APM_Suport de curs.pdf

Description
ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SUPORT DE CURS PROEURO-CONS, STR. GAROFITEI, NR. 5 Page 1 SLATINA, OLT proeuro_cons@yahoo.ro ; www.proeurocons.eu ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR REZUMATUL TEMELOR: 1. PROCESUL DE COMUNICARE Comunicarea înseamnă putere. Cei care îi stapanesc modul de utilizare, pot schimba modul in care percep lumea

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR   PROEURO-CONS, STR. GAROFITEI, NR. 5 Page 1 SLATINA, OLT proeuro_cons@yahoo.ro ; www.proeurocons.eu  SUPORT DE CURS  ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR   PROEURO-CONS, STR. GAROFITEI, NR. 5 Page 2 SLATINA, OLT proeuro_cons@yahoo.ro ; www.proeurocons.eu  REZUMATUL TEMELOR: 1. PROCESUL DE COMUNICARE Comunicarea înseamnă putere. Cei care îi stapanesc modul de utilizare, pot schimba modul in care percep lumea şi modul în care sunt ei înşişi percepuţi de lume. Anthony Robbins Comunicarea este un element de bază al existenţei umane fără de care aceasta nu  s- ar derula, ea acţionând ca intermediar între noi şi ceilalţi, dar şi ca oglindă, îndeplinind importanta funcţie de control  . Comunicarea reprezintă schimbul de informaţii, în timp ce relaţia de comunicare cu mediul înconjurător este cea mai importantă condiţie pentru sănătatea psihică.   Comunicarea presupune interacţiune socială , prin intermediul modurilor de comportare înnăscute sau dobândite, precum şi existenţa unor semnale verbale sau nonverbale care sunt emise şi recepţionate, conştient sau inconşti ent. Se pot identifica două dimensiuni  ale acestui proces, respectiv:    dimensiunea relaţională : - un nivel redus de comunicare determină o relaţie superficială, formală;  - o comunicare eficientă determină o relaţie profundă, serioasă.      dimensiunea comunitară : la şcoală, grupul de prieteni, locul de muncă, familia, orice formă de microcomunitate.   Orice atitudine pe care o abordăm comunică ceva despre noi şi determină, conştient sau inconştient, o reacţie de răspuns din partea celorlalţi, putând fi factor declanşator şi susţinător constant al procesului de evoluţie socială. Importanţa fenomenului a determinat elaborarea unor reguli care formează:   Decalogul comunicării   1.    Nu poţi să nu comunici.  2.   A comunica presupune cunoa ştere de sine şi stimă de sine.   3.   A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt.   4.   A comunica presupune a şti să asculţi.   5.   A comunica presupune a înţelege mesajele.   6.   A comunica presupune a da feed-back-uri.   7.   A comunica presupune a înţelege personalitatea unei relaţii.    ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR   PROEURO-CONS, STR. GAROFITEI, NR. 5 Page 3 SLATINA, OLT proeuro_cons@yahoo.ro ; www.proeurocons.eu  8.   A comunica presupune a şti să - ţi exprimi sentimentele.   9.   A comunica presupune a accepta conflictele.   10.   A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor.   Orice comunicare presupune o structură precisă ce cuprinde trei elemente de bază: emiţătorul, cel de la care porneşte iniţial comunicarea, mesajul fie el verbal, non -verbal, direct sau indirect şi receptorul, cel care recepţionează mesajul. Pe parcursul comunicării, partenerii îşi  pot schimba rolurile receptorul devenind emiţător şi invers.  De cele mai multe ori se interpun între emiţător şi receptor o serie de factori perturbatori, tocmai de aceea, pentru asigurarea unei comunicări eficiente, nedistorsionate, se impune ca:      emiţătorul  :    să cunoască resursele de receptare ale receptorului şi să folosească un limbaj expresiv, accesibil acestuia;      să - i ofere mesaje pe care să le înţeleagă;      să - i ofere elemente suplimentare de înţelegere a mesajului.      mesajul :    să fie clar, explicit;      să fie convingător,adecvat, obiectiv;      să fie concis, complet, de ca litate;    să aibă un suport adecvat conţinutului.      receptorul :    să fie receptiv;      să fie interesat;      să fie flexibil 2. BARIERE DE COMUNICARE Ş I MODALITATI DE OPTIMIZARE A COMUNICĂRII   În studiile de specialitate sunt semnalate patru mari categorii de bariere a le comunicării:  1.   Bariere de limbaj - apar dificultăţi de exprimare care duc la expresii sau cuvinte confuze ori cu sensuri diferite pentru persoanele implicate în actul de comunicare.  Nivelul de pregatire al celor care comunica poate fi un impediment în înţ elegerea  ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODISTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR   PROEURO-CONS, STR. GAROFITEI, NR. 5 Page 4 SLATINA, OLT proeuro_cons@yahoo.ro ; www.proeurocons.eu  mesajului de specialitate emis de unul dintre ei şi imposibil de decodificat de celalalt. De asemenea, şi starea emoţională a receptorului poate influenţa negativ comunicarea, conţinutul mesajului transmis fiind deformat. O altă   cauză este produsă  de folosirea unor cuvinte ori expresii confuze sau idei preconcepute. 2.   Bariere de mediu - cele mai des întâlnite sunt cele care ţin de climatul de muncă necorespunzator, caracterizat prin poluare fonică ridicată. De asemenea, suporţii informaţionali necorespunzatori pot cauza perturbări ale mesajelor transmise.  3.   Bariere determinate de poziţia emiţătorului şi receptorului - de cele mai multe ori acestea intervin atunci cand imaginea pe care emiţătorul sau receptorul o are despre sine sau interlocutor este una falsă, însoţită de idei preconcepute sau sentimente mult  prea puternice. Perceptia eronata cu privire la subiectul sau situaţia în care are loc comunicarea poate produce, de asemenea, confuzii. 4.   Bariere de concepţie - presupunerile, banuielile, concluziile  pripite, dar şi rutina în  procesul de comunicare, exprimarea greşită a mesajului, lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj pot produce disfuncţii în procesul de comunicare eficientă.   Cum aceste bariere nu sunt de neevitat, specialiştii propun un set de metode de îndepărtare a acestora pornind de la câteva aspecte esenţiale:      în primul rând comunicarea trebuie planificată;      determinarea precisă a scopului este impetuos necesară;      momentul în care trebuie desfasurată comunicarea trebuie atent ales;      ideile ce urmează a fi comunicate trebuie mai întâi clarificate;      limbajul folosit trebuie să fie unul adecvat situaţiei, dar şi partenerului de comunicare.   Factorii care pot influenţa, la randul lor, comunicarea pot proveni din arii diferite. Identificarea la tim  p a acestora, precum şi minimalizarea efectelor pe care le pot avea în  procesul de comunicare sunt importante pentru asigurarea unei comunicări corecte.  Cultura, background- ul şi influenţele - Întreaga noastră experienţă poate influenţa uneori calitatea mesajelor emise sau receptate. Cultura, de exemplu, poate fi uneori un factor  perturbator al comunicării, făcând greoaie sau ineficientă înţelegerea unui mesaj nou care nu se încadrează în contextul culturii de bază.  Propria persoana - când într  - o discuţie unul dintre parteneri este vădit focusat pe propria  persoană, acesta ratează ceea ce spune cealaltă persoană, ajungându -se la confuzii sau conflicte. Factorii care pot produce o astfel de situaţie sunt: autoapararea (avem senzaţia că în discuţia respectivă partenerul de conversaţie ne atacă), superioritatea (avem senzaţia ca noi ştim mai mult şi mai bine decat celălalt) şi ego - ul (avem senzaţia că noi suntem centrul discuţiei). Stresul - se ştie faptul că stresul influenţează puternic procesul comunicaţional în sensul că o persoană stresată nu mai percepe sau intepretează un mesaj la fel ca în situaţiile normale.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks