ค ม อการใช โปรแกรม ARCGIS V.10 จ ดท าข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร - PDF

Description
ค ม อการใช โปรแกรม ARCGIS V.10 จ ดท าข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร การส มมนาเช งปฏ บ ต การโครงการศ กษางานปร บปร งระบบชลประทาน เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการน า โครงการส งน าและบ

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 27 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช โปรแกรม ARCGIS V.10 จ ดท าข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร การส มมนาเช งปฏ บ ต การโครงการศ กษางานปร บปร งระบบชลประทาน เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการน า โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร ว นพฤห สบด ท ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ. ส าน กชลประทานท ๑๔ อ าเภอปราณบ ร จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การสร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น โซน ฝ าย และโครงการส งน าฯ ในการน าข อม ลการใช ประโยชน ท ด นมาใช จ าเป นต องม การแก ไขก อน เพราะข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ป 2552 ท ม อย ให รายละเอ ยดการใช ประโยชน ท ด นในระด บ 3 จ งต องท าการปร บแก (ย บคลาส) ให ได ข อม ลใน ระด บ 2 และระด บ 1 ตามล าด บ โดยย ดร ปแบบการจ าแนกการใช ประโยชน ท ด น ของกรมพ ฒนา ท ด น ข นตอนการปร บแก (ย บคลาส) ช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ป น าเข าข อม ลการใช ประโยชน ท ด น จ.เพชรบ ร และจ.ประจวบค ร ข นธ ป 2552 (lu_phetburi_52.shp, ประจวบ52.shp) และข อม ลขอบเขตโครงการส งน าฯ ในโปรแกรม ArcMap ด งร ป 2. ท าการรวมช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น จ.เพชรบ ร และ จ.ประจวบค ร ข นธ เข าด วยก นโดยใช ค าส ง Merge ด งร ป 2.1 ช อง Input Datasets: ให เล อกช นข อม ลท ต องการน ามารวมเป นช ดเด ยวก น 2.2 ช อง Output Datasets: ให ต งช อช นข อม ลท สร างข นใหม และเล อกสถานท เก บ 2.3 คล ก OK โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร 3. เม อได ช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นท รวมก นเป นช ดเด ยวแล ว ก ท าการต ดออกมาเฉพาะขอบเขต โครงการส งน าฯ โดยการใช ค าส ง Cilp ตามข นตอนด งน 3.1 ไปท Geoprocessing เล อก Cilp ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 3.2 เม อปรากฏหน าต างเคร องม อ Cilp ในส วน Input Features ให เล อกช นข อม ลท ต องการจะต ด ในส วน ของ Cilp Features ให เล อกช นข อม ลท น ามาต ด และส วนของ Output Features Class ให ต งช อและเล อกท เก บ จากน นเล อก OK ด งร ป ช นข อม ลท ต องการจะต ด ช นข อม ลท น ามาต ด ต งช อและเล อกท เก บ โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร 4. เม อได ช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของขอบเขตโครงการแล ว ก ท าการย บคลาสตามร ปแบบของกรม พ ฒนาท ด น ตามข นตอนด งน รายละเอ ยดการใช ประโยชน ท ด นในระด บ 3 (ช นข อม ลเด ม) 4.1 ท าการสร าง Field เพ ม โดยไปท Table Options : แล วเล อก Add Field จะปรากฎหน าต าง Add Field ในส วนของ Name : ใส ช อ Field ท ต องการเพ ม ในส วนของ Type : เล อกประเภทของ Field (เล อก Text) และส วนของ Field Prop : ใส ขนาดของ Field จากน นเล อก OK จะได Field ท ต องการ ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร เล อกประเภท ช อ Field ขนาด Field Field ท สร างข น 4.2 เร มใช ค าส งเพ อย บคลาสจากข อม ลระด บ 3 เป นระด บ 2 เช น พ นท นา นาร าง(ระด บ 3) เป น นา(ระด บ 2) ให ท าตามข นตอนด งน ใช ค าส ง Select By Attributes เพ อเล อกพ นท ท ต องการ ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 4.2.2 เม อได หน าต างของ Select by Attributes ให สร างเง อนไขเพ อเล อกพ นท ท ต องการ เช น ต องการพ นท นา ก บ นาร าง ก สร างเง อนไขเป น DES_TH = 'นา' OR DES_TH = 'นาร าง' ด งร ป ช ดเคร องม อ สร างเง อนไข แสดงเฉพาะข อม ลท ถ กเล อก เง อนไขท สร าง เม อเล อกพ นท ตามท ต องการแล ว ให ไปท ให คล กขวาท LU_Level2 (Field ท สร างไว ) เล อก Field Calculator เพ อส งให โปรแกรมค านวณค าท ต องการ ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 4.2.4 เม อปรากฏหน าต างของ Field Calculator ให สร างเง อนไขเพ อให โปรแกรมประมวลผลล พธ ท ต องการ ด งร ป ช ดเคร องม อ สร างเง อนไข เง อนไขท สร าง * ถ าเป นเง อนไขท ประกอบไปด วยต วอ กษร ให ใส. ด วย แต ถ าเป นต วเลขไม จ าเป นต องใส เม อเง อนไขท ต องการ ให เล อก OK จะได ผลล พธ ตามท ต องการ ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ท าการย บคลาสท เหล อตามข นตอนข างต นจนหมด ก จะได การใช ประโยชน ท ด น ระด บ 2 ตาม ต องการ จากน นท าการด าเน นการย บคลาสจากระด บ 2 เป น ระด บ 1 ต อไป 4.3 ย บคลาสจากข อม ลระด บ 2 เป นระด บ 1 เช น แหล งน าธรรมชาต แหล งน าท สร างข น(ระด บ 2) เป น พ นท แหล งน า(ระด บ 1) ให ท าตามข นตอนด งน สร าง Field ช อ LU_Level1 โดยท าตามข นตอนในข อ 4.1 จะได ผลล พธ ด งร ป ท าการสร างเง อนไข เพ อเล อกพ นท ท ต องการ แล วส งให โปรแกรมค านวณค า โดยท าตาม ข นตอนในข อ 4.2 ก จะได ผลล พธ ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช บอกสถานะการท างาน ท าการย บคลาสท เหล อตามข นตอนข างต นจนหมด ก จะได การใช ประโยชน ท ด น ระด บ 1 ตาม ต องการ เป นการเสร จการปร บแก (ย บคลาส) ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช ตาราง แสดงข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของพ นท โครงการส งน าฯ จ.เพชรบ ร ท ได ร บการปร บแก (ย บ คลาส) เร ยบร อยแล ว LU_Level1 LU_Level2 DES_TH LU_CODE พ นท เกษตรกรรม นาข าว นาร าง A100 นา A101 พ ชไร พ ชไร ผสม A201 ข าวโพด A202 ส บปะรด A205 พ ชไร หม นเว ยน ไร ร าง A200 พ ชผ ก A502 พ ชสวน แก วม งกร A426 ไม ย นต น ไม ย นต นผสม A301 ปาล มน าม น A303 ส ก A305 ไผ A315 สวนป า ย คาล ปต ส A304 สนประด พ ทธ A307 ไม ผล หมาก A317 หมาก/ไม ผลผสม A317/A401 หมาก/มะพร าว A317/A405 ไม ผลผสม A401 มะพร าว A405 มะพร าว/มะม วง A405/A407 มะพร าว/กล วย A405/A411 มะพร าว/มะขาม A405/A412 มะพร าว/มะนาว A405/A422 มะม วง A407 มะม วง/กล วย A407/A411 กล วย A411 โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร กล วย/ชมพ A411/A418 กล วย/มะนาว A411/A422 ชมพ A418 ชมพ /มะนาว A418/A422 มะนาว A422 มะนาว A422 โรงเร อนเล ยงส ตว โรงเร อนเล ยงส ตว ป ก A703 โรงเร อนเล ยงส กร A704 สถานท เพาะเล ยงส ตว น า สถานท เพาะเล ยงส ตว น าร าง A900 สถานท เพาะเล ยงส ตว น าผสม A901 สถานท เพาะเล ยงปลา A902 สถานท เพาะเล ยงก ง A903 พ นท ป าไม ป าประเภทผล ดใบ ป าผล ดใบรอสภาพฟ นฟ F200 ป าผล ดใบสมบ ณ F201 ป าประเภทไม ผล ดใบ ป าเลนรอสภาพฟ นฟ F300 ป าเลนสมบ ณ F301 พ นท อย อาศ ย ต วเม องและย านการค า ต วเม องและย านการค า U1 หม บ าน หม บ านร าง U200 หม บ าน U201 หม บ าน/ไม ผล หม บ าน/ไม ผลผสม U201/A401 หม บ าน/มะพร าว U201/A405 สถานท ราชการ และสถานบ น สถานท ราชการ และสถานบ น ต างๆ ต างๆ U3 สนามบ น สนามบ น U401 ถนน ถนน U405 โรงงานอ ตสาหกรรม โรงงานอ ตสาหกรรม U502 สถานท พ กผ อนหย อนใจ สถานท พ กผ อนหย อนใจ U601 สนามกอล ฟ สนามกอล ฟ U602 ส สาน, ป าช า ส สาน, ป าช า U603 พ นท แหล งน า แหล งน าธรรมชาต แม น าล าคลอง W101 ทะเลสาบ บ ง W102 โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร บ อน าในไร นา W202 แหล งน าท สร างข น อ างเก บน า W201 คลองชลประทาน W203 พ นท อ น ๆ พ นท ท งหญ าธรรมชาต ท งหญ า M101 ไม ละเมาะ ไม ละเมาะ M102 พ นท ล ม พ นท ล ม M2 เหม องเก า บ อข ดเก า เหม องเก า บ อข ดเก า M300 นาเกล อ นาเกล อ M401 พ นท ท งขยะ ท ท งขยะ M404 พ นท ถม พ นท ถม M405 ข นตอนการสร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น โซนและฝ าย ในข นตอนก อนหน าน เราได เตร ยมช นข อม ลขอบเขตโซนและฝ าย และช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ของโครงการฯ ไว แล ว ด งน น ในการสร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของโซนและฝ าย ก ท าได โดยการ น าช นข อม ลขอบเขตโซนและฝ าย ไปต ดช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของโครงการฯ โดยการใช ค าส ง Cilp ด งน 1. สร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของโซน ม ข นตอนด งน 1.1 น าเข าช นข อม ลขอบเขตโซน(1-34) และช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของโครงการฯ (โซน1-34, LU_ขอบเขตโครงการฯ) ในต วอย างจะแสดงเฉพาะโซน1 ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 1.2 ท าการต ดช นข อม ลเพ อเอาเฉพาะข อม ลการใช ประโยชน ท ด นโซน1 โดยไปท Geoprocessing เล อก Cilp ด งร ป 1.3 เม อปรากฏหน าต างเคร องม อ Cilp ในส วน Input F ให เล อกช นข อม ลท ต องการจะต ด ในส วน ของ Cilp F ให เล อกช นข อม ลท น ามาต ด และส วนของ Output F ให ต งช อและเล อกท เก บ จากน นเล อก OK ก จะได ช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นโซน1 ด งร ป ช นข อม ลท ต องการจะต ด ช นข อม ลท น ามาต ด ต งช อและเล อกท เก บ 1.4 สร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นโซนอ นๆ ก ท าล กษณะเด ยวก น โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช กรมชลประทาน ค ม อประกอบการอบรมข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร 2. สร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของฝ ายส งน าฯ ม ข นตอนด งน 2.1 น าเข าช นข อม ลขอบเขตฝ ายส งน าฯ(1,2,3,5) และช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของโครงการฯ (ขอบเขตฝ ายส งน าฯ(1,2,3,5), LU_ขอบเขตโครงการฯ) ในต วอย างจะแสดงเฉพาะขอบเขตฝ ายส งน าฯ5 ด งร ป 2.2 ท าการต ดช นข อม ลเพ อเอาเฉพาะข อม ลการใช ประโยชน ท ด นฝ ายส งน าฯ5 โดยใช ค าส ง Cilp ตามข อ 1.2 และ 1.3 จะได ช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นของฝ ายส งน าฯ5 ด งร ป 2.3 สร างช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นฝ ายส งน าฯ อ นๆ ก ท าล กษณะเด ยวก น โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช การสร างขอบเขตพ นท ชลประทานของโซน ฝ าย และโครงการส งน าฯ พ นท ชลประทาน ค อ พ นท ท เป นการเกษตร ด งน น การสร างช นข อม ลขอบเขตพ นท ชลประทานจ งเล อก เอาเฉพาะพ นท การใช ประโยชน ท ด นท เป นพ นท การเกษตร ข นตอนการสร างพ นท ชลประทาน ม ด งน 1. น าเข าช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด นโครงการส งน าฯ (LU_ขอบเขตโครงการฯ) ในโปรแกรม ArcMap ด งร ป 2. เป ดตารางอธ บายของช นข อม ล โดยไปท ช น Layer ข อม ล คล กเม าส ขวา เล อก Open Attribute Table จะได ด งร ป โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 3. เม อได หน าต าง Table ให ท าการเล อกข อม ลการใช ประโยชน ท ด นท เป นพ นท การเกษตร โดยค าส ง Select By Attributes แล วสร างเง อนไขเพ อเล อกพ นท ท ต องการ ด งร ป ข อม ลท ถ กเล อก (พ นท เกษรตรกรรม) โครงการส งน าและบ าร งร กษาเพชรบ ร สปช 4. ท าการน าออกข อม ลพ นท เกษตรกรรม เพ อสร างเป นช นข อม ลพ น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks