Arbeidsbok for Praksis, Sosionom, Vår 2014

Description
NAV

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    ARBEIDSBOK FOR PRAKSIS 1.klasse sosionom  –  vår 2014 Uke 11-15 10.03.-11.04.   Kristiansund  1 Forord Denne arbeidsboka er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag v/Program for sosionomutdanning og NAV Kristiansund i utviklingen av 1.gangspraks på sosionomutdanningen. En lærerik og vellykket praksisperiode er avhengig av både studenter, praksisplass med veileder og høgskolen. Tilbakemeldinger fra både studenter og veiledere i praksisfeltet, har blant annet vært behovet for en nærmere konkretisering av hva studentene skal/kan gjøre av oppgaver. I tillegg hvilke forventninger skolen har til veileder og deres rolle. Vi håper at denne boka kan imøtekomme noen av disse behovene. Studieplanen for sosionomutdanningen beskriver det faglige innholdet i studiet og hvordan det er bygd opp. Det består av sju emner hvor « Sosialt arbeid i velferdsstaten », er emne II i vårsemesteret i 1.klasse. Praksisperioden er en del av dette emnet. I denne boka finner du utdrag fra studieplanen om 1 læringsutbyttet   for dette emnet, som forteller hva vi forventer at studentene kan noe om når de er ferdig med dette emnet og har bestått eksamen. Det er ulike måter å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på (jfr. Læringsutbytte i studieplanen). Studentene har forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid, selvstudier og ulike skriftlige oppgaver. I tillegg kommer praksis som en viktig arena for læring i forhold til disse læringsutbyttene. Noe er det enklere å tilegne seg ute i praksisfeltet, mens på andre områder finner man kunnskapen i boka eller gjennom refleksjon med andre. I og med at det er første gang vi prøver ut denne boka, er vi interessert i å få tilbakemeldinger på både innhold og form, slik at den kan videreutvikles og bli bedre. Erfaringer på bruk av denne boka vil være avgjørende for videreutvikling av denne som et verktøy gjennom praksisperioden. Bakerst i boka finner dere et evalueringsskjema som vi ber den enkelte, både 2 student og veileder, besvare og sende/levere inn til skolen etter endt praksis. På forhånd tusen takk! Vi takker spesielt: Studentgruppa v/ NAV Kristiansund vår 2013: Martine Hasfjord Pedersen, Åse Kristin Roaldsethli, Lena Aasnes Hovdhagen og Gro Rieber-Mohn  NAV Kristiansund v/rådgiver Per Ola Harstad og andre kollegaer Trondheim kommune v/ fagleder Eva Nielsen  NAV- Lerkendal v/veileder Anne Aasback Program for sosionomutdanning, HiST v/høgskolelektor Marie Florence Moufack og andre kollegaer Alle har kommet med gode ideer og nyttige innspill underveis i dette arbeidet! Trondheim 04.02.2013 Kari Røkkum Winje og Lise Dalby 1  Se s.26 om læringsutbytte i emne II: Sosialt arbeid i velferdsstaten 2  For studentene legges skjemaet på it`s learning og besvares derfra  2 Innhold Hvordan bruker du boka? .................................................................................................... 3   Målsetting for praksis ......................................................................................................... 5   Forberedelser til praksis ...................................................................................................... 5   Oppgaver i forhold til kunnskap ......................................................................................... 6   Oppgaver i forhold til ferdigheter ..................................................................................... 11   Oppgaver i forhold til generell studiekompetanse ............................................................ 12   Hjelpemidler underveis ..................................................................................................... 13   Observasjon....................................................................................................................... 13   Observasjon og refleksjonsoppgaver ............................................................................ 14   I: Observasjonsskjema: Hva skal observeres? .............................................................. 15   II:Observasjonsnotat (skriv ned det du observerte) ...................................................... 16   III: Refleksjonsnotat...................................................................................................... 17   Loggbok/dagbok ............................................................................................................... 18   Oppgaver/hjelpemiddel som kan brukes i veiledning ....................................................... 19   Læringssirkel..................................................................................................................... 20   Evalueringsskjema for veileder......................................................................................... 21   Evalueringsskjema for student .......................................................................................... 24   Læringsutbytter fra studieplanen ...................................................................................... 26   Litteratur ........................................................................................................................... 26   Pensum for HSAR1002..................................................................................................... 27    Nærværsskjema ................................................................................................................. 31    3 Hvordan bruker du boka? Dette arbeidsheftet er ment som et verktøy for student og veileder i forbindelse med gjennomføring av praksisperioden. Oppgavene er organisert og må sees i sammenheng med læringsutbyttene i studieplanen. Der skilles det mellom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse  som vi forventer at de kan noe om ved fullføring av dette emnet. Først i denne boka presenteres oppgaver knyttet til kunnskap . Deretter følger oppgaver i forhold til  ferdigheter og til slutt oppgaver om  generell kompetanse . Oppgavene er ikke obligatoriske , men er ment som en hjelp i læringsprosessen for studentene og kan også brukes i veiledningen. Det er ikke noe krav om skriftliggjøring og innlevering. Hvordan de brukes, blir derfor noe de avtaler seg i mellom og med veileder. Praksisplassene er forskjellige. Av og til kan det være utfordringer knyttet til å finne egnede oppgaver og aktiviteter gjennom hele praksisperioden, og her kan oppgavene i denne boka være til hjelp. Hvordan studenten finner svar på, belyser eller gjennomfører de ulike oppgavene, kan variere, men her er ulike muligheter: -   Undersøkelsesoppgaver  –   finne ut mer om et tema, eksempelvis samarbeid, frivillig sektor,  boligspørsmål, organisering etc. hvor studentene må oppsøke andre for å finne frem til ny kunnskap -   Observasjonsoppgaver  –   herunder også refleksjonsnotat -   Vurdere og analysere skriftlige dokument (fakta, vurdering, beslutninger, vedtak etc.) -   Selvstudier - arbeide med pensum -   Veiledning fra praksisveileder Metoden du/dere velger er avhengig av muligheter som finnes på praksisplassen, men like viktig er også hva oppgaveteksten etterspør. Hvilken metode anses best egnet i forhold til det som etterspørres? Eksempel: Hvordan er publikumsmottaket i NAV organisert? Om du ikke har praksis i NAV, kan du kontakt et NAV-kontor og be om å få en samtale med noen som arbeider der.   Avtaler om intervju, samtaler, observasjoner etc. må studentene gjøre selv, mens veileder eksempelvis kommer med forslag på steder og personer det kan være hensiktsmessig å ta
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks