АУТСОРСИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА - PDF

Description
УДК : АУТСОРСИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА кандидат педагогічних наук, Лисюк Т. В. кандидат географічних наук, Терещук

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 28 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК : АУТСОРСИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА кандидат педагогічних наук, Лисюк Т. В. кандидат географічних наук, Терещук О. С. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк Обґрунтовано процес управління готельно-ресторанним і туристичним підприємством на основі впровадження аутсорсингу. Визначено переваги такого механізму, який дозволяє залучати до виконання бізнес-функцій досвідчений професіонал, що спеціалізується у певній галузі діяльності, а також особливості аутсорсингу, як інструменту управління, що полягає в універсальному характері та сприяє його впровадженню у діяльність туристичних та готельно-ресторанних підприємств. Охарактеризовано існуючу систему управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств та індустрії гостинності, визначено проблеми та перспективи її розвитку, оцінено можливості використання зарубіжного досвіду застосування аутсорсингу, а також виявлено базові напрямки його вдосконалення на основі поліпшення економічного механізму і формування стратегії управління інноваційною діяльністю. Ключові слова: готельне господарство, туристична індустрія, інноваційний розвиток, підприємство, аутсорсинг, прийняття рішення про аутсорсинг кандидат педагогических наук, доцент Лысюк Т. В., кандидат географических наук, доцент Терещук О. С. Аутсорсинг как фактор повышения инновационной деятельности в сфере туризма и гостинично-ресторанного хозяйства / Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Украина, Луцк Обоснованно процесс управления гостинично-ресторанным и туристическим предприятием на основе внедрения аутсорсинга. Определены преимущества такого механизма, который позволяет привлекать к выполнению бизнес-функций опытный профессионал, специализирующийся в определенной области деятельности, а также особенности аутсорсинга, как инструмента управления, заключается в универсальном характере и способствует его внедрению в деятельность туристических и гостиничноресторанных предприятий. Охарактеризовано существующую систему управления инновационной деятельностью 1 туристических предприятий и индустрии гостеприимства, определены проблемы и перспективы ее развития, оценены возможности использования зарубежного опыта применения аутсорсинга, а также выявлены базовые направления его совершенствования на основе улучшения экономического механизма и формирования стратегии управления инновационной деятельностью. Ключевые слова: гостинничное хазяйство, туристская индустрия, инновационное развитие, предприятие, аутсорсинг, принятие решения об аутсорсинге. Ph.D., Associate Professor, Tatiana Lysyuk, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor Oksana Tereshchuk Outsourcing as a factor of innovation in the tourism and hotel and restaurant management / Eastern European national university named after Lesya Ukrainka, Ukraine, Lutsk Sound management of the process of hotel and restaurant and tourism business on the basis of implementation of outsourcing. The advantages of such a mechanism, which allows you to engage any of the functions of an experienced business professional who specializes in a particular field of activity, as well as features of outsourcing as a management tool, is universal in nature and contributing to its implementation in the activity of tourism and hotel and restaurant businesses. Characterized by the existing system of management of innovative activity of tourism enterprises and the hospitality industry, identified the problems and prospects of its development, evaluated the possibility of using foreign experience in application outsourcing, and also identified the basic directions of its perfection on the basis of improving the economic mechanism and the formation of an innovative management strategy. Key words: hotel industry, tourism industry, innovative development, tourist enterprises, outsourcing, making decision of outsourcing. Вступ. Основні напрямки розвитку інноваційної діяльності, пріоритети інноваційної політики визначаються потребами національної економіки в технічному і технологічному переоснащенні, необхідністю забезпечити високий рівень продуктивності праці і відповідно, гідну якість життя населення країни. Створення сприятливих умов для розвитку інновацій дозволить модернізувати технологічну базу всіх сфер української економіки, включаючи таку важливу її складову, як туристичну та готельно-ресторанну індустрію. Серед важливих питань, пов язаних з вивченням індустрії гостинності та туризму як в країні в цілому, так і в окремих її регіонах, важливе місце посідає завдання вдосконалення механізмів управління її інноваційним розвитком. 2 На нашу думку раціонально побудований механізм управління із застосуванням аутсорсингу дасть змогу забезпечити узгоджену взаємодію елементів усієї системи управління туристичними та готельно-ресторанними підприємствами. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням доцільності впровадження аутсорсингу й ефективності його застосування у діяльності підприємств різних галузей з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: С. Александрової, Б. Анікіна, І. Дмитрієва, С. Календжян, М. Коток, Л. Скакун, В. Смірнова, Хейвуд Дж. Брайан, Н. Штангей, О. Царенко, тощо [1-11]. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад застосування аутсорсингу, як інноваційного механізму в розвитку туристичних та готельно-ресторанних підприємств у сучасних умовах. Завдання статті: - обґрунтувати доцільність застосування аутсорсингу у туристичних та готельно-ресторанних підприємствах; - визначити основні функції туристичних та готельних підприємств, що можуть бути переведені на аутсорсинг; - охарактеризувати власні форми застосовання аутсорсингу туристичних та готельно-ресторанних підприємств. Виклад основного матеріалу статті. Управлінці готельноресторанного бізнесу та туризму у своїй діяльності стикаються з цілою низкою проблем кризового характеру. Вельми важливим на нашу думку виходом з цієї ситуації є впровадження інноваційної діяльності у сфері готельного та туристичного бізнесу а саме, застосування різноманітних систем інформаційного забезпечення, яке необхідне для здійснення відповідних економічних розрахунків і особливо фінансового забезпечення, а також застосування аутсорсингу. У сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації господарської діяльності, туристичні та готельно-ресторанні підприємства функціонують в жорстких умовах конкурентного середовища. Стрімкий розвиток нових технологій, зростаюча диверсифікація бізнесу, ускладнення бізнес-проектів та інші фактори спонукають підприємства розробляти нові стратегії, і шукати більш ефективні рішення для підвищення своєї конкурентоспроможності. Туризм та готельна індустрія є галуззю, складові компоненти яких визначаються у момент споживання послуг відвідувачами. Відвідувач споживає цілий пакет послуг, які виробляються великою кількістю постачальників. Постачальники туристських послуг конкурують один з одним. Однак вони змушені певною мірою кооперуватися, коли споживач потребує додаткових послуг, або пакет послуг. Тому нові туристські структури генеруються між конкуренцією і кооперацією постачальників. 3 На сучасному етапі у практиці управління готельноресторанними та туристичними підприємствами знаходить все більш широке застосування аутсорсинг. Ця тенденція відповідає закономірностям постіндустріальної економіки: подальшому поглибленню спеціалізації, випереджаючому розвитку сфери послуг. Термін «аутсорсинг» («outsourcing») походить від англійського «outside resource using» використання зовнішніх ресурсів. Введення цього терміна в теорію менеджменту Б. Анікін і деякі інші вчені пов язують із використанням ресурсів зовнішніх організацій або провайдерів (від англ. to provide «надавати послуги») [2]. З поняттям процесу аутсорсингу пов язано поняття технології аутсорсингу управлінської технології планування, організації, реалізації та контролю (супроводу) процесу аутсорсингу, або конкретного інноваційного проекту аутсорсингу [2]. Проект аутсорсингу цілеспрямована зміна конфігурації економічної системи на основі методології аутсорсингу, яка має на меті підвищення ефективності та конкурентоспроможності [6;7]. Аутсорсинг як особлива форма ділових відносин породжує новий клас бізнес-систем, окремі елементи яких мають міцні довгострокові економічні зв язки, залишаючись при цьому незалежними ринковими суб єктами. У якості нового методу організації бізнесу, спрямованого на підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом зниження адміністративних і трансакційних витрат, підвищення продуктивності праці, отримання доступу до наявних на ринку активів і зниження вартості поставок, аутсорсинг відноситься до числа найбільш поширених організаційних інновацій [2]. Аутсорсинг охоплює усі сфери діяльності сучасного підприємства, включаючи основні виробничі процеси. Незмінними для підприємства, залишаються її основні (ключові) компетенції: надання туристичних та готельних послуг. Досвід і кваліфікація фахівців організацій, що виконують функції аутсорсера, існуюча система знань і умінь, унікальне обладнання і технології створюють основу високої унікальності внутрішніх бізнеспроцесів, і є запорукою успіху довгострокової конкурентоспроможності готельно-ресторанних і туристичних підприємств. Велику економічну вигоду можуть отримати туристичні і готельно-ресторанні підприємства при застосуванні аутсорсингу для стимулювання впровадження нововведень. Однак ці проекти найчастіше схильні до значного ризику. Конкуренція змушує прискорювати впровадження у виробництво певних нововведень. У деяких випадках підприємства не можуть впоратися з таким завданням у необхідні терміни, самостійно використовуючи свій персонал і наявне обладнання, тому проблема може вирішуватися 4 шляхом застосування аутсорсингу. Йдеться про те, щоб застосувати аутсорсинг для розробки нових послуг і тим самим прискорити появу в асортименті компанії-замовника нової послуги. На сучасному етапі в Україні існує необхідність застосування аутсорсингу в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі, яка дозволяє перейти від замкнутого підприємства до кооперації і спільної взаємодії на суміжних ринках, поділяючи спільні інвестиційні витрати, покращуючи якість обслуговування, знижуючи терміни окупності і ризики. В умовах сучасної економіки виживають і досягають успіху тільки ті готельні та туристичні підприємства, які ведуть свій бізнес максимально ефективно. Аутсорсинг знижує необхідність інвестування коштів в розвиток основних фондів, пов язаних з додатковими і непрофільними функціями. Крім того, він може покращити певні фінансові показники туристичного чи готельно-ресторанного підприємства. На відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий, епізодичний, випадковий характер і обмежені початком і кінцем, на аутсорсинг передаються зазвичай функції професійної підтримки окремих систем підприємств на основі тривалого контракту (не менше 1 року). Підприємство зазвичай приймає рішення про використання аутсорсингових послуг через те, що виконання деяких конкретних функцій фірмою-підрядником є більш якісною, ефективною і менш витратною, ніж їх виконання на даному підприємстві. Застосування аутсорсингу на туристичних і готельноресторанних підприємствах дозволить [1]: - скоротити управлінські витрати (зокрема, економити на оплаті
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks