Az ökopolitika korlátai (Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény, Szerkesztette: Scheiring Gábor és Jávor Benedek, L’Harmattan, 2009. )

Description
Az ökopolitika korlátai (Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény, Szerkesztette: Scheiring Gábor és Jávor Benedek, L’Harmattan, 2009. )

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Lifestyle

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Szücs László Gergely: Az ökopolitika korlátai ( Oikosz és Polisz. Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény , Szerkesztette: Scheiring Gábor és Jávor Benedek, L’!r"!tt!n, #$$%& '$ old!l, )*$$ +t-z Oikosz és Polisz ! bevezet. szerint !z ökopolitika ívét   rekonstr/ál0!, !hogy!n !z 10 el"élet re2lektál ! 2ilozó2i!i h!gyo"ányokr!, de2iniál0! 3n"!gát "ás irányz!tokk!l sze"ben, "!0d 3nálló el"életrendszerként str!tégiák!t vázol 2el !z áll!" és g!zd!ság szere4ének 10r!2og!l"!zásár!& 5z ! szerkesztési elv !zért 4roblé"ás, "ert !z 61tkeres.7 8rások t3bbnyire érzékenyebben re2lektáln!k !z 3kocentrik/s etik! nor"!t8v !l!40!ir!, "int 4éldá/l 5ckersley és 9obson 3nálló 3ko4olitikáról szóló t!n/l"ány!i&5ckersley szerint ! k!ntián/s, !/tonó" e"ber helyett !z 3nszervez.d. rendszereket kéne erk3lcsi "eg2ontolás tárgyává tennünk& rás! !l!40án !zonb!n nehéz "eg"ond!ni, hogy vál!szth!t/nk szószólók!t ne" ko""/nikáló org!niz"/sokn!k !nélkül, hogy s!0átos e"beri értékeinket és h!t!l"i t3rekvéseinket kivet8tenénk rá0/k& - 9obson ált!l be"/t!tott !ltern!t8v, 3kológi!i áll!"4olgárság;2og!lo" !zért 4roble"!tik/s, "ert elveti ! szerz.désel"életi olv!s!tot, 8gy ho"ályb!n "!r!d, hogy ! ter"észetr.l gondoskodás < !"ely "inden 63kológi!i áll!"4olgár7 k3telessége < "iért legiti" elvárás ! 4olgárokk!l sze"ben& 5lveti ! k3telességek legiti"áció0át 4árt!tl!n vitából eredeztet. 4roced/rális 2el2ogást is, 8gy ne" világos, "ilyen d3ntéshoz!t!li "ech!niz"/sb!n d.l el, konkrét!n "ilyen k3telezettségeink v!nn!k& 5z !zért is kérdés, "ert ! szerkeszt.k és =!rtinez;-lier t!n/l"ány!iból kiderül: ne" egyértel">, hogy "i ! ter"észet gondozásán!k !dekvát "ód0!, ! z3ld "ozg!l"!k gy!kr!n kerülnek egy"áss!l érték; és érdekkon2likt/sb!& 9obson 2e"ini" erényeken ny/gvó áll!"4olgárság;2el2ogás! !zért is 4roblé"ás, "ert ! n.k !/tonó"iá0át csorb8th!t0!, h! 6erényeiket7 ált!lános!n k3telez.vé tesszük: ! 6gondoskodó n.7 inkább egy 2ér2ik3z4ont1 társ!d!lo" ált!l !lkotott ké4, "int 3nként váll!lt n.i identitás& - k3tet legre2le?8vebb t!n/l"ány!it  Az ökopolitika születése  c8"> kezd.2e0ezetben olv!sh!t0/k& @er"észethez 2>z.d. k!4csol!t/nk "egr!g!dásához el"életi keretet keres. Aehling rendh!gyó kritikát !lkot ! 2r!nk2/rti iskol! t3rténetér.l& - kevésbé ellen"ondásos !ber"!ss!l sze"ben orkhei"erre és -dornor! 2ord8t 2igyel"et, !kik "eg2og!l"!zták, hogy egyén és társ!d!lo" viszony! ne" ele"ezhet. ! ter"észethez v!ló viszony/k nélkül& !ber"!snál ! technik! !z e"beri szervek "eghossz!bb8tás!ként 0elenik "eg, 8gy 2eltárh!t!tl!n "!r!d ! =!rc/se és Ben0!"in ált!l be"/t!tott din!"ik/s!n változó és t/d!tos!n változt!th!tó old!l!& - k3tet sok t!n/l"ányából é44en Aehling 2elis"erését hiányolo": ! ter"észettel sose" ! "!g! v!ló0áb!n, "indig cs!k társ!d!l"i k3zvet8tésen keresztül kerülhetünk k!4csol!tb!, és ezt ! k/lt1r!2ügg. k!4csol!tot 10r! és 10r! 2elül kell vizsgáln/nk& -z 3kocentrik/s etikát disk/rz/sel"életi !l!4okr! helyez. Br/lle 4roblé"á0!, hogy !ber"!s !z 3kológi!i 4roblé"ák!t 4!rtik/láris etik!i kérdésekként kezeli, és elvál!szt0! ! diszk/rzivitás 2eltételeit "egh!tározó /niverzális nor"áktól& rdekes lenne, h! Br/lle  b.vebben ki2e0tené !zt ! gondol!tát, hogy !ber"!s el"életéb.l !z is k3vetkezik: ! ter"észettel t3r.dés ne" tetsz.legesen vál!szth!tó "!g!t!rtás, h!ne" ! 03v. generációk !/tonó" d3ntéshoz!t!lához szükséges !l!40og "egtere"tése& Br/lle 5ckersley;vel sze"ben "eggy.z.en érvel !"ellett, hogy nincs kitüntetett 3ko;etik!i nor"!, !"ely "inden t3rténeti szit/ációb!n g!r!ntál0! ! k3rnyezeti értékek védel"ét& 9e h! ! d3ntéshoz!t!l ! korlátoz!tl!n nyilvánosság h!ber"!si 2eltételei k3z3tt z!0lik, leg!lább lehet.ségünk v!n !rr!, hogy t3bb sze"4ontból, r!cionális!n "egvizsgál0/k, hogy!n óvh!t0/k k3rnyezetünket& - k3nyv 3sszességében "eggy.zhet bennünket !z 3nálló z3ld 4olitik!i 4ers4ekt8v! lét0ogos/ltságáról& C   Dyitv! "!r!d !zonb!n ! Br/lle;nál k3rvon!l!zódó kérdés: hogy hozh!t !z !/tonó" e"ber s!0át 4olitik!i k3z3sségén t1l"/t!tó, !dekvát vál!szok!t ! k3rnyezeti kih8vásokr!E#
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks