Báo cáo

Description
Báo cáo

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  L Ờ  I NÓI ĐẦ U   Ngày nay đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước .Trong đó ngành CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY là một trong những nghành mũi nhọn của nước ta.   Tạo ra nhiều máy móc , sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu xã hội ngày càng cao. Vì vậy đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ cơ khí phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng   những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cụ thể trong sản xuất, sửa chữa sau này khi ra trường.   Mục tiêu của việc thực tập xí nghiệp là tao điều kiện cho sinh viên áp dụng những kiến thức mà mình đã đươc học trên giảng đường vào công việc cụ thể. Để từ đó có thể nắm đươc các  phương  pháp thiết kế, xây dựng, cách thức quản lý và tổ chức một quá trình sản xuất cụ thể phù hợp với qui mô công ty xí nghiệp   Thực tập xí nghiệp được xem như là một môn học cụ thể đối với sinh viên chuẩn bị ra trường.được sự giúp đỡ của ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH , Khoa Cơ Khí Chế Tạo và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của công ty TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÀI đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.  + Em xin chân thành cảm ơn công ty TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÀI   hướng dẫn   nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty giúp đỡ cho em hoàn thành tốt kỳ thực tập này.  + Trong thời   thực   tập  này đã  giúp cho em có sự  liên tưởng   giữa   thực   tế  và lý thuyết.   Từ   đó giúp cho em hiểu sâu hơn về các môn học, học hỏi những kinh nghiệm thực tế, vốn kiến thức  này tuy không nhiều   nhưng  giúp cho em rất   nhiều  trong tương  lai. + Tuy chỉ trong một thời gian ngắn không thể lĩnh hội và tìm hiểu rõ hết họat động của công ty nhưng với sự nhiệt tình giúp đỡ của cán  bộ chịu trách nhiệm từng bộ phận cũng như các anh chị công nhân đã giúp đỡ   em hòan thành đợt thực tập này.   GI Ớ  I THI Ệ U CHUNG V Ề  CÔNG TY 1.   L ị ch s ử   hình thành và phát tri ể n Công ty TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÀI đươ   ̣c ra đơ  ̀ i v a ̀ o th a ́ ng 7 năm 2016, công ty có hệ  th ố ng máy móc trang thi ế t b ị  công ngh ệ   đả m b ả o cho quá trình gia công ch ế  t ạo cơ khí và công nghiệp. Ra đơ  ̀ i v ơ  ́ i s ư ́  m ê  ̣ nh ph u  ̣ c v u  ̣  kh a ́ ch h a ̀ ng v ơ  ́ i d i  ̣ ch v u  ̣  t ố t nh ất, đưa ra như  ̃ ng gi a ̉ i ph a ́  p h ư  ̃ u  ́ ch nh ất. ĐỨC TÀI đa  ̃  t ư  ̣  l ư  ̣ a ch o  ̣ n cho m  ̀nh con đươ  ̀ng đi lên lấ y ch ất lươ   ̣ ng v a ̀  uy t  ́ n h a ̀ng đầu. Năm 2016 c u  ̃ ng l a ̀   năm thương hiê  ̣u ĐỨ  C TÀI ch  ́ nh th ư ́c đươ   ̣c ra đơ  ̀ i. 2.   L  ĩ  nh v ự  c kinh doanh Là m ộ t doanh nghi ệ  p ho ạt động trong đa lĩnh vực như: Cơ khí chính xác, cơ khí dân d ụng, cơ khí lớn, tư vấ n thi ế t k  ế   cơ khí; ... Vơ  ́ i các h ệ  th ố ng máy móc hi ệ n đại và đội ngũ ca ́ c k  ỹ   sư, công nhân có trình độ  chuyên môn cao, quy tr   ̀ nh l a ̀ m vi ê  ̣ c chuyên nghi ê  ̣  p, kh e ́  p k   ́n. ĐỨ  C TÀI luôn l ấ y s ự  hài lòng c ủa khách hàng để   đánh bóng cho thương hiệ u c ủ a mình. 3.   N ội quy, quy đị nh + Gi ờ   làm vi ệ c: Sáng t ừ  7h30  –   11h 30 p Chi ề u t ừ  13h30  –   17h00 + Trang ph ụ c khi làm vi ệ c: Khi vào công ty ph ải ăn mặ c g ọ n gàng, s ạ ch s ẽ . B ả o h ộ   lao động tuân theo qui đị nh c ủ a công ty. + Cách th ứ c làm vi ệ c: Công vi ệc đượ  c phân chia theo dây chuy ề n cu ả  qui trình s ả n xu ấ t, công vi ệc đượ  c giao cho ngườ  i nào ngườ  i ấ y làm. Tuy nhiên cũng cầ n có s ự  ph ố i h ợ   p linh h ọ at khi c ầ n thi ế t. Không đượ  c t ự  ý làm vi ệc khi chưa có sự  ch ỉ   đạ o c ủ a c ấ  p trên. + Cách th ứ c xã giao: Luôn luôn hòa đồ ng v ớ  i các đồ ng nghi ệ  p, không t ạ o nên không khí mâu thu ẫ n khi làm vi ệ c và trong cu ộ c s ố ng. Tôn tr  ọ ng, l ị ch s ự , ni ề m n ở   v ớ  i khách hàng và khách tham quan. 4.   Định hướng tương lai   Trong th ờ  i gian s ắ  p t ớ  i, Vi ệ t Nam ti ế  p t ụ c tham gia và h ộ i nh ậ  p m ạ nh m ẽ  v ớ  i th ế  gi ớ  i trên m ọi phương diệ n. R  ấ t nhi ều cơ hộ i, thách th ức đang chờ    đón chúng ta ở     phía trước. ĐỨC TÀI cũng sẽ  không ng ừ ng l ắ ng nghe nh ữ ng ý ki ế n góp ý đầ y thi ện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc để  ph ấn đấ u nâng cao ch ấ t lượ  ng s ả n ph ẩm, nâng cao năng lự c c ạ nh tranh, c ả i ti ế n quy trình s ả n xu ấ t, và c ả i thi ệ n ch ất lượ  ng ph ụ c v ụ   theo phương châm: “ Không ng ừ  ng h ọ c h ỏ i, sáng t ạ o, c ả i ti ế n k  ỹ  thu ật” . ĐỨ  C TÀI luôn trân tr  ọ ng giá tr  ị  n ề n t ả ng cho s ự  phát tri ển, đó là các cơ hộ i đượ  c h ợ   p tác v ớ  i Quý khách hàng. Và không có b ấ t k  ỳ   khó khăn nào có thể   ngăn c ả n chúng tôi mang l ạ i nh ữ ng giá tr  ị  ti ệ n ích phù h ợ   p v ớ  i mong mu ố n và l ợ  i ích  c ủ a Quý khách hàng. Chúng tô i tin tưở  ng r  ằ ng v ớ  i t ậ  p th ể   ĐỨC TÀI đoàn kế t, v ữ ng m ạ nh và s ự   ủ ng h ộ  c ủa Quý khách hàng, ĐỨ  C TÀI ch ắ c ch ắ n s ẽ  g ặt hái đượ  c nhi ều thành công hơn nữa trong tương lai.    PH Ầ N II: T ỔNG QUAN CƠ CẤ U QUÀN LÝ T Ổ  CH Ứ  C S Ả N XU Ấ T C Ủ A CÔNG TY SƠ ĐỒ  T Ổ  CH Ứ  C CÔNG TY Đề  ra chính sách, m ụ c tiêu, ch ỉ  tiêu thích h ợ   p v ớ  i m ụ c tiêu c ủ a công ty, làm cho công ty h ọat độ ng có hi ệ u qu ả . Xác đị nh trách nhi ệ m và quy ề n h ạ n các b ộ  ph ận trong cơ cấ u t ổ  ch ứ c c ủ a công ty và các m ố i quan h ệ  gi ữ a các b ộ  ph ậ n v ớ  i nhau. Quy ết đị nh chi ế n l ượ  c kinh doanh đã đượ  c công ty đề  ra. Phê duy ệ t các tài li ệ u. B ổ  sung và đào tạ o nhân l ực đủ  kh ả   năng đáp ứ ng kh ối lượ  ng công vi ệ c. Tr  ự c ti ế  p ch ỉ   đạ o các phòng ban trong công ty. Khi Giám đốc đi vắng, Giám đố c ủ y quy ền cho Phó Giám đố c ph ụ  trách s ử  lý các h ọat độ ng trong công ty.  Nơi thự c t ậ  p g ồ m có: -   2 máy ti ệ n -   2 máy phay -   1 máy mài ph ẳ ng -   1 máy khoan c ầ n -   1 máy c ắ t -   1 máy lăn răng  -   1 máy CNC M ộ t s ố   máy trong xưởng nơi thự c t ậ  p: -   Máy mài ph ẳ ng GM-150A  -   Model   Unit   GM-150   GM-250   GM-Y250   Kích thước mặt bàn gia công ( WxL ) mm 150x400 250x500 250x500 Kích thước mài gọt lớn nhất ( WxLxH ) mm 150x400x250 250x500x320 250x500x320 Lượng di chuyển hướng dọc của bàn gia công  mm 450 500 500 Số rãnh hình chữ T của bàn gia công / 1 1 1 Độ rộng hình chữ T  mm 12 14 14 Kích thước bàn từ điện (WxL)  mm 150x400 250x500 250x500 Hành trình ăn ngang của bàn gia công mm 170 280 250 Lượng ăn của đầu đá mài (chiều ngang)  mm 2.5 2.5 4 Lượng ăn của đầu đá mài (chiều đứng)  mm 1.25 1.25 2 Lượng ăn ngang nhỏ nhất trên vạch chia tay quay  mm 0.01 0.02 0.02 Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt bàn  mm 100-400 100-400 100-400 Lượng di chuyển đầu đá mài theo hành trình trục đứng  mm 300 300 300 Vạch chia nhỏ nhất trên núm vặn bước tiến hành trình  mm 0.005 0.01 0.01 Kích thước đá mài   (đ kính ngoài x độ rộng x đ kính trong ) mm Φ178x13xΦ3 2 Φ200x16xΦ31 .75 Φ200x16xΦ31 .75 Tổng dung lượng thiết bị điện  KVA 1.2 1.8 1.8 Công suất động cơ đầu mài  kW 1.1 1.5 1.5 Tốc độ quay của động cơ đầu mài r/min 2850 2850 2850 Công suất động cơ bơm thủy lực  KW / / 1.1 Độ song song giữa mặt gia công và mặt đáy  mm 300 : 0.010 300 : 0.010 300 : 0.008 Độ nhám bề mặt gia công   μm  Ra0.63 Ra0.63 Ra0.63 Kích thước ngoài của máy (LxWxH) mm Khoảng: 1450x1100x1 Khoảng: 1600x1100x16 Khoảng: 1600x1100x16
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks