AutoCAD.pdf

Description
STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM Ø 40 BRODU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA M32 U OSIJEKU PODLOGE ZA PREDAVANJA Ø 22 5° 1,5/4

Please download to get full document.

View again

of 52
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 52

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
       3     4     1     1     0     1     2     0     4     7     1 ,      5     /     4     5     °     2 Ø  2 2       2     /     3     0     °     4     7     2 R   2    M 3 2  Ø  4 0  Ø  2 9  Ø  1 0 M 3 2       6     5  8 0      7 1   2   0   °    6      0      °       3  0  °    Ø   STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU SVEU Č ILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PODLOGE ZA PREDAVANJA   AutoCAD ® osnove za tehni č ko crtanje   Dr. sc. Tomislav Galeta i Prof. dr. sc. Milan Kljajin Slavonski Brod, 2007. v. 7.0 4      SADRŽAJ 1. UVOD U SU Č ELJE_______________________________________________________4 1.1. POKRETANJE_______________________________________________________4 1.2. DIJALOG STARTUP ________________________________________________4 1.3. SPREMANJE DATOTEKE_____________________________________________4 1.4. OSNOVNI PROZOR   ________________________________________________4 1.5. MIŠ________________________________________________________________6 1.6. NAREDBE__________________________________________________________6 1.7. KOORDINATNI SUSTAVI_____________________________________________7 1.8. ZADAVANJE TO Č AKA_______________________________________________7 1.9. OSVJEŽAVANJE PRIKAZA____________________________________________8 1.10. OSNOVE PODEŠAVANJA POGLEDA_________________________________8 1.11. IZLAZAK IZ AUTOCADA___________________________________________8 2. STVARANJE OBJEKATA_________________________________________________9 2.1. TO Č KA_____________________________________________________________9 2.2. LINIJA_____________________________________________________________9 2.3. KRUŽNICA________________________________________________________10 2.4. POLIGON__________________________________________________________10 2.5. PRAVOKUTNIK____________________________________________________10 2.6. KRUŽNI LUK_______________________________________________________11 2.7. POLILINIJA________________________________________________________12 2.8. ELIPSA____________________________________________________________12 2.9. SPLINE KRIVULJA__________________________________________________13 2.10. POLUPRAVAC___________________________________________________14 2.11. PRAVAC_________________________________________________________14 2.12. OBLIKOVANI TEKST_____________________________________________15 3. PRECIZNO CRTANJE____________________________________________________16 3.1. KORAK I MREŽA___________________________________________________16 3.2. NIŠANI____________________________________________________________16 3.3. PROMJENA REFERENTNE TO Č KE____________________________________17 3.4. KOORDINATNI FILTRI______________________________________________18 3.5. PRA Ć ENJE_________________________________________________________18 4. BARATANJE OBJEKTIMA_______________________________________________20 4.1. ODABIR OBJEKATA________________________________________________20 4.2. KOPIRANJE OBJEKATA_____________________________________________21 4.3. ZRCALJENJE_______________________________________________________23 4.4. RASPORE Đ IVANJE U POLJU_________________________________________23 4.5. POMJERANJE______________________________________________________26 4.6. ZAKRETANJE______________________________________________________27 4.7. ISTEZANJE OBJEKTA_______________________________________________28 4.8. PROMJENA NA MJERU______________________________________________28 4.9. IZDUŽIVANJE______________________________________________________29 4.10. ODSIJECANJE____________________________________________________29 4.11. SKOŠAVANJE UGLOVA___________________________________________30 4.12. ZAOBLJIVANJE UGLOVA_________________________________________30 4.13. Rastavljanje objekta________________________________________________30 4.14. SPAJANJE OBJEKTA______________________________________________30 4.15. RAZBIJANJE OBJEKATA__________________________________________31 4.16. BRISANJE OBJEKATA_____________________________________________31 4.17. SVOJSTVA OBJEKATA____________________________________________31 5. BARATANJE RAZINAMA________________________________________________32 5.1. NAREDBA LAYER__________________________________________________32   6. KOTIRANJE____________________________________________________________35 6.1. VRSTE KOTA______________________________________________________35 6.2. DIJELOVI KOTE____________________________________________________35 6.3. KOTNI STIL________________________________________________________35 6.4. POSTUPAK KOTIRANJA_____________________________________________36 6.5. LINEARNE KOTE___________________________________________________37 6.6. KOTIRANJE POLUMJERA___________________________________________38 6.7. KOTIRANJE PROMJERA_____________________________________________38 6.8. KOTIRANJE POMAKNUTIH POLUMJERA_____________________________39 6.9. KOTIRANJE KRUŽNOG LUKA_______________________________________39 6.10. KOTIRANJE KUTOVA_____________________________________________39 6.11. KOTIRANJE KOORDINATA________________________________________39 6.12. POKAZIVA Č  _____________________________________________________40 6.13. BRZO KOTIRANJE________________________________________________40 6.14. IZMJENA KOTE__________________________________________________41 7. ISPUNJAVANJE UZORKOM______________________________________________42 8. ISPIS__________________________________________________________________45 8.1. NAREDBA PLOT____________________________________________________45 9. PRIMJERI ZA VJEŽBU___________________________________________________48  UVOD U SU Č ELJE 4 1 UVOD U SU   ELJE 1.1. POKRETANJE Iz izbornika Start Programs ili ikonom programa na radnoj površini. 1.2. DIJALOG STARTUP Otvaranje postoje ć e datoteke (eng. Open a Drawing ,   dwg) ã   Pokušati otvoriti i zatvoriti nekoliko datoteka iz mape \Sample  Novi crtež ã   iz ni č ega (eng. Start from a Scratch ), ã   iz predloška (eng. Use a Template ) – dwt, mapa \Template, ã    pomo ć u č arobnjaka (brzi i napredni).  Novi crtež poprima ime DrawingN.dwg, npr. Drawing1.dwg, Drawing2.dwg… Odmah po otvaranju treba ga spremiti pod smislenim imenom u odgovaraju ć oj mapi. 1.3. SPREMANJE DATOTEKE  Naredba QSAVE   (padaju ć i izbornik File Save (Ctrl + S) ili dugme ) služi za snimanje promjena u aktivnu datoteku. Ukoliko datoteka nije imenovana pojavljuje se dijalog za unos imena i odabir mjesta odnosno mape.  Naredba SAVEAS   (padaju ć i izbornik File Save As ) služi snimanje ve ć  imenovane datoteke pod drugim imenom. Nastaju dva zapisa na disku, odnosno dvije datoteke: stara i novoimenovana. 1.4. OSNOVNI PROZOR 1.   Traka s nazivom i aktivnom datotekom (eng. Title Bar  ) – radnje: dvostruki klik i dugmad 2.   Traka padaju ć ih izbornika (eng.  Menu Bar  ) ã   Prilagodljivi ã   Stavke: podizbornici ( View 3D Views ), dijalozi ( Format   Layer… ), naredbe ( Draw   Line ), opcije ( View Display UCS Icon Origin ) 3.   Alatne trake (eng. Toolbars ) ã   Prilagodljivi ã   Usidreni ili plutaju ć i 4.   Prozor otvorene datoteke ã   Aktivni prozor ã   Slaganje prozora ( Window ) 5.   Radni prostor (eng.  Drawing Area ) ã   Ikona koordinatnog sustava Galeta i Kljajin, 2006. AutoCAD
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks