Antrabista Par La Rakel

Description
Opinions aserca dal coumpisutir Fakner un grand hartistk

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  - Quina influència té Wagner en els estudis de direcció orquestral? En el meu cas, l'hem treballat a finals del superior i en el màster, interessant-nos sobretot per la gestió de la gran forma que comporta (per això l'hem treballat en els cursos més alts, perquè és una mena de complexitat més avançada). També he de dir que no l'hem treballat mai des del punt de vista operístic, només simfònic, ja que allà on he estudiat jo no s'han fet projectes d'òpera. - Has dirigit Wagner? Per què creus ha estat així? Sí. Perquè hi sento moltíssima afinitat, perquè crec que ha significat un avenç molt important en les orquestres on l'hem fet (descoberta del repertori, manera de tocar, allò que puc aportar  jo com a director) i perquè en alguns casos han estat els propi s programadors qui ens ho han demanat. - Quina opines que és la dificultat orquestral del compositor? Wagner és molt difícil. És intensitat permanent: pianos molt expressius, tenuto, forts esgotador, cal una resistència tècnica-física i mental forta. La seva escriptura per a cada instrument el porta als límits de la tècnica (penso per exemple en alguns passatges per viola del Tannhäuser o en el final als violins, en alguns solos delicadíssims en piano de les trompes, en els fragments de fusta completament despullats ). L'orquestra necessita una flexibilitat de tempos i de rubatos extrema, un contacte permanent amb el director i un coneixement profund de la partitura per tal que res no es desencaixi. El color orquestral és també molt complex: un so molt present, amb molt de contacte, però alhora ple, rodó i sense perdre mai la fluïdesa. La seva instrumentació exuberant funciona molt bé en els forts, a la primera, però en els pianos cal trobar-li aquell equilibri perfecte que fa que de sobte tot sigui càlid i envolvent (això comporta un control tècnic molt acurat en particular per part del vent metall). L'afinació no és gens fàcil a causa de les modulacions constants, que fan que, especialment la corda, es pugui desorientar. Pel director cal gestionar tot això... i a més a més la durada, que sol ser molt llarga (la música orquestral va entre els 15 i els 30 minuts) i el caràcter tan lineal de la forma: els clímaxs wagnerians s'han de preparar i gestionar a la perfecció, si no, tota la música es pot llençar a la brossa. - Què n’opines de la representació de les seves obres? (A nivell de dificultat, de freqüència, de  tot en general) Crec que Wagner té un nom majúscul a la història de la música i, més enllà que avui en dia ja no desperta les passions socials ni els debats aferrissats de la seva època, té sempre un lloc privilegiat en les programacions. - Opines que Wagner avui en dia està idealitzat/infravalorat? No ho sé. - Creus que Wagner avui en dia triomfaria? (Ignorant el fet que no concorda amb la música que es fa actualment, simplement com a compositor/personatge històric)  Crec que el seu teatre musical no ha envellit tan bé com d'altres, per exemple el teatre (òpera) italià. Els ritmes teatrals de Wagner són extremament lents i el component ritual i filosòfic de la seva obra de vegades pot sobrepassar una mica el neòfit. Diguem-ne que musicalment i teatralment potser actualment demana un cert esforç d'entrada. Com a personatge històric crec que és el perfil d'allò que necessitem avui en dia i alhora el màxim perill que podríem tenir. Era un home amb un carisma increïble, les seves inquietuds culturals i la capacitat de generar debat artístic i filosòfic que tenia és difícilment igualable. Crec que si el deixéssim anar en la societat actual, més enllà que hauria d'adaptar-se a l'era electrònica -tot i que segur que seria un trend-setter amb les seves patilles- tindria un èxit sonat. Però precisament és això el seu punt més negatiu: un Wagner fàcil, individualista i espavilat podria ser un populista terrible. Sigui com sigui... tan de bo els nostres dies veiessin un geni com el seu en acció, en qualsevol terreny de les humanitats. - Creus que només se’l coneix per la seva faceta musical? Creus que només per les òperes? Per  què és així? Wagner creia que passaria a la història pels seus llibrets, per la seva poètica. Afortunadament, el temps li ha sabut veure i valorar de seguida allò que té de genial: la música. És estrany que valorem Leonardo per les seves pintures o Stendhal per les seves novel·les? No, és perfectament normal, així com ho és que coneguem Wagner per la seva música. Crec a més a més que Wagner ha superat el sedàs de la història de tot allò que no és musical: 140 anys després de la seva mort, 80 després de l'horror nazi, sabem apreciar Wagner independentment de la seva vida personal i de les seves opinions polítiques. És normal que d'entrada el valorem per les seves òperes: és la pràctica totalitat de la seva obra! Ara, també crec que el valorem, almenys d'entrada, per l'aspecte simfònic de les seves òperes. Pensem en els fragments més famosos que la gent coneix: no són àries de melodies encantadores com en el cas de l'òpera italiana, sinó que són els grans moments orquestrals. És així perquè crec que un dels principals efectes que busquem en Wagner (i és la seva gran descoberta) és aquest hedonisme precisament exuberant i acollidor, aquesta abraçada plaent i apassionada de la seva música -que fou tatxada de pecaminosa en la seva època. L'escriptura wagneriana per orquestra, en aquest sentit, és el súmmum de la seva reeixida.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks