratrium4 opera- neujíma sa$znikajú opern) spoločnosti4 českí skla atelia komponujú oratriáSla!) ekonomik) postavenie š&ahty a meštiatva hu !a uvá zaná najm@ v hrámoh.Opern) spoločnosti v znikajú v sí lah na česk%h a moravsk%h zámkoh,eská a slovenská uhovná tvor!a !oli úzko prepojen). Fuhovná piese? na Slovensku eUistovalao jak(iva v trvalom ial=u v českou pies?ovou tvor!ou. V( o stre oveku tento ial= po porovala ve&ká mi=ráia os3! me zi o!oma krajinami4 najm@ prítomnos' česk%h k?azovv zápa oslovensk%h mestáh a slov. štu entov na Rarlovej univerzite. Ohlas malo na Slovensku ajhusitsk) a !ratríke hnutie. Slovenskí veriai získavali mo lite!n) a litur=ik) knihy a spevníkyz ,ieh. arok v ,eháh elíme na nieko&ko v%vinov%h o! o!í0O! o!ie počiatku - W am Bihna z Otra ovi4 +avel 9ose/ $ejvanovsk%O! o!ie rozkvetu - 9an Fismas Gelenka4 ohuslav BatXj ,ernohorsk%+reho !aroka ku klasiizmu - :rantišek $álav Bíča. ;.Bli)šie !harakterizujte je#n*ho skla#ate'aSamuel Capri!ornus  6čít. kaprikornus4 1H2 E 1HHY7 !ol najv%znamnejšou skla ate&skouoso!nos'ou4 ktorá p3so!ila na území nešn)ho Slovenska v 1. storočí. +ohá zal z ro inyevanjelik)ho k?aza. 9eho ro ina ušla pre prenasle ovaním a vojnou o Sliezska a nesk3r o8oprone. Capriornus štu oval teol=iu a /ilozo/iu. $ ratislave začal p3so!i' prav epo o!ne u( vroku 1H* ako súkromn% učite& etí lekára ;ay=era. ;oku 1HY1 sa stal učite&om na latinskej škole vratislave a iretor musiae evanjelik)ho hrámu ajsv@tejšej trojie 6 nešn% 9ezuitsk% kostol7.$ tejto /unkii p3so!il a( o apríla roku 1HY4 keJ o išiel o Stutt=artu 6štut=artu7. 5u !ol vorn%mkapelníkom Zrtten!ersk)ho knie(a'a a( o svojej pre časnej smrti. Capriornove kompozičn)začiatky sú spojen) s ratislavou. +očas !ratislavsk)ho po!ytu vy al svoju prvú hu o!nú tlač 1pus!usicu!/  ktorá vyšla roku 1HYY v orim!er=u4 keJ(e v tom čase v ratislave ešte nejestvovalanototlač. Fielo je pevne sp@t) s ratislavou4 o!sahuje 22 uhovn%h skla ie! v zrelomkonertantnom št%le. 9e to reprezentatívna z!ierka uhovn%h kompozíií4 okumentujúamajstrovsk) zvlá nutie rano!arokov)ho konertantn)ho št%lu. $ stutt=artskom o! o!í saCapriornus popri kapelnítve kontinuálne venoval aj vy ávaniu svojih iel. asle ovali 2eistliche )oncerten 3/ 33/ 2eistliche %ar!onien 3/ 33/ 333/  konertantn) motetá  4ubilus 5ernhardi/ ako aj posmrtne vy an) z!ierky 6heatru! !usicu!/  slov) celta !usicale 4 konertantn) )ontinuatio 6heatri !usici  a 1pus aureu! !issaru! 4 o!sahujúa skla !y z !ratislavsk)ho o! o!ia.+rejavom rano!arokov)ho konertantn)ho št%lu je však aj Capriornovo 6e 7eu! lauda!us 4skla !a je komponovaná pre va štvorhlasn) z!ory a vojie klarín4 a te a na v@zuje aj nav% o!ytky neskororenesančnej polyhrie 6na p3 e ktorej sa !arokov% konertantn% št%l zro il7. +n ,im ra!k& 4 je najv%znamnejšou oso!nos'ou !arokovej poly/nie na Slovensku. ezahovalisa (ia& in/ormáie o jeho mla osti a štú iah4 z jeho neskoršieho p3so!enia však vieme4 (esve omite štu oval aktuálne iela v eurpskom hu o!nom repertoári. 8im!rak% !ol o roku 1H#Ior=anistom v Spišskom +o hra í 6vte y <aralia7 a tešil sa prav epo o!ne ve&kej úte4 nako&ko vroku 1H# !ol zvolen% o(ivotne za člena mestskej ra y 6Se eim viri7. 8im!rak)ho zahovan) iela sú v%lučne vokálne4 resp. vokálno-inštrumentálne4 na latinsk) a nemek) uhovn) teUty. Qoi prav epo o!ne ne!ol in/ormovan% o činnosti /lorentínskej Cameraty a o uove musihe 6v tomčase !ola napr. v enátkah v prevá zke prvá stála operná s)na74 sú v jeho tvor!e zastúpen)najv%znamnejšie /ormy rano- a vrholno!arokovej poly/nie0 uhovn% konert a moteto4komponovan) preva(ne v !enátskom =a!rieliovskom polyhrikom št%le. Go 8im!rak)ho tvor!ysa zahovalo Y1 iel4 ktor) sú sve etvom vysokej úrovne hu o!nej kultúry na území Slovenska v prvej polovii 1. storočia. 3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks