БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 20 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» 2007 ББК 67.9(4УКР)402я73 Г 44 УДК (477)(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист 1.4/ від р.) Рецензенти: Пацурківський П.С. доктор юридичних наук професор; Савченко Л.А. доктор юридичних наук професор; Нечай Г.А. доктор юридичних наук. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Г 44 Банківське право України: К.: Центр учбової літератури, с. ISBN Навчальний посібник підготовлено у відповідності з основними темами спецкурсу Банківське законодавство, а також темою Правове регулювання банківської діяльності нормативного курсу Фінансове право, що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового регулювання банківської діяльності. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних закладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями правового регулювання банківських відносин. ББК 67.9(4УКР)402я73 ISBN Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. 2007, Центр учбової літератури, 2007 Ãëàâà 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД БАНКІВСЬКОГО ПРАВА 1. Банківське право. Загальні поняття В другій половині ХХ століття, і особливо в період після набуття Україною незалежності, в системі національного законодавства з явилась велика кількість нових груп правових норм предметом регулювання яких виступили однорідні суспільні відносини. Їх виникнення стало своєрідною реакцією держави на стрімкий розвиток суспільних, передусім економічних відносин, які зумовлювали виникнення нових економічних механізмів, що в свою чергу потребували належного правового врегулювання. В процесі теоретичних досліджень зазначених груп норм щодо їх місця в правовій системі країни науковцями висловлювались різні точки зору: від повного нівелювання особливостей предмету правового регулювання та відповідних правових норм до визнання зазначених груп норм як окремих нових галузей права. Однією із таких груп, стосовно якої по сьогоднішній день існують суперечки між науковцями, і належить комплекс нормативно-правових норм якими регулюються відносини пов язані з діяльністю банків. Чи є банківське право окремою галуззю права? На це питання ми спробуємо знайти відповідь нижче. В процесі наукової дискусії щодо місця банківського права в системі права України з явились наступні точки зору на зазначену проблему: банківське право є підгалуззю (фінансового, цивільного або господарського) права, комплексною галуззю права та точка зору, згідно з якою банківського права як окремої галузі права не існує взагалі, адже говорити можна лише про існування банківського законодавства. Ще в роках ХХ століття була висловлена точка зору, що банківське право є підгалуззю фінансового права, яка об єднує в собі сукупність норм фінансового права, якими регулюються суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення банківсь- 4 Д. О. ГЕТМАНЦЕВ, Н. Г. ШУКЛІНА ких операцій 1. А фінансове право, в свою чергу, розглядалось як частина державного і адміністративного права, яка відокремилась в самостійну галузь права в зв язку зі специфікою об єкта правового регулювання і його суспільним значенням, але метод фінансового права є спільним з методом інших публічних галузей права це метод владних приписів 2. В умовах панування адміністративнокомандної системи управління цей метод розповсюджувався і на банківське право. Тому банківська діяльність мала владно-організаційний, а не комерційний характер: договірні відносини, в які вступали банки як рівноправні партнери і які регулювались нормами цивільного права, мали обмежену сферу дії і другорядне значення. Отже, така сукупність норм на той час не виокремлювалась в окрему галузь, оскільки мала більше спільного, ніж специфічного в порівнянні з іншими нормами тієї галузі, до складу якої вона відносилась (а саме галузі фінансового права), і у держави не було зацікавленості в її самостійному розвитку. Ще одна група вчених вважала, що банківське право являє собою підгалузь цивільного права 3. На підставі того, що О.С. Іоффе відносив кредитні і розрахункові правовідносини до групи договірних зобов язань, деякі науковці дійшли до висновку, що відомий вчений включив весь комплекс відносин, які складаються у галузі банківської діяльності, у галузь цивільного права 4. Однак, О.С. Іоффе не включав до сфери регулювання цивільного права ні правовий статус Державного банку СРСР, ні інші відносини, які пов язані з банківською діяльністю, окрім кредитування і розрахунків. Тому здається недостатньо обґрунтованим включення всієї сукупності вищезазначених відносин до цивільного права. Існує також точка зору, що всі відносини, які виникають у банківській сфері, відносяться до сфери господарського права 5, чи тяжіють до господарського права, оскільки мова йде про регулювання одного з видів підприємницької діяльності 6. 1 Гуревич И.С. Очерки советского банковского права., Л.: Издательство ЛГУ, Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права. // Вопросы советского административного и финансового права. М.: Из-во Академии наук СССР, Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. В 2-х т. Л.: Издательство Ленингр. ун-та, Коган И.Л. Правоотношения между Госбанком и объединениями. // Советское государство и право Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М.: Юристъ, 1998. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 5 Так, відомий дослідник банківського права М.М. Агарков, погоджуючись в цілому з думкою, що банківське право відноситься до господарського права, зазначав, що організація і діяльність кредитних установ значною мірою обумовлена регулюючою діяльністю державної влади. І правові норми, які регулюють цю діяльність, а також структуру та компетенцію відповідних органів, також складають предмет банківського права, випливаючи з державного і адміністративного права 7. На відміну від вище висловлених точок зору, відповідно до яких науковці розглядають банківське право як підгалузь фінансового, цивільного або господарського права, найпоширенішою в наукових колах на даний момент є позиція, суть якої полягає в тому, що банківське право є комплексною галуззю права 8.. Один із представників подібного підходу вважає банківське право комплексною галуззю права, яка регулює суспільні відносини, що виникають в процесі організації банківської системи і здійснення банківських операцій 9. «Юридична енциклопедія» за редакцією Ю.С. Шемшученка визначає банківське право як сукупність правових норм, що регулюють порядок організації і діяльності банків, їх взаємовідносини з клієнтами, а також порядок здійснення ними банківських операцій 10. Іноземні вчені С. Гавалда і Ж. Стуффле вживають поняття «банківське право» для визначення сукупності правил, що закріплюють правовий статус банків, тобто організацій, які постійно та на професійній основі здійснюють банківські операції 11. На нашу думку, французькі науковці невиправдано звузили предмет регулювання банківського права, обмеживши його лише визначенням правового статусу банків. Американські ж вчені вважають, що «банківське право» є багатогранним терміном, яким охоплено не тільки загальні принципи організації і діяльності банків, але і сукупність норм, які регулюють 7 Агарков М.М. Основы банкового права; Учение о ценных бумагах: Курс лекций; Науч. исследование. 2-е изд. М.: БЕК, Пискотин М.И. Об учебном курсе «Основы банковского права Российской Федерации»// Государство и право Колісник В.Б. Правові основи акредитивної форми безготівкових розрахунків: Дис. канд. юрид. наук. К., Юридична енциклопедія. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко та ін. К.: Українська Енциклопедія, Т Гавальда С., Стуфле Ж. Банковское право (Учреждения Счета Операции): Пер. с франц. М.: Финстатинформ, 1996. 6 Д. О. ГЕТМАНЦЕВ, Н. Г. ШУКЛІНА порядок надання фінансових та пов язаних з ними інших послуг 12. Ще одна група вчених вважає, що виділяти банківське право в окрему галузь права ще рано, і воно повинно розглядатися як інститут чи підгалузь фінансового права, оскільки в іншому випадку виникне небезпека, що воно буде забезпечувати тільки інтереси банків, а не держави, громадянина та суспільства в цілому 13. Представники третьої основної позиції на цю проблему зазначають, що банківське право не є ні галуззю, ні підгалуззю права, оскільки суспільні відносини, які регулюються «банківським правом», не можна визнати настільки своєрідними, щоб вони могли скласти предмет окремої галузі права 14. Вказані суспільні відносини регулюються нормами різних галузей права, а саме цивільного, фінансового та адміністративного. Г.А. Тосунян в 90-х роках ХХ століття висунув думку, що банківське право не є окремою галуззю, оскільки сукупність норм якими регулюється створення і діяльність кредитних організацій не відповідає критеріям галузі права, які визнані юридичною наукою. В неї відсутні специфічні предмет і метод 15. Отже, дану сукупність юридичних норм автор розглядав як комплексну галузь законодавства (треба зазначити, що пізніше цей же вчений виступив одним із співавторів праці в якій висловлена протилежна точка зору, згідно з якою банківське право являє собою комплексну галузь права 16 ). Незважаючи на своє теоретичне підґрунтя, питання про відмежування галузей права має велике практичне значення, адже лише правильне вирішення зазначеного питання дає змогу зробити обґрунтовані висновки про застосування тієї чи іншої норми до конкретного кола суспільних відносин. Для того, щоб визначитися у питанні існування такої окремої галузі як банківське право, необхідно розглянути критерії виділення сукупності правових норм у самостійну галузь права. 12 Банковское право США / Поллард А.М., Пассейк, Эллис К.Х., Дейли Ж.П.: Пер. с англ. М.: Прогресс Горбунова О.Н. Выделять банковское право в отдельную отрасль права пока рано. // Юридический мир Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: Изд-во БЕК, Тосунян Г.А. Проект программы учебного курса «Основы банковского права Российской Федерации»// Государство и право Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М.: Юристъ, 1999 БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 7 Питання про те, що в основі розмежування права на окремі галузі покладений насамперед предмет правового регулювання відповідної галузі, було вирішено в процесі наукової дискусії в роках ХХ століття. Отже, предмет є головним матеріальним критерієм розмежування
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks