ASUS Essentio เดสก ทอป PC - PDF

Description
ASUS Essentio เดสก ทอป PC CM1745 ค ม อผ ใช TH7590 ร น ท สอง ส งหาคม 2012 ล ขส ทธ 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. ล ขส ทธ ถ กต อง ห ามทำซ ำ ส งต อ ค ดลอก เก บในระบบท สามารถเร ยกกล บมาได หร อแปลส วนหน งส วนใดของค

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 24 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ASUS Essentio เดสก ทอป PC CM1745 ค ม อผ ใช TH7590 ร น ท สอง ส งหาคม 2012 ล ขส ทธ 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. ล ขส ทธ ถ กต อง ห ามทำซ ำ ส งต อ ค ดลอก เก บในระบบท สามารถเร ยกกล บมาได หร อแปลส วนหน งส วนใดของค ม อฉบ บน เป น ภาษาอ น ซ งรวมถ งผล ตภ ณฑ และซอฟต แวร ท บรรจ อย ภายใน ยกเว นเอกสารท ผ ซ อเป นผ เก บไว เพ อจ ดประสงค ในการสำรองเท าน น โดยไม ได ร บความย นยอมเป นลายล กษณ อ กษรอย างช ดแจ งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) การร บประก นผล ตภ ณฑ หร อบร การ จะไม ขยายออกไปถ า: (1) ผล ตภ ณฑ ได ร บการซ อมแซม, ด ดแปลง หร อ เปล ยนแปลง ถ าการซ อมแซม, การด ดแปลง หร อการเปล ยนแปลงน นไม ได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจาก ASUS; หร อ (2) หมายเลขผล ตภ ณฑ ของผล ตภ ณฑ ถ กข ดฆ า หร อหายไป ASUS ให ค ม อฉบ บน ในล กษณะท เป น โดยไม ม การร บประก นใดๆ ไม ว าจะโดยช ดแจ งหร อเป นน ย ซ งรวมถ ง แต ไม จำก ดอย เพ ยงการร บประก น หร อเง อนไขของความสามารถเช งพาณ ชย หร อความเข าก นได สำหร บ ว ตถ ประสงค เฉพาะ ไม ว าจะในกรณ ใดๆ ก ตาม ASUS กรรมการ เจ าหน าท พน กงาน หร อต วแทนของบร ษ ท ไม ต องร บผ ดชอบต อความเส ยหายท เก ดข นโดยอ อม โดยกรณ พ เศษ โดยไม ได ต งใจ หร อโดยเป นผลกระทบ ตามมา (รวมถ งความเส ยหายจากการส ญเส ยกำไร การขาดท นของธ รก จ การส ญเส ยการใช งานหร อข อม ล การ หย ดชะง กของธ รก จ และอ นๆ ในล กษณะเด ยวก นน ) แม ว า ASUS จะได ร บทราบถ งความเป นไปได ของความ เส ยหายด งกล าว อ นเก ดจากข อบกพร องหร อข อผ ดพลาดในค ม อหร อผล ตภ ณฑ น ข อกำหนดและข อม ลต างๆ ท ระบ ในค ม อฉบ บน เป นเพ ยงข อม ลเพ อการใช งานเท าน น และอาจเปล ยนแปลงได ตาม เวลาท ผ านไปโดยไม ต องแจ งให ทราบ จ งไม ควรถ อเป นภาระผ กพ นของ ASUS ASUS ไม ขอร บผ ดชอบหร อร บผ ด ต อข อผ ดพลาด หร อความไม ถ กต องใดๆ ท อาจเก ดข นในค ม อฉบ บน รวมท งผล ตภ ณฑ และซอฟต แวร ท ระบ ใน ค ม อด วย ผล ตภ ณฑ และช อบร ษ ทท ปรากฏในค ม อน อาจเป น หร อไม เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยน หร อล ขส ทธ ของ บร ษ ทท เป นเจ าของ และม การใช เฉพาะสำหร บการอ างอ ง หร ออธ บายเพ อประโยชน ของเจ าของเท าน น โดยไม ม ว ตถ ประสงค ในการละเม ดใดๆ สารบ ญ ประกาศ... 5 ข อม ลเพ อความปลอดภ ย... 8 ข อกำหนดท ใช ในค ม อน... 9 จะค นหาข อม ลเพ มเต มได จากท ไหน... 9 ส งต างๆ ในกล องบรรจ บทท 1 เร มต นการใช งาน ย นด ต อนร บ! ทำความร จ กคอมพ วเตอร ของค ณ การต งค าคอมพ วเตอร ของค ณ การเป ดคอมพ วเตอร ของค ณ บทท 2 การใช Windows 8 การเร มต นใช งานในคร งแรก การใช Windows UI การทำงานก บเมโทรแอพพ ทางล ดแป นพ มพ อ นๆ การป ดเคร องเดสก ทอป PC ของค ณ การส งให เดสก ทอป PC เข าส โหมดสล ป การเข าส โปรแกรมการต งค า BIOS บทท 3 การเช อมต ออ ปกรณ เข าก บคอมพ วเตอร ของค ณ การเช อมต ออ ปกรณ เก บข อม ล USB การเช อมต อไมโครโฟนและลำโพง การเช อมต อจอแสดงผลภายนอกหลายจอ การเช อมต อ HDTV บทท 4 การใช คอมพ วเตอร ของค ณ ท าทางท เหมาะสมในขณะท ใช เดสก ทอป PC ของค ณ การใช เคร องอ านการ ดหน วยความจำ การใช ออปต ค ลไดรฟ การใช แป นพ มพ ม ลต ม เด ย (ในเคร องบางร นเท าน น) บทท 5 การเช อมต อไปย งอ นเตอร เน ต การเช อมต อแบบม สาย... 43 สารบ ญ การเช อมต อไร สาย (ในเคร องบางร นเท าน น) บทท 6 การใช ย ท ล ต ASUS AI Suite II ระบบทำความเย นอ จฉร ยะของ ASUS (อ ปกรณ ซ อเพ ม) การก ค นระบบของค ณ การใช การต งค าการบ ตของ ASUS บทท 7 การแก ไขป ญหา การแก ไขป ญหา ข อม ลการต ดต อก บ ASUS ประกาศ การร ไซเค ลของ ASUS / บร การน กล บ บร การนำกล บ โปรแกรมการร ไซเค ลและนำกล บของ ASUS มาจากความม งม นของเราในการสร างมาตรฐานส งส ดสำหร บการปกป องส งแวดล อมของเรา เราเช อว าการให ทางแก ป ญหาแก ล กค าของเรา จะทำให สามารถร ไซเค ลผล ตภ ณฑ แบตเตอร และช นส วนอ นๆ รวมท งว สด บรรจ ห บห อของเราอย างม ความร บผ ดชอบ โปรดไปท สำหร บข อม ลในการร ไซเค ลอย างละเอ ยดในภ ม ภาคต างๆ REACH เราเผยแพร สารเคม ท ใช ในผล ตภ ณฑ ของเราซ งสอดคล องก บเฟรมเว ร กของข อบ งค บ REACH (การลงทะเบ ยน, การประเม น, การอน ม ต และข อจำก ดของสารเคม ) ไว ท เว บไซต ASUS REACH ท ถ อยแถลงของคณะกรรมการการส อสารแห งชาต อ ปกรณ น สอดคล องก บส วนท 15 ของกฎข อบ งค บ FCC การทำงานต องเป นไปตาม เง อนไขสองข อต อไปน : อ ปกรณ น ต องไม ก อให เก ดการรบกวนท เป นอ นตราย และ อ ปกรณ ต องสามารถทนต อการรบกวนใดๆ ท ได ร บ รวมท งการรบกวนท อาจก อให เก ดการทำงานท ไม พ งประสงค อ ปกรณ น ได ร บการทดสอบ และพบว าสอดคล องก บข อจำก ดของอ ปกรณ ด จ ตอลคลาส B ซ งเป นไปตามส วนท 15 ของกฎข อบ งค บ FCC ข อจำก ดเหล าน ได ร บการออกแบบ เพ อให การป องก นท เหมาะสมต อการรบกวนท เป นอ นตรายในการต ดต งบร เวณท พ ก อาศ ยอ ปกรณ น สร าง ใช และสามารถแผ พล งงานความถ คล นว ทย และถ าไม ได ต ดต ง และใช อย างเหมาะสมตามท ระบ ในข นตอนการใช งานของผ ผล ต อาจก อให เก ดการ รบกวนท เป นอ นตรายต อการส อสารว ทย อย างไรก ตาม ไม ม การร บประก นว าการรบกวน จะไม เก ดข นในกรณ ท ต ดต งอย างเหมาะสม ถ าอ ปกรณ น ก อให เก ดการรบกวนก บบร การ การส อสารต อว ทย หร อการร บโทรท ศน ซ งสามารถทราบได โดยการเป ดและป ดอ ปกรณ ค ณควรพยายามแก ไขการรบกวนโดยใช ว ธ ด งต อไปน หน งหร อหลายว ธ ร วมก น: ปร บท ศทางหร อเปล ยนสถานท ของเสาอากาศร บส ญญาณ เพ มระยะห างระหว างอ ปกรณ และเคร องร บส ญญาณ เช อมต ออ ปกรณ ลงในเต าเส ยบในวงจรท แตกต างจากท ใช เส ยบเคร องร บอย ปร กษาต วแทนจำหน าย หร อช างเทคน คว ทย /โทรท ศน ท ม ประสบการณ เพ อขอความ ช วยเหล อ จำเป นต องใช สายเคเบ ลท ม ฉนวนห มสำหร บเช อมต อจากจอภาพไปย งกราฟฟ กการ ด เพ อประก นถ งความสอดคล องก บกฎข อบ งค บ FCC การเปล ยนแปลงหร อด ดแปลงท ไม ได ร บการเห นชอบโดยองค กรท ม หน าท ร บผ ดชอบเร องความสอดคล อง จะทำให ส ทธ ในการใช อ ปกรณ น ของผ ใช ส นส ด คำเต อนเก ยวก บแบตเตอร ล เธ ยม อ ออน ข อควรระว ง: ถ าใส แบตเตอร อย างไม ถ กต อง อาจม อ นตรายจากการระเบ ดข นได ใช เฉพาะแบตเตอร ชน ดเด ยวก น หร อเท ยบเท า ท แนะนำโดยผ ผล ตเท าน น ท ง แบตเตอร ท ใช แล วตามข นตอนของผ ผล ต 5 IC: ถ อยแถลงความสอดคล องของแคนาดา สอดคล องก บข อกำหนด ICES-003 คลาส B ของแคนาดา อ ปกรณ น สอดคล องก บ RSS 210 ของ อ ตสาหกรรมแคนาดา อ ปกรณ คลาส B น ม ค ณสมบ ต ตรงตามข อกำหนดท งหมดของระเบ ยบข อบ งค บ อ ปกรณ ท เป นสาเหต ให เก ดการรบกวนของแคนาดา อ ปกรณ น สอดคล องก บมาตรฐาน RSS ท ได ร บการยกเว นใบอน ญาตของอ ตสาหกรรมแคนาดา การ ทำงานต องเป นไปตามเง อนไขสองข อต อไปน : (1) อ ปกรณ น ต องไม ก อให เก ดการรบกวน และ (2) อ ปกรณ น ต องทนต อการรบกวนใดๆ รวมท งการรบกวนท อาจทำให เก ดการทำงานท ไม พ งประสงค ของ อ ปกรณ Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l appareil. ถ อยแถลงของกระทรวงส อสารของแคนาดา อ ปกรณ ด จ ตอลน ต องส งส ญญาณรบกวนทางคล นว ทย ออกจากต วอ ปกรณ ด จ ตอลไม เก นข ดจำก ดคลาส B ท ม การกำหนดไว ในกฎระเบ ยบการรบกวนทางว ทย ของกระทร วงส อสารของแคนาดา อ ปกรณ ด จ ตอลคลาส B น สอดคล องก บมาตรฐานแคนาดา ICES-003 VCCI: ถ อยแถลงความสอดคล องของญ ป น ถ อยแถลง VCCI คลาส B KC: ถ อยแถลงคำเต อนของเกาหล 6 ประกาศเก ยวก บอ ปกรณ RF CE: ถ อยแถลงความสอดคล องก บระเบ ยบข อบ งค บของประชาคมย โรป อ ปกรณ น สอดคล องก บข อกำหนดในการส มผ สถ ก RF ท 1999/519/EC, คำแนะนำของสภาในว นท 1 กรกฎาคม 1999 เก ยวก บข ดจำก ดของการส มผ สถ กสนามแม เหล กไฟฟ า (0 300 GHz) ต อสาธารณะ ท วไป อ ปกรณ ไร สายน สอดคล องก บข อกำหนด R&TTE การใช ว ทย ไร สาย อ ปกรณ น จำก ดให ใช ในอาคารเม อทำงานท แถบความถ 5.15 ถ ง 5.25 GHz การส มผ สถ กพล งงานความถ ว ทย พล งงานเอาต พ ตท แผ ร งส ออกมาของเทคโนโลย Wi-Fi น นต ำกว าข ดจำก ดการส มผ สถ กความถ ว ทย ของ FCC แต กระน น แนะนำให ใช อ ปกรณ ไร สายในล กษณะท ลดโอกาสในการส มผ สถ กมน ษย ในระหว างการ ทำงานปกต ให ม น อยท ส ด ความสอดคล องก บระบบไร สายบล ท ธของ FCC เสาอากาศท ใช ก บเคร องส งส ญญาณน ต องไม วางอย ในตำแหน งเด ยวก บ หร อใช งานร วมก บเสาอากาศ หร อเคร องส งส ญญาณอ นๆ เพ อให เป นไปตามเง อนไขท FCC อน ญาต ถ อยแถลงของอ ตสาหกรรมแคนาดาเก ยวก บบล ท ธ อ ปกรณ คลาส B น ม ค ณสมบ ต ตรงตามข อกำหนดท งหมดของระเบ ยบข อบ งค บอ ปกรณ ท เป นสาเหต ให เก ดการรบกวนของแคนาดา Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. BSMI: ถ อยแถลงเก ยวก บระบบไร สายของไต หว น ถ อยแถลงอ ปกรณ RF ของญ ป น KC (อ ปกรณ RF) 7 ข อม ลเพ อความปลอดภ ย ต ดการเช อมต อไฟ AC และอ ปกรณ ต อพ วงก อนท จะทำความสะอาด เช ดเดสก ทอป PC ด วยฟองน ำเซลล โลส หร อผ าชาม วร ท สะอาดช บสารละลายสำหร บทำความสะอาดท ไม ม ฤทธ ก ดกร อน ผสมก บน ำอ นปร มาณเล กน อย และเช ดความช นออกด วยผ าแห ง อย าวางบนพ นผ วทำงานท ไม สม ำเสมอ หร อไม ม นคง เข าร บบร การซ อมถ าต วเคร องได ร บความ เส ยหาย อย าให ส มผ สถ กสภาพแวดล อมท สกปรก หร อม ฝ นมาก อย าใช งานขณะม แก สร วไหล อย าวางหร อทำของตกใส ด านบนของเคร อง และอย าด นว ตถ แปลกปลอมเข าในเคร อง เดสก ทอป PC อย าให ส มผ สถ กสนามแม เหล ก หร อสนามไฟฟ ากำล งส ง อย าให ส มผ สก บ หร อใช ในบร เวณท อย ใกล ของเหลว ฝน หร อความช น อย าใช โมเด มขณะ ม พาย ไฟฟ า คำเต อนเก ยวก บความปลอดภ ยของแบตเตอร : อย าท งแบตเตอร ลงในกองไฟ อย าล ดวงจร หน าส มผ สต างๆ อย าถอดช นส วนแบตเตอร ใช ผล ตภ ณฑ น ในสภาพแวดล อมท ม อ ณหภ ม ส งแวดล อมระหว าง 0 C (32 F) ถ ง 35 C (
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks