Bài tập tình huống 03 02

Description
Bài tập tình huống 03 02

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Audiology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Tiện ích chính của ngân hàng và hỗ trợ: -   Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà xuất khẩu trong việc tái đầu tư đối với khoản tn !"ng cung #ng$- %iả& thi'u r(i ro cho ng)n hàng- *+ th' được á, !"ng rng rải cho nhiều đối tượng. /0 1ung nh2nh ngu3n vốn lưu đng- 4#c k5 6u7 hợ, l58 ,h !9ch v". l:i 1uất cạnh tr2nh h;n 1o với chi<t khấu =*T và >?*- @n toàn. /ảo &ật thAng tin- %iải ,há, trBn g+iC Tư vấn th2nh toán xuất nhậ, khẩu. /ảo hi'& hàng h+2. chuD'n đ0i ngoại tệ- TEng tnh th2nh khoản cho / ch#ng tF- G;n giản. thuận tiện Lãi suất và phí:   - Gối với cho v2D thAng thưHngC l:i 1uất cho v2D được thoả thuận thIo tJnh hJnh c(2 !o2nh nghiệ, và điều kiện c(2 ng)n hàng !K2 trLn khung l:i 1uất thIo 6uD đ9nh hiện hành- Gối với #ng trước trong nhH thu kM& ch#ng tFC Ng)n hàng ti<n hành ki'& tr2 điều kiện thKc hiện. thAng /áo cho khách hàng &#c l:i 1uất và ,h tư;ng #ng$ N<u khách hàng chấ, nhận. gi2o !9ch 1O được thKc hiện$ TuP thIo &#c đ r(i ro. thHi hạn #ng tiền và 1ố tiền #ng trước đ' tnh l:i 1uất và ,h nhưng thAng thưHng !ưới QRS c(2 l:i 1uất chi<t khấu =*TC  4#c chi<t khấu tối đ2 lLn tới UVS giá tr9 / ch#ng tF  ThHi hạn chi<t khấu tối đ2 lLn tới WXR ngàD - =ảng chi ,h !9ch v" nhH thuC Mã nhiệm vụMã phí Danh mục phí dịch vụMc phí !"ã #a$ g%m thu& 'T'T(Mc phíT)i thi*uT)i "a   D+,- ./ 0-1 T-2   34 0h5 thu "i   3434 '6i nh5 thu "i  TYZR%[i đi nước ngoài nhH thuC \]c. tiền khAng đ( tiLu chuẩn lưu thAng$^$^ _\`?tH  TYZQ%[i đi nước ngoài nhH thuC \]c^$^ _\`?tH TYZ^%[i đi nước ngoài nhH thuC = ch#ng tFa$a _\`?gi2o !9ch TYZW%[i đi trong nước nhH thuC \]cQ _\`?tH TYZb%[i đi trong nước nhH thuC = ch#ng tFW$W _\`?gi2o !9ch 3474 Thanh t$8n nh5 thu g6i "i TYZa%[i đi nước ngoàiC Tiền khAng đ( tiLu chuẩn lưu thAng^S giá tr9 g[i^$^ _\` TYZX%[i đi nước ngoàiC 4t tH 1]cR$^S giá tr9 1]c^$^ _\`QXa _\`TYZ%[i đi nước ngoàiC = ch#ng tFR$QVS?giá tr9 / ch#ng tF^^ _\`^^R _\`TYZV%[i đi trong nướcC 4t tH 1]cR$QaS giá tr9 1]c^$^ _\`aa _\`TYZU%[i đi trong nướcC = ch#ng tFR$QaS?giá tr9 / ch#ng tFa$a _\`^^R _\`  3494 Dịch vụ h8c ;i<n =uan  TYdQTr2 1oát nhH thua$a _\`?gi2o !9ch TYd^\[2 đ0i nhH thua$a _\`?gi2o !9ch TYdWZ(D nhH thu thIo DLu cầu c(2 ngưHi nhH thua$a _\`  ,h thKc t< ,hải trả ng)n hàng nước ngoài TYdbTF chối th2nh toán nhH thuThIo thKc t< ,hải trả  74 0h5 thu "&n   7434 0h>n và th?ng #8$ nh5 thu "&n  TYeR NhH thu tF nước ngoài g[i đ<nC 4t tH 1]c^$^ _\` TYeQ NhH thu tF nước ngoài g[i đ<nC = ch#ng tFa$a _\` TYe^ NhH thu trong nước g[i đ<nC 4t tH 1]cQ _\` TYeW NhH thu trong nước g[i đ<nC = ch#ng tFQ _\`    7474 Thanh t$8n nh5 thu  TYebTh2nh toán nhH thu tF nước ngoài g[i đ<n (Thanh toán trả nước ngoài) R$^ S^^ _\`^^R _\`TYeaTh2nh toán nhH thu trong nước g[i đ<nR$QaSQQ _\`^^R _\`TYeXNhH thu trả chậ&QS?nE& hofc R$^aS?6u5?1ố tiền nhH thu  7494 Dịch vụ h8c ;i<n =uan  TYeXZ(D nhH thu thIo DLu cầu c(2 ngưHi nhH thuQQ _\`  ,h thKc t< thu tF ng)n hàng nước ngoài TYeTF chối th2nh toán nhH thuThIo thKc t< ,hải trảTYeV\[2 đ0i?điều chnh ch th9 nhH thu g[i đ<n thIo DLu cầuQQ _\`?lần TYeUTr2 1oát nhH thu trong nước thIo DLu cầuW$W _\`?/ TYe@Tr2 1oát nhH thu nước ngoài thIo DLu cầua$a _\`?/ 94 ,hi&t hấu #@ chng tA   TYe=*hi<t khấu / ch#ng tF nhH thuTh2 thuận trLn c; 1 khung l:i v2D ngoại tệ$
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks