Asigurari sociale de sanatate

Description
Asigurari sociale de sanatate

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Universitatea din Bucureşti   Facultatea de Administraţie şi Afaceri  Specializarea Administrarea afacerilor ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE   Student: Bianca Raluca Andraş (Grupa 301) Profesor coordonator: Conf. Univ. Dr. Oana Simona Hudea Bucureşti  1.   2018  1. Introducere   În următoarele pagini vom discuta despre beneficiile pe care le aduce Sistemul de asigurări sociale de sănătate instituit gradual după 1990 și despre principiile pe care se bazează acesta. Astfel că, pentru a beneficia de servicii medicale decontate de CASS, fiecare asigurat pl ătește 10% din suma totală a salariului. Aceste sume sunt plătite de asigurat pentru a beneficia de servicii precum cele medicale ambulatorii, de urgență, spitalicești și așa mai departe.  2.    Sistemul de asigurări sociale de sănătate din România   După anul 1990, s -a trecut la un nou sistem de sănătate gradual sub aspect economic, juridic, al modernizării infrastructurilor instituţionale, de dotare, etc., inclusiv modul de transfer al serviciilor de sănătate către  beneficiari. Acest sistem implementat  prez intă următoarele caracteristici:  - sursa de finanţare sunt contribuţiile obligatorii plătite caselor de asigurări de sănătate de către angajaţi şi angajatori; -  principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii  populaţiei, prin care sunt acordate serviciile medicale de bază sunt asigurările sociale de sănătate.  Fig. 1. Sistemul de Asigurări de Sănătate din România     3.    Principiile asigurărilor sociale de sănătate Acestea sunt idei de maximă generalitate, care exprimă ceea ce este esenţial şi hotărâtor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Caracteristica asigurărilor sociale de sănătate este că  principiile acestora sunt formulate direct în articolele din legea nr. 145/1997. Astfel, potrivit articolului 1 alin. 2, asigurările sociale de sănătate funcţionează pe principiul solidarităţii şi subsidiaritaţii în colectarea şi utilizarea fondurilor. Potrivit principiul ui solidarităţii sociale, toţi cetăţenii, indiferent de veniturile de care dispun au dreptul la o protecţie adecvată. Prestaţiile susceptibile de a fi acordate populaţiei sunt definite  prin lege şi este de la sine înţeles, că vor trebui găsite fondurile ne cesare pentru a le asigura finanţarea şi de a răspunde condiţiilor impuse de executarea prestaţiilor. Principiul solidarităţii în baza căruia funcţionează asigurările sociale de sănătate din ţara noastră îşi are sorgintea în sistemul larg răspândit în lume şi anume în asigurările sociale prin transferuri în flux, numite şi redistributive. Acestea s -au organizat prin analogie cu sistemul general de impozite: plăteşti pe măsura ce câştigi (pay as you earn - PAYE). Asigurările redistributive se  bazează pe solidaritatea între generaţii, dar şi între persoanele din cadrul aceleiaşi generaţii. În mod concret, generaţia activă susţine prin contribuţii prestaţiile beneficiarilor actuali, urmând ca şi ea, la rândul ei, să fie susţinută de generaţia activă viitoare ( ce îi succede). Această modalitate de organizare a asigurărilor sociale prezintă avantajul că este deosebit de flexibilă, se adaptează uşor la nevoile care apar. Principalul dezavantaj al acestui sistem apare în cazul dezechilibrelor dintre generaţii, câ nd un număr mai restrâns de activi trebuie să susţină un număr sporit de populaţie inactivă. De asemenea, articolul l alin. 2 din legea nr. 145/1997 consacră un alt principiu şi anume  principiul alegerii libere de către asiguraţi a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate. În conformitate cu prevederile art. 15 din lege, asiguraţii au dreptul să - şi aleagă medicul de familie care să le acorde serviciile medicale primare.   Prin consacrarea acestui principiu, se doreşte să se realizeze îmbunătăţiri concrete în calitatea îngrijirilor medicale, activitate ce constă în libera alegere a practicianului sau a stabilimentului.  Pentru cazurile urgente care necesită asistenţă medicală de urgenţă se acorda îngrijiri în dispensare, policlinici sau spitale la prezentarea la camera de gardă ca şi până la apariţia legii nr. 145/1997. Asistenţa medicală de urgenţă nu este condiţionată de calitatea de asigurat. Un alt principiu al asigurărilor sociale de sănătate, este reglementat de articolul 3 ali n. l din legea nr. 145/1997, care constă în faptul că asiguraţii şi membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale în mod nediscriminatoriu. Potrivit acestui principiu asiguraţii şi membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale, fără a se ţine cont de criterii politice, etnice, confesionale, de vârstă, sex şi de stare materială.   4.   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate   În conformitate cu prevederile art. l din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casa  Naţională de Asigurări de Sănătate este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu  personalitate juridică, fără scop lucrativ, având ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România  Pr  incipalele funcţii ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt colectarea şi administrarea fondurilor, precum şi cumpărarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor în noul cadru. Furnizarea serviciilor medicale se face în funcţie de cerere şi ofertă, fapt ce conduce la eliminarea risipei şi la raţionalizarea cheltuielilor.   Relaţiile dintre medici şi casele de asigurări se desfăşoară în baza unui Contract -cadru în care sunt specificate criteriile cantitative şi calitative de evaluare a activităţii medicale, în funcţie de care se realizează plata medicilor pentru serviciile furnizate.   Până la l ianuarie 2000 aproape întreg personalul medical a încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate, existând, în momentul de faţă, peste 18.000 de unităţ i medicale integrate în sistemul asigurărilor de sănătate. La nivel local, medierea medic -  pacient se realizează prin intermediul caselor judeţene de asigurări de sănătate. Pentru zonele cu o 26 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 1 / 2003 populaţie mai numeroasă, acestea dispun de oficii teritoriale, menite să preia o parte din funcţiile administrative. În raport cu aceste structuri locale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are rolul de a urmări respectarea cadrului legal şi aplicarea lui într-un mod unitar la nivelul întregii ţări  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks