Arkeologiske registreringer: Lastad, gnr. 38, bnr 139, Søgne kommune

Description
Arkeologiske registreringer: Lastad, gnr. 38, bnr 139, Søgne kommune

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Forensic Science

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej . REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN  Lastad, Søgne kommune – arkeologisk rapport Vest-Agder fylkeskommune 2 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn: Gårdsnummer: Ålo 38 Bnr: 139 Tiltakshaver: Marion og Thor Borø Adresse: Dvalås 10, 4640 Søgne Navn på sak: Oppføring av en bolig Saksnummer: 11/00270 Registrering utført: 23. mars og 20. - 21. oktober 2011 Ved: Ghattas Jeries Sayej For- og etterarbeid: 22. mars, 14. april og 15. desember 2011 Ved: Ghattas Jeries Sayej Rapport sluttført: 19. – 21. desember 2011 Ved: Ghattas Jeries Sayej Registreringsnummer Autom. fredete kulturminner i området: ID 143510 Nyere tids kulturminner i området: Andre: Fotodokumentasjon (APS-nummer): Ark.reg.11.22 Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner Planen er i konflikt Planen er i konflikt Ingen synlige, potensial under  bakken Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk  påkreves Ikke vurdert Ikke vurdert Merknader: Sammendrag: Steinalderlokalitet ID 143510.  Lastad, Søgne kommune – arkeologisk rapport Vest-Agder fylkeskommune 3 Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen Tiltakshaver kontaktet 14. januar 2011 Vest-Agder fylkeskommune for å avklare muligheten for å bygge en bolig på gnr 38, bnr 139. Det aktuelle området er uregulert og i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for bolig. I nærheten av tiltaksområdet er det gjennom årene plukket opp mange gjenstander fra steinalderen, blant annet nøstvetøkser. Noen av funnene er kjent og er registrert i Askeladden som løsfunn, mens andre ikke er offentlig kjent og fremdeles ligger hos finnerne. Vest-Agder fylkeskommune varslet derfor på e-post av 14. januar 2011 behov for å foreta en arkeologisk registrering for å avklare om tiltaket vil være i konflikt med ukjente kulturminner. Vest-Agder fylkeskommune gjennomførte den arkeologiske registreringen 23. mars 2011. Det ble tatt fire prøvestikk som alle var positive. Lokaliteten ble registrert i Askeladden med ID 143510. Søgne kommune oversendte søknaden til fylkeskommunen i brev av 24. mars 2011, og grunneieren søkte 14. april 2011 om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminner etter kml. 8 første ledd om dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad om dispensasjon etter kulturminneloven ble sendt Riksantikvaren med kopi til Kulturhistorisk Museum den 23. mai 2011. Fylkeskommunen anbefalte Riksantikvaren i brev av 23. mai 2011, å gi dispensasjon på vilkår av at det skulle foretas en arkeologisk undersøkelse på Statens bekostning (mindre, privat tiltak). Representanter fra Riksantikvaren, Kulturhistorisk Museum og fylkeskommune befarte lokaliteten 20. september 2011, og kom til enighet om at fylkeskommunen skulle utvide registreringen for å avgrense lokaliteten og se om det er behov for utgravning. Fylkeskommunen foretok så en ny registrering i perioden 20. - 21. oktober 2011. Til sammen  ble det gravd femten prøvestikk, hvorav ni var positive, men uten diagnostiske funn og uten spor av kulturlag. Rapporten ble ferdig skrevet i 21. desember 2011. Det ble til sammen brukt 3 dager i felt og 4 dager før- og etterarbeid samt rapportskriving. Natur- og kulturmiljø i området Lastad ligger ved Trysfjorden, tvers overfor den gamle bebyggelsen på Trysnes. Ifølge Askeladden er det fire steinalderlokaliteter som er kjent på Lastad (lok ID 91253, 116091, 108500 og 91256). I tillegg finnes det mange kjente kulturminner innenfor gården Ålos eiermerker, bla. gravminner (ID 91245, 91253), aktivitetsområder (ID 116088, 108498) og dyrkingsspor (ID 138710). Lastad-navnet indikerer at området har vært i bruk som laste-/omlastningsplass (jf. Stylegar og Grimm 2003). Sannsynligvis har det bodd folk der fra middelalderen og opp til i dag. Fra 1600-tallet er det dokumentert at Lastad ble regnet som en husmannsplass under Ålo (Bråstad 1989:101).  Lastad, Søgne kommune – arkeologisk rapport Vest-Agder fylkeskommune 4 Figur 1.  Plasseringen av boligtomten på Lastad like sør-vest for Tangvall (Søgne sentrum). Figur 2.  Kart over området.  Lastad, Søgne kommune – arkeologisk rapport Vest-Agder fylkeskommune 5 Figur 3.  Bilde til venstre tatt mot vest (23.03.2011), og til høyre tatt mot nord (21.10.2011). Undersøkelsesmetoder Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av prøvestikking, som innebærer at det graves mindre prøveruter på ca. 40x40 cm. Rutene har varierende dybde der regelen er at man graver seg ned til berg eller steril undergrunnsmasse som for eksempel leire. Massen i prøverutene ble vannsåldet. Alle prøvestikkene er kartfestet og prøvestikk merket med PS1, PS2, osv. og er beskrevet nedenfor (se vedlegg 1 og 2). Resultat av registreringen Det ble registrert en Steinalderlokalitet i tomten. Det ble tatt nitten prøvestikk, hvorav tretten var positive. Figur 4.  Kart vises plasseringen av prøvestikkene.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks