แนะนาโปรแกรม ArcGIS Desktop โปรแกรม ArcGIS ค ออะไร โปรแกรม ArcGIS เป นช ดโปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ช ดโปรแกรมหน ง ซ ง ใช ในการจ - PDF

Description
แนะนาโปรแกรม ArcGIS Desktop โปรแกรม ArcGIS ค ออะไร โปรแกรม ArcGIS เป นช ดโปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ช ดโปรแกรมหน ง ซ ง ใช ในการจ ดการข อม ลภ ม สารสนเทศ เพ อตอบสนองความต องการการใช งานของหน

Please download to get full document.

View again

of 54
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 17 | Pages: 54

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนะนาโปรแกรม ArcGIS Desktop โปรแกรม ArcGIS ค ออะไร โปรแกรม ArcGIS เป นช ดโปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ช ดโปรแกรมหน ง ซ ง ใช ในการจ ดการข อม ลภ ม สารสนเทศ เพ อตอบสนองความต องการการใช งานของหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ และเอกชน สถานศ กษา ฯลฯ ผล ตและจ ดจาหน ายโดยบร ษ ท ESRI จาก ด องค ประกอบของ ArcGIS องค ประกอบของ ArcGIS ประกอบด วย ช ดโปรแกรม ArcView ArcEditor ArcInfo เพ อการ นาเข า, แก ไข, ว เคราะห และแสดงผลแผนท ช ดโปรแกรม ArcSDE และ Enterprise Database เพ อการ จ ดการระบบฐานข อม ลเช งพ นท ช ดโปรแกรม ArcIMS เพ อการให บร การแผนท ผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต องค ประกอบของ ArcGIS โปรแกรมประย กต ArcMap, ArcCatalog และ ArcToolbox ArcGIS แบ งเป นระด บการนาไปใช งาน 3 ระด บซ งม ช อเร ยกต างก นออกไปค อ ArcView, ArcEditor และ ArcInfo ซ งการเล อกนาไปใช งานแก องค กรต องคาน งถ งความต องการขององค กรน น ๆ เช น ขนาด และการใช งานของฐานข อม ล การใช งานภายใต ระบบเคร อข าย ฯลฯ ArcGIS ท งหมดสร างมาจากเทคโนโลย Component Object Model (COM) ซ งม ประส ทธ ภาพส งสามารถให ผ ใช ปร บแก ไขเองได หลายส วน รวมท งสร าง extensible ไว ใช เอง ArcGIS ท กประเภทจะประกอบด วยโปรแกรมประย กต 3 โปรแกรมด วยก นค อ ArcCatalog ArcMap และ ArcToolbox ซ งโปรแกรมประย กต ท งสามสามารถเช อมโยงก นในล กษณะ interact ท งจาก ข อม ล GIS แผนท และเคร องม อต าง ๆ ArcCatalog ใช เพ อเข าถ ง สร างฐานข อม ล และปร บแก metadata ส วน ArcMap เหมาะสาหร บแสดง ปร บแก ส บค นข อม ล และสร างเอกสารแผนท สาหร บ ArcToolbox เหมาะ สาหน บว เคราะห ทางภ ม ศาสตร ม เคร องม อและเคร องม อว เศษสาหร บช วยในการว เคราะห และแปลงประเภท ข อม ล ArcGIS ท เราใช งาน ArcMap ใช สาหร บแสดงภาพ ปร บแก ข อม ลเช งพ นท สร างแผนท กราฟ และรายงาน ฐานข อม ล GIS จะแสดงบนแผนท ท เร ยกว าช นข อม ล (Layer) ในแต ละช นข อม ล จะแยกเป นข อม ลแต ละ ประเภทท จ ดเก บ ส วนบร เวณ Table of Content (TOC) ของ ArcMap จะแสดงรายการของช นข อม ลบน แผนท โดยค าต งต นของ TOC จะอย ด ายซ ายม อแต สามารถ เคล อนไปอย ตาแหน งอ น ๆ ได ตามต องการ สาด บ การวางช นข อม ลใน TOC จะเป นลาด บ การแสดงข อม ลในส วนแสดงแผนท ลาด บท อย บนส ดก จะแสดงภาพอย บนส ดด วย ด งน นควร นาข อม ลท เหมาะเป นฉากหล ง ไว ล างส ด ArcCatalog เป นโปรแกรมประย กต ท ใช ต ดต อก บฐานข อม ล ม ประส ทธ ภาพหล กค อม ความสามารถเล อกเส นทางข อม ล (browse) ด โครงสร างการจ ดเก บข อม ล (organize) จาหน ายจ ายแจก เอกสารแผนท หร อข อม ล หน ากากของ ArcCatalog ม ล กษณะคล ายก บ Windows Explorer แต ต างก นท สามารถเร ยกด ข อม ล แผนท และเมตะดาต า (metadata) ได ArcToolbox เป นเคร องม อช วยในการว เคราะห ข อม ล GIS ข นส ง เช น การแปลงระบบพ ก ด หร อแปลงประเภทข อม ลจากชน ดต าง ๆ ไปเป น Geodatabase ด วยการทางานแบบ drag and drop ทาให สามารถลากช อและเส นทางของข อม ลจาก ArcCatalog ไปย ง ArcToolbox ได เร มต นใช งานโปรแกรม การเป ดใช งานโปรแกรม ArcMap หากม Shortcut Icon ของ ArcMap อย แล ว ให ด บเบ ลคล กท ArcMap บนเดสก ท อป เพ อเป ดโปรแกรม หากเป ดโปรแกรมจาก Start menu All Programs ArcGIS คล กท ArcMap จะ ปรากฏหน าต าง ArcMap โดยสามารถเล อกการเร มต นการใช งาน ได ด งน A new empty map เม อต องการสร างโปรเจกต ใหม หร อสร างหน าต างแผนท เปล า เพ อรองร บการเพ มช นข อม ลแผนท โปรแกรมม มาให - A template เป ด Template ของ Layout เม อต องการใช ร ปแบบแผนท ท เจกต ท ได สร างไว แล ว - An existing map เป ดข อม ลแผนท ท เคยใช งานอย แล วหร อเม อต องการเล อกโปร Immediately add data นาเข าข อม ลท นท โดยจะเป ดหน าต างเพ อให นาเข าข อม ล Do not show this dialog again เป นการเล อกให แสดงหร อไม แสดงหน าต างน เม อเป ดโปรแกรม ArcMap ข นมา (ถ าต องการไม ให แสดงหน าต างน อ กให คล กด านหน า) Load last map on startup เป ดข อม ลแผนท ท ทางานก อนหน าน ข นมาให โดย อ ตโนม ต ซ งจะไม ม หน าต างโต ตอบเพ อสอบถามถ งข อม ลท ต องการจะเป ดอ กต อไปอย างไรก ตามหากต องการ ยกเล กการเป ดข อม ลแผนท อ ตโนม ต สามารถทาได โดยกดป ม ESC ในขณะท ม การเป ดข อม ลแผนท น นอย ส วนประกอบของ ArcMap Title bar and toolbars: Title bar: แสดงช อแผนท หร อโครงการท ทางาน ตามด วยช อโปรแกรมท เป ดใช งาน และช อระด บ License ท ใช งาน Toolbars: contains many toolbars viz. Main Menu: default tool bar with pull own menu that contains: File, Edit, View, Insert, Selection, Tools, Windows and Help. Click on these menus to select various options within each menu. Draw: allows drawing and editing graphics/text on the map and layout. Layout: Standard: Tools: allows display, zoom and scale layouts. allows creating a new document, opening an existing document, saving and printing a document, editing functions, adding/editing map and data, opening ArcCatalog and ArcToolbox, opening Model Builder, and activating help. allows working with data view frame or work space viz. displaying, zooming, selecting, identifying, finding and measuring features and elements. * Several other toolbars can be made active by right clicking on the Main Menu toolbar or by clicking on the pull down Main Menu/View/Toolbars Table of Contents: เป นสารบ ญข อม ลจะแสดงรายการของช นข อม ลต างๆ และส ญล กษณ ซ ง TOC สามารถย ายไปไว ตาแหน งต างๆ ท ต องการได และสามารถลดหร อขยายขนาดได โดยลาก เมาส ในแนวนอนหร อแนวต งระหว าง TOC และ Display Area Data Frame: กรอบข อม ลใช กาหนดขอบเขตทางภ ม ศาสตร ขอบเขตหน ากระดาษ ระบบพ ก ดภ ม ศาสตร และค ณสมบ ต การแสดงผลสาหร บหน งหร อหลายช นข อม ลใน ArcMap โดยท ใน Data View สามารถม ได หลายๆ Data Frame แต จะสามารถแสดงข อม ลท ก Data Frame พร อมก นได Display Area: เป นส วนท ใช แสดงผลข อม ลแผนท จะม การแสดงผล 2 ร ปแบบค อ Data View ใช แสดงผล ข อม ลรวมถ งการแก ไขข อม ล และ Layout View ใช แสดงผลแผนท พร อมพ มพ Status Bar: ใช แสดงค าพ ก ดภ ม ศาสตร รวมถ งแสดงคาอธ บายป มท เล อกใช งานหร อเมน ต างๆ Layers: A layer contains information about how to display the dataset, but not the dataset itself. Each data frame contains one or more layers. Any datasets you add to the map are represented as layers in the Table of Contents. Checking the box next to each layer will display the map elements. The order of the layers will display map elements in that order. การทางานก บ ArcMap จะท างานก บเอกสารแผนท (Map Document) ซ งเอกสารแผนท แต ละเอกสาร สามารถม ได หลายกรอบข อม ล (Data Frame) และเอกสารแผนท จะม ไฟล นามสก ลเป น.mxd การเพ มและลบช นข อม ล (Add and remove layers) การเพ มช นข อม ลหร อการนาเข าข อม ล (Add data) สามารถเป ดข อม ลได 4 ว ธ ด งน 1. คล กลากช นข อม ลท ต องการจาก ArcCatalog ไปย งกรอบข อม ล (Data Frame) หร อพ นท แสดงผลข อม ล (Display Area) ของ ArcMap ได ท นท ท งน ควรปร บหน าต างให สามารถมองเห นได ท ง 2 โปรแกรม เช น นาเข าช นข อม ล RiskRoad54 จาก D:\GIS\BMA_GIS\Air&Noise\RiskRoad54.shp ท ArcCatalog โดยคล ก RiskRoad54 ค างไว แล วลากมาปล อยใน ArcMap 2. คล กไอคอน Add data บนแถบเคร องม อ Standard Toolbar จะปรากฏหน าต าง Add เล อกข อม ลท ต องการ จากน นคล กป ม Add ด งร ป 3. คล กขวา Layers (Data Frame) เล อก Add Data ในหน าต าง Add Data ให เล อกข อม ล ท ต องการ จากน นคล กป ม Add 4. คล กท เมน File เล อก Add Data ให เล อกข อม ลท ต องการ จากน นคล กป ม Add การลบช นข อม ล (Remove Layer) ทาได โดยคล กเมาส ขวาท ช นข อม ลน น จะปรากฏกล องเคร องม อ เล อกแถบ Remove ช น ข อม ลน นก จะหายไป (แต จะไม ม ผลต อช นข อม ลจร งท เก บไว ในระบบ) หากต องการลบหลายๆ ช นข อม ลพร อม ก น ให เล อกหลายๆข อม ล โดยกดป ม Ctrl พร อมการคล กเล อกช นข อม ลท ต องการลบ จากน นคล กขวาบนช น ข อม ลท เล อกไว ช นใดช นหน งเพ อเร ยกเมน ล ดข นมา จากน นเล อกคาส ง Remove ช นข อม ลน จะลบออกจาก TOC ด ร ปประกอบ ประเภทของข อม ล จ ด (Point) แสดงข อม ลด วยพ ก ด (x,y) 1 ค ไม ม ขนาดพ นท ไม ม ความยาว ใช แสดงตาแหน งของท ต ง เช น ท ต งหม บ าน ท ต งโรงเร ยน ท ต งโรงงานอ ตสาหกรรม เป นต น เส น (Line) แสดงข อม ลด วยกล มของค าพ ก ด (x,y) โดยม การกาหนดจ ดเร มต น และจ ดส นส ดไว (End Point) ไม ม ขนาดพ นท ม ความยาวและท ศทาง เร ยกจ ดเปล ยนท ศว า vertex/vertices ใช แสดงแนวเส นถนน แม น า สายไฟฟ า เป นต น พ นท (Polygon) ม ขนาดพ นท ความเส นรอบวง ใช แสดงอาณาบร เวณ เช น ขอบเขตการปกครอง พ นท สวนสาธารณะ พ นท โรงงาน เป นต น กล องเคร องม อ ช นข อม ลท แสดงสามารถเปล ยนร ปร างหน าตาได โดยคล กท ร ปร างของช นข อม ลน น จะปรากฏ จ ด (Point) เส น (Line) พ นท (Polygon) ภาพน เป นการปร บแต งขนาด ร ปร าง และส ญล กษณ ของช นข อม ลต างๆ พร อมนาไปใช งาน ตารางข อม ล (Attribute) แสดงตารางข อม ลรายละเอ ยดของช นข อม ลน น โดยคล กเมาส ขวาท ช นข อม ลน น จะปรากฏ กล องเคร องม อ เล อกแถบ Open Attribute Table จะปรากฏตารางข อม ลคล ายตาราง Excel ซ งสามารถทา การเล อก เพ ม พ มพ ส งออกข อม ล และอ นๆ ด ร ปประกอบ การนาค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ค าพ ก ดจ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศและเส ยงต างๆ อาจไดมาโดยการจ บค าพ ก ดด วยเคร อง GPS หร ออ านค าพ ก ดจากแผนท สามารถนามาสร างช นข อม ล GIS ด วยโปรแกรม ArcGIS ไดในกรณ ต างๆ ด งน กรณ การสร างช นข อม ลท เป นจ ด (Point) สาหร บการสร างช นข อม ลในล กษณะท เป นจ ด เช น จ ดตรวจว ดคว นดา โรงงานอ ตสาหกรรมท เป นแหล งกาเน ดมลพ ษทางอากาศ จ ดต ดต งรถตรวจว ดค ณภาพอากาศและเส ยง เป นต น สามารถดาเน นการ ตามข นตอน ด งน 1) พ มพ ค าพ ก ดและรายละเอ ยดต างๆ ท เก ยวข องก บจ ดพ ก ดน นๆ ด วยโปรแกรม Microsoft Excel หร อนาเข าจากเคร อง GPS แล วแปลงข อม ลด วยโปรแกรม Microsoft Excel ซ งจะได ข อม ล พ ก ดแยกคอล มน แยกเซลล ก น ต วอย างด งภาพ เสร จแล วทาการบ นท กข อม ล โดยคล กท File Save As ต งช อ แล ว save เป นนามสก ล.xls 2) คล กท เมน Tool Add XY Data คล ก เพ อเล อกไฟล ท ได บ นท กไว ข างต น (ภาพหมายเลข 1) คล กเล อกไฟล Point.xls แล วคล ก Add (ภาพ หมายเลข 2 ) ให เล อก Sheet1$ (ภาพหมายเลข 3) แล วคล ก Add 3) ท ช อง X Field และ Y Field เล อกพ ก ดตะว นออก (X) และพ ก ดเหน อ (Y) ตามภาพ 4) คล กท Edit Select Projected Coordinate Systems UTM WGS 1984 เพ อเล อกระบบอ างอ งพ ก ดทางแผนท ในท น เล อกเป นระบบ WGS 1984 UTM Zone 47N เสร จแล วคล ก Add OK OK 5) จะได จ ดพ ก ดต าง ๆ ด งภาพ 6) ทาการ Export Data เพ อให ได ข อม ลท อย ในร ปของ Shape File คล กขวาท ช นข อม ลเล อก Data Export Data คล กท เพ อเล อก Directory ท ต องการบ นท กข อม ลไว พร อมท งต งช อช นข อม ล เสร จแล วคล ก Save OK จะปรากฏหน าต างถามว า ต องการเพ มข อม ลท ได Export ไปแล วเข าส ช นข อม ลใน แผนท หร อไม ตอบ Yes จะปรากฏช นข อม ลท เป น Shape File และข อม ลในร ปตาราง (Attributes) ด งภาพ ลบ Sheet1$ Events ออก ก เป นอ นเสร จส น การสร างฟ ลด และคานวณค าในฟ ลด เราสามารถจ ดการก บตารางข อม ลได เช น การสร างฟ ลด และการคานวณค าในฟ ลด ข อม ล Polygon ด วยการบวก ลบ ค ณ หาร การคานวณค าพ นท หน วยเป นไร จากฟ ลด Area_m2 ท ม หน วยเป นตาราง เมตร โดยนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks