Asamblari filetate.pdf

Description
4. Asamblări filetate 4.1. Consideraţii generale. Asamblările filetate sunt asamblări demontabile realizate cu ajutorul unor piese filetate conjugate (şuruburi şi piuliţe), reprezentând cele mai răspândite asamblări în construcţia de maşini, datorită marelui avantaj pe care le prezintă, acela de a putea fi montate şi demontate uşor, chiar de mai multe ori. Elementele principale ale unei asamblări se prezintă în figura 4.1. Figura 4.1. Componentele unei asamblări filetate

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    4. Asambl  ă ri filetate 4.1. Considera  ţ  ii generale. Asambl ă rile filetate sunt asambl ă ri demontabile realizate cu ajutorul unor piese filetate conjugate ( ş uruburi ş i piuli ţ e), reprezentând cele mai r  ă spândite asambl ă ri în construc ţ ia de ma ş ini, datorit ă  marelui avantaj pe care le prezint ă , acela de a putea fi montate ş i demontate u ş or, chiar de mai multe ori. Elementele principale ale unei asambl ă ri se prezint ă  în figura 4.1.  Figura 4.1. Componentele unei asambl  ă ri filetate Figura 4.2. Desf  ăş urata elicei filetului unde: -1 este ş urubul; 2 – tija ş urubului 3- piuli ţă ; 4- ş aib ă ; 5,5’- piesele asamblate. Filetul reprezint ă  o nervur  ă  elicoidal ă  înf  ăş urat ă  pe o suprafa ţă  cilindric ă  sau conic ă , în a ş a fel ca încât unei mi ş c ă ri de rota ţ ie efectuate de unul din elementele ansamblului îi corespunde ş i o mi ş care de transla ţ ie. Dac ă  se desf  ăş oar  ă  aceast ă  elice (figura 4.2.), se ob ţ ine un plan înclinat, având unghiul de înclinare egal cu cel al filetului. Dup ă  sensul de înf  ăş urare a elicei, filetul poate fi dreapta, respectiv stânga, iar dup ă  num ă rul elicelor înf  ăş urate, cu un început, sau mai multe începuturi. Filetul se poate executa pe suprafe ţ e cilindrice (figura 4.3) sau conice, (figura 4.4) exterioare sau interioare.  Figura 4.3 Filet pe o suprafa  ţă  cilindric ă  exterioar  ă    ş i interioar  ă     4 - Asambl ă ri filetate 33  Figura 4.4 Filet pe o suprafa  ţă  conic ă  exterioar  ă    ş i interioar  ă   Dup ă  rolul func ţ ional, filetele ( ş i implicit asambl ă rile) se clasific ă  în: filete de fixare, cu rol de a fixa ş i lega elementele ansamblului, (cele mai r  ă spândite); de reglare, cu rol de asigurare a pozi ţ iei relative a unor piese; de mi ş care, care asigur  ă  transformarea mi ş c ă rii de rota ţ ie imprimat ă  unui element în mi ş care de transla ţ ie a celuilalt; de m ă surare, intrând in componen ţ a instrumentelor de m ă sur  ă . In compara ţ ie cu alte tipuri de asambl ă ri prezint ă  o serie de avantaje ca: montare ş i demontare u ş oar  ă , dimensiuni reduse, ob ţ inerea unor for  ţ e de strângere mari, cu ajutorul unor for  ţ e de ac ţ ionare relativ mici. Prezint ă  îns ă   ş i dezavantaje, ca: necesitatea asigur  ă rii împotriva de ş urub ă rii, existen ţ a unor concentratori de eforturi în zona filetat ă   ş i în zona de trecere de la por  ţ iunea filetat ă  la cea nefiletat ă . 4.2. Elemente geometrice ale filetelor  . Filetul reprezint ă  partea cea mai important ă  a ş urubului sau a piuli ţ ei ş i se caracterizeaz ă  prin urm ă torii parametri (figura 4.5.):  Figura 4.5. Elementele geometrice ale unui filet (metric) - diametrul exterior,  d , D, reprezint ă  distan ţ a care delimiteaz ă  vârfurile filetului, care pentru majoritatea filetelor se define ş te ca diametrul nominal  ; - diametrul interior  , d 1 , D 1 , reprezint ă  distan ţ a dintre punctele cele mai apropiate ale filetului de axa ş urubului; - diametrul mediu , d 2  , D 2 , reprezint ă  diametrul cilindrului imaginar pe suprafa ţ a c ă ruia m ă rimile spirelor ş i a golurilor sunt egale între ele, ş i se determin ă   prin rela ţ ia  Organe de asamblare 34 d 2 = 2dd 1 + ; D 2 = 2DD 1 + ;  (4.1) -  profilul filetului , este figura geometric ă  ce delimiteaz ă  sec ţ iunea spirei în planul care trece prin axa ş urubului, putând fi: triunghi, p ă trat, trapez, fer  ă str  ă u, rotund, etc. - în ă l   ţ  imea profilului teoretic , H , reprezentând în ă l ţ imea profilului triunghiular ob ţ inut prin prelungirea flancurilor profilului pân ă  la intersectarea acestora; - în ă l   ţ  imea real  ă  a filetului , H 1  ,definit prin rela ţ ia: H 1 = 2dd 1 −  sau, H 1 = 2DD 1 −  (4.2) - unghiul de vârf al profilului , α , reprezint ă  unghiul dintre flancurile rectilinii ale profilului; -  pasul filetului -, p ,reprezint ă  distan ţ a dintre dou ă  flancuri consecutive de acela ş i sens ale aceleia ş i elice; In cazul filetelor cu mai multe începuturi se define ş te no ţ iunea de  pas aparent  , p a , ce reprezint ă  distan ţ a dintre dou ă  flancuri consecutive de acela ş i sens care nu apar  ţ in aceleia ş i elice,  p a  =i p  (3.3) unde –i este num ă rul de începuturi. - unghiul de înclinare al spirei filetului , ψ  ,reprezint ă  unghiul planului înclinat, rezultat dup ă  desf  ăş urarea elicei, care se poate determina pe baza figurii 4.2. tg ψ = 2 d p ⋅π  ; (4.4)  pentru filete cu un început, respectiv: tg ψ = 2a d p ⋅π ;  (4.5)  pentru filete cu mai multe începuturi. 4.3. Forme constructive ale asambl  ă rilor filetate ş i ale elementelor acestora. In principiu un ansamblu filetat este format din ş urubul propriu zis, piuli ţă , ş aib ă  (rondea), ş i dispozitive de siguran ţă . Exemple de asambl ă ri filetate se prezint ă  în figura 4.6. Ş uruburile propriu zise (1), se utilizeaz ă  în ş urubate în piuli ţ e (a), într-una din  piesele asamblate (b), ca prezoane (c) sau ca ş uruburi speciale (figura 4.7) pentru funda ţ ii (a), cu ochi (b), cu inel (c), cu cap ciocan (d), pentru canale T (e), cu cap fluture (f), etc.   4 - Asambl ă ri filetate 35 a b c   Figura 4.6. Exemple de asambl  ă ri filetate a d  b e c f  Figura 4.7. Forme constructive de  ş uruburi  Piuli  ţ  ele  (2) se execut ă  în forme constructive variate, cele mai r  ă spândite fiind cele hexagonale. Elementele constructive comune ale piuli ţ elor ş i ale capetelor hexagonale ale ş uruburilor sunt prezentate în figura 4.8. Principalele rela ţ ii de calcul se prezint ă  dup ă  cum urmeaz ă : -diametrul D al cercului circumscris hexagonului de baz ă , D = 2d  (4.6) unde d este diametrul nominal al ş urubului. -latura a  hexagonului înscris în cercul de diametrul D, (latura piuli ţ ei),
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks