Aplicatii de Rezolvat_Tema 13

Description
probleme de rezolvat la finantele intreprinderii

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Aplicaţii de rezolvat:  1.   O întreprindere obţine de la banca sa o linie de credit pe 6 luni în valoare de 500 mil.lei. Comisionul pentru porţiunea neutilizată din linie este de 0,5% pe an, iar rata dobânzii pentru linia de credit este de 15%. Pentru cele 6 luni, firma anticipează următoarea utilizare a liniei de credit:  -în mil.lei- Luna Suma suplimentară ce se Suma angajată la finele   Angajază în fiecare luna lunii Iunie 50 50 Iulie 150 200 August 200 400 Septembrie 100 500 Octombrie 150 350  Noiembrie 200 150 La 1 decembrie linia este rambursată în întregime.   a) Care este costul procentul anual aşteptat (înainte de impozitare)?    b) Dacă firma decide să folosească întreaga linie de credit pe toată durata creditării, care va fi costul  procentual anual înainte de impozitare la care trebuie să se aştepte firma? Dar dacă firma nu   angajează nici o sumă în decursul celor 6 luni?   2.   O întreprindere se află în situaţia de a nu - şi putea finanţa operaţiunile din următoarele 6 luni. Ea estimează   că are nevoie de 1.440 mil.lei pentru finanţarea stocurilor pe perioada respectivă. O alternativă de finanţare o constituie apelarea la o linie de credit pe 6 luni în valoare de 1.500 mil.lei la o rată a dobânzii de 10% pe an pentru porţiunea utilizată şi  cu un comision de neutilizare de 1% pe an. Nivelul previzionat al stocurilor ce trebuie finanţate este: -în mil.lei- Luna Valoarea Aprilie 300 Mai 1.200 Iunie 1.440 Iulie 1.440 August 720 Septembrie 0 Calc ulaţi costul fondurilor obţinute pe această cale, incluzând cheltuielile cu dobânda şi comisionul de neutilizare a liniei de credit.  3.   O întreprindere vinde prin intermediul unui dealer efecte de comerţ. Emisiunea are următoarele caracteristici: valoarea totală vândută este de 5.000 mil.lei; scadenţa la 180 de zile şi rata dobânzii de 7,5% (dedusă în avans). Comisionul dealer  -ului pentru vânzarea emisiunii va fi de 750.000 lei. Determinaţi costul procentual anual efectiv al acestei finanţări.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks