Bài trình diễn

Description
1. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 2. ã Mỗi đội chơi quay vòng quay may mắn để xác định số điểm mà đội có thể nhận được ã Đội chơi chọn…

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
 • 2. • Mỗi đội chơi quay vòng quay may mắn để xác định số điểm mà đội có thể nhận được • Đội chơi chọn một ô số, trả lời đúng câu hỏi thì đội nhận được số điểm đã quay và mở được một ô kí tự. • Nếu đội chọn ô số trả lời sai, các đội khác nếu trả lời đúng sẽ nhận được điểm của đội trả lời sai. • Tất cả các đội phải trả lời câu hỏi vào phiếu trả lời trước khi thời gian kết thúc
 • 3. IK I M L O A H A N C A T Đây là một trong những ứng dụng của hiđrocacbon không no
 • 4. Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử có công thức phân tử C10H18O, chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng? Câu hỏi số 1  Mạch vòng BACK
 • 5.  448,0 m3 Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4C2H2C2H3ClPVC Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ trên thì cần bao nhiêu (m3) khí thiên nhiên (ở đktc). Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của quá trình là 50%. Câu hỏi số 2 BACK
 • 6. Cấu trúc sản phẩm chính của sự hidrat hóa 4-etyl-2,5-đimetylhex-2-en là gì? Câu hỏi số 3 BACK 
 • 7.  C2H4 và C3H6 Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp qua nước Brom dư thấy khối lượng bình Brom tăng 15,4 gam. Xác định CTPT của 2 anken Câu hỏi số 4 BACK
 • 8. Quan sát mô phỏng thí nghiệm sau và cho biết đây là thí nghiệm điều chế khí gì? Giải thích các hiện tượng quan sát được. Câu hỏi số 5  Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm BACK
 • 9. Dung dịch Brôm Dung dịch KMnO4 THÍ NGHIỆM
 • 10.  trans-but-2-en Đây là phân tử của một anken. Tên nó là gì? BACK Câu hỏi số 6
 • 11.  Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và viết các phương trình phản ứng: CaC2  A  B  PVC Câu hỏi số 7   2 2 2 2 2CaC H O Ca(OH) C H     2 o HgCl 2t C CH CH HCl CH CH Cl BACK
 • 12.  (II),(IV),(V),(VII),(IX),(X) CH3CH=CH2(I) CH3CH=CHCl (II) CH3CH=C(CH3)2 (III) C2H5-C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV) C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V) CH2=CHCH2CH2CH=CH2 (VI) CH2=CHCH=CHCH2CH3(VII) CH2=CHCH2CH=CH2(VIII) CH3CH=CHCH3(IX) CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2(X) Trong các chất trên, chất nào có đồng phân hình học? Câu hỏi số 8 BACK
 • 13.  C4H6 Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dich Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Tìm công thức phân tử của X Câu hỏi số 9 BACK
 • 14.  C4H8 Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Tìm CTPT của olefin. Câu hỏi số 10 BACK
 • 15.  12 gam Cho canxi cacbua kĩ thuật (chỉ chứa 80% CaC2 nguyên chất) vào nước dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). Tính khối lượng canxi cacbua kĩ thuật đã dùng. Câu hỏi số 11 BACK
 • 16.  Poly vinyl clorua Các loại ống nước sử dụng trong xây dựng được sản xuất từ loại polime nào? Câu hỏi số 12 BACK
 • 17.  Tổng hợp các polyme có tính đàn hồi cao. Ứng dụng quan trọng nhất của các ankađien liên hợp là gì? Câu hỏi số 13 BACK
 • 18. quay Đội 1 Đội 2 Đội 3 Đội 4 BACK 75 25 100 125
 • 19. BACK
 • 20. BACK
 • 21. BACK
 • 22. BACK
 • 23. BACK
 • 24. BACK
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks