BÀI 11: Có cái khác không?

Description
Chúng ta đã biết tiền Trung Quốc nói như thế nào? Mua đồ tính theo kg nói như thế nào? Vậy thì nên biết cả cách đồ mua theo cái/chiếc nhé. Rồi cả trả giá thì nói ra sao? Như đoạn đối thoại mua trái cây ở bài trước, nếu muốn nói giá Dâu quá mắc, và muốn yêu cầu người bán giảm giá cho thì nên nói như thế nào?

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. TỰ HỌC TIẾNG HOA ONLINE BÀI 11: Có cái khác không? www.tuhoctienghoa.vn
 • 2. Có cái khác không? Chúng ta đã biết tiền Trung Quốc nói như thế nào? Mua đồ tính theo kg nói như thế nào? Vậy thì nên biết cả cách đồ mua theo cái/chiếc nhé. Rồi cả trả giá thì nói ra sao? Như đoạn đối thoại mua trái cây ở bài trước, nếu muốn nói giá Dâu quá mắc, và muốn yêu cầu người bán giảm giá cho thì nên nói như thế nào?
 • 3. Có cái khác không? Chúng ta cùng “nạp” thêm vài từ mới cho “ý đồ” trả giá này nha bạn. 太 /tài/ quá 贵 /guì/ mắc 了 /le/ rồi 便宜 /néng/ có thể 点儿 /diǎn’ér/ (một) chút Vậy chúng ta sẽ trả giá như sau:
 • 4. Có cái khác không? NM: Dâu bao nhiêu tiền 1 cân? (草莓多少钱一斤?) NB: 10 đồng. (十块) NM: Mắc quá! Rẻ chút đi! (太贵了!便宜点儿吧!) NB: 8 đồng. Lấy bao nhiêu? (八块。要多少?) Như vậy là trả giá thành công rồi đó bạn. Quá dễ ha!
 • 5. Có cái khác không? Còn mua quần áo thì sao nè!? Chúng ta sẽ cần những từ như sau: 怎么 /zěnme/ thế nào 卖 /mài/ bán 大 /dà/ lớn/to 小 /xiǎo/ nhỏ 了 /le/ rồi
 • 6. Có cái khác không? 能 /néng/ có thể 有 /yǒu/ có 试试 /shìshi/ thử 毛衣 /máoyī/ áo len Với 10 từ mới trên, chúng ta có thể hỏi mua áo len như sau:
 • 7. Có cái khác không? A: Cái áo len này bán như thế nào? (这件毛衣怎么卖?) B: 208 đồng. (两百八。) A: Cái này nhỏ quá, có cái to không? (这件太小了,有大的吗?) B: Chị thử cái này xem. (你试试这件。) A: Cái này rất vừa. (这件很好。) Mua đồ chỉ cần vài câu vậy là xong rồi đó bạn.
 • 8. Có cái khác không? Mà để mua đồ hay trả giá thành công thì ngoài ứng dụng những câu này ra, còn phải nhớ nằm lòng các con số và tiền tệ Trung Quốc nhé. Để còn biết giá nào cao, giá nào ok, chứ người ta bán giá ok mà trả lên mắc là vừa lỗ vừa bị cười vào mặt đó nha. Cho nên, nhớ ôn lại thường xuyên số từ và các từ chỉ tiền tệ nhé.
 • 9. Có cái khác không? Trong đoạn đối thoại có trợ từ kết cấu 的. Trợ từ 的 thường đứng sau danh từ, động từ, tính từ, đại từ và một số cụm từ tạo thành kết cấu chữ 的, có chức năng như một danh từ. Kết cấu chữ 的 nhất thiết phải được sử dụng ở những trường hợp có ngữ nghĩa rõ ràng. Trong bài này 大的 có nghĩa là 大的毛衣 (chiếc áo len lớn).
 • 10. Có cái khác không? Chúc bạn nhanh chóng nhờ từ và “trả giá” được nha! ;)
 • 11. 谢谢 Cảm ơn www.tuhoctienghoa.vn
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks