Bang gia thuoc va vat tu 2016.pdf

Description
BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2016 STT Tên Tên Hoạt Chất (/Tên dùng chung) Hàm Lượng Đơn Vị Tính Đơn Giá 1 Isopto carpine Pilocarpin Lọ 54,999.00 2,500mg/50ml (Igg

Please download to get full document.

View again

of 280
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 42 | Pages: 280

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  STTTênTên Hoạt Chất (/Tên dùng chung)Hàm LượngĐơn Vị TínhĐơn Giá 1Isopto carpinePilocarpinLọ54,999.002I.v. globulin sn inj.Immune globulin2,500mg/50ml (Igg tối thiểu 95%)chai2,910,000.003Janumet50mg,850mgViên10,643.004Janumet50mg,500mgViên10,643.005Januvia100mgViên17,311.006JanuviaSitagliptin50mgViên17,311.007Jevax 1ml (vaccin ngừa viêm não Nhật Bản)Vaccin ngừa viêm não Nhật Bản1mlliều52,000.008KacetamPiracetam800mgViên346.0010KagasdineOmeprazol20mgViên172.0011KalbenoxEnoxaparin40mg (4000 anti-Xa IU/0,4ml)ống60,438.00 BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2016 Trang : 1/280  STTTênTên Hoạt Chất (/Tên dùng chung)Hàm LượngĐơn Vị TínhĐơn Giá 12KaldyumKali clorid600mgViên1,800.0013Kaleorid tabKali clorid600mgViên1,912.0014Kali cloridKali clorid10%Ống2,373.0015Kali cloridKali clorid500mgViên420.0016Kali clorid kabiKali clorid10% 10mlỐng2,520.0017Kalimate(calcium polystyrene sulfonate)Polystyren5gGói12,600.0018Kamydazol0,75MUI,125mgViên754.0019KanausinMetoclopramid10mgViên92.0020KatrypsinAlpha chymotrypsin21 microkatalViên179.0021KavasdinAmlodipin5mgViên97.00 Trang : 2/280  STTTênTên Hoạt Chất (/Tên dùng chung)Hàm LượngĐơn Vị TínhĐơn Giá 22Keamine---- ,----oxovalerat,calci-2-methyl-3- phenylpropionat,calci-3-methyl-2-oxobutyrat,calci-X-methyl-2-hydroxy-4- 630mgViên9,900.0024Kedrial bAlbumin20% 100mlchai1,396,500.0025KedrialbAlbumin20% 50mlchai764,400.0026KefentechKetoprofen30mgMiếng7,350.0027Ke huyet dangCaulis Spatholobigram78.2529Ketamine hydrochloride injection uspKetamin500mg/10mlỐng36,750.0030Ketosteril-----,-----valerate,Calcium-2-oxo-3-phenyl-propionate,Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate,Calcium-DL-2-hydroxy-4-600mgViên13,545.0031KetovazolKetoconazol2%Tuýp3,140.0032Kidmin 7,2%Acid amin,dùng cho bệnh nhân suy thậnChai114,999.9933KidneycapHoài sơn,Sơn thù,Mẫu Đơn bì,Thục địa,Phụ tử,Trạch tả,Phục linh,QuếViên930.00 Trang : 3/280  STTTênTên Hoạt Chất (/Tên dùng chung)Hàm LượngĐơn Vị TínhĐơn Giá 34KidneytonViên930.0035Kien cogram20.0037Kim anh tu (b)Fructus Rosa laevigataegram178.0038Kim mong thachgram60.0039Kim ngan hoaFlos LoniceraeGram725.0040Kim tien thao (gam)Herba Desmodii styracifoliigram31.5041KIM TIEN THAO120mgChai45,000.0042Kinh gioiHerba Elsholtziae ciliataegram125.0043Klacid forteClarithromycin500mgViên35,925.9844KlamentinAmoxycilin,Acid clavulanic875mg,125mgViên9,500.00 Trang : 4/280
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks