Antička istorija balkanskih zemalja

Description
Antička istorija balkanskih zemalja

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 21

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Rimske provincije na Balkanu i srednjem i donjem toku Dunava ã    Provincia od pragermanskog korena *  fro  =  gospodar, vladar    ã   27. godine pre n.e. podela na carske i senatske provincije ã   Carskim provincijama upravljaju legati ( legati Augusti pro praetore ) ã   Senatskim provincijama upravljaju prokonzuli i propretori. ã   Ilirik (  Illyricum ), 11. godine pre n.e. ã   8. godine n.e. podela Ilirika na Gornji i Donji (  Illyricum Inferius  i  Illyricum Superius ) ã   Gornji Ilirik, od Flavijevaca Dalmacija ã   Donji Ilirik, od Flavijevaca Panonija ã   Prvi pomen Mezije (  Moesia ) 15. godine n.e. ã   Osnivanje Mezije: terminus ante quem  15. godina terminus post quem  8. godina pre n.e. (zavr  šetak rata protiv Skordiska)   ã   Trakija ( Thracia ), 46. godine n.e. ã   86. godine - Gornja i Donja Mezija (  Moesia Superior   i  Moesia Inferior  ) ã   Izme đu 103. i 106. godine - Gornja i Donja Panonija (  Pannonia Inferior   i  Pannonia Superior  ) ã   106. godine  –   Dakija (  Dacia ) ã    posle 272. godine - Priobalna Dakija (  Dacia Ripensis ) ã    Namesnici: legati Augusti pro praetore   ã   Gornja Mezija, Gornja Panonija, Dalmacija  –   konzularske provincije ã   Donja Panonija  –   pretorska provincija do 214. godine, zatim konzularska ã   Officium  namesnika:  prokuratori (  procuratores )  –   finansije vojnici iz jedinica stacioniranih u provinciji  ã   Sedišta namesnika: Viminacijum  –   Gornja Mezija Akvinkum  –   Donja Panonija Karnuntum  –   Gornja Panonija Salona - Dalmacija ã    Laterculus Veronensis (Spisak iz Verone), provincije oko 313. godine ã   Gornja Mezija: Prva Mezija (  Moesia Prima ) ili  Moesia Superior   ili  Moesia Margensis  Dardanija (  Dardania ) Priobalna Dakija (  Dacia Ripensis ) Sredozemna Dakija (  Dacia Mediterranea ) ã   Dalmacija Prevalitana (  Praevalis, Praevalitana ) ã   Panonija: Prva Panonija (  Pannonia Prima ) Savija ( Savia ) Valerija ( Valeria ) Druga Panonija (  Pannonia Secunda ) ã   Dijeceze: Panonska Mezijska (od prvih decenija IV veka: Dačka i Makedonska)   Tračka   ã    Namesnici:  praesides (sg.  praeses ) ã   Druga Panonija i Sredozemna Dakija  –   namesnici konzulari ( consulares ) ã   Sedišta namesnika:     Viminacijum  –   Prva Mezija Skupi  –   Dardanija Racijarija  –   Priobalna Dakija Serdika  –   Sredozemna Dakija ã   Zapovednici vojske: duces  (sg. dux ) Civitates peregrinae ã   Upravlja prefekt  (praefectus)  iz redova oficira ã    ILS   1349: C. Baebius Atticus, primus pilus legionis V Macedonicae et praefectus civitatium  Moesiae.   Gaj Bebije Atik, prvi centurion legije V Makedonske i prefekt zajednica Mezije.   ã   Prefekte zamenjuju pripadnici lokalne aristokratije ã    Npr. T. Flavius Proculus, praefectus civitatis Scordiscorum.  Gornja Mezija: ã   Plinije: Dardanci, Celegeri, Timačani, Mezi (  Dardani, Celegeri, Timachi, Moesi ); odražava Tiberijevo vreme   ã   Ptolemej: Trikornjani, Mezi, Pikenzi, Dardanci ( Tricornenses, Moesi, Picenses,  Dardani) ; početak II veka   Panonija: ã   Civitas Amantinorum - Sirmijum ã   Civitas Scordiscorum  –    krajnji jugoistok Panonije   ã   Vremenom se na teritorijama peregrinih zajednica osnivaju municipiji i kolonije ã   Civitas Amantinorum    –   pod Flavijevcima kolonija Sirmijum ã   Teritorija Celegera  –    municipium Celegerorum Rimski gradovi u Gornjoj Meziji ã   Rimski gradovi u provincijama:   coloniae municipia ã   Ure đenje gradova:   duoviri, quattuorviri  –   godi šnji magistrati  dekurioni ( decuriones )  –    članovi gradskog veća    Scupi   (d. Skopje) ã   Pun naziv grada: colonia Flavia Felix Dardanorum   ã   Osnovana pod Flavijevcima (Vespazijan ili Domicijan) ã    Na teritoriji grada naseljeni veterani rimskih legija ã    Najviše kolonista iz legije VII Claudia, stacionirane u Gornjoj Meziji   Ratiaria   (d. Arčar)   ã   Pun naziv grada:  Colonia Ulpia Traiana Ratiaria   ã   Osnovana posle Drugog dačkog rata   ã    Naseljeni veterani gornjomezijskih legija  –   IV Flavia i VII Claudia ã   C. Valerius Firmus,   veteranus legionis VII Claudiae, conscriptus decurio Ratiariae, tj. član prvog saziva gradskog veća   Viminacium  (kod Kostolca) ã   Zajednica rimskih građana ( conventus civium Romanorum ) u drugoj polovini I veka ã    Naziv grada na natpisima:  municipium Aelium Viminacium   ã   Status municipija pod Hadrijanom ã   Status kolonije 239. godine  Singidunum (d. Beograd) ã    Narativni izvori:  civitas, polis, colonia ã    Naziv grada na natpisima:  municipium Singidunum   ã   Status municipijuma pod Hadrijanom
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks