คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.สกลนคร เขต 2 - PDF

Description
คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ 1. Education Classroom Control Software ค อ โปรแกรมควบค มการใช งานแท บเล ตในห องเร ยน 2. Walk-trace Management Software ค อ โปรแกรมต ดตามเคร

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 25 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คาแนะนาต ดต ง Application : Android Tablet คร ช นประถมศ กษาป ท ๒ 1. Education Classroom Control Software ค อ โปรแกรมควบค มการใช งานแท บเล ตในห องเร ยน 2. Walk-trace Management Software ค อ โปรแกรมต ดตามเคร องแท บเล ต 3. Tablet Battery Monitor Software ค อ โปรแกรมตรวจสอบแบตเตอร ของแท บเล ต 4. Scope Draw Animation Software ค อโปรแกรมวาดร ป 5. Superwall Software ค อ โปรแกรมควบค มระยะ เวลาการใช แท บเล ต ต ดต ง Application ท กต วด งต อไปน ท งเคร องน กเร ยนและเคร องคร 1. BatteryMonitor.apk 2. EducationSystem.apk 3. ScopeBaseService.apk 4. ScopeDraw-196.apk 5. SuperWall.apk 6. WalkTrace.apk เตร ยมต วก อนการต ดต ง - อน ญาตให สามารถต ดต ง App ภายในได เตร ยมต วก อนการต ดต ง - ตรวจสอบว าได ทาการเช อมต อ Wireless Lan หร อย ง 1. Education Classroom Control Software ค อ โปรแกรมควบค มการใช งานแท บเล ตในห องเร ยน 1.1 เป ด Application ระบบการเร ยนร ท เคร อง Tablet คร 1.2 เม อปรากฏหน าน ให เล อกท ร ปคร เพราะ จะต องสร างห องเร ยนข นมาก อน ซ งจะต อง Login ก อนใช งาน 1.3 ใส ช อคร ผ สอน ต วอย าง คร ช อ พนมพร รห สผ านจะต งมาจากโรงงานค อ scope 1.4 เม อใส ช อผ ใช และรห สผ านจะปรากฏหน าน และให แตะท สร างช นเร ยนใหม 1.5 ใส ช อช นเร ยน เช น ช น ป.2 โรงเร ยนบ าน ก ดเร อคา เสร จแล วแตะท ป ม ตกลง 1.6 ก จะปรากฏห องเร ยนข นมา 1 ห อง 1.7 ให เล อก ช นเร ยน เสร จแล วให แตะท เข าส ช นเร ยน 1.8 จะปรากฏหน าจ ดการข นมา 1.9 ให เล อน ล อค ให อย ในสถานะด งร ป เพ อส งห องเร ยนไปย งเคร อง Tablet น กเร ยน 1.10 กล บมาท เคร อง Tablet น กเร ยนจะปรากฏ ห องเร ยนข นมา ให เล อกห องเร ยนแล วตอบ ตกลง 1.11 เม อแตะท เมน ด านล าง ก จะปรากฏ ว า สามารถออกจากระบบได ระบ ช อน กเร ยน และช อคร 1.12 กล บมาท เคร องคร ให ออกจากโปรแกรมแล ว เข าใหม อ กคร ง แล วเล อนล อค ก จะปรากฏเพ มน กเร ยนเข า 1.13 เพ มน กเร ยนเข าระบบสาเร จแล ว จะปรากฏหน าของ Tablet เคร องน กเร ยนข นมาโชว 1.14 เป ดใช งานถ ายภาพหน าจอ ตรวจสอบแบตเตอร และ Refresh ข อม ล 1.15 เมน การต งโปรแกรมใช งาน ค อ การอน ญาต ให เป ดใช งาน Application ไหนบ างใน เคร อง Tablet น กเร ยน ในกรณ น ค อป ดท ก App ในเคร องน กเร ยน ถ าอยากให โชว ก เล อก App น นแล วก เป ดใ 1.16 กล บมาท เมน น กเร ยน เสร จแล วเล อกเมน ร ป จ ด 3 จ ด ด านบนขวาจะปรากฏเมน ย อยออกมาอ ก 1.17 รายละเอ ยดเมน ต าง ๆ - แก ไขรห สผ านของค ณคร - เล อกน กเร ยนท งหมด - Lock และปลด Lock หน าจอเคร อง Tablet น กเร ยน - ส งไฟล ต าง ๆ ไปเคร อง Tablet น กเร ยน - Chat ก บน กเร ยนบางคน - Chat ก บน กเร ยนท กคน - เร มซ งค หน าจอ - เพ มห วข อคาถาม - เร มต นการทดสอบ - คะแนน ผลการทดสอบ 2. โปรแกรมต ดตามเคร องแท บเล ต (Walk-trace Management Software) 3. โปรแกรมตรวจสอบแบตเตอร ของแท บเล ต (Tablet Battery Monitor Software) 4. โปรแกรมวาดร ป (Scope Draw Animation Software) 5. Superwall Software ค อ โปรแกรมควบค ม ระยะเวลาการใช แท บเล ต scope ขอบค ณ ค ณพนมพร มาตราช เจ าหน าท คอมพ วเตอร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพป.สกลนคร เขต 2 อน เคราะห ข อม ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks