ม โครงการหน วยงานว จ ย (ARPA): เป นหน วยงานของกระทรวงกลาโหมประเทศสหร ฐอเมร กาดาเน นการสร างเคร อข าย เป าหมาย ARPA'S - PDF

Description
Chapter 2 : The Internet and world wide web The Internet Internet (Net) : world wide collection of networks that links millions of businesses, government agencies, educational institutions, and individual.

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 10 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Chapter 2 : The Internet and world wide web The Internet Internet (Net) : world wide collection of networks that links millions of businesses, government agencies, educational institutions, and individual. อ นเทอร เน ต : โลกกว างการเก บรวบรวมข อม ลของเคร อข ายท เช อมโยงก นเป น ล าน ๆ ของธ รก จ หน วยงานต าง ๆ ของ ภาคร ฐ รวมถ งสถาบ นการศ กษาและบ คคลท ว ๆ ไป History of the internet ประว ต ความเป นมาของอ นเทอร เน ต Advance Research Projects Agency (ARPA) : an agency of the US department of Defense build a network. ARPA S Goal ม โครงการหน วยงานว จ ย (ARPA): เป นหน วยงานของกระทรวงกลาโหมประเทศสหร ฐอเมร กาดาเน นการสร างเคร อข าย เป าหมาย ARPA'S 1. Allow scientists at different location to share information on military and scientific project. อน ญาตให น กว ทยาศาสตร มาจากสถานท แตกต างก นเพ อแบ งป นข อม ลเก ยวก บโครงการทางทหารและทาง ว ทยาศาสตร 2. Function even if part of the network were disabled or destroyed by disaster such as nuclear attack. การทางานแม ว าส วนหน งของเคร อข ายท ถ กป ดใช งานหร อถ กทาลายจากภ ยพ บ ต เช นการโจมต น วเคล ยร World Wide Web Consortium (W3C) : group oversees research and set standards and guidelines for many areas of the internet. เว ลด ไวด เว บ สมาคม (W3C): กล มกาก บด แลมาตรฐานการว จ ยและแนวทางในการทางานค นคว าและกาหนดมาตรฐาน ในการใช ในหลาย ๆ พ นท ของอ นเทอร เน ต Internet2 (I2) : not for-profit internet-related research and development project which focus on improving the inefficiencies of the internet. พ ฒนาประส ทธ ภาพในการทางานของ อ นเทอร เน ต How the Internet works อ นเทอร เนตทางานอย างไร Connecting to the Internet การเช อมต อเคร อข ายม หลายว ธ Dial-Up Access : use modem, a regular telephone line to connect to Internet.(dial-up is slow-speed technology) ใช โมเด ม สายโทรศ พท เพ อใช เช อมต ออ นเทอร เนต DSL (Digital Subscriber Line) : technologies provide higher-speed internet connection using regular telephone lines. DSL (สายสมาช กด จ ตอล): เทคโนโลย ท ให การเช อมต ออ นเทอร เน ตความเร วส งโดยใช สายโทรศ พท ปกต Cable Modem : provides high-speed Internet connections through the cable TV network. เคเบ ลโมเด ม : ให การเช อมต ออ นเทอร เน ตความเร วส งผ านเคร อข ายเคเบ ลท ว Fixed wireless : high-speed internet connections use an antenna on your house or business to communicate with tower location via radio signals ไร สายคงท : ความเร วส งเช อมต ออ นเทอร เน ตท ใช เสาอากาศในบ านหร อธ รก จในการส อสารก บสถานท หอพ ก ของค ณผ านทางส ญญาณว ทย A Wi-fi (wireless fidelity) : uses radio signals to provide internet connections to wireless computers and devices. อ นเทอร เน ตไร สาย : ใช ส ญญาณว ทย เพ อให การเช อมต ออ นเทอร เน ตไปย งคอมพ วเตอร ไร สายและอ ปกรณ ต าง ๆ เช อมต อ Hotspot : provide Wi-Fi internet connections to users with mobile computers or devices. จ ดท ม ส ญญาณ: ทาการเช อมต ออ นเทอร เน ต Wi-Fi เพ อผ ใช ท ม คอมพ วเตอร ม อถ อหร ออ ปกรณ เช อมต อ Satellite modern : communicates with a satellite dish to provide high-speed internet connections via satellites. ดาวเท ยมสม ยใหม ในการส อสารก บจานดาวเท ยมเพ อให การเช อมต ออ นเทอร เน ตความเร วส งผ านดาวเท ยม Access Provider ผ ให บร การเคร อข าย A business provides individuals and companies access to the internet free or for a fees. ธ รก จทาให บ คคลและ บร ษ ท การเข าถ งอ นเทอร เน ตฟร หร อฟร ค าธรรมเน ยม 1. Internet Service Providers (ISP) : a business that has a permanent internet Connection and provide temporary connections to companies for free or a fee. ผ ให บร การอ นเทอร เน ต (ISP): ธ รก จท ม การเช อมต ออ นเทอร เน ตอย างถาวรและให การเช อมต อช วคราวให ก บ บร ษ ท ฟร หร อฟร ค าธรรมเน ยม Regional ISP : provides Internet access to a specific geographic area. ภ ม ภาค ISP: ให การเข าถ งอ นเทอร เน ตไปย งพ นท ทางภ ม ศาสตร ท เฉพาะเจาะจง National ISP : business that provides Internet access in most cities and town nationwide. แห งชาต ISP: ธ รก จท ให การเข าถ งอ นเทอร เน ตในเม องมากท ส ดและเม องท วประเทศ Point of Presence (POP) : telephone number you dials for access point on internet. จ ดของ Presence (POP): หมายเลขโทรศ พท ท ค ณหม นจ ดเช อมต อบนอ นเทอร เน ต 2. Online Service Provider (OSP) : provide access like ISP, and has many member-only feature. ผ ให บร การออนไลน (OSP): ให เข าถ งเช น ISP และม ค ณสมบ ต เฉพาะสมาช กหลาย ๆ สมาช ก 3. Wireless Service Provider (WISP) : company that provide wireless-enable mobiles computers or devices. ผ ให บร การไร สาย : บร ษ ท ท ให คอมพ วเตอร โทรศ พท ม อถ อไร สายเป ดใช งานหร ออ ปกรณ เช อมต อต าง ๆ How Data Travels The Internet ข อม ลส งผ านเคร อข ายอย างไร Server : Computer that manage resource on a network and provides a centralized storage area. เซ ร ฟเวอร : คอมพ วเตอร ท จ ดการทร พยากรบนเคร อข ายและให พ นท จ ดเก บข อม ลส วนกลาง Client : computer that can access to the storage area on the server. ล กค า: คอมพ วเตอร ท สามารถเข าถ งพ นท จ ดเก บบนเซ ร ฟเวอร Note : These major carriers of network traffic are known as the Internet backbone หมายเหต : ผ ให บร การเหล าน ผ ให บร การหล กของเคร อข ายเป นท ร จ กก นเป นห วใจอ นเทอร เน ต Internet Address ท อย บนอ นเทอร เน ต IP Address : short of Internet Protocol address a number that uniquely identifies each computer connected to the internet. ต วเลขท ถ กกาหนดให คอมพ วเตอร แต ละเคร องเม อม การเช อมต อ อ นเทอร เนต Domain Name: text version of an IP Address Top-Level Domain (TLD) : the last section of abbreviation that identifies the type of organization that s associate with domain. Ex.Com,.edu,.gov,.mil,.net,.org. โดเมนระด บบนส ด (TLD): ส วนส ดท ายของอ กษรย อท ระบ ประเภทขององค กรท เช อมโยงก บโดเมน Internet Corporation for Assigned Name and Number (ICANN) : group that assigns and control TLD กล มท กาหนด TLD ให แต ละ เวบไซด Domain Name System (DNS) : method that the Internet uses to store domain names and their corresponding IP addresses. ระบบการส งข อม ลในอ นเทอร เนต DNS Server : translate the domain name into its associated IP address so the data can route to the correct computer. (DNS จะใช IP Address ในการส งข อม ลให แต ละเคร องท เช อต ออ นเทอร เนต The World Wide Web WWW or Web : a worldwide collection of electronic document s (Webpage) ด รายละเอ ยดหร อเว บท วโลกจากการจ ดเก บของเอกสารอ เล กทรอน กส (หน าเว บ) Webpage : document can contain text, graphic, sound, and video. หน าเว บ: เอกสารท สามารถม ข อความเส ยงกราฟ กและว ด โอ Web site : collection of related Webpage เว บไซต : การรวบรวมของหน าเว บท เก ยวข อง Web server : computer that delivers requested web pages to your computer. เว บเซ ร ฟเวอร : คอมพ วเตอร ท มาพร อมก บหน าเว บท ร องขอไปย งเคร องคอมพ วเตอร ของค ณ Web 2.0 (Participatory) : allow users to modify website content. เว บ 2.0 (แบบม ส วนร วม): ช วยให ผ ใช ในการปร บเปล ยนเน อหาของเว บไซต Browsing the Web การอ านเวบไซด Web Browser : a application software that allows you to access and view webpage. โปรแกรมท ใช เข าเวบ เช น อ นเทอร เนต Explorer, Netscape, Firefox, Opera, Safari Micro browser (Mini browser) : designed for the small screens and limited computing power such as PDA and Mobile phone. ขนาดเล กเบราว เซอร (เบราว เซอร ม น ): ออกแบบมาสาหร บหน าจอขนาดเล กและอานาจการใช คอมพ วเตอร จาก ด เช น PDA และโทรศ พท ม อถ อ Home page : the staring page for a browser similar to a book cover or table of content for a website. หน าแรก: หน าจ องมองเบราว เซอร คล ายก บปกหน งส อหร อตารางของเน อหาสาหร บเว บไซต Downloading process of retrieving information on your computer from a server on the internet. โหลดข อม ลจากเวบลงในคอมพ วเตอร Web Addresses ท อย ของเวบไซด Uniform resource Locator (URL) : web address เคร องแบบแหล งในอ นเทอร เน ต (URL): ท อย เว บ Web Server : computer the deliver Web page you request. เว บเซ ร ฟเวอร : เคร องคอมพ วเตอร ท ส งหน าเว บท ค ณร องขอ Navigating web Pages การเข าไปย งเวบหน าต าง ๆ Link (Hyperlink) : built-in connection to another related web page or part of a web page. ล งค (เช อมโยงหลายม ต ): ในต วเช อมต อไปย งเว บอ นท เก ยวข องหร อเป นส วนหน งของหน าเว บ Surfing the Web: activity of using Links to explore the Web. ท องเว บ: ก จกรรมของการใช การเช อมโยงไปสารวจเว บ Searching For information On the Web การค นหาการค นหาข อม ลในเว บ Subject Directories : categorized lists of links arranged by subject, classified Webpage into an organized set of categories such as, sports or shopping. นามเร อง: รายการหมวดหม ของการเช อมโยงจ ดโดยเร องหน าเว บ จ ดเป นช ดจ ดประเภทเช นก ฬาหร อการช อปป ง Search Engine : program you can use to find Web sites and Web pages. กลไกค นหา: โปรแกรมท ค ณสามารถใช เพ อค นหาเว บไซต และหน าเว บ Search Text (keywords) : specific words or phrases to find specify Web site. ค นหาข อความ (คาหล ก): คาหร อวล ท ระบ ในการค นหาเว บไซต Hit : Result of search that contain the search text. Hit: ผลของการค นหาท ม ข อความท ค นหา Spider : program on search engine that reads pages on Web site in order to create hits แมงม ม: โปรแกรมในเคร องม อค นหาท อ านหน าเว บบนเว บไซต เพ อท จะสร างความน ยม Types of Web pages เว บประเภทต าง ๆ 1. Portal : Web site that offers a variety of internet service such as search engine /subject directory or others. เว บท เป นจ ดเร มต นในการเข าเว บอ น ๆ Wireless Portal: portal specifically designed for Web-enable handheld or devices. Portal สาหร บคอมพ วเตอร ม อถ อ หร อ โทรศ พท ม อถ อ Online Community : Web site that joins a specific group of people with similar interests ช มชนออนไลน ของเว บไซต ท เข าร วมกล มเฉพาะของผ ท ม ความสนใจเหม อนก น 2. News : contain news and articles relating to current event, life, money, sports and weather. ข าว: ม ข าวและบทความท เก ยวข องก บเหต การณ ป จจ บ น, ช ว ต, เง น, ก ฬาและสภาพอากาศ 3. Informational : contain factual information eg: census data, tax codes, and congressional budget. เวบท ให ข อม ลต าง ๆ เช น ประชากร ภาษ งบประมาณ 4. Business/Marketing : promotes or sells products or services. ธ รก จ / การตลาด: ส งเสร มหร อจาหน ายส นค าหร อบร การ 5. Educational: offers exciting, challenging avenues for formal and informal teaching and learning การศ กษา: ม ท น าต นเต นท าทายสาหร บการเร ยนการสอนอย างเป นทางการและไม เป นทางการและการเร ยนร 6. Entertainment : interactive entertainment offer music, videos, sports games. บ นเท งแบบโต ตอบเพลงเสนอความบ นเท ง, ว ด โอ, เกมก ฬา 7. Advocacy : convince reader of the validity of the cause,, opinion or idea. ทนาย: โน มน าวให ผ อ านของความถ กต องของสาเหต ความเห นหร อความค ด 8. Blog (web log) : uses a regularly updated journal format to reflect the interests, opinions an personalities or author and sometimes sit visitors. บล อก (เว บล อก): ใช ร ปแบบวารสารการปร บปร งอย างสม าเสมอเพ อให สอดคล องก บความสนใจและความ ค ดเห นท ม บ คล กหร อผ เข ยนและบางคร งก น งชม 9. Wiki : a free Web encyclopedia, collaborative Website that allow users to create, add to, modify or delete the website content via their Web browser. ว ก พ เด ย: สาราน กรมเว บฟร เว บไซต ท ช วยให การทางานร วมก นผ ใช สามารถสร างเพ มแก ไขหร อลบเน อหาของ เว บไซต ผ านทางเว บเบราเซอร ของพวกเขา 10. Online Social Networks : encourage members in its online community to share the interests, ideas, stories photos, music and videos with other register users เคร อข ายทางส งคมออนไลน ส งเสร มให สมาช กในช มชนออนไลน ของ บร ษ ท ท จะแบ งป นความสนใจความค ด เร องภาพถ ายเพลงและว ด โอท ม ผ ลงทะเบ ยนอ น ๆ 11. Content Aggregator : business that gathers and organizes Web content and distributes or fees the content to subscriber such as news, music video, and picture (RSS2.0/Atom) รวบรวมเน อหา: ธ รก จท รวบรวมและจ ดเน อหาบนเว บและจ ดจาหน ายหร อค าเน อหาไปย งสมาช กเช นข าว, ว ด โอเพลงและร ปภาพ (RSS2.0/Atom) 12. Personal : publish personal Web page for job hunting or other reasons such as share life experience. ส วนบ คคล: เผยแพร หน าเว บส วนต วสาหร บการล าส ตว งานหร อเหต ผลอ น ๆ เช นประสบการณ ช ว ตร วมก น Multimedia on the web ส อต าง ๆ ท ม อย บนเวบไซด 1. Graphic : Graphical Image, digital representation of information such as drawing, chart or photograph. Joint Photographic Experts Group (JPEG) : graphical image that use compression technique to reduce the file size เทคน คการลดขนาดไฟล ภาพถ ายหร อภาพจร งเพ อแสดงบนเวบ Graphic Interchange Image (GIF) : works best for image that have a few distinct colors, such as line drawings, single-color and simple cartoons. เทคน คการลดขนาดไฟล การ ต น PNG Format : will replace GIF format in the future. Thumbnail : small version of large graphical image for review. การย อภาพขนาดใหญ ให เล กลงเพ อง ายต อการด 2. Animation : motion created by displaying a series of still images in sequences. ภาพการ ต นเคล อนไหว เก ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks