Art Training — Beata Seweryn, Krzysztof Nawratek, Piotr Piotrowski, Paweł Brożyński (Kraków 2012)

Description
Art Training — Beata Seweryn, Krzysztof Nawratek, Piotr Piotrowski, Paweł Brożyński (Kraków 2012)

Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 4 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  04  Impulsem do powstania projektu była refleksja wynikająca z obserwa-cji licznych inicjatyw artystycznych, badawczych i aktywistycznych, nego-cjujących prawo obywateli do miasta. Niestety intensywna produkcja wie-dzy, suma postawionych diagnoz i za-proponowanych rozwiązań nie przekła-dają się na skuteczność we wdrażaniu wypracowanych postulatów. Źródeł hermetyczności i niszowości projek-tów społecznych możemy upatrywać w dystansie, który obywatele młodych demokracji zachowują do czynnego udział w życiu publicznym. Przestrzeń miejska w państwach posttransfor-macyjnych z trudem przejmuje rolę domeny dyskursu, gdyż jej miejsce w poprzednim systemie przypisane było przestrzeniom prywatnym. Tym samym podtrzymywany jest skostniały podział rzeczywistości na to, co pry-watne i publiczne, a systematycznej marginalizacji ulega sfera wspólna. Dlatego w tej chwili najważniejszym ogniwem w procesie odzyskiwania miasta staje się reanimacja aktywności  jego mieszkańców.Pytanie o dostępność przestrzeni publicznej zyskuje szczególny wymiar w kontekście wspólnych problemów posttransfomacyjnych, z jakimi borykają się miasta Europy Środko-wo-Wschodniej. Nieprzypadkowe jest zatem polsko-urkraińskie partnerstwo w projekcie. Wspólna analiza warun-ków na jakich funkcjonuje przestrzeń Beata Seweryn  05 publiczna, ma służyć uczeniu się od siebie nawzajem i bu-dowaniu sąsiedzkich relacji. Ma przypominać także o na-szej wspólnej środkowoeuropejskiej lokalności.„Art Training” jest projektem, którego tematem i miejscem realizacji stała się przestrzeń publiczna miasta, rozumiana  jako naturalny obszar działania obywateli i dobro wspólne. Wykorzystując zastane warunki wybranego miejsca, za-proszeni przez nas artyści opracowali gry, które zawierają krytyczne spojrzenie na wybrany aspekt funkcjonowania metropolii (Wrocławia, Kijowa i Krakowa). Przedmiotem ich analiz jest kwestia realnego wpływu sztuki na rzeczy-wistość oraz możliwość animowania zmian społecznych poprzez zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania w obszarze miasta oraz szerzej — przestrzeni publicznej. Dystrybuowane w formie plakatów i pocztówek scenariu-sze gier niosą w sobie potencjał performatywny i partycy-pacyjny. Za ich pomocą chcieliśmy uruchomić geny współ-działania i samoorganizacji, odpowiedzialne za poziom zaangażowania i partycypacji w sferze publicznej. Przestrzeń miejska w państwach posttransformacyjnych z trudem przejmuje rolę domeny dyskursu, gdyż jej miejsce w poprzednim systemie przypisane było przestrzeniom prywatnym.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks