antička književnost

Description
Antička književnost

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Čijim književnostima pripadaju temeljna civilizacijska djela? Staroegipatska književnost  Babilonsko  –   asirska književnost   Indijska književnost   Ep o Gilgamešu   Hebrejska književnost  Biblija Arapska književnost  Kur'an Mahabharata i Ramajana Najstariji prijevodi Biblije Psalmi    Odredi antičku književnost vremenski i prostorno. Od koje riječi dolazi riječ antika?   Drugi naziv za antičku književnost?   Tko je Homer? Što je napisao?  Homersko pitanje Odiseja Grčki tragičari  Unitaristi i pluralisti Sofoklo: Antigona Razdoblja u grčkoj antičkoj književnosti   Evanđelja (što znači i koja su)  Pripovijest o Kiklopu (Odiseja)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks