Applications Program ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร ประย กต. Custom-written software - PDF

Description
Applications Program ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร ประย กต หมายถ ง ซอฟต แวร ท น ามาใช ประโยชน ท ว ไป เช น Word processing, Spreadsheet software. หร อซอฟต แวร ท พ ฒนาข นตาม ว ตถ ประสงค ของผ ใช อาจจะเป น Package

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 72 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Applications Program ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร ประย กต หมายถ ง ซอฟต แวร ท น ามาใช ประโยชน ท ว ไป เช น Word processing, Spreadsheet software. หร อซอฟต แวร ท พ ฒนาข นตาม ว ตถ ประสงค ของผ ใช อาจจะเป น Package Software หร อ Custom written Software Custom-written software เป นซอฟต แวร ท เข ยนโดยโปรแกรมเมอร ท ออกแบบ ท างานเฉพาะอย างหร องานตามความต องการของผ ใช Packed Packed software เป นซอฟต แวร ท ม ขายอย ในตลาด หาซ อได ท วไป เช น Offices Version : หมายถ งการปร บปร งซอฟต แวร หล ก เช น Dos 5 -- Dos 6 เป นการเปล ยนแปลงต ว เลขหน าจ ดทศน ยม Release Release : หมายถ งการปร บปร งเล กน อยของ ซอฟต แวร เช น Dos Dos 3.12 จะเปล ยน แปลงต วเลขหล งจ ดทศน ยม โปรแกรมประย กต แบ งออกเป น 4 ประเภท Entertainment software Education and reference software Productivity software Business and specialized software Entertainment software เป นซอฟต แวร ท สน บสน นด านการบ นเท ง เช น Video-games, PCMAN, Super-Mario Educational & Reference software ซอฟต แวร สน บสน นด านการศ กษา เช น CAI, Encyclopedia, Library search, MathLAB Productivity Productivity software เป นซอฟต แวร ท พบในส าน กงานส วนมาก บน ไมโครคอมพ วเตอร และคอมพ วเตอร ขนาด คอมพ วเตอร และคอมพ วเตอร ขนาด ใหญ ช วยให ผ ใช เพ มประส ทธ ภาพในการ ท างาน โปร แกรมท น ยมแพร หลายม ด งต อไป น Word Word processing software Spreadsheet Spreadsheet software Database Database software Presentation Presentation graphics software Communication software Desktop accessories and personal information managers Integrated software Group ware Internet Web Browsers Business & Specialized software เป นซอฟต แวร ท สร างข นใช งานเฉพาะอย าง เช น Desktop Desktop Publishing Project Project management Computer Computer Aided Design HypertextHypertext etcetc การประย กต ใช งานของซอฟต แวร ประย กต Word processing เป นโปรแกรม ประย กต ท ใช ในไมโครคอมพ วเตอร มากกว า 95% เป นโปรแกรมส าหร บ การสร าง แก ไข ตรวจสอบ พ มพ และ การจ ดเก บเอกสารต างๆ Spreadsheet Spreadsheet Software เป นซอฟต แวร จ ดท าตารางว เคราะห แบบอ เลค โทรน ค ผ ใช สามารถพ มพ ห วข อหร อช อข อม ล และต วเลขต างๆ โดยโปรแกรมน จะเป นร ปแบบ ตารางเพ อร บข อม ลเหล าน สามารถค านวณตาม ส ตรท ก าหนดได ใช ส าหร บงานบร หารการเง น ว เคราะห ทางสถ ต ฯลฯ Database Software DatabaseDatabase หมายถ งซอฟต แวร ท ท าหน ารวบรวม แฟ มข อม ลจ านวนมากท ม ความส มพ นธ ก นเข าด วย ก นในระบบคอมพ วเตอร Database Database software เป นโปรแกรมท ควบค มโครง สร างฐานข อม ล และควบค มการเข าถ งข อม ลต างๆ ในฐานข อม ล Presentation Presentation Graphics Software เป นซอฟต แวร ท ผ ใช น ามาสร างร ปแบบการเสนอ ผลงานแบบกราฟฟ คให ก บบ คคลอ นๆ เช น MicroSoft-Powerpoint, Aldus Presentation, Lotus freelance graphics, Harvard Graphics ในร ป แบบสไลด ผ านจอภาพขนาดใหญ Communications Software แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ Data Communications Software Electronic Electronic Mail software Data Communications Software ท าหน าท ในการจ ดการส งข อม ลระหว างคอมพ วเตอร เช นผ ใช ไมโคร ไมโครคอมพ วเตอร ส วนมากท ร บและ คอมพ วเตอร ส วนมากท ร บและ ส งข อม ลผ านโมเด มและค สายโทรศ พท ซอฟต แวร ท ใช ส าหร บการท างานแบบน ท น ยม ค อ Crosstalk และ Procomm Plus Electronic Mail Software เป นซอฟต แวร ท ใช ผ ใช สามารถส งจดหมาย และ เอกสาร ระหว างคอมพ วเตอร ในเคร อข าย องค กร ส วนมากจะม Boxes ท านสามารถส ง เอกสารชน ดเว ร คโปรเซสซ ง เว ร คโปรเซสซ งไปย งผ ร บตามแอดเด รสท ก าหนด หร อส งเอกสารไปย งผ ใช หลายท าน ตามท ต องการ Microsoft Windows 55 3 Microsoft Windows 98 Windows 98 ค อ โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ( Operating system) หมายถ ง โปรแกรมท ท า หน าท เป นต วกลางระหว างโปรแกรมประย กต ก บฮาร ดแวร โปรแกรมประย กต ระบบปฏ บ ต การ ฮาร ดแวร ผ ใช Windows 98 ร นภาษาไทย การบ ต (Boot) เคร อง Windows 98 ร นภาษาไทยสามารถใช งานได 2 ภาษา พร อมก นจ งต องม ป มค ย บอร ด เพ อใช กดเปล ยนอ กษร ในขณะท พ มพ ข อความน นค อป มแรกแถวจากซ าย ด านบน 1. เป ดสว ตซ คอมพ วเตอร 2. คอมพ วเตอร ตรวจสอบระบบและ Boot 3. รอจนกว าปรากฏหน าจอว นโดวส พร อมใช งาน หน าจอภาพ พร อมใช งาน ป ม Start Icon Desktop Task Bar ป ม Start เป นจ ดเร มต นของการใช งานสามารถใช เป ด โปรแกรมใดๆ ก ได Taskbar เป นส วนท ป ม Start ต งอย ฉะน นจ งเป น ส วนส าค ญในการควบค มโปรแกรมต างๆ Icon โปรแกรมหร อส งท ใช งานประจ าน ามาสร างเป น ภาพเล กเร ยกว า Icon ท าให ใช งานสะดวก Desktop จะเห นว า Icon หร อ Taskbar วางอย บน Desktop ด งน น Desktop เป นฉากหล งของท กอย าง 4 เม อท าน กดป ม Start Windows 98 ได แถม โปรแกรมใช งาน ท ค ณ สามารถน ามาใช งานได ท นท ไว หลายโปรแกรม เช น บ นท ก ข อความ ค ดเลข เกม การวาด ภาพเป นต น เล อนเมาส ไปท Accessories จะ พบโปรแกรมใช งานท มาก บ ว นโดวส คล ดป ม Start เล อนเมาส ไปท Program เล อนเมาส ไปท Accessories 1 คล ก 2 เล อนเมาส 3 เล อนเมาส 4 คล ก Notepad เมน แถบเคร องม อ ย อหน าต าง ขยายหน าต าง ป ดโปรแกรม แถบห วเร อง พ นท ท างาน การเป ดโปรแกรมอ นๆเพ ม ค ณสมบ ต ของโปรแกรมว นโดวส 98 ค อค ณสามารถใช โปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร อมก นอย างสมบ รณ เช น ขณะท ก าล งเป ดงาน Notepad ค ณสามารถใช เคร อง ค านวณได คล กป ม Start เล อนเมาส ไปท Program เล อนเมาส Accessories คล กท Calculator Accessories โปรแกรมสารพ ดประโยชน Calculator : เคร องค ดเลข Notepad : โน ตย อ Phone Dialer : หม นโทรศ พท ด วยคอมพ วเตอร Paint : กระดารวาดภาพ Multimedia : ม ลต ม เด ย 5 Microsoft Office 97 เป นโปรแกรมประย กต ท ออกแบบใช ก บส าน กงาน ประกอบด วยโปรแกรมหล กด งน Micro Soft Word 97 Micro Soft Excel 97 Micro Soft Power Point 97 Micro Soft Outlook 97 Micro Soft Word 97 เป นโปรแกรมสร างเอกสารท ม ความสามารถ ส ง เช น การตกแต งเอกสาร การตรวจสอบค า ผ ด จ ดร ปแบบอ ตโนม ต และย งสามารถน า เอกสารท สร างออกแสดงทางอ นเตอร เน ตได ท นท อ กด วย Micro Soft Excel 97 เป นโปรแกรมช วยค านวณ เพ ยงแต น าต วเลขมาใส ในตา ราง แล วสร างส ตร ค านวณต วเลขเหล าน น ก จะได ผล ล พธ การค านวณท แสดงในร ปของต วเลข หร อกราฟ ได อย างง ายดายและสะดวกในการแก ไขภายหล ง และย ง สามารถแสดงออกทางอ นเตอร เน ต Micro Soft Power Point 97 เป นโปรแกรมน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพท ม คล งภาพน า มาใช งานได ท นท ม อ กษรหลายแบบ ตรวจค าผ ด อ ตโนม ต และสามารถน าเสนอผ านหน าจอคอมพ วเตอร แบบม ภาพเคล อนไหวได ย งสามารถน าเสนอผ าน อ นเตอร เน ตได ท นท อ กด วย 6 Micro Soft Outlook 97 เป นโปรแกรมช วยจ ดตารางเวลา น ด หมายประช ม สามารถจ ดตารางเวลา ของกล มท างาน และย งสามารถส ง ไปรษณ ย อ เลก ทรอน กส ให ผ อ นได อ ก ด วย Micro Soft Word 97 Micro Soft Word 97 ความสามารถของ Word 97 ตรวจค าผ ดอ ตโนม ต ย อนกล บการท างานได (Undo) (100 ข นตอน) ระบบแก ไขอ ตโนม ต ค าแนะน าโดยผ ช วยส วนต ว(Word Assistance) การเช อมต อก บโปรแกรมอ นๆ เอกสารส าเร จร ป (template) แปลงเป นเอกสารอ นเตอร เน ตได ท นท การเป ดโปรแกรม Word 97 คล กป ม Start เล อนเมาส ไปท Program เล อนเมาส ไปท Micro Soft Word เร มสร างเอกสาร (Document) เม อเข าส Word 97 จะม เอกสารเตร ยมพร อมไว แล ว ค ณสามารถกรอกข อความด งกล าวได ท นท การเล อนเคอร เซอร ไปย งต าแหน งต างๆในเอกสาร เพ อใช เป นต าแหน งส าหร บกรอกข อความได โดยใช ค ย บอร ด หร อ เมาส 7 การใช ค ย บอร ด การเล อนไปซ ายขวาคร งละต วอ กษรใช ล กศรไปทาง ซ าย หร อ ขวา การเล อนไปซ ายขวาคร งละต วอ กษรให กดป ม Ctrl + ล กศรซ ายหร อขวา การเล อนไปข างบนและล างคร งละ 1 บรรท ดใช ล ก ศรข น หร อ ลง การเล อนเคอร เซอร คร งละ 1 หน ากระดาษใช ป ม Page Up หร อ Page down การเล อนเคอร เซอร ไปหน าส ดและท ายส ดของ บรรท ดใช ป ม Home หร อ ป ม End การเล อนเคอร เซอร ไปย งต นเอกสารและท ายเอกสาร ใช ป ม Ctrl + Page up หร อ Ctrl + Page down. การแทรกข อความหร อการพ มพ ท บ เล อนเคอร เซอร ไปย งจ ดท ต องการท จะพ มพ แทรก โดยการใช เมาส หร อค ย บอร ด ตรวจด ว า OVR ท แถบสถานะเป นส เทา แสดงว าเป น โหมดของการพ มพ แทรก แต ถ าเป นส ด าเข มให กดป ม Insert พ มพ ข อความท ต องการ การแก ไขค าผ ดโดยอ ตโนม ต เล อนเมาส ไปท ค าท ถ กข ดเส นหย กฟ นปลาส แดงหร อส เข ยว คล กขวา ส ด า ค ณจะพบค าท จะควรใช แทนอย ในเมน ของป มขวา คล กเล อกค าท ถ กต อง ค าท ผ ดจะถ กแทนท ด วยค าท ค ณเล อกท นท การบ นท กเอกสาร : SAVE เม อม การแก ไขเอกสารแล วค ณสามารถบ นท กแฟ มในร ป ของไฟล ท น ามาแก ไข ว ธ การบ นท กเร ยกว า SAVE คล กป ม (ร ปแผ นด สก ) เพ อส งค าส ง Save เอกสาร ถ าย งไม เคย Save เอกสาร ค ณจะพบไดอะลอกซ ถามราย ละเอ ยดของไฟล ด ต วอย างต อไปน ไดอะลอกซ บอกซ (Dialog Box) ไดอะลอกซ บอกซ ค อ กรอบถามตอบจะปรากฎข น มาเม อโปรแกรมต องการข อม ลเพ มเต มจากผ ใช ค ณ ต องเล อกหร อกรอกข อม ลท โปรแกรมต องการเส ย ก อน จ งจะท างานต อไปได 8 การใช ไดอะลอกซ บอกซ ของการเป ด (Dialog Box) คล กป ม (เป กเอกสาร) เพ อเป ดไฟล คล กท ไดรว หร อ โฟลเดอร ซ งเป นท เก บไฟล ท ค ณ ต องการเป ด แต ถ าไม พบโฟลเดอร ท ต องการให คล ไป ท ไดรว ไว ก อน ด บเบ ลคล กท โฟวเดอร ซ งใช เป นท เก บไฟล คล กไฟล ท ต องการเป ด หร อคล กป ม OPEN การใช ไดอะลอกซ บอกซ ของการ SAVE (Dialog Box) ค ณสามารถสร างโฟลเดอร จากไดอะลอกซ บอกซ ของ การ Save ได โดยตรงโดยไม ต องเส ยเวลาไปสร างจาก โปรแกรมเอ กเพรอเรอร ม ข นตอนด งน คล กป ม Save (ร ปแผ นด สก ) เพ อ Save เอกสารใหม กรอกช อ โฟลเดอร ใหม ในช อง File name คล กป ม Save เพ อ Save เอกสาร การท างานก บหลายๆ เอกสารพร อมก น เล อกเมน Window --- Arrange All จะท าให เอกสารเก า และใหม ถ กจ ดเร ยงในแนวต ง คล ก หน าต างท ต องการแก ไขเอกสาร ค ณสามารถแก ไข เอกสารได ตามปกต ด กช นนาร ของ Word 97 หากว าค ณเป ดเอกสารภาษาอ งกฤษในโปรแกรม Word 97 ค ณสามารถเป ดพจนาน กรมศ พท ต างๆใน เอกสารได ท นท ลองพ มพ เอกสาร 1 ประโยค และให แดรกเมาส ท บค า ท ต องการทราบความหมาย คล กป ม ด กช นนาร ความหมายจะปรากฎข น 9 โปรแกรม Excel ได ถ กสร างให ม ความสามารถใน การค านวณ โดยสามารถสร างส ตรเพ อค านวณข อ ม ลได ตามต องการและเห นผลล พธ ได ท นท ประโยชน ของการค านวณแบบตาราง ค อ สามารถ ค านวณข อม ลได เป นจ านวนมากๆ และสามารถน า กล บมาแก ไขใหม ได ง าย โปรแกรมน จ งเป นท น ยม ของ น กบ ญช น กขาย น กสถ ต ค ณสมบ ต ของ Excel ช วยในการค านวณได ง ายท ส ด ด วยการน าส ตร ภาษาธรรมชาต มาใช ในการค านวณ เช น ต นท น + ก าไร = ราคาขาย สร างกราฟได ง าย (กราฟปกต หร อกราฟ 3 ม ต ) สามารถน าข อม ลจากโปรแกรมอ นๆเช น Lotus 123 Dbase, Foxpro มาใช งานใน Excel ได การเป ดโปรแกรม Excel เล อก Start
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks