AZERBAYCAN DILININ FONET

Description
This book will give you somehow detailed information about Azerbaijan LAnguage phonetic system and its description.

Please download to get full document.

View again

of 310
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 310

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Б УЛУДХАН Х ЯЛИЛОВ  филолоэийа елмляри доктору, профессор Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí äèëè:  фонетика  йазыялифбаграфикаорфографийаорфоепийа ИКИНЪИ НЯШР   Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи Елми-Методик Шурасынын “Азярбайъан дили вяядябиййаты” бюлмясинин 28.XII.2006-ъы ил та-рихли 33 нюмряли иъласынын гярарына ясасяндярслик кими тясдиг олунмушдур.  Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирли- йинин ямри: ямр №22, 15.01. 2007-ъи ил. Бакы - 2013  Редакторлар: Исмайыл МЯММЯДОВ,  филолоэийа елмляри доктору, профессор  Ъяфяр ЪЯФЯРОВ,  филолоэийа елмляри доктору, профессор  Ряйчиляр: Мцсейиб МЯММЯДОВ,  филолоэийа елмляри доктору, профессор  Сайалы САДЫГОВА,  филолоэийа елмляри доктору, профессор  Булудхан Хялилов. МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ:  фонетика,  йазы, ялифба, графика, орфографийа, орфоепийа. Бакы, “Бакы Чап Еви” няшриййаты, 2013, 310 сящ. Дярсликдя мцасир Азярбайъан ядяби дили анлайышы, мцасир Азяр- байъан ядяби дили фянни вя онун башга елмлярля ялагяси, мцасир Азяр- байъан ядяби дили фяннинин шюбяляриндя юйрянилян мясяляляр шярщ олу-нур.Фонетика, онун мягсяд вя вязифяляри, нювляри, ящямиййяти,Азярбайъан дилинин фонетик гурулушу вя фонемляр системи, фонетик транскрипсийа, сяс, сясин физики (акустик), физиоложи, иътимаи яламятляри,данышыг сясляри вя онларын тяснифи, Азярбайъан дилинин саитляр вя са-митляр системи, щеъа, вурьу, авазланма, интонасийа, Азярбайъан ди-линдя фонетик щадися вя ганунлар эениш изащ олунур.Дярсликдя йазы, ялифба, графика, орфографийа вя орфоепийа шюбяляри-нин юйряндийи мясяляляр дя юз яксини тапыр.Дярсликдян али мяктяблярин тялябяляри, мцяллимляри, маэистрляр,елми ишчиляр, орта мяктяб мцяллимляри файдалана билярляр.Дярслик барядя гейд вя тяклифлярини чатдыраъаг охуъулара мцяллиф габагъадан юз миннятдарлыьыны билдирир. © Б.ХЯЛИЛОВ, 2013  Ý èðèø Дил сюзцнц ики мянада баша дцшцрцк. Биринъиси, аьызда олан бир цзв, икинъиси, инсанлар арасында цнсиййятин васитяси. Дилин икин-ъи мянасы онун данышыг цзвц вязифясини йериня йетирмясиндянсонра мейдана эялмишдир. Дил иътимаи щадися олдуьундан ъямиййятин щяр бир цзвцняейни дяряъядя хидмят эюстярир. Она эюря дя анлашма васитяси ки-ми ъямиййятин щяр бир цзвцнцн кюмяйиня чатыр. Яэяр беля олма-са, инсанлар бир-бирини баша дцшмяз, нясилляр арасындакы ялагяляр гырылар, ъямиййят юз йериндя сайар, елми-техники, мядяни, игтиса-ди ялагяляр эенишляня билмяз вя с. Щазырда дцнйанын рясми дювлят дилляриндян бири дя Азярбай-ъан дилидир. Оьуз групу тцрк дилляриня дахил олан Азярбайъан ди-линдян дцнйанын мцхтялиф йерляриндя йашайан 51 милйондан чохазярбайъанлы истифадя едир, бу дил васитясиля цнсиййят гурур вя юзарзу, истяклярини бир-бириня чатдырырлар. Дцнйанын мцхтялиф юлкяля-риндя йашайан азярбайъанлыларын сайы ашаьыдакы кимидир: 1) АБШ - 100.000 няфяр 2) Австралийа - 8000 няфяр 3) Австрийа - 10.000 няфяр 4) Албанийа - 12.000 няфяр 5) Арэентина - 12.000 няфяр  3      Э   и  р   и  ш    D  я  р  с   л   и   к  6) Ялъязаир - 260.000 няфяр 7) Яфганыстан - 450.000 няфяр 8) Бангладеш - 175.000 няфяр 9) Белчика - 13.000 няфяр 10) Бирма - 8000 няфяр 11) Болгарыстан - 65.000 няфяр 12) Бразилийа - 75.000 няфяр 13) Бутан - 1500 няфяр 14) Бюйцк Британийа - 170.000 няфяр 15) Маъарыстан - 27.000 няфяр 16) Йунаныстан - 13.000 няфяр 17) Данимарка - 6.000 няфяр 18) Мисир - 900.000 няфяр 19) Индонезийа - 44.000 няфяр 20) Иорданийа - 450.000 няфяр 21) Ираг - 1.000.000 няфяр 22) Иран - 30.000.000 няфяр 23) Щиндистан - 300.000 няфяр 24) Ирландийа - 4.000 няфяр 25) Испанийа - 14.000 няфяр 26) Италийа - 33.000 няфяр 27) Йямян ЯрябРеспубликасы - 62.000 няфяр 28) Канада - 170.000 няфяр 29) Чин - 30.000 няфяр 30) Кцвейт - 19.000 няфяр 31) Малта - 25 няфяр 32) Мексика - 27.000 няфяр 33) Монголустан - 5000 няфяр 34) Норвеч - 50.000 няфяр 35) Бирляшмиш Яряб Ямирлийи - 55.000 няфяр  4    Б  у   л  у   д  х   а   н   Х   Я   Л    И   Л   О   В .    М   ц   а   с   и   р   А  з   я   р   б   а  й   ъ   а   н   д   и   л   и  :    ф   о   н   е   т   и   к   а ,  й   а  з  ы ,   я   л   и   ф   б   а ,   г   р   а   ф   и   к   а ,   о   р   ф   о   г   р   а   ф   и  й   а ,   о   р   ф   о   е   п   и  й   а
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks