Balkan Savaşı Sırasında Samsun Limanında Ticaret; “Samsun Ticaret Odası Tarafından Neşr Olunan İstatistik”

Description
Balkan Savaşı Sırasında Samsun Limanında Ticaret; “Samsun Ticaret Odası Tarafından Neşr Olunan İstatistik”

Please download to get full document.

View again

of 72
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 3 | Pages: 72

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  I  Canik Belediyesi Kültür Yayınları Yayın No: 55-13-01 Takım Numarası 978-605-87473-3-3  ISBN 978-605-87473-4-0 Samsun 2013 Editör: Osman KÖSE  Mizanpaj ve Kapak Tasarımı Dty Ajans0362 435 06 09www.dtyajans.com  Baskı Tarihi Mayıs 2013  Baskı Yeri Dumat Ofset Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti.Bahçekapı Mah. 2477 Sok. No:6 Şaşmaz / Etimesgut / Ankara0312 278 82 00 Sertifika Numarası 14021CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞIBelediye Evleri Mah. Girne Sokak (55080)CANİK / SAMSUNTlf: +90 362 228 35 50Faks: +90 362 238 84 30Web : www.canik.bel.tr E-posta : canik@canik.bel.tr   III Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik - Samsun  Değerli Okurlar;Canik adı, sadece yaşadığımız bir ilçeden ibaret değildir. Canik, Samsun’un yanısıra Ordu, Si - nop, Amasya’yı da içine alan büyük bir coğrafya’nın adıdır. Canik Sancağı bölgenin ticaret merkezi olmasının yanında sahip olduğu eşsiz konumu ile Anadolu’nun da İkinci İstanbul’u olma özelliğini taşıyordu. Peki köklü bir tarihe sahip olan Canik Sancağı’nı, daha doğrusu yaşadığımız toprakları, geçmişimizi ne kadar tanıyoruz?Bu zamana kadar Samsun’un Cumhuriyet öncesi tarihi yazılmamıştı. Canik Belediyesi olarak daha önce yapılmayanı yaptık ve “Geçmişini bilmeyenler, geleceğini şekillendiremez” anlayışıyla yola çıkarak “İlkçağdan Cumhuriyete Canik” adlı ilk tarih kitabımızı Samsun kültürüne kazandırdık. Samsun’un bu zamana kadar yazılmayan ve bilinmeyen tarihinin anlatıldığı “İlkçağdan Cum - huriyete Canik” kitabımız büyük ilgi gördü. Ve ardından önemli bir organizasyona daha imza atarak gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Canik Sempozyumu kapsamında ilçemize farklı üniversite ve ül - kelerden gelen 93 bilimadamı “Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik” konusunu işledi.Bu sempozyumun devamı olarak şimdi Samsun’a ikinci önemli bir eser daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Elinizdeki “Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik” kitabımız Samsun ve bölgenin ticari hayatını gün yüzüne çıkarması bakımından oldukça önem taşıyor.Samsun’un uluslararası bir şehir olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini  başlatmak üzere Samsun’u seçişinin anlamını, Samsun’un genlerinde neler olduğunu düzenlediğimiz sempozyumlarda ve kazandırdığımız bu kültür yayınlarında öğreniyoruz.Geçmişte büyük bir coğrafyaya hitap eden Samsun’un, uluslararası bir şehir olması için bugün de çevresindeki illeri ilçeleri olarak düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz.Samsun limanından 1902-1910 yılında 7364 geminin Rusya ve Avrupa’ya mal götürdüğünü dü - şünürsek, bugün bunu yeniden başarabilmemiz için Samsun’un genlerine bakmamız yeterli olacaktır. Sahip olduğumuz bu eşsiz eserlerle birlikte artık Samsun’un geleceğini daha iyi şekillendirebiliriz. Tıpkı İlkçağdan Cumhuriyete Canik kitabımız gibi eminim bu eserimiz de evlerimizde, okullarımızda, kü - tüphanelerimizde yerini alacaktır.Canik Belediyesi olarak Samsun tarihi aydınlatma görevimizi sürdüreceğiz. İnşallah Samsun’un kültür-sanatını da ortaya çıkararak şehrimize kazandıracağız.Unutmayalım ki, geçmişini bilmeyen bir toplum, geleceğini şekillendiremez.Saygılarımla...  V Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik - Samsun  Samsun, tarihin eski dönemlerinden beri Karadeniz’in önemli kentlerinden biridir. Romalılar döneminde Trabzon’dan sonra Karadeniz’in Anadolu kıyısında ticari açıdan önemli bir kenti olarak tarihte yerini almıştır. Samsun’un ve dolayısıyla Canik’in Türklerin eline geçmesiyle bölge, daha ön-ceki dönemlerde olan canlılığını kaybetmemiş, hatta daha da önem kazanmaya başlamıştır. Samsun, 15. asrın yarılarından itibaren kesin olarak Osmanlı devleti yönetimine geçmiş ve bu durum devletin siyasi hayattan tasyesine kadar devam etmiştir.Osmanlılar döneminde Samsun, Canik sancağının veya daha sonraki idari taksimattaki adıyla Canik Mutasarrıığı’nın merkeziydi. Canik Sancağı da Trabzon eyaletine bağlıydı. Osmanlı devle-tinin yıkılışına kadar Trabzon, Canik’in de bağlı olduğu eyalet merkezi olmuştur. Canik’in sınırları da Cumhuriyet döneminde vilayet (il) haline gelen Samsun’dan farklıydı. Osmanlı devletinde Canik Sancağı Fatsa’dan Alaçam’a kadar olan sahayı kapsarken, modern zamanda Ünye ve Fatsa Samsun’a dahil değildir. Bunun yanı sıra Kavak, Havza ve Vezirköprü Samsun’a dahil edilmiştir.Canik, Osmanlılar döneminde her zaman Karadeniz kıyısında yer alan özellikli bir bölge olmuş-tur. Sahil kenarında yaşamları düzgün, kültürlü ve iyi yaşam süren insanların hayat sürdüğü bir yer olmasının yanında, iç bölgelerle irtibat kurulan stratejik bir bölge olarak da öne çıkmıştır. Özellikle 19. asrın yarılarından itibaren Samsun, Karadeniz’in en çok büyüyen bir şehri olmuştur. Asrın son-larına doğru kültürel hayatın canlı tutulmaya çalışıldığı onlarca tekke-zaviye, yabancı ülkeleri temsil eden 17 konsolosluk, canlı ticari hayatın sonucu olarak her ülkeden insanların uğradığı bir yer olarak Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile vilayet merkezi olarak öne çıkmıştır. Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik – Samsun  adlı bu kitap özelde Samsun, genelde ise Canik bölgesi, eyalet merkezi olarak Trabzon ve Karadeniz’de ticari hayatı tüm yönleri ile ele al-maktadır. Kitap, 19 – 21 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun - Canik Belediyesi ve History Studies Dergisi işbirliği ile Samsun’da yapılan ve aynı başlığı taşıyan II. Canik Sempozyum’unda sunulan  bildirilerden seçilerek ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın bir kitap olarak ortaya çıkması ise tamamen Canik Belediyesi’nin desteği ile olmuştur.  Editörün Önsözü 
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks