Bahar / 2013-2014 EKON 105 MATEMATİK Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Description
Bahar / 2013-2014 EKON 105 MATEMATİK Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 6 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Bahar / 2013-2014 EKON 105 MATEMAT İ K Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İ lişkileri Bölümü  Doç. Dr. Şenay AÇIKGÖZ  Ekonometri Bölümü Not: Bu slayt ders kitabınız  temel alınarak    hazırlanmıştır .  Giriş   I. MATEMAT İ KSEL İ KT İ SATIN DO Ğ ASI  Matematiksel iktisat, iktisatçının  problemini betimlemek için matematiksel simgeleri kullandı ğ ı  ve akla uygun hale getirmede matematik teoremlerinden yararlandı ğ ı  bir iktisadi çözümleme yaklaşımıdır . • çözümlemenin konusu herhangi bir iktisadi alan olabilir.  Giriş (devam)   • Matematiksel iktisat, iktisadi çözümlemede bir yaklaşım biçimidir.   • Matematiksel olmayan iktisat, iktisadi çözümlemede bir başka yaklaşım biçimidir.   • İ KT İ SAD İ  ÇÖZÜMLEMEN İ N AMACI, BEL İ RL İ   VARSAYIMLAR KÜMES İ NDEN USA VURMA SÜREC İ  YOLUYLA B İ R SONUÇLAR YA DA TEOREMLER KÜMES İ  ELDE ETMEKT İ R. Usa vurma: bilinen ya da do ğ ru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, muhakeme.    Giriş (devam)    Matematiksel iktisat ile matematiksel olmayan iktisat arasındaki  temel farklılıklar : i. varsayımlar  ve sonuçlar sözcükler yerine simgeler ile cümleler de denklemler ile gösterilir. ii.usa vurmada (muhakeme yapmada) yazınsal   mantık   yerine matematiksel teoremler kullanılır .  Giriş (devam)   • Matematiksel yaklaşımın üstün yönleri:   i. Kullanılan dil daha keskindir ve kapsayıcı niteliktedir. ii. Kullanılabilecek çok sayıda matematiksel teorem bulunmaktadır.  iii. Tüm varsayımların açıkça tanımlanmasını gerektirir. iv.n -de ğ işkenli genel durumların ele alınmasına olanak sa ğ lar.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks